jueves, 29 de octubre de 2009


O GRUPO MUNICIPAL DE “EU-IU” SOLICITARÁ DO GOBERNO, RECLAME O CONCELLO DA CORUÑA O PAGO DE IMPOSTO POLA OCUPACIÓN DOS TERREOS NO ENCORO DE CECEBRE.

O Grupo Municipal de EU-IU de Cambre presentará unha iniciativa no próximo pleno ordinario do dia 29 de outono, co obxectivo de solicitar do goberno local, se promovan as medidas necesarias, co fin de reclamar o concello da Coruña o pago do imposto correspondente o IBI polos terreos ocupados na construcción do encoro de Cecebre no noso término municipal.

EU-IU solicitará do Goberno reclame o pago do imposto do IBE, e as liquidacións e atrasos correspondentes a que oubera lugar. O Goberno do concello debe reclamar sin mais demóra este dereito, para o ingreso de uns beneficios económicos que o noso Grupo considera corresponden o noso municipio; existindo na actualidade fallos xudiciais a favor de algún concello que ten denunciado o problema, conseguindo que os Tribunais de Xustiza, avalasen o dereito a ser compensados polo imposto do IBI.

Na actualidade o concello de Cambre non percibe ningún tipo de compensación, a pesar dos perxuizos e do posible risco que supón unha instalación destas características na cabeceira do noso concello, onde en varias ocasións os veciñ@s de Cambre teñen sufrido as consecuencias con motivo de multiples inundacións nas ribeiras do rio Mero.

Para EU-IU este tema non pode quedar no esquencemento, e esixirá a máxima contundencia o Goberno local no seu tratamento.


Asdo: Luis M. Taibo Casás. Voceiro do Grupo
MOCION SOBRE A CREACIÓN DUN MEDIO INFORMATIVO MUNICIPAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Desde hai moitos anos ven sendo motivo de polémica nas sociedades democráticas a cuestión da relación entre o poder e os medios de comunicación, en definitiva sobre as fronteiras entre publicidade e comunicación.
O dereito a información e a libertade de expresión, é un ben público reconocido na Constitución, esta conquista social pode desenrolarse de diversas maneiras, unha delas pode ser a través dos medios públicos do concello, e así o contempla o artigo 229 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, sinalando que se poderá utilizar a edición, con unha periocidade mínima trimestral, de un boletín informativo da identidade.
Responsables (en funcións) do anterior Goberno Municipal de Cambre decidiron realizar un concurso para adxudicar a edición e difusión dun periódico local para o concello de Cambre, publicado no BOP Nº 124 do xoves 31 de maio de 2007. Os propios responsables do goberno do PSOE convocaron os Grupos da oposición para valorar o expediente e tratar o tema coa nova Corporación; pero distintos puntos de vista e a decisión do propio Goberno deberon ser os motivos suficientes para que a día de hoxe o noso concello non conte cun medio informativo municipal existente xa en outras etapas das Corporacións democráticas do noso concello.

Para o noso Grupo a creación de un medio informativo parécenos unha boa idea, estamos convencidos de que Cambre debería contar cun xornal que trate os problemas do propio concello, como forma de fortalecer a democrácia local, e a informativa en particular, establecendo espacios de participación abertos con completa libertade de expresión, e un control democrático do medio de comunicación, en condicións de pluralidade e transparencia, e non sexa un disfraz propagandístico dos partidos gobernantes, desequilibrando profundamente o principio de igualdade de oportunidades que debería prevalecer,

POLO EXPOSTO O NOSO GRUPO MUNICIPAL PROPÓN AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- Que no proxecto de Regulamento de Participación Cidadán que se está elaborando, contemple a creación dun medio informativo municipal de carácter periódico, que permita aproximar a administración local o conxunto dos veciñ@s, mellorando e ampliando a información da vida sociocultural e política do concello de Cambre, de un xeito plural e participativo.

SEGUNDO.- Que tendo en conta a vocación de servizo público que deben ter os medios de comunicación municipais e a garantía dos dereitos de información e participación o servizo dos valores universais que deben prevalecer, crearase unha comisión paritaria integrada por representantes dos cinco partidos políticos representados na Corporación, co fin de aprobar uns criterios mínimos a ter en conta na distribución de espacios e na elaboración e selección da información do medio

CAMBRE, a 24 de outono de 2009

martes, 20 de octubre de 2009

Administración Local

Municipal Cambre
Anuncio modificación membros da Xunta de Goberno Local

ANUNCIO

Por esta Alcaldía, con data 22 de xullo de 2009, ditouse resolución núm. 1414 relativa aos nomeamentos e cesamentos dos membros da Xunta de Goberno Local, que consta da seguinte parte dispositiva:

Primeiro: Cesar a dona Mª Beatriz Ramos Padín como membro da Xunta de Goberno Local.
De conformidade co establecido no art. 70.2 do Regulamento orgánico municipal, o cesamento terá efectividade dende o momento da notificación persoal á interesada, iso sen prexuízo da preceptiva publicación no Boletín Oficial da Provincia, e da debida comunicación ao Pleno e á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que teña lugar.

Segundo: Nomear como membros da Xunta de Goberno Local a don Henrique Xabier Iglesias Oviedo e a dona Laura Fernández Martínez.
De conformidade co establecido no art. 69.2 do Regulamento orgánico municipal, o carácter de membro da Xunta de Goberno Local é voluntario, polo que, para que a designación sexa eficaz, require a súa aceptación por parte do concelleiro designado. Enténdese que hai aceptación tácita do nomeamento se, no prazo de tres días hábiles contados dende a notificación persoal, o concelleiro non fai manifestación expresa ante o alcalde de que non acepta a designación. Todo iso sen prexuízo da preceptiva publicación no Boletín Oficial da Provincia, e da debida comunicación ao Pleno e á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que teña lugar.

Terceiro: Así pois, a Xunta de Goberno Local queda formada polos concelleiros que a continuación se relacionan:

- Don Henrique Xabier Iglesias Oviedo
- Don Jaime Manuel López Lisnier
- Dona Erundina Prado Arcay
- Dona Laura Fernández Martínez
- Dona Carmen Tato Lago
- Don José Venancio Salcines Cristal

Cuarto: Comuníquese a presente resolución ao Pleno e á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que teña lugar, notifíquese persoalmente aos interesados e publíquese no Boletín Oficial da Provincia.

Cambre, 11 de agosto de 2009
O Alcalde: Antonio Varela Saavedra
Administración Local

Municipal Cambre

Delegación da presidencia das Comisións Informativas

ANUNCIO
Por esta Alcaldía, con data 14 de setembro actual, ditouse resolución núm. 1641 relativa á delegación da presidencia das comisións informativas, que consta da seguinte parte dispositiva:
Primeiro: Delegar a presidencia das comisións informativas que de seguido se relacionan, nos concelleiros delegados que igualmente se indica:
- Comisión Informativa de Economía, Facenda, Contratación, Patrimonio Municipal e Réxime Interior: don José Venancio Salcines Cristal.
- Comisión Informativa de Medio Ambiente, Obras e Servizos: don Henrique Xabier Iglesias Oviedo.
- Comisión Informativa de Educación, Deportes, Cultura, Benestar Social e Normalización Lingüística: don Jaime Manuel López Lisnier.
- Comisión Informativa de Participación Cidadá, Igualdade e Turismo: dona Laura Fernández Martínez.
Segundo: A teor do previsto nos artigos 41 d) e 80.1 a) do Regulamento orgánico municipal, notifíquese aos interesados, publíquese no Boletín Oficial da Provincia, e dease conta ao Pleno na primeira sesión que teña lugar.
Cambre, 23 de setembro de 2009
O alcalde: Antonio Varela Saavedra

viernes, 16 de octubre de 2009


CREACIÓN DUN VOCEIRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL


Unha das iniciativas que o Grupo Municipal de EU-IU presentará no próximo pleno ordinario, trata sobre a creación de un periodico de ámbito municipal (existente en outras etapas das Corporacións democraticas do concello) que trate con profundidade os temas do propio municipio, co fin de promover accións de carácter informativo, “mellorando e ampliando a información da vida sociocultural e política, de Cambre, dun xeito plural e participativo”.

A mencionada iniciativa trata de que o que o concello promova accións de carácter informativo, mediante a edicción periódica de un Boletín Municipal que permita aproximar a administración local os cidadáns. Así o Regulamento de Participación Cidadán (en fase de elaboración) deberá o noso xuizo contemplar a creación de un medio informativo municipal, que garanta os dereitos de información e participación o servizo dos valores universais que deben prevalecer.

O noso Grupo considera de máxima importancia promover que o concello e específicamente os medios de comunicación e información públicos municipais establezcan auténticos espacios de democrácia e participación en condicións de pluralidade e transpariencia.

Resulta para nós imprescindible que no proxecto de Regulamento de Participación Cidadán figure unha Comisión de Información Municipal, integrada paritariamente por representantes dos grupos políticos presentes na Corporación, co fin de establecer criterios sobre a publicación.

Asdo: Grupo Municipal

domingo, 11 de octubre de 2009


Máis de 400 cargos municipais de IU de todo o estado concéntranse ante o Ministerio de economía para reclamar un novo financiamento local que palíe os graves problemas dos concellos.


Sobre 400 cargos municipais e membros da dirección Federal de Izquierda Unida concentráronse en Madrid ás portas do Ministerio de Economía e Facenda para reclamar un novo modelo de financiamento local para os concellos, ante os reiterados incumprimentos do Goberno socialista de sacar adiante un novo Pacto Local á vez que o novo modelo de financiamento autonómico.

Na concentración participou unha representación do Consello Local de EU-IU de Cambre, encabezada polo seu responsable Tino Pan así como Rafael Varela e o concelleiro portavoz do Grupo Municipal Luís Taibo.


Asdo: Consello Local de Cambre