viernes, 28 de septiembre de 2012


Esquerda Unida, solicita a comparecencia do concelleiro de Cultura ante o pleno do concello.

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CAMBRE

LUIS M. TAIBO CASÁS, voceiro do Grupo Municipal de “Esquerda Unida”, co fin de exercitar a función de control e fiscalización dos órganos de Goberno, é en virtude do que lle confiren as atribucións da Lexislación vixente en materia de Réxime Local, según o contemplado nos artigos 122.1.d e, 126 do Regulamento Orgánico Municipal, relativos a comparecencia dos concelleir@s que ostenten delegacións de áreas e Goberno.

SOLICITO a comparecencia diante do próximo Pleno Municipal Ordinario do vindeiro dia 27 de setembro, do concelleiro delegado da área de Cultura e Turismo, D. Santiago Rios Rama, para que responda as cuestións relacionadas co seguinte ASUNTO:

-Explicación como responsable da área mencionada, no referente o balance do festival Rock in Cambre, e das festas de Santa Maria celebrados ambos eventos no pasado mes de agosto.

O obxecto principal da solicitude desta comparecencia, e a de cumprir coa obrigación que temos cos veciños de Cambre para facilitar unha maior transparencia na xestión do diñeiro público, tratando que non se vulnere a legalidade por parte do Goberno en relación a información sobre os dereitos dos membros da oposición na Corporación Municipal.

Considera o noso Grupo, que en relación o asunto que tratamos, non existiu a comunicación e información que un Goberno municipal debera ter co conxunto da Corporación, ignorando tamén as normas mais elementais de cortesía que deben existir entre goberno e oposición na administración municipal.

Son reiterados e inxustificados os actos do actual equipo de goberno nas súas relacións co resto da corporación; sistematicamente aplícase con rigor o establecido no ROM e outras normas naqueles aspectos restritivos de dereitos dos membros da oposición e pola contra ignóranse en moitas ocasións as prerrogativas que este e outras leis outórganlles en orde ás súas funcións democráticas e constitucionais.

Como consecuencia do anterior, o Grupo Municipal de EU, formula as seguintes CONSIDERACIÓNS:

PRIMEIRA.- Como ben sendo habitual, no noso Concello ven celebrandose nos últimos vinte anos, o Festival Rock in Cambre e tamén como é tradicional teñen lugar as festas patronais de Santa Maria na parroquia de Cambre no mes de agosto.

SEGUNDO.- As festas populares son unha manifestación cultural tradicional de carácter lúdico que, nos tempos actuais precisan de unha necesaria regulación das actividades e espectáculos públicos suxeitos cada vez máis a pautas de conducta sociais impostas polas demandas de seguridade, orden público e protección medioambiental, precisando de un réximen tal que as armonice con estes principios, en especial nos casos en que constitúen fenómenos de masas.

TERCEIRO.- Esta armonización debe facerse encontrando o punto en que sexan coincidentes a viabilidade dos festexos e ó esparcemento que naturalmente comportan, tendo en conta a protección dos dereitos individuais, colectivos e dos valores que lles son inherentes.

CUARTO.- Esta labor no é en absoluto sinxela, pois de un lado, as festas non poden en modo algún, constituir unha sorte de ilegalidade consentida que poña en tela de xuizo a bondade do sistema e, de outro lado, as exigencias formales a que deben suxetarse han de ser o suficientemente áxiles e flexibles como para, sin detrimento dos requisitos mínimos necesarios, permitir o desenrolo dos festexos na súa lóxica manifestación de espontánea expansión.

En consecuencia, o Grupo municipal de EU plantexa as seguintes

PREGUNTAS:

1.- ¿ Pode informarnos do estado de gastos e ingresos resultantes da celebración do festival Brincadeira Rock in Cambre do pasado mes de agosto?

2.- ¿Cantas entradas e abonos se venderon, sen contar acreditacións e invitacións?

3.- ¿Pode informarnos da firma de convenios de colaboración con outras Administracións, e si percibiron subvencións dalgunha Administración Públicas (Xunta de Galicia e Deputación Provincial)?

4.- ¿Dispón a Concellaría de Cultura dalgún Informe Técnico relativo á seguridade das instalacións onde tivo lugar o festival, e das infraestructuras habilitadas para dito evento?.

5.- ¿A cargo de quen foron os gastos de acondicionamento das instalacións da acampada, do recinto, así como do acondicionamento e limpeza dos accesos?

6.- ¿Cal foi o importe do gasto extra en honorarios do persoal do Concello, polos traballos realizados nos catro dias de Festival?

7.- ¿Considera o Sr. Concelleiro que o lugar onde se celebrou o evento e o mais adecuado dentro do término municipal de Cambre?

8.- ¿Considera o Sr. Concelleiro que no momento de crise que estamos pasando, resulta suficiente a reducción do 10% no orzamento das festas de Santa Maria, en relación o ano anterior?

9.- ¿Pensan publicar na páxina web do Concello os gastos totais dos eventos en cuestión?

10.- ¿Cal é a valoración que realiza a súa concellería sobre a celebración deste evento?

11.- ¿Pensa o concelleiro responsable plantexar aos Grupos da oposición, e ao movemento asociativo do Concello a planificación sobre a celebración dos eventos en cuestión, creando mecanismos de consulta e participación axeitados?

12.- ¿Cal é a valoración que realiza o Concelleiro sobre a celebración do Festival e das propias festas?

13.- ¿Qué Gastos e Ingresos resultaron das últimas festas de agosto e o seu desglose?

14.- ¿Pode informarnos do número de persoas que contaban con credencial de identificación para acceder o recinto, o control das mesmas e en base a que criterios se realizou esta selección?

15.- ¿Non considerou o Concelleiro a posibilidade de manter unha xuntanza e consulta cos Grupos da oposición para transmitir unha maior información, tendo en conta a magnitude do evento e a inversión económica destinada a tal fin?

16.-Considera que a mellor opción sobre a data e á celebración do Rock in Cambre fora o domingo?

17.- ¿Pensa repetir a experiencia do festival en próximos anos?

18.- ¿Pode informarnos das denuncias presentadas no Concello relacionadas coa celebración do Festival?

19.- ¿Qué problemas existiron para cancelar actuacións previstas no festival?

20.- ¿Considera o Sr. Concelleiro que nunha situación económica como a actual, está xustificado un orzamento que pode superar os 350.000 euros para o festival e festas de Santa Maria?

21.- ¿Qué opinión lle merece e cal foi o motivo da demora na limpeza das instalacións e as súas inmediacións?

22.- ¿Cantas persoas de Cambre foron contratadas para servizos e traballos auxiliares?

23- ¿Cales foron as previsións para asegurar as actuacións no Campo da feira, tendo en conta que foi suspendido o concerto de The Real Mckenzies?

24- Según o convenio firmado polo Concello de Cambre coas entidades organizadoras o Concello recuperá a cantidade investida (240.000 euros) no momento que os ingresos acadados sexan 526.550 euros. A día de hoxe tense feito algún dos pagos que se estipulan no Convenio? A saber, un primeiro pago de 70.000€, un segundo de 100.000€ e un terceiro de 70.000€. Cantos destes pagos ten percibidos o Concello?

En CAMBRE a 17 de setembro de 2012

Asdo: Luis M. Taibo Casás. Voceiro do Grupo

miércoles, 26 de septiembre de 2012


NOTA INFORMATIVA DE EU DE CAMBRE

EU DE CAMBRE ACUSA Ó GOBERNO MUNICIPAL DE DIFAMACIONS CONTRA O VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL
Tras as últimas noticias recollidas en prensa, según as que, o Goberno Municipal de Cambre, presidido polo Alcalde Manuel Rivas, no conseguiu levar a cabo a proposta de unificar dous plenos para reducir gastos, facendo responsable a Luis Taibo, voceiro de Esquerda Unida, este grupo municipal, quere denunciar as falsas acusacións e calumnias vertidas contra él.
A explicación ó sucedido ven, unha vez mais, da mala costume que ten o equipo de Goberno de Rivas de non comunicarse cos grupos da oposición por escrito, algo que, en opinión de Esquerda Unida, é unha estratexia do Goberno para poder difamar e mentir respecto a supostas declaracións orais que se fan respecto a determinados temas.
EU de Cambre, en ningún momento se manifestou nin verbalmente nin por escrito respecto da súa preferencia na unión dos Plenos. Dita falta de posicionamento ven dada do pronuciamento no pasado mes de Agosto, no que a pesares de que tanto eles como outros grupos da oposición, manifestáronse a favor de eliminar o pleno de agosto para non celebrar dous plenos en setembro, valeiros de contido, o Goberno Municipal non tomou en conta as súas suxerencias.
EU de Cambre, califica de “moita gravidade” e reproba  as declaracións tendenciosas manifestadas en prensa, por esgrimir mentiras e falsas acusacións que poderían chegar a constituir delito de inxurias e calumnias polo que EU manifesta que se reservan o seu dereito a emprender cantas accións legais estimen pertinentes en defensa da súa verdade e honor.
A nosa organización   pide tolerancia cero ante este tipo de  prácticas, que unha vez mais poñen en duda a credibilidade e honradez dos políticos, lesionando gravemente as institucións. EU non vai a permitir prácticas que disminuian a calidade democrática que o PP  intenta impoñer no Concello.
Asímesmo invitan ó Alcalde a demostrar con probas as súas declaracións ou pola contra pedir públicamente desculpas polo daño moral infrinxido.
 Asdo: Consello Local

lunes, 24 de septiembre de 2012

INICIATIVAS PLENO ORDINARIO E COMISIÓNS DO MS MES DE SETEMBRO

ROGOS:

1.- Sendo o paro paro un dos principais problemas da sociedade, é unha das consecuencias máis negativas para os cidadáns, resultando que en Cambre existen 2.131 persoas en situación de desemprego, según a última enquisa de poboación activa, onde existen fogares con todos os seus membros en paro.

Tendo en conta a situación de desamparo e dos dramas sociais existentes dos que non está exenta unha boa parte dos veciñ@s de Cambre; e co obxetivo de paliar na medida do posible o problema do paro, plantexamos o seguinte ROGO:

-Que o Sr. Alcalde ou responsable da área correspondente, SOLICITE da Secretaría Xeral do concello ou do servizo administrativo competente, un informe sobre a legalidade de incluir no proceso de adxudicación das obras financiadas con recursos públicos, unha condicción (como mellora) que favorezca a contratación dos desempregad@s empadronados na nosa localidade, co propósito de favorecer, na medida do posible, a contratación establecendo nos Pregos de Prescripcións Técnicas dita condición, ben como requisito ou como mérito avaliable preferentemente.

2.- Según as declaracións da Concelleira delegada da área de Igualdade, Benestar Social, Sanidade e Educación, Dña. María Jesús Gonzalez Roel, na Xunta de Goberno do pasado día 3 de Setembro, e con relación a actuación na área de prevención e violencia de xénero, observouse que entre a mocidade dase a idea de que a muller debe ser débil para ser atractiva. Seguidamente informa a Concelleira que a este tema se lle vai a dar un enfoque positivo a través das mulleres que participaron nas olimpiadas 2012 como Sofia Toro.

O noso grupo Municipal coida que nun tema tan delicado como o que estamos a tratar debe de terse a sensibilidade necesaria para poder transmitir ás mulleres e homes novos determinados valores necesarios para o correcto desenrrolo das relacións sociais, personais e laborais entre xéneros.

Coidamos dende o Grupo Municipal de EU que no momento que se detecta un problema tan grave como pode ser a falta de autoestima en rapazas novas, dentro dos nosos centros educativos, non é suficiente con poñer exemplos de mulleres con grandes carreiras deportistas ou laborales, senòn que hai que poñer en marcha un programa que estea a altura da gravidade da situación.

En base ó anteriormente exposto o noso Grupo Municipal PREGA:

Que cumplindo coas suas obrigas, o Concello de Cambre, a través da Concellería de Igualdade teña en consideración poñer en marcha un programa de Igualdade de Oportunidades e Violencia de Xénero que se leve a todos os CEIP e IES do Concello baseado nos conceptos de eliminación de linguaxe sexista, fomento da autoestima das mulleres, eliminación de roles e estereotipos dañinos, a loita polos dereitos das mulleres, a identificación das actitudes violentas, e todas aquelas cuestións que fomenten e potencien a igualdade de xéneros.

3.- Despois de se producir un cuarto incendio nas casas de Bailly recentemente, e despois de declarar ós medios de comunicación o Goberno Municipal que tomará medidas urxentes, tales como tapiar o edificio, e valar o perímetro,

-PREGAMOS Se nos informe das medidas que se van adoptar e cales das recomendacións da Arquitecta Municipal do mes de Agosto de 2011, foron levadas a cabo durante o transcurso deste ano.

PREGUNTAS:

1.- Non é a primeira vez que o noso Grupo Municipal se interesa pola situación da débeda que o Concello da Coruña ten contraída co Concello de Cambre, como resultado das liquidacións de IBI da Presa de Cecebre. Segundo o informe elaborado pola Secretaria de esta Corporación a solicitude da Interventora, dita débeda correspondente ós exercicios de 2002 a 2009, non foi abonada polo Concello da Coruña senón recurrida ante a Deputación, en diferentes recursos, todos eles ou inadmitidos ou desestimados, incluso algún dos exercicios nin abonado nin recurrido. Nesta situación a débeda contraída incorpora intereses de demora e recargos de apremio, tampouco abonados estes, nin o principal das liquidacións polo Concello da Coruña. No informe de Secretaría se contempla como unha das posibilidades de liquidación a “compensación” con débedas recoñecidas das que o acreedor fose o Concello da Coruña, algo que habería que averiguar si existe. A outra posibilidade que se prantexa, para o caso de que a compensación non sexa factible, sería o procedemento de “embargo” . Por último o informe sinala a conveniencia de recabar o expediente para concluir as actuacións conducentes ó cobro da débeda.

En base ó anteriormente exposto, o Grupo Municipal de Esquerda Unida PREGUNTA:

¿Pódennos informar sobre as actuacións que está levando a cabo o Goberno Municipal, visto o informe técnico, así como a parte do proceso no que nos atopamos cara o requerimento ó Concello da Coruña do pagamento da débeda contraída co Concello de Cambre pola liquidación do IBI da Presa de Cecebre?

2.- Xa ten plantexado o noso Grupo unha iniciativa sobre a escasa visibilidade e o conseguinte perigro no cruce da estrada entre Frais e Espiritu Santo, como primeira medida preventiva, solicitamos a instalación dun espello de seguridade.

-¿Pensa o Goberno instalar dito espello, ou non considera urxente a petición plantexada?

3.- ¿Pode informarnos o concelleiro responsable en que consiste a actuación prevista na praza Doctor Enrique Piñeiro, e do orzamento destinado a tal fin?

COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO

PREGUNTAS:

1.- O noso Concello conta cunha importante rede de camiños que precisan un mantemento preventivo para a súa conservación . Por esto PREGUNTAMOS si o marxen do POS da Deputación do ano 2011, está previsto algún Plan de arreglo e mantemento de camiños para o presente ano 2012.

2.- ¿Ten previsto o Goberno algunha medida para a limpeza e desbroce da senda peonil entre Fabas e a Castellana?

3.- ¿Pode informarnos o Goberno si existe algún protocolo de actuación en caso de emerxencia, que regule a utilización do espacio público da Rocha para o servizo do helicóptero contraincendios?

4.-¿Ten o Goberno realizado algún estudo para dotar de alumeado público a unha boa parte da rúa Freixo, demandada polos veciños mediante escritos, e solicitado polo noso grupo municipal?

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDADE CIDADÁ, MOBILIDADE E TURISMO

PREGUNTAS:

1.- O Consorcio das Mariñas ben a difundir polos concellos da Comarca, exposicións culturais consistentes en mostras de fotografias nos balcóns e rúas de varios municipios, denominado “Berros no roncar das ondas”.

-Según informacións das que dispón o noso Grupo, Cambre non está previsto neste roteiro cultural.

-¿Pode informarnos O Sr. Alcalde do motivo de quedar exentos deste programa?

CAMBRE, a 21 de setembro de 2012

Asdo:  Grupo Municipal.miércoles, 12 de septiembre de 2012
INICIATIVAS PRESENTAS AO PLENO E COMISIÓNS CELEBRADO O DIA 6 DE SETEMBRO (CORRESPONDENTE AS SESIÓNS ORDINARIAS DO MES DE AGOSTO)


MOCIÓN SOBRE AS DEFICIENCIAS NO FUNCIONAMENTO DO SERVIZO DE ALUMEADO PÚBLICO DO CONCELLO.

Xustificación:

O grado de crecemento urbán acadado no municipio nos últimos anos, non se corresponde coas dotacións de uns servizos públicos necesarios que o Concello ten a obriga de ofrecer aos seus veciños. A actuación do actual Goberno municipal nesta cuestión non pode calificarse mais que de improvisada, ó ir en moitas ocasións por detrás dos problemas.

Este é o caso dunha necesidade fondamente reclamada e sentida en varios lugares do noso termo municipal, onde están padecendo a falta de alumeado público e o deficiente funcionamento das súas instalacións. Estas carencias traducense en dificultades para transitar por rúas e estradas coa conseguinte inseguridade o circular por vías urbanas en completo estado de oscuridade polas noites.

Este problema está causando un malestar xenereralizado entre os habitantes do noso Concello, que a pesar de canalizar as súas protestas e o seu descontento, os responsables municipais siguen sin dar unha resposta satisfactoria o problema. EU comparte a preocupación da cidadanía, e así o ten manifestado ante os distintos órganos do Concello mediante a presentación de iniciativas e escritos; sirva como exemplo a solicitude de información sobre os diversos problemas xurdidos no suministro de enerxía eléctrica no Concello presentado o pasado 12 de xuño,

En este tema, existen a xuizo do noso Grupo, dous problemas ben diferenciados:

1) O deficiente funcionamento e as carencias do Goberno na xestión do servizo

2) E o roubo de cable das acometidas eléctricas

O primeiro é exclusivamente unha responsabilidade ineludible do Goberno, no cumplimento das súas funcións; e o segundo, un problema que debe ser afrontado con medidas de vixilancia e control, correspondendo o Concello definir a súa propia política de seguridade, sen perxuizo da imprescindible coordinación, que a normativa legal establece entre cada corpo de policía local e as restantes forzas de seguridade públicas. Tamén dende a participación colaboración e denuncias da cidadadanía.
Non pretende o noso Grupo Municipal aproveitar o rio revolto ocasionado pola forte contestación social que está producindo o problema, pero sí facer unha defensa no cumplimento e na obriga que teñen os representantes públicos na defensa dos intereses dos veciñ@s, que a dia de hoxe siguen sin ter unha resposta.

Esquerda Unida, comparte a necesidade das medidas de aforro en materia enerxética, pero non comprende que non se garanta minimamente as condicións de seguridade para viandantes e vehiculos.

O Grupo de EU, aposta por unha política integral de aforro enerxético que permita reducir o gasto, pero o mesmo tempo que se aborde o mal servizo e gasto intolerable do consumo da enerxía, do que non é alleo unha boa parte das instalacións municipais.

POLO EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA, PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO: O Pleno do Concello de Cambre acorda repoñer, a maior brevedade posible, o alumeado público nos lugares do Concello onde existan deficiencias, motivadas polo roubo de cable ou por cuestións de tipo técnico-administrativo coa empresa suministradora de enerxía.

SEGUNDO: Que o Goberno municipal aplique un Plan que determine as actuacións a realizar, debido os roubos de cable eléctrico das instalacións públicas, desenrolando accións coordinadas coa Policia local e Garda civil.
TERCEIRO: Solicitar dos técnicos municipais do Concello un informe sobre a viabilidade e conveniencia da realización dunha Auditoría sobre a Eficiencia Enexética, nos edificios municipais e nas instalacións de alumeado público de titularidade municipal, e as recepcionadas de promocións privadas.


ROGOS:

1.- O singular embarcadeiro situado nas inmediacións da Ponte vella da ría do Burgo e o seu entorno pertenecente a parroquia do Temple, é un dos lugares mais singulares e emblemáticos do noso concello, pero desgraciadamente encontrase con frecuencia nunha situación de abandono, acumulando abundantes residuos, maleza e outros obxectos nas súas beiras, dando unha imaxen deplorable do entorno.
Este feito desmerece o propio lugar e o seu conxunto como zona de espallamento e recreo público. Considerando o noso Grupo que é necesario poñer en valor a nosa riqueza natural e paisaxística, para o uso e disfrute dos cidadáns.

-PREGAMOS que por parte do Concello, se proceda a tomar as medidas oportunas para levar a cabo a limpieza e acondicionamento de dita zona, co fin de sanear e manter nas mellores condicións o emblemático lugar.

2.- O noso Grupo Municipal xa ten amosado a súa preocupación en relación a Seguridade Viaria no concello, o longo do tempo seguimos observando, como se veñen producindose distintos accidentes, tanto nas estradas de titularidade municipal coma nas de propiedade doutras administracións.

-Por esto PREGAMOS o Goberno municipal, realice un estudio e revisión en todo o territorio municipal da sinalización horizontal e vertical relacionada coa Seguridade Vial, e se proceda a reposición dos elementos mal ubicados, deteriorados, así como onde a necesidade da súa colocación se considere necesaria para o incremento da seguridade das persoas e vehiculos. Do mesmo xeito se poña en coñecemento das Administracións con competencias no sistema viario que transcurre polo concello, das anomalías detectadas, para que sexan correxidas no menor prazo de tempo posible.

3.- A rede de camiños públicos do concello, constituie un elemento indispensable para a comunicación entre distintos lugares, existindo no Concello algúns viales que polas súas características e falta de atención provocan situacións que os fan difíciles de transitar, motivado en gran medida a abundante maleza que impiden a circulación das persoas.

Considera o noso Grupo que os responsables do Goberno deben actuar dun xeito decidido, para manter nas mellores condicións de uso estas infraestructuras viarias de competencia municipal.

O Grupo Municipal de EU PREGA o Goberno Local, proceda a tomar as medidas oportunas para a limpeza e acondicionamento do camiño que trancurre entre a rúa Púmar Méndez e Freande, co fin de garantir o seu mantemento nas mellores condicións para o uso público.

PREGUNTAS:

1.- Non é a primeira vez que o noso Grupo Municipal se interesa pola situación da débeda que o Concello da Coruña ten contraída co Concello de Cambre, como resultado das liquidacións de IBI da Presa de Cecebre.

Segundo o informe elaborado pola Técnico de Xestión Económico-financieira a solicitude da Interventora, dita débeda correspondente ós exercicios de 2002 a 2009, non foi abonada polo Concello da Coruña senón recurrida ante a Deputación en diferentes recursos, todos eles ou inadmitidos ou desestimados, incluso algún dos exercicios nin abonado nin recurrido. Nesta situación a débeda contraída incorpora intereses de demora e recargos de apremio, tampouco abonados estes nin o principal das liquidacións polo Concello da Coruña. No informe da Técnico se contempla como unha das posibilidades de liquidación a “compensación” con débedas recoñecidas das que o acreedor fose o Concello da Coruña, algo que habería que averiguar si existe. A outra posibilidade que se prantexa, para o caso de que a compensación non sexa factible, sería o procedemento de “embargo” . Por último o informe sinala a conveniencia de recabar o expediente para concluir as actuacións conducentes ó cobro da débeda.

En base ó anteriormente exposto, o Grupo Municipal de Esquerda Unida

PREGUNTA:

¿Pódennos informar sobre as actuacións que está levando a cabo o Goberno Municipal, visto o informe técnico, así como a parte do proceso no que nos atopamos cara o requerimento ó Concello da Coruña do pagamento da débeda contraída co Concello de Cambre pola liquidación do IBI da Presa de Cecebre?

2 .- O pleno da corporación é o órgano máis representativo do concello e por iso o de maior lexitimidade á hora de aprobar iniciativas, en consecuencia os seus acordos non poden reducirse a aparecer nas actas plenarias; é necesario e esixible que o goberno municipal asuma o compromiso de respectalos mediante o cumprimento do aprobado.

Neste caso estamos a referirnos a sinalización das instalacións deportivas do Concello:

-¿Para cando pensan proceder a sinalización das mencionadas infraestructuras?

3.- Mediante unha iniciativa presentada polo noso Grupo Municipal, no cimeterio municipal de Cambre instalaronse servizos hixienicos. Na actualidade son varias as persoas que nos manifestan a falta de limpeza e atención dos mesmos.

Por esto facemos a seguinte PREGUNTA:

¿Poden informarnos da periocidade da limpeza, atención e mantemento, e a quen corresponde velar polo seu estado nas mellores condicións de uso


COMISIÓN INFORMATIVA DE DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMO.

ROGOS:

1.- Co obxectivo de eliminar ou disminuir na medida do posible os accidentes nas vias de circulación en determinados lugares do concello, onde se deben adoptar as debidas precaucións o aparcar os vehiculos para evitar danos a propiedade e lesións as persoas, existen o noso xuizo posibles medidas preventivas que podemos aplicar, mediante estudios técnicos que aseguren a seguridade nos aparcamentos que sexan susceptibles de posibles peligros.

-Por isto PREGAMOS se realice un estudio-informe, por parte dos técnicos e policia local do Concello sobre a sinalización orizontal e organización do aparcamento o remate da rúa González Garcés na confluencia coa rúa Sixto.

2.- Veciños que viven na rúa Samosteiro, manifestaron o noso Grupo o seu malestar pola cantidade de lixo que se acumula nas súas propiedades, que según comprobamos procede das instalacións onde se celebrou o festival Brincadeira-Rock in Cambre.

-PREGAMOS que por parte do responsable se den as ordenes oportunas para proceder a súa limpeza.

3.- As escaleiras que comunican a praza da Ría co paseo Maritimo do Temple, amosan un deterioro que supón un perigro para as persoas que diariamente utilizan este acceso, onde se observa elementos metálicos (cabillas de ferro) e baldosas levantadas.

-PREGAMOS que con urxencia se proceda a súa reparación, e se tomen as medidas preventivas para evitar accidentes.

COMISIÓN INFORMATIVA DE DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMO.

PREGUNTAS:

1.- ¿Pode informar o Goberno en que situación se encontra a elaboración do proxecto de Seguridade viaria na estrada AC-214?

En CAMBRE, a 24 de agosto de 2012

jueves, 6 de septiembre de 2012

laopinióncoruña.es » Gran Coruña

CAMBRE

EU de Cambre propone un plan para luchar contra los robos de cable

Pide que técnicos municipales informen sobre la necesidad de una auditoría energética

El grupo municipal de Esquerda Unida (EU) de Cambre presentará una moción en el pleno de hoy para exigir al Gobierno local que subsane deficiencias del alumbrado público. EU señala que en muchas zonas falta alumbrado porque se ha producido un robo de cable de cobre, además de los habituales problemas técnico-administrativos con la empresa administradora.

El partido considera que el Gobierno local tiene que "aplicar un plan que desarrolle acciones coordinadas con la Policía Local y la Guardia Civil" para evitar el robo de cable de cobre.

La formación también propondrá que se solicite a los técnicos del Concello un informe sobre la viabilidad y conveniencia de realizar una auditoría de la eficiencia energética en los edificios municipales y en el alumbrado público.

Esquerda también solicitará de nuevo en el pleno al Gobierno local que reponga las señales viarias mal ubicadas o deterioradas tras los numerosos accidentes.

martes, 4 de septiembre de 2012

COMUNICADO DE PRENSA

O COORDINADOR XERAL DE IU, CAYO LARA, INDICOU QUE “ESQUERDA UNIDA DE GALIZA CONTA CO APOIO DE TODA A ORGANIZACIÓN PARA LOGRAR UN ENTENDEMENTO PROGRAMÁTICO E ELECTORAL CON ANOVA-IRMANDADE NACIONALISTA ASÍ COMO CON OUTRAS FORZAS POLÍTICAS GALEGAS”

IZQUIERDA UNIDA FEDERAL APOIA O PROCESO DE CONVERXENCIA QUE ESTÁ A DESENVOLVER NA GALIZA ESQUERDA UNIDA

A COORDINADORA NACIONAL DE EU, YOLANDA DÍAZ, MOSTROUSE OPTIMISTA COA POSIBILIDADE DE ACADAR UNHA COALICIÓN E LECTORAL E SALIENTOU A NECESIDADE DE “CONSTRUÍR UNHA FRONTE POLÍTICA PLURAL DE DEFENSA DAS MAIORÍAS SOCIAIS”

Esquerda Unida desenvolverá mañá un Consello Político Nacional (CPN) extraordinario que deberá aprobar a converxencia de EU con Anova e outras forzas políticas galegas da esquerda nunha fronte plural ao que acudirá o responsábel de organización federal, Miguel Reneses para trasladar o apoio federal.

O devandito proceso que pode facer historia e cambiar o panorama político galego para crear un novo suxeito político e social que sexa quen de defender os intereses das familias traballadoras.

Izquierda Unida federal apoia o proceso de converxencia que está a desenvolver na Galiza Esquerda Unida, enmarcado dentro dos procesos que dende anos leva desenvolvendo a organización en todo o Estado na procura de acadar unha fronte hexemónica que remate co bipartidismo.

Así o anunciou en rolda de prensa está mañá o coordinador xeral de IU, Cayo Lara, quen indicou que “Esquerda Unida de Galiza conta co apoio de toda a organización para lograr un entendemento programático e electoral con Anova-Irmandade Nacionalista así como con outras forzas políticas galegas”.

O máximo órgano de dirección federal de EU manifestou todo o seu apoio a Díaz e a Esquerda Unida no seu proxecto de confluír nunha Syriza galega para desafiar a hexemonía do PP en Galicia.

Pola súa banda a coordinadora nacional de EU, Yolanda Díaz, mostrouse optimista coa posibilidade de acadar unha coalición e lectoral e salientou a necesidade de “construír unha fronte política plural de defensa das maiorías sociais”. Yolanda Díaz explicou no marco da reunión da executiva federal de EU celebrada hoxe en Madrid as claves para que a súa organización alcance a un acordo con Anova, sobre o que Díaz se mostra optimista. Para a coordinadora de EU, a situación de urxencia social que se vive en Galicia e o Estado está reclamando a confluencia de todas as esquerdas e dos movementos sociais para construír unha fronte política plural de defensa das maiorías sociais. Para Díaz, tal proceso debe ter unha expresión electoral nas eleccións do 21 de Outubro que sirva para facer visibles ás vítimas da crise fronte ao goberno dos mercados e os bancos que representan o PP e Nuñez Feijóo.

Gabinete de Prensa
Secretaría de Comunicación
Executiva Nacional de Esquerda Unida