viernes, 31 de octubre de 2014INICIATIVAS PRESENTADAS POLO  GRUPO MUNICIPAL DE “ESQUERDA UNIDA” AO PLENO ORDINARIO DO MES DE OUTUBRO


MOCION SOBRE O FALLO DO TRIBUNAL SUPREMO EN CONTRA DO COBRO DO IBI URBÁN EN SOLOS QUE NON TEÑEN DESENROLO URBANÍSTICO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O IBI (Imposto de Bens Inmobles) é o imposto xerador de recursos municipais por excelencia e, con matices, poderíase chegar a afirmar que é un imposto xusto que grava a propiedade ou a riqueza dos veciños propietarios. Pero existen algunhas lagoas na aplicación deste imposto (ou no valor catastral dos terreos para ser mais exactos) e é a circunstancia que se xenera cando un concello reclasifica terreos de rústicos a urbanizables ou urbans. Neste caso o valor catastral se multiplica, e por tanto tamén o IBI soportado polos propietarios de ditos terreos.

A recente sentencia do TS, (nº 2159-2014 de 30 de Maio de 2014) que ven a ratificar a do Tribunal Superior de Xustiza de Extremadura que o 26 de marzo de 2013 fallou a favor dos afectados e en contra da Administración que mantiña o gravamen de IBI urbán sobre terreos reclasificados. A sentencia non di que o solo deixe de ser urbanizable senón que o seu valor é rústico mentres non teña desenrrolo urbanístico.

Existen en Cambre moitas fincas, clasificadas nas Normas Subsidiarias de Planeamento como Suelos Aptos para Urbanizar, que non teñen ningún proxecto de actuación concreto, polo que cos criterios do Tribunal Supremo deberíaselles devolver o IBI cobrado indebidamente. Según o TS para a validez da calificación catastral do solo como urban, é necesario que se aprobara con anterioridade o oportuno plan parcial que estableza as determinacións para o seu desenrrolo, ou que tal instrumento sexa irrelevante porque o propio PXOM prevea a ordenación detallada do solo.

A propia Sentencia indica que cobrar o IBI urbán cando non existen perspectivas de edificación “podría considerarse unha confiscación real da propiedade”.

Asímesmo a Sentencia acepta as pretensións dos propietarios o considerar que, aínda que se trate de solo urban, o IBI correspondente a esta categoría só debe facerse efectivo cando exista un plan parcial urbanístico ou se construíra algunha dotación tal como estradas ou alumeado. En caso contrario procede pagar o IBI como o dun terreo rústico.

Esta contundente sentencia do TS supón unha merma nos ingresos dos concellos. Entendemos que non se poden cargar de xeito inxusto sobre uns propietarios que, no mellor dos casos, terán que seguir cultivando os seus terreos durante varias décadas, tendo que aboar uns impostos que non poderían recaudar cos rendementos anuais de ditas terras.

Dende Esquerda Unida coidamos de urxencia adaptar esta sentencia á realidade de Cambre,

POLO EXPOSTO, E EN CONSONANCIA COA SENTENCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA, RATIFICADA POLO TRIBUNAL SUPREMO, ELEVAMOS Ó PLENO DO CONCELLO DE CAMBRE A TOMA DOS SEGUINTES ACORDOS:


1º.- Que os servizos xurídicos do Concello de Cambre estudien y valoren a STS por si pode ser obxecto de aplicación en Cambre. Asímesmo, que se valore, si amparándose en dita sentencia se pode realizar de oficio a devolución dos importes cobrados indebidamente, no seu caso.

2º.- Que os servizos xurídicos municipais elaboren un estudo sobre o solo de Cambre que nas normas subsidiarias estean calificados como urbanizables e non se teñan producido as urbanizacións. Nestes casos, o obxectivo é proceder a revisar os valores catastrais e o IBI liquidado.                          En Cambre, a 25 de outubro de 2014
                               

ROGOS: 

1.- A,  AA.VV de San Lourenzo ten  presentado no concello varios escritos, nos que  denunciaban o deterio da parcela municipal na que está ubicado o local social,   solicitando o seu acondicionamento e urbanización tendo en conta as deficiencias estructurais e mantemento que precisa para manter os servizos básicos , é así deste xeito satisfacer as demandas dos veciñ@s, e ofrecer un aspecto mais agradable e seguro.
Para o Grupo de EU,  non é normal que un parque  infantil se encontre  instalado estructuralmente  baixo unha liñea de media tensión, incumprindo a normativa de seguridade según o Decreto 245/2003  de 25 de abril da Xunta de Galicia, o que supón un risco para a integridade das persoas, sobre todo de nen@s. Esta norma comprende tanto o equipamento de xogo como a propia área de instalación dos equipamentos, co obxectivo de garantir un nivel adecuado de seguridade  para as instalacións  e as súas inmediacións..
Entre outras, tamén solicitaban o saneamento e recollida de augas pluviais, que en tempo de choiva inundan a parcela, impedindo o acceso a mesma e o propio loca social.
-Por todo o exposto, o Grupo Municipal de EU PREGA o Goberno,  preste a este problema a atención que se merece, establecendo como obxectivo prioritario e urxente, a elaboración e execución dun proxecto que contemple as obras necesarias, para adecuar a parcela e reubicar  as infraestructuras sinaladas, en función das necesidades plantexadas polos veciñ@s de San Lourenzo.
2.- Ante a situación de precariedade na que se encontran algunhas infraestructuras eléctricas de servizo público do concello, PREGAMOS nos informen si O Goberno ten solicitado algunha auditoría sobre o estado dos cadros das instalacións eléctricas de servizo  público do concello. 
3.- Ante as continuas queixas dos veciñ@s,  comprobamos cómo "proliferan no concello  vertedoiros ilegais e incontrolados de lixo e  escombros”. Unha situación, que xa temos posto en coñecemento  dos responsables do Goberno en reiteradas ocasións.
Trátase de lugares onde se depositan dende neumáticos usados, escombros e outro tipo de materiais de procedencia  descoñecida, algúns deles contaminantes, como o amianto. Chama a tención como se invaden   camiños e espacios públicos  impedindo en algún caso a circulación de vehiculos, coma o camiño que transcurre entre a área recreativa das Gamelas e o camiño de San Benito.

-PREGAMOS se proceda a retirada dos materiais acumulados no mencionado lugar,    e se adopten as medidas oportunas para evitar a súa  proliferación no término  municipal, tales como a vixilancia e o cumprimento das vixentes Ordenanzas municipales para tal efecto. PREGUNTAS:


1.- O Goberno de Cambre leva toda a lexislatura  insistindo na  teima de cumprir e facer cumprir a legalidade, sirva de  exemplo o argumento que esgrime para xustificar a revision catastral. Ó noso GM parecenos ben que o alcalde teña sempre presente nas súas accións de goberno este motivo. Pero lamentablemente, o problema  é cando falamos de cumprir normativas, como o R.P.C.

Este regulamento so seu capitulo IV donde fala do DEREITO de audiencia pública,  refirese as mesmas coma  sesions especificas abertas a todos os que o desexen para ser informados e escoitados respeto de temas de competencia municipal, ademais concreta isto no articulo 15.2  onde textualmente indica…. A alcaldia convocará polo menos unha cada ano para presentar o programa de actuación municipal e as ordenanzas municipais,cunha antelacion minima de 15 dias ó pleno no que se presenten….

¿Cantas veces o Sr Alcalde   aplicou a normativa vixente  convocando  Audiencia pública dentro da súa obriga de cumprir a legalidade que marca o R.P.C. aprobada polo pleno Municipal e apoiada polo PP de Cambre no 2011?

2.- A actividade marisqueira na ría do Burgo, foi e segue sendo un tema  de gran importancia na estructura económica e social da Comarca.  Os lodos depositados nos seus cauces, danan gravemente o ecosistema e calidade das súas augas, afectando a biodiversidade mariña.

As forzas políticas que ocupan as diferentes administracións recoñecen a gravedade do problema, pero non ofrecen solucións para correxilo, tratase en definitiva dunha cuestión que afecta a zona con un triple impacto negativo, medioambiental, económico e sanitario, sendo un dos  principias problemas a acumulación de lodos que invaden as poucas zonas productivas.

Sendo imposible negar o considerable grao de deterioro deste espacio natural e fonte de  recursos, dende o noso Grupo municipal xa temos presentado múltiples iniciativas co fin de dar solución o problema  que  presenta a degradada ría, tamén foron moitas as promesas realizadas polos responsables públicos (sobre todo en época electoral), pero o certo é que resulta incomprensible a situación actual de abandono.
Ante o borrador de orzamentos do Estado para o ano 2015, onde non figura nin unha sola partida nin programa para investimentos na ría do Burgo, o Grupo municipal de EU fai a seguinte PREGUNTA:

-Ten previsto o goberno de Cambre algún tipo de medida para que se habilite nos ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO unha partida orzamentaria para o PROXECTO DE REXENERACION DA RÍA DO BURGO?

3.- A primeiros de Outubro vimos de coñecer que o Tribunal Supremo condeou ó Concello da Coruña a aboar a Abegondo un importe de 120.000 euros polo IBI do embalse de Cecebre mais as costas do proceso xudicial.

EU, en moita ocasións prantexamos esta situación no relativo a Cambre ante este Goberno Municipal, e xa en lexislaturas anteriores. 

Tendo en conta as declaracións do Alcalde de Cambre hai 10 meses nas que informaba que confiaba en comezar a cobrar os abonos en breve.

Por esto PREGUNTAMOS:

En que momento se atopan as xestións realizadas co Concello da Coruña, si se percibiron xa aboamentos, así como qué cantidade total é a que ten que aboar o Concello da Coruña a Cambre e en qué plazo?COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO

 ROGO:

1.- A  beirarrúa que transcurre dende Pumar Méndez a Socampo, presenta  un estado de abadono, por encontrase invadida pola maleza que impide a circulación das persoas
-PREGAMOS se actúe con urxencia e se proceda a súa limpeza e desbroce.                          En Cambre, a 25 de outubro de 2014
                                

domingo, 26 de octubre de 2014

ENCONTRO PARA UN NOVO PAIS
A converxencia é unha necesidade para poder mudar unha situación insostible na que a corrupción e a explotación está á orde do día.

viernes, 17 de octubre de 2014Almunia confirma a Izquierda Unida que Rajoy y Feijóo no han presentado ningún proyecto en firme para la ampliación de los astilleros de Ferrol

El eurodiputado de Izquierda Unida, Javier Couso, la coordinadora de Esquerda Unida de Galicia, Yolanda Díaz, y el secretario General de CCOO de Galicia, Víctor Ledo, se han reunido este miércoles en Bruselas con el comisario saliente de Competencia, Javier Almunia, para conocer de primera mano la posición de la Dirección General de Competencia (DGC) de la Unión Europea en torno a la posibilidad de que el Estado español ayudara a Navantia para construir un nuevo dique flotante en Ferrol y se mejore así la capacidad de sus astilleros.

Hasta el momento, tanto el Gobierno central como el de la Xunta habían asegurado que la Comisión Europea había rechazado sus propuestas para la ampliación de las instalaciones de Navantia. Sin embargo, Almunia ha confirmado a Couso, Díaz y Ledo, que ninguna de las dos instituciones había presentado a la DGC un proyecto en firme.

Según explicó Almunia, para que la DGC apruebe la posible financiación de un Estado a una empresa, debe presentarse, además de una comunicación en forma de pregunta, - que es lo que se limitó a hacer el Gobierno- , un proyecto. Y eso, según el comisario, nunca sucedió. El Gobierno español hizo "una pregunta muy vaga al respecto", aseguró en la reunión Almunia, quien sostuvo que no hacía referencia al proyecto específico de Navantia en Ferrol.

En su respuesta, la Comisión indicó que, aunque las ayudas estatales están prohibidas en el Tratado de Funcionamiento, Navantia podría recibir fondos del Estado dependiendo de las características del proyecto presentado y de la región en la que se ubica la empresa, puesto que existe una provisión específica que permite las ayudas en las regiones deprimidas económicamente.

Para Díaz, el rechazo del Gobierno español, respaldado por la Administración Autonómica de Alberto Núñez Feijóo, pasa por alto que el proyecto sería "económica y técnicamente viable". De acuerdo a un estudio citado por la diputada gallega, la construcción tendría un coste de 140 millones de euros. A su juicio, "el Gobierno español y el Gobierno de Feijóo están utilizando a la Comisión y a la DGC como chivos expiatorios".

De acuerdo con Ledo, el sector de reparaciones está en auge y ha generado beneficios por más de 3 millones de euros en 2013. Además, en el caso de Navantia en Ferrol, sería necesaria la construcción de dos nuevos diques debido a las características de los nuevos barcos (mayor anchura y mayores doble casco de proyección).

Ledo recordó que Ferrol y la comarca de Ferrolterra "se encuentran en una situación de desamparo" y que "los nuevos diques son una esperanza" para la zona". Según sus cálculos, cada puesto de trabajo en la empresa genera otros cinco. En estos momentos, Navantia cuenta con unos 2.000 trabajadores en los astilleros de Ferrol. La empresa lleva 10 años sin aumentar la plantilla y de hecho, el número de trabajadores ha decrecido de forma notable.


IU presenta su querella criminal contra Bankia, BFA y sus 32 ex consejeros que incluye la supuesta comisión de siete delitos, incluidos los de estafa y asociación ilícita

Cayo Lara y Enrique Santiago explican en rueda de prensa el contenido de esta actuación judicial que se toma por “obligación ética y política” tras agotar todas las vías intentadas durante meses en el Congreso y que fueron vetadas por el PP

Izquierda Unida ha presentado hoy una querella criminal en la Audiencia Nacional contra Bankia y el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) que incluye a Rodrigo Rato y a los otros 31 ex consejeros de ambas entidades. La querella señala a lo largo de su argumentación la “probable y posible comisión” de siete delitos cometidos en la fusión y salida a Bolsa, y en la emisión de preferentes, al urdir un “plan de engaño y estafa” con consecuencias para el Estado y los propios ciudadanos.

Entre los delitos descritos a lo largo de los 74 folios que completan la querella destaca el de estafa, así como los de asociación ilícita, delito contable, de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil y falseamiento de información económico-financiera con el propósito de captar inversores o depositantes.

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, y Enrique Santiago, miembro de la dirección federal y letrado que coordina las actuaciones judiciales de la formación fueron los encargados de detallar el contenido de esta actuación judicial en una multitudinaria rueda de prensa celebrada en la sede federal en Madrid.

Lara argumentó que Izquierda Unida decide emprender esta iniciativa por “obligación ética y política” dado que los querellados son “autores y ejecutores” de un plan de engaño y estafa a los ciudadanos al ocultarles la “situación desastrosa de Bankia” y su actuación motivada por “lucros personales”.

El máximo responsable de IU explicó que la presentación de esta querella ahora, después de que en la Audiencia Nacional ya estén en marcha diligencias contra estas entidades, se debe, entre otras razones, a que esta formación ha venido insistiendo en repetidas ocasiones en la vía política para aclarar lo ocurrido. Así, recordó que hasta en cinco ocasiones ha intentado que se cree una comisión parlamentaria de investigación en el Congreso de los Diputados y otras tantas ha sido rechazada y vetada por el PP gracias a su mayoría absoluta.

Enrique Santiago, por su parte, indicó que la querella va dirigida al Juzgado Central de Instrucción número 4 cuyo titular, Fernando Andreu, tiene abierta una causa principal contra Bankia, así como varias piezas separadas, entre ellas las que afectan a las denuncias por la comercialización de las preferentes.

Santiago detalló que en el texto registrado hoy reclaman al magistrado que ordene el embargo de los bienes de los ex consejeros por valor de 24.945 millones de euros, el equivalente a lo que percibió la entidad al ser rescatada en mayo de 2012, medida que extienden también a BFA y Bankia.

Entre los querellados que se apunta están los que ya están imputados en la Audiencia Nacional, incluyendo el ex presidente de la entidad, Rodrigo Rato; su vicepresidente, José Luis Olivas, y el entonces consejero delegado Francisco Verdú; el consejero de BFA Ángel Acebes o el representante de IU José Antonio Moral Santín, además de las dos entidades como personas jurídicas.

Además, IU pide como medida cautelar el embargo de los bienes de los ex consejeros que provenían de Caja Madrid por valor de 3.000 millones, cantidad que esta entidad emitió en preferentes en mayo de 2009 bajo la presidencia de Miguel Blesa.

El escrito reclama también al magistrado de la Audiencia Nacional que ofrezca emprender acciones al Ministerio de Economía, a través de la Abogacía del Estado, y que los ex consejeros devuelvan las indemnizaciones que percibieron tras salir de la entidad, así como que declaren las pólizas de responsabilidad civil para que estos contratos puedan ser resueltos.

Además, precisó Enrique Santiago, señalan al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como a la consultora Deloitte y la entidad Lazard, que asesoró a Bankia en su salida a bolsa, como colaboradores necesarios en la perpetración de estos hechos.

El letrado y miembro de la dirección de IU ha resumido las presuntas irregularidades perpetradas en la etapa que abarca la querelle, centrándose en la “insolvencia de facto de las cajas de BFA en las cuentas de 2009”, la constitución de la SIP, el “engaño y estafa” en su salida a Bolsa en julio de 2011 que estuvo acompañada de “la ocultación de su situación de insolvencia”, todo ello junto a la emisión de preferentes por parte de Caja Madrid.

También hizo referencia al traspaso del negocio bancario de la matriz a Bankia como paso previo a su debut bursátil, la oferta pública de las acciones de Bankia, las remuneraciones que percibieron los ex consejeros y el “proceso de intervención por el Estado en mayo de 2012”, cuando se reformularon las cuentas y pasaron de tener unos beneficios de 309 millones a 2.979 millones.

Cayo Lara recordó el origen de todo este procedimiento y lo situó en la “mala situación de las siete cajas” que conformaron un grupo “que nació muerto”, ya que sus componentes eran “siete manzanas podridas” obligadas por el Banco de España a fusionarse.

Valoró que el primer apoyo de 4.465 millones de euros que recibió del FROB debía haber supuesto la nacionalización de la entidad y el relevo de todos los consejeros, pero “decidieron coger el camino que conocemos y llevarnos al desastre”.

 Lado Lestón deja la secretaría general de CC.OO.


NOTA INFORMATIVA


ASUNTO: CONCENTRACIÓN
XERENCIA DO CHUAC
XUZG


Compañeiros e compañeiras


Dentro da campaña para reclamar que doten  a praza de xinecoloxía eliminada no COF do Ventorrillo, o próximo xoves, 23 de outubro  as 12:00 h. entregaranse as sinaturas recollidas, namentres nos concentramos diante da Xerencia do CHUAC


DENDE A SECRETARÍA XERAL E A COMISIÓN EXECUTIVA DA U.C. DE A CORUÑA, FACEMOSVOS  UN CHAMAMENTO PARA A VOSA PARTICIPACIÓN NESTA CONCENTRACIÓN.A Coruña, 17 de outubro de 2014

jueves, 16 de octubre de 2014
COMUNICADO DE PRENSA

O CONSELLO COMARCAL DE EU ANUNCIA QUE PRESENTARÁ UNHA EMENDA PARCIAL AOS ORZAMENTOS DO ESTADO PARA INCLUÍR UNHA PARTIDA PARA A REXENERACIÓN DA RÍA DO BURGO

 ESQUERDA UNIDA RECRIMINA A NEGREIRA QUE FALTE AOS SEUS COMPROMISOS FALANDO CON LINGUA DE SERPE

O COORDINADOR COMARCAL DE EU, CÉSAR SANTISO, AFIRMA QUE “A RÍA QUE DEFENDE ESQUERDA UNIDA É UNHA FONTE DE RECURSOS PARA A ECONOMÍA LOCAL, UNHA FONTE DE TRABALLO, DE SAÚDE E DE LECER PARA A VECIÑANZA. O ALCALDE DA CORUÑA TEN QUE ACLARAR DE QUE LADO ESTÁ, DO LADO DA LOITA POLA MAIORÍA SOCIAL OU DO LADO DO APLAUSO Á INXUSTIZA”


A Coruña, 15 de outubro 2014. O alcalde da Coruña xustifica a falta de inversión para a limpeza e acondicionamento da ría do Burgo e renuncia publicamente ao seu compromiso político para que a ría estivese dragada en 2014.

O Consello Comarcal de EU anuncia que presentará unha emenda parcial aos orzamentos do Estado para incluír unha partida para a rexeneración da ría do Burgo, ao tempo que manifesta o seu convencemento de que esta rexeneración ten que ser integral. A rexeneración destas amplas superficies, hoxe en día improdutivas, poderían dar un pulo enorme ao emprego na zona cunha estimación inicial de 400 postos de traballo, polo que a administración ten una gran responsabilidade e non debe escatimar esforzos para non perder o apoio da UE en materia de financiamento a través de fondos para o período 2014-2020. Ata o de agora a administración non fixo máis que promesas incumpridas.

Esquerda Unida recrimina a Negreira que falte aos seus compromisos falando con lingua de serpe. O alcalde tivo tempo sobrado para facer os trámites necesarios para satisfacer as promesas de dragado da ría do Burgo para 2014 que realizou incluso acompañado do presidente da Xunta, pero a realidade é que faltou a súa palabra e nin sequera reclama financiamento ante o ministerio. Semella que a rexeneración da ría do Burgo quedou orfa do apoio do alcalde e seguirá indefensa e a expensas dos intereses políticos que se conxugan no Parlamento Europeo, no goberno do Estado e na Xunta de Galicia, todos dominados polo PP agora e polo PSOE noutros momentos. E todo iso apesares de haberse aprobado unha moción no pleno coruñés cos votos de PP, PSOE e EU para acadar un compromiso de rexeneración que agora o alcalde esquece. 

O Coordinador Comarcal de EU, Cesar Santiso, afirma que “a ría que defende Esquerda Unida é unha fonte de recursos para a economía local, unha fonte de traballo, de saúde e de lecer para a veciñanza. O alcalde da Coruña ten que aclarar de que lado está, do lado da loita pola maioría social ou do lado do aplauso á inxustiza. O alcalde ten que aclarar se consideraba máis importante o túnel da Mariña ou a recuperación da ría. O alcalde ten que aclarar as súas prioridades e deixarse de escusas”.

Consello Comarcal da Coruña
Esquerda Unida


lunes, 13 de octubre de 2014

sábado, 11 de octubre de 2014

CAMBRE

PSOE, UxC, IU y BNG piden un pleno extraordinario en Cambre sobre el ´catastrazo´

Los partidos acusan a Rivas de "ocultar información" y de cometer una "injusticia"

11.10.2014 | 00:49
Representantes de las cuatro formaciones, ayer, en el Registro Municipal de Cambre. víctor echave
Representantes de las cuatro formaciones, ayer, en el Registro Municipal de Cambre. víctor echave
Los grupos municipales de PSOE, Unión por Cambre (UxC), IU y BNG presentaron ayer en el Registro Municipal una petición formal para la convocatoria de un pleno extraordinario monográfico sobre la revisión de los valores catastrales en Cambre, medida que han apodado como catastrazo. Los grupos de la oposición acusan al alcalde, Manuel Rivas, de negarles el acceso a la documentación que requirieron "en varias ocasiones". "Pretende impedirnos realizar nuestra legítima labor de oposición, pero no se lo vamos a consentir", indicaron.
Los cuatro grupos municipales se unen "para salvaguardar los intereses de los vecinos de Cambre" y prometen buscar "a toda costa" una solución al problema. Los partidos acusan a Rivas de mantener "formas propias de tiempos pasados" y de actuar "con desidia". Además, denuncian que la revisión de los valores catastrales "pone a prueba" la capacidad económica y el sufrimiento de las familias del municipio y aseguran no entender la actitud del regidor de "perseverar en el tremendo error cometido sin proponer soluciones a los vecinos".
PSOE, UxC, IU y BNG señalaron también que "no es el momento" de implantar una medida de tal trascendencia teniendo en cuenta que se está ultimando un Plan General de Ordenación Municipal que clasifique el suelo y establezca el régimen que le resulta de aplicación.
"El alcalde, pretendiendo cumplir la ley, ha cometido una injusticia difícilmente reparable", aseguran los portavoces de las formaciones, que recuerdan que el alcalde no tiene competencias exclusivas para modificar la ordenanza fiscal reguladora del IBI, después de las declaraciones de Rivas en que aseguraba que, para compensar los cambios, propondría una revisión de este impuesto sobre los bienes inmuebles para 2015. "Esa es competencia exclusiva del pleno municipal de Cambre", recalcan 

jueves, 9 de octubre de 2014

propostas_resol_age_2014

EU denuncia a existencia de vertedoiros ilegais de lixo e escombros.

A nosa organización  alerta da existencia de puntos de verquido e depósito de lixo.

EU denuncia que, alertado polas continuas queixas dos veciñ@s,  comprobamos cómo "proliferan no concello  vertedoiros ilegais e incontrolados de lixo e  escombros”. Unha situación, que xa temos posto en coñecemento  dos responsables do Goberno en reiteradas ocasións.

Trátase de lugares onde se depositan dende neumáticos usados, escombros e outro tipo de materiais de procedencia  descoñecida, algúns deles contaminantes, como o amianto. Chama a tención como se invaden   camiños e espacios públicos, incluso impedindo a circulación de vehiculos, coma é o caso do camiño que transcurre entre a área recreativa das Gamelas e o camiño de San Benito.

Dende Esquerda Unida, unha vez mais presentaremos unha iniciativa plenaria  requerindo o Goberno local  a que tome as medidas,  para eliminalos e adoptar as decisións oportunas para evitar a súa  proliferación, tales como a vixilancia e o cumprimento das vixentes Ordenanzas municipales para tal efecto.

                                           Asdo: Grupo Municipal

                                                                     
 


IU apela a la "habilidad e inteligencia de todas las fuerzas" en los procesos de convergencia

Un documento interno de la secretaría de Proceso Constituyente y Convergencia de IU, que dirige el diputado Alberto Garzón, enumera en ocho puntos el modo en el que la formación plantea la "unidad popular"
Izquierda Unida entiende que la confluencia "no se construye en el vacío, sino que tiene como marco fundamental el programa político y económico de transformación social"
La formación de izquierdas, a diferencia de los promotores de Podemos, que hacen una apuesta por las agrupación de electores, defiende que "desde el punto de vista meramente legal la fórmula es la de la coalición electoral"


El diputado de IU Alberto Garzón, a su llegada al Consejo Político Federal de IU del 28 de junio de 2014. / A.G."Habilidad e inteligencia"; "espacios compartidos con otras fuerzas políticas y sociales"; "primarias abiertas o mecanismos participativos consensuados"; "transformación social", "oportunidad histórica"... Un documento interno de la secretaría de Proceso Constituyente y Convergencia de IU, que dirige el diputado Alberto Garzón, enumera en ocho puntos el modo en el que la formación de izquierdas plantea la "unidad popular". Es decir, la confluencia con otras fuerzas políticas y sociales con vistas a las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo.
En un momento en el que los Ganemos van multiplicándose por España, tras su irrupción en Barcelona como Guanyem y con Ada Colau como cabeza visible, en el que movimientos sociales y políticos van tejiendo alianzas con la perspectiva de cuajar electoralmente, los principales actores van implicándose y lanzando líneas maestras de cómo entienden que ha de producirse esa convergencia.
Izquierda Unida lanzó la pasada semana una guía de  30 puntos básicos sobre lo que la formación entendía debía configurarse como un programa "para la transformación social". Y, ahora, además de "animar a toda la militancia a sumarse a los procesos de construcción de la unidad popular en sus ciudades y municipios", el documento de la dirección redactado por Alberto Garzón y la responsable de Convergencia, Lara Hernández, establece una serie de puntos sobre cómo ha de afrontar la organización internamente esa confluencia, unas líneas maestras sobre las que ha de guiarse en los territorios.
El primer punto es que IU entiende que estamos "ante un momento de emergencia social que requiere de la habilidad e inteligencia de todas las fuerzas de la mayoría social para construir un escenario de esperanza política". La confluencia "no se construye en el vacío, sino que tiene como marco fundamental el programa político y económico de transformación social", y que "esos espacios políticos de convergencia han de ser absolutamente democráticos, participativos y transparentes. Ello significa que deben existir mecanismos internos de elección de candidatos tales como las primarias o mecanismos participativos que se puedan consensuar en cada espacio unitario y también procesos de fiscalización de los responsables tales como los revocatorios".
A diferencia de los promotores de Podemos, que afirman que "la expresión formal" de "las candidaturas de unidad popular [...] deberá ser preferentemente la de la Agrupación de Electores",  según publicaba este jueves Infolibre y aparece en un  anexo de la propuesta Claro que Podemos, en Izquierda Unida entienden que "desde el punto de vista meramente legal esa fórmula es la de la 'coalición electoral'".
¿El motivo? Que una agrupación de electores está pensada legalmente para una cita electoral concreta en una circuncsripción concreta y que impide, por ejemplo, contabilizar los votos con el resto de plazas en el que se haya concurrido a las elecciones: entre otras cosas, dejaría en manos del resto de partidos las diputaciones provinciales, además de que traería consigo que esos votos no serían sumados por el Ministerio del Interior a ninguna otra candidatura. En este sentido, el texto afirma: "La unidad popular no se construye únicamente en el espacio electoral sino que debe ir apuntalándose en las luchas sociales y en las luchas culturales".
Paralelamente, el texto de los promotores de Podemos  sostiene que "las candidaturas de unidad popular y ciudadana no buscan ubicarse en la izquierda del tablero sino ocupar la centralidad. Tampoco son candidaturas de activistas y movimientos haciendo política-estética para sí mismos. Son candidaturas de mayorías que quieren vencer para hacer del hartazgo ilusión y del descontento poder de la gente". En ellas, defienden, "todas las posiciones en las listas electorales deben estar abiertas a ser decididas por la ciudadanía".

miércoles, 8 de octubre de 2014

Bolsas de estudo 2014/2015

Curso 2014/ 2015

Dirixidas a:
-    2º ciclo de educación infantil.
-    bacharelato.
-    formacion profesional.
-    educacion secundaria de adultos.
Quedan excluídos:
-    educación primaria
-    educación secundaria obrigatoria
-    educación especial
ÁREA DE IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL, SANIDADE E EDUCACIÓN
Para facer algunha consulta, chamar ao teléfono: 981 613 291
¿Quen pode solicitalo?

Familias que cumpran os seguintes requisitos:

-         Estar empadroados no concello de Cambre.
-         Estar matriculado nun centro escolar.
-         Que os beneficiarios convivan co solicitante.
-         Pertencer a unha unidade familiar cunha renda per cápita anual igual ou inferior a 9.000,00 euros.


O PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES SERÁ DO 8 AO 17 DE OUTUBRO DE  2014 EN CALQUERA DOS REXISTROS MUNICIPAIS