jueves, 28 de agosto de 2014
Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA

Juan Manuel Fajardo Recouso, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda , ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 
A pesar do risco continuo para a seguridade viaria provocada pola falla de actuacións na estrada AC-214 entre as parroquias de Cambre e Pravio, que levaron incluso a mobilizacións veciñais para mellorar o paso de peóns a altura de igrexa de Pravío, as actuacións necesarias continúan sen acometerse e polo tanto continúase a poñer en risco as vidas da veciñanza pola falla de compromiso da administración coa seguridade vial.
A inexistencia de pasos de peóns fai imposible en moitos casos o cruce da estrada, cruce que se realiza en penosas condicións de seguridade pola inexistencia dos pasos e das sinalizacións adecuadas .
Existen neste ámbito dúas actuacións fundamentais , que deben dotar de pasos de peóns seguros as inmediacións do cruceiro de Pravio e os lugares de Freande-Drozo, pola súa afluencia e perigosidade


Por todo isto  , Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión:

¿Ten previsto o Xunta de Galicia acometer as actuacións necesarias en materia de seguridade Vial neste vial  ?
¿De ter previsto realizar algunha actuación, en que van a consistir?

¿Ten algún proxecto realizado neste sentido tal como se solicitou por parte dos veciños e veciñas ?
¿Cal é a previsión de inicio destas actuacións. ?


jueves, 14 de agosto de 2014

VOTE ESTA NOTICIA
    
CAMBRE

AGE denuncia el desinterés de la Xunta por el estado de la senda del río Mero

14.08.2014 | 01:27

El grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) critica la "falta de interés mostrado por la Xunta" en la conservación y mejora de la senda fluvial del río Mero a su paso por el municipio de Cambre.
AGE denuncia la "situación de abandono tras el deterioro y degradación del entorno" en los últimos años "por culpa del conflicto entre administraciones y respecto a las labores de conservación y mejora" de la senda. La formación afirma que su estado actual hace "imposible" su uso por parte de vecinos y visitantes. Alerta de la "falta de limpieza" de las riberas del río durante varios kilómetros. Reclama actuaciones de acondicionamiento del río y recuperación de zonas de baño.Alternativa Galega de Esquerda

AGE denuncia a falla de interese da Xunta por acabar co abandono que sufre a senda fluvial do Río Mero en Cambre

O grupo parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) lamenta a falla de interese amosada pola Xunta de Galicia pola conservación e mellora da senda fluvial do Río Mero no Concello de Cambre, a día de hoxe en situación de abandono tras o deterioro e degradación do entorno que alóngase durante varios anos por culpa do conflito entre administracións o respecto das labores de conservación e mellora desta senda.
O actual deterioro fai imposible o uso e desfrute da senda e do propio río por parte da veciñanza e visitantes do entorno, un lugar que debera ser emblemático non so no concello se non en toda a comarca. A falla de limpeza das ribeiras do río fai incluso que durante quilómetros os viandantes paseen alleos a existencia dun río, que en moitas ocasión é inapreciable dende a senda pola falla de acondicionamento e limpeza. O deputado de AGE, Juan Manuel Fajardo, destaca a necesidade de facilitar o uso do entorno, promover a implicación social e poñer en valor a riqueza natural e social do río. Neste sento son necesarias actuacións de acondicionamento e mellora do entorno e do propio río, que van dende a creación e recuperación de antigas zonas de baño e esparexemento ata a mellora da senda e a diferenciación da mesma entre o paseo peonil e carril bici.
Alternativa Galega de Esquerda rexistrou unha pregunta para a súa resposta no Parlamento de Galicia na que se insta ao Goberno galego a explicar se ten previsto actuar nesta senda de xeito inmediato, se prevé crear un programa de mantemento e limpeza continuo no tempo en colaboración co Concello de Cambre, se existe ou se pensa acometer algún proxecto de acondicionamento das zonas de baño do río, así como, qué actuacións ten previsto no futuro para dotar a senda da diferenciación entre carril bici e senda peonil.
- See more at: http://alternativagalega.com/age-denuncia-falla-de-interese-da-xunta-por-acabar-abandono-sufre-senda-fluvial-rio-mero-en-cambre/#sthash.eJCSmx6N.dpufjueves, 7 de agosto de 2014
PRESENTADO: COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS SERVIZOS E URBANÍSMO (decembro de 2013)

1.- Na rúa Cruceiro existe un solar ( antiguo cine), que de non evitalo vai camiño de convertirse nun basureiro incontrolado de depósito de lixo de todo tipo. Este feito no centro da Vila, desmerece o propio lugar e urxe tomar as medidas.

-PREGAMOS ao Goberno actúe de forma inmediata, e procedendo a dictar as medidas correctoras a quen corresponda, para a súa limpeza e valado de dita parcela.


Foto: COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS SERVIZOS E URBANÍSMO (decembro de 2013)

1.- Na rúa Cruceiro existe un solar ( antiguo cine), que de non evitalo vai camiño de convertirse nun basureiro incontrolado de depósito de lixo de todo tipo. Este feito no centro da Vila, desmerece o propio lugar e urxe tomar as medidas.

-PREGAMOS ao Goberno actúe de forma inmediata, e procedendo a dictar as medidas correctoras a quen corresponda, para a súa limpeza e valado de dita parcela.

miércoles, 6 de agosto de 2014

 "ESQUERDA UNIDA" RECOLLE 1.038 SINATURAS REXEITANDO O SISTEMA 

AUTOMATICO DE CITA A ATENCION PRIMARIA TELEFONICA DO SERGAS.   
                                         


ESQUERDA UNIDA, ten presentado un escrito no concello sobre o perigro e falta de seguridade nunha "torre eléctrica" instalada no campo da festa de San Lourenzo. Denunciamos e instamos a que coa maior urxencia se proceda a correxir a situación.viernes, 1 de agosto de 2014
ESQUERDA UNIDA INFORMA:

INICIATIVAS PRESENTADAS AO PLENO MUNICIPAL E COMISIÓNS INFORMATIVAS DO MES DE XULLO 2014.

Mocións, rogos e preguntas.
 MOCION REXEITANDO O SISTEMA AUTOMATICO DE CITA ATENCION PRIMARIA TELEFONICA DO SERGAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A privatización e deshumanización da Sanidade é unha realidade que xa non admite ningún tipo de dúbida.
        
O dano que o Partido Popular lle está facendo ó sistema sanitario é dunha envergadura tal que se ten convertido na única meta do actual Goberno, que queda de manifesto, según as propias afirmacións dos  Conselleiros de Sanidade de diferentes Comunidades, en múltiples ocasións, declarando a súa vontade privatizadora da Sanidade Pública.
        
Somos testemuñas de declaracións tan clarificadoras como as de Fernandez-Lasquetti, ó que lle "preocupa un sistema sanitario con funcionarios vitalicios” ós que non pode manexar á súa vontade, ou as de Rocío Mosquera, manifestando a "necesidade de laboralizar ó persoal sanitario."
        
Preocúpalle moito ó PP que un médico que non debería ter que ocuparse mais que de exercer a súa profesión, non teña que rendir contas a ninguén mais que ós seus pacientes, que non teña que pensar no custe económico dun tratamento, que a súa profesión e vocación non dependa dunha conta de perdas e ganancias.
        
A orientación do PP non é outra que instaurar un sistema no que cada un se pague a sanidade que poida e deixar as partidas orzamentarias para as cousas que consideran moito mais importantes que a sanidade e que    a saúde, tales como pagar a unha lexión de políticos e asesores ou manter o Senado ou as Deputacións.
        
A sanidade está sendo tan prostituída que as faltas de respeto polos doentes en particular e polos usuarios en xeral chega a tocar todos os ámbitos, incluído o tema que prantexa a presente iniciativa.
        Despois do fracaso do intento de instaurar un 902 como único número de teléfono para solicitar cita,  provocado polas múltiples protestas que dita medida suscitou, actualmente, o sistema automático de cita  telefónica do Sergas, segue a ser unha imposición que provoca situacións indesexables entre doentes que solicitan unha cita médica.

EU de Cambre, iniciou unha campaña de recollida de sinaturas moi exitosa e significativa, por dous motivos básicamente; o primeiro deles, pola cantidade de firmas recollidas e o segundo polas conversas mantidas cos veciños en relación a este tema. Como consecuencia de ditas conversas atopámonos con xente moi descontenta, veciños que non son capaces de pedir unha cita dende a súa casa, persoas que, atopándose nunha situación de saúde delicada, teñen que discernir argucias para enganar a un contestador e conseguir que os atenda persoal sanitario do centro. Actualmente temos recollidas 1.038 firmas, cifra moi significativa, se a comparamos co total da poboación de Cambre ou co número de votos acadados polo PP nas eleccións europeas.

Non só EU de Cambre recollemos sinaturas; ante o rexistro central do SERGAS hai presentadas case 7000 mais, correspondentes a área sanitaria da Coruña. Sobra decir, que o PP fixo caso omiso a dita recollida de sinaturas, ignorando, que detrás de cada unha delas hai un doente descontento, desatendido e ignorado polos seus gobernantes.

Como en tantas outras ocasións o PP non se deixa amedrentar porque a xente manifeste o seu descontento en forma de mareas blancas, protestas, manifestacións, ou sinaturas. O proceso devastador de mercantilización da sanidade, para enriquecer o peto das empresas que van xestionar os servizos sanitarios, non se vai ver oscurecida porque os doentes  non poidan pedir unha cita telefónica para acudir ó seu médico.

Non pode ser que deixen de beneficiarse desta privatización persoas do PP como o marido de Rocío Mosquera, Agustín Hernández, José Manuel Romay Beccaría, Enrique Castellón, Ana Palacio, Rosario Cospedal e un longo etcétera dos auténticos beneficiarios da sanidade, políticos que teñen a reventar os seus petos a costa da saúde dos cidadáns e do aniquilamento do actual sistema de garantías sanitario.

Enténdese dita obsesión por privatizar a sanidade,  se recordamos os 57.000 millóns de euros que se destinan á saúde según os orzamentos de 2014, e que a codicia do PP non vai permitir que se invistan en saúde senón en enriquecer empresas privadas coa excusa de externalizar servizos, a través dunha estratexia para facerse con todos eses miles de millóns de euros que o Estado destina a sanidade.

A súa codicia chega tan lonxe que o que ata o de agora era un trámite sinxelo e doado para os doentes, tal como, chamar ó seu centro e que o persoal do centro atendera a chamada e lle dera cita, e poidera preguntar se había sitio nunha franxa ou outra, converteuse nunha odisea na que é necesario dar correctamente 14 pasos sucesivos para obter a citación.

Esto é así porque é un servizo que foi adxudicado á empresa INDRA, que era unha empresa pública privatizada por Aznar e Rato. Posteriormente Rato pasou a ser o seu principal accionista. Tralo crack de Bankia, INDRA tamén foi saneada con diñeiro público, pero segue en posesión da xestión privada, millonaria, da historia clínica electrónica e da receita electrónica.

Este acceso por unha empresa privada ós datos dos pacientes, supón, ademáis, unha desprotección de datos persoais, que se fan moi interesantes para centros sanitarios privados vinculados a compañías aseguradoras.

Rato, por outra parte, forma parte do Consello asesor de Telefónica, empresa privatizada por él e Aznar e que actualmente controla as telecomunicacións do SERGAS. Casualmente, o SERGAS, acaba de adxudicar á UTE, INDRA-TELEFONICA o servizo de Hogar Digital Asistencia , que, de entrada supón 45.000.000 de euros mais para as empresas privatizadas por Aznar e Rato.

Con todo isto, e a efectos prácticos, de cada 10 chamadas, 4 non conseguen finalizar o proceso. 4 doentes de cada 10, non poden pedir cita telefónicamente. E moitísimos deses doentes son persoas maiores, que viven no rural, e que si se lles elimina a posibilidade de pedir cita telefónicamente, están condenado a  desplazarse ó centro de saúde a primeira hora da mañán para ser atendidos persoalmente. Así é que os  centros de atención primaria están cheos de xente a primeira hora para poder solicitar a tan ansiada cita.

No caso de Cambre, temos aproximadamente 4.500 veciños maiores de 60 anos, que supón un 20% do total da poboación cambresa. 1 de cada 5 veciños de Cambre, son, por tanto, susceptibles de non poder conseguir unha cita telefónica nun primeiro intento, de xeito que estamos condeando ós nosos veciños a depender dun familiar ou a desplazarse ó centro de saúde. A administración en lugar de facilitar as xestións, as complica e condena ós doentes, sacrificio necesario para poder enriquecerse.

Entendemos que 57.000 millóns de euros é unha cantidade que a avaricia, codicia e malignidade dos membros do PP non poden deixar escapar, pero a nosa labor é defender a sanidade pública dos grandes depredadores que están sacrificando a vida, a saúde,  a comodidade e a calidade de vida de doentes, para enriquecerse a costa de xente con enfermidades e un estado de saúde, en moitas ocasións, moi delicado.

En base ó anteriormente exposto o Grupo Municipal de EU propón ó Pleno da Corporación os seguintes,

ACORDOS:

PRIMEIRO.- Esixir á Consellería de Sanidade que retire o servizo de contestador para solicitar cita en atención primaria, retornando ó sistema de atención e cita telefónica polo persoal do centro, levado a cabo por persoal funcionario do SERGAS. Acompañarase ó texto da presente moción as sinaturas acadadas, e serán remitidas xunto co presente acordo á Consellería de Sanidade.

SEGUNDO.- Dar traslado da presente Moción e dos acordos acadados aos coordinadores e responsables dos Centros de Saúde de Cambre.                            En Cambre, a  26 de xullo de 2014


MOCIÓN EN DEFENSA DO POBO PALESTINO E DE CONDENA Á AGRESIÓN BÉLICA DE ISRAEL.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Co pretexto do secuestro e do asasinato non aclarado de tres novos estudantes israelís das colonias en Cisxordania ocorridos o 12 de xuño, o goberno Israelí lanzou unha vez máis outra das súas operacións de castigo sobre a poboación palestina encerrada na Franxa de Gaza. Mentres o goberno israelí incitou ás represalias, os lemas racistas e ataques contra a poboación palestina estendéronse nos medios e nas rúas de Israel, o que resultou no asasinato dun adolescente palestino que foi queimado vivo en Xerusalén por uns israelís ultras o pasado 1 de xullo.

O martes 7 de xullo, Netanyahu iniciou unha operación militar de gran envergadura contra a Franxa de Gaza, satisfacendo así as esixencias do seu Ministro de Exteriores.

Os bombardeos foron constantes e sacudiron día e noite todo o territorio da Franxa de Gaza. Os brancos do Exército israelí foron os barrios máis poboados, golpeando centos de casas, hospitais, ambulancias, unha mesquita á hora do rezo, un hospital xeriátrico, un centro destinado ao coidado de persoas discapacitadas, o sistema de saneamento e de distribución de auga, etc. Foron asasinadas cruelmente até a data, medio milleiro de persoas, un 80 por cento delas nenos e nenas, mulleres e persoas maiores. Milleiros de persoas feridas e centos de miles de desprazadas.

A Franxa de Gaza é unha das zonas máis densamente poboadas do mundo e unha operación de bombardeo masivo non pode supor outra cousa que o xenocidio de poboación inocente. Unha vez máis o Estado de Israel está a demostrar o seu carácter de Estado terrorista cun  dos exércitos máis poderosos do planeta, armado pola artillaría e coa impunidade e o silencio dunha comunidade internacional e uns organismos de dereitos humanos que só alzan a súa voz e actúan en defensa dos verdugos. Parécenos extraordinariamente grave que a comunidade internacional (EE.UU. e os países da Unión Europea, España incluída) permita ao goberno de Israel este tipo de comportamentos criminais.

Como en todos os conflitos do mundo, a solución ao conflito entre o estado de Israel e o pobo palestino virá pola vía do diálogo e a negociación, como reivindicaron desde o pobo palestino miles de veces.


Pola súa banda, o Consello de Seguridade da ONU chamou a israelís e palestinos a restaurar o cese do fogo e a protexer á poboación civil en cumprimento da lexislación humanitaria internacional, faino cando xa morreron máis de 200 palestinos e palestinas nos últimos ataques.

Con todo Israel négase a acatar as resolucións internacionais e a respectar os dereitos humanos máis elementais da poboación palestina. A construción do muro en Cisxordania e o bloqueo de Gaza, que dura máis anos, supoñen castigos colectivos para o conxunto da poboación palestina.

Por todo iso, o Pleno do Concello de Cambre  adopta os seguintes ACORDOS:

1º.- Este Concello mostra a súa máis rotunda condena á agresión do Goberno de Israel ao pobo palestino.

2º.- Instar o Goberno español que condene o ataque e que rompan todas as relacións con Israel.

3º.- Instar á ONU a que poñan ao Estado de Palestina baixo a protección internacional.

4º.- Instar á ONU crear  unha comisión de investigación sobre os bombardeos israelís en Gaza.

5º.- Esixir ao Goberno de Israel para que en cumprimento  da resolución 242 C.S. da ONU, 22 de novembro de 1967 proceda ao retiro militar dos territorios árabes ocupados a Palestina incluíndo Xerusalén Este, as alturas do Golán de Siria e o Sinaí de Exipto; fixando as súas fronteiras internacionais.

6º.-  Esixir o derrubo do muro  e que se reparen os danos ocasionados polo bloqueo.

7º.- Promover desde o Concello unha campaña de axuda de emerxencia para paliar a situación que se está vivindo na franxa de Gaza, atendendo así ao chamamento de Cruz Vermella para pedir axuda humanitaria.

8º.- Dar traslado dos acordos ao Presidente do Goberno, ao Ministro de Exteriores, ao embaixador israelí, a todos os grupos parlamentarios do Congreso dos Deputados.
  ROGOS:


1.- Despois de tres anos de lexislatura, o Goberno municipal, segue a abonar mensualmente importantes cantidades de diñero a empresas sen contrato. Ano tras ano, intervención segue facendo reparos ás facturas relativas ás contratacións en precario. Ano tras ano, EU requerimos ó Goberno municipal para que solvente esta situación que está a perxudicar moito ós veciños de Cambre, e ano tras ano, non obtemos resposta sobre as xestións realizadas para regularizar as contratacións en precario.

-PREGAMOS, se nos informe por qué motivo aínda non se nos ten entregada a relación das empresas que prestan servizos en precario no Concello de Cambre, solicitada en Marzo de 2014 así como o número, nome e situación de todas e cada unha das empresas que prestan os seus servizos ó Concello sen contrato, e cada un dos trámites realizados para regularizar a contratación de ditas empresas.

2.- No transcurso da Lexislatura,  o Grupo municipal de EU ten presentado múltiples iniciativas  en relación a seguridade viaria no concello,  mais concretamente  aos problemas existentes derivados da carencia ou mala ubicación dos pasos de peóns.

Neste caso vamos a referirnos o paso de peóns ubicado nas inmediacións da Ponte en Cela, en confluencia coa senda peonil do rio Mero, un dos lugares de importante tránsitito peonil  e de ciclistas.

-Visto o risco que comporta a situación plantexada para a seguridade viaria das persoas que transitan por dito lugar, PREGAMOS, que coa maior urxencia, o Goberno do concello, e mais concretamente a concellería de Obras e Servizos,  proceda a tomar as medidas correctoras técnicamente posibles, para trasladar a súa ubicación co fin de   incrementar e mellorar a situación de accesibilidade  e seguridade  das persoas.

3.- No Pleno de Decembro de 2013, solicitamos se nos informara acerca do incumprimento dunha moción do GM de EU pola que se acordou publicar na web do Concello as declaracións de bens e actividades dos membros da Corporación Municipal. O Alcalde comprometeuse, nese Pleno, a publicar inmediatamente, no plazo dunha semana as citadas declaracións. Transcurridos 6 meses desde dito compromiso e 15 dende a aprobación da moción, non están publicadas nin as declaracións de bens e actividades, nin o Alcalde, novamente cumple as súas promesas nin palabras.
En base ó anteriormente exposto

-PREGAMOS,  nos informe o motivo real polo que o Goberno non da cumprimento, entre outros , a este acordo, aprobado democrática e legalmente polo Pleno desta Corporación, e esiximos se lle de cuprimento e se publique inmediatamente.


                           
                            


PREGUNTAS:

1.- As rúas Martin Codax, Abeleira e Estanque presentan un importante estado de deterioro e abandono dende fai moitos anos, motivo polo que o Grupo de EU ten requerido o Goberno para solucionar o problema.

Por este motivo, veciñ@s dos lugares recolleron e entregaron no rexistro do concello centos de firmas, solicitando a urbanización e acondicionamento das mencionadas rúas.

-Poden informarnos da situación do proxecto de urbanización e dos prazos previstos para o seu arranxo?

2.- Unha boa parte da estrada de Fraiz a Espiritu Santo, soporta unha importante circulación de tráfico rodado e carece de alumeado público.

-Pode informarnos o Goberno si ten presentado  algún proxecto ou iniciativa ante a Deputación provincial para a dotación deste servizo?

3.- A Xunta concedeu 277.000 euros ó Consorcio de As Mariñas para un proxecto de eficiencia enerxética, polo que se pretende financiar a
renovación do alumeado público nos concellos participantes.

-¿Poden informarnos sobre cómo revertirá este proxecto en Cambre?


                           En Cambre, a  26 de xullo de
                              Asdo.:  Grupo Municipal


COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO

ROGOS:

1.- Na rúa Estanque existe un cuadro eléctrico que permanece aberto a unha altura de 50  centimetros sobre a beirarrúa, sin ningún tipo de protección nin advertencia de perigro para as personas que circulan polo lugar, quedando o alcance dos nen@s.

-EU, solicita  se tomen as medidas correctoras necesarias para proceder a  ubicación axeitada, dita actuación  se faga extensible en todo o concello onde se observen estes problemas de evidente perigro. 

PREGUNTAS:

1.- Na actualidade segue sen estar aberto ó publico o parque infantil situado nunha praza interior   na rúa da Tapia correspondente a UE-23.

-¿Cal é o motivo ou motivos   que impiden que os veciños non poidan facer uso de ditas instalacións?
   
2.- Un veciño de Cambre, leva mais de tres anos solicitando e reclamando mediante escritos, que por parte do concello se procedera a localizar o propietario da finca colindante a súa, co fin de proceder a limpeza da maleza que invade parcialmente a propiedade.

-No pasado mes de xuño operarios dunha empresa que traballa para o concello, desbrozou parte da vexetación.

-Poden informarnos do motivo que impediu realizar os traballos según indicacións do Goberno?

         
                           En CAMBRE, a 26 de     xullo de 2014
         Asdo.:  Grupo Municipal de Esquerda Unida de Cambre