martes, 30 de noviembre de 2010


IU apoya la movilización en defensa de un ferrocarril público y social convocada por los sindicatos para el 27 de noviembre en Madrid

Izquierda Unida apoya la manifestación en defensa de un ferrocarril público y social convocada por los sindicatos CCOO y CGT en Madrid, mañana sábado 27 de noviembre. La Dirección Federal de Izquierda Unida estará representada por Adolfo Barrena, responsable federal de Transporte, Agua, Energía y Sostenibilidad, quien ha trasmitido “el total respaldo de nuestra formación de izquierdas a las organizaciones convocantes de esta marcha reivindicativa”.

El objeto de la convocatoria es reivindicar el establecimiento de un nuevo modelo de ferrocarril sostenible, público, seguro, viable y con garantías y derechos laborales. “Apoyamos, como siempre lo hemos hecho, cualquier iniciativa que reivindique el ferrocarril convencional como un transporte fundamental para viajeros y mercancías, así como elemento de vertebración y cohesión territorial y social”, explica Barrena.

“Sin embargo –denuncia-, nos encontramos con la continua y silenciosa supresión de servicios de tren convencional, una situación que pone de manifiesto el escaso interés del Gobierno socialista, en general, y del Ministerio de Fomento, en particular, por favorecer que la ciudadanía disponga de un servicio ferroviario que cubra realmente las necesidades de los usuarios”.

En este sentido, Izquierda Unida ha presentado a través de su grupo parlamentario en el Congreso una proposición no de ley sobre el servicio público ferroviario para su debate en el Pleno al objeto de “consolidar un sistema ferroviario público y social que vertebre el territorio, tenga suficiente inversión pública, una adecuada planificación de servicios y frecuencias, y un plan comercial que ponga en valor la rentabilidad social y ambiental de todas y cada una de las líneas de ferrocarril convencional”.

Además, la iniciativa demanda la inclusión de todos los servicios de cercanías no transferidos a las comunidades autónomas entre los servicios clasificados de interés general y declarados de Obligación de Servicio Público con la suficiente compensación económica y que garanticen que todas y cada una de las líneas de ferrocarril convencional que transitan por más de una comunidad sean declaradas servicio de interés público.

Por último, Izquierda Unida solicita que se presente, en el primer periodo de sesiones de 2011, un análisis detallado de la oferta ferroviaria para pasajeros y mercancías.
EU-IU DENUNCIA AS DEFICIENCIAS NA CALEFACCIÓN DA ESCOLA INFANTIL “A BARCALA”

O Grupo Municipal de EU-IU de Cambre quere denunciar as lamentables condicións que están sufrindo os nen@s e o propio personal responsable da Escola Infantíl da Barcala polas deficiencias no sistema de calefacción, que non permite desenrolar as actividades en condicións axeitadas.

Esta situación, está provocando que gran parte dos nen@s teñan padecido resfriados motivado as baixas temperaturas e o cambio das mesmas nas distintas dependencias que utilizan tanto os nen@s como o personal docente, que tamén sofre as consecuencias da situación.

Ante a demora para correxir a deficiencia existente, producese o noso xuizo unha grave responsabilidade por parte do Goberno do concello, por non ter unha alternativa o sistema de calefacción existente que garanta unha temperatura axeitada para darlle unha solución provisional e urxente coas medidas de seguridade establecidas e reguladas, que en este momento non existen.

Esta carencia e especialmente grave por tratarse dun centro infantil, onde os mais pequenos son os mais vulnerables, incidindo dunha maneira negativa no desenrolo das actividades diarias do centro.

EU-IU quere manifestar o seu apoi os pais/nais e as persoas que desenrolan o seu traballo nas instalacións; e en liña co exposto anteriormente ten presentado un escrito no concello para que os responsables do goberno procedan urxentemente a adoptar as medidas correctoras para dar unha solución rápida o problema existente.

Grupo municipal

viernes, 26 de noviembre de 2010

Nota Informativa de EU-IU de Cambre

ALUMEADO EN “SAN LOURENZO”

Entre as iniciativas que o Grupo Municipal de EU-IU presentará o pleno municipal e as Comisións Informativas dos vindeiros dias 23 e 25 (12 en total) unha das preguntas está relacionada co alumeado público dende Coruxos a Andeiro na parroquia de San Lourenzo.

Transcurrido mais de un ano da instalación e recepción por parte do concello de dita obra, a dia de hoxe sigue sin funcionar, privando os veciñ@s de contar cun servizo básico de urxente necesidade.

A nosa organización quérese facer eco deste malestar dos veciñ@s residentes na zona, onde o goberno local debe asumir a súa responsabilidade na solución do problema. A tal efecto EU-IU demandará do Goberno que aborde a situación de forma inmediata, e coma primeira medida o noso Grupo propón que se encomende os servizos Técnicos Municipais as posibles alternativas e medidads legais para cotribuir a dar solución o problema.

Entende o noso Grupo que en ningún caso pode xustificarse unha demora en tanto espacio de tempo, nos trámites burocráticos legalmente necesarios, é esixe unha solución o Goberno municipal con unha actitude mais enérxica na defensa dos intereses dos veciñ@s.

Asdo: Grupo Municipal

INICIATIVAS PRESENTADAS NAS COMISIÓNS INFORMATIVAS DO DIA 23 E PLENO MUNICIPAL DO DIA 25 DE NOVEMBRO.

MOCIÓN SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA A MULLER.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O 17 de decembro de 1999, a través da resolución 54/134, a Asemblea Xeral da ONU declarou o 25 de novembro como o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra da Muller. A data foi elexida como conmemoración do brutal asesinato en 1960 de tres mulleres da República Dominicana por orde do goberno.

Este día foise convertendo nunha data emblemática na que á sociedade manifestase contra todo tipo de violencia cara ás mulleres.

Aínda que se deron e séguense dando pasos importantes para xerar unha conciencia social de repulsa e rexeitamento a este tipo de violencia sexista, en todos os lugares do mundo a violencia de xénero segue sendo unha das señas de identidade patriarcal que aínda invade as nosas estructuras e contra a que temos que seguir loitando; xa que tan condenable é quen a exerce, como a sociedade que a xustifica, mantena é toléraa.

A violencia de xénero, a violencia contra as mulleres represéntase de diversas formas visibles: violacións, acosos sexuais e laborais, tráta de mulleres, prostitución, mutilación xenital, marxinación da política, eliminación da nosa Historia, nos matrimonios concertados, nos asasinatos por honra, na desigualdade salarial, na imposición do burka, e de forma simbólica a travésde pautas culturais que tranasmiten e reproducen comportamentos discriminatorios e sexistas.

Os Concellos ao ser as dministracións máis próximas á cidadanía, son os Gobernos que deben dar unha resposta máis rápida e eficaz a esta secuela social. POLO EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE EU-IU PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- O goberno municipal de Cambre comprométese a fomentar unha conciencia social baseada no respecto e na igualdade en todas aquelas actividades que sexan da súa competencia no campo da educación e da cultura. SEGUNDO.- O concello de Cambre solicitará ao Goberno do Estado competencias plenas dotadas presupuestariamente e que as entidades locais xunto coa administración Autonómica e Estatal colaboren conxuntamente para eliminar a violencia de xénero da sociedade.

SEGUNDO.- Enviar estes acordos ao Presidente do Goberno Autonómico e Estatal, e ao Parlamento Autonómico e ás Cortes Xerais, instándolles ás modificacións necesarias das súas leis respectivas sobre violencia de xénero e a un aumento orzamentario, a fin de que estas abórdense de xeito transversal e con maiores recursos económicos.

TERCEIRO.- O concello de Cambre comprometese a destinar unha dotación orzamentaria para asegurar que existan os recursos necesarios para as mulleres victimas da violencia e posibilitar o traballo das organizacións do noso ámbito municipal, que teñan como obxectivo a eliminación da violencia machista.


ROGOS:

1.- Nos ultimos tempos estamos asistindo e non con pouca polémica, o debate sobre a restructuración e incorporación de outros concellos o Consorcio das Mariñas. Racionalizar e coordinar as competencias municipais entre o noso concello e os do entorno é, hoxendía unha necesidade que non debemos aplazar, máxime cando se trata de entidades locais que se integran nun ámbito xeográfico común con similares problemas e necesidades de todo tipo. Entende o noso Grupo que un mínimo de sentido de racionalidade na xestión dos intereses públicos aconsellaría os órganos locais a que, con independencia das diferencias políticas ou de outro tipo que poidan manter ocasionalmente, deberían facerse esforzos para chegar a acordos para consolidar un ente metropolitano forte e capaz de dar resposta as necesidades e mellorar os servizos que se prestan os veciñ@.

-Dada a transcendencia do tema entende onoso Grupo, que non debe sustraerse ao coñecemento dos representantes nesta Corporación. Por iso PREGAMOS se nos informe da situación actual sobre a articulación do novo ente supramunicipal e o posicionamento do noso concello no proceso.

2.- Recentemente o presidente da Xunta plantexaba a supresión de subencións para os corredores ferroviarios de media distancia en Galicia, entre eles o da Coruña-Ferrol que transcurre polo noso concello.

-PREGAMOS nos informen sobre o problema e si teñen adoptado ou pensar adoptar algunha medida coa finalidade de evitar o peche das lineas ferroviarias.

-Que este problema sexa trasladado o Consorcio das Mariñas, co fin de acadar acordos a favor do mantemento do servizo e pola creación do ferrocarril de proximidade na nosa Comunidade, de acordo coa realidade social e laboral dos cidadáns.

3.- Unha das preocupacións do noso Grupo na presente lexislatura, foi a adquisición de terreos para infraestructuras sociais e de recreo na parroquia de Cela. Sendo que na actualidade xa dispón o concello das partidas orzamentarias para facer efectiva a sua compra.
-PREGAMOS nos informen da situación e cal é motivo da tardanza para a compra dos terreos propiedade da Fundación Tenreiro nas inmediacións da igrexa en Cela.


PREGUNTAS:

1.- En varias ocasións, O noso Grupo municipal ten plantexado a falta de sinalización nas instalacións deportivas de titularidade pública do concello. A pesar do tempo transcurrido e das promesas dos responsables do goberno, na actualidade ainda non se procedeu a dar cumprimento o solicitado.

-¿Pode informarnos o responsable da área do motivo ou motivos para non dotar o noso concello de carteis informativos indicando as instalacións deportivas que carecen de sinalización?

2.- As obras do local sociocultural de San Lourenzo, semellan estar rematadas.

-¿Para cando ten previsto o Goberno abrir as instalacións para que os veciñ@s poidan facer uso das mesmas?

-¿En que condicións vai a ser cedido ou utilizado o mencionado local?

3.- O saneamento en varios lugares do concello é unha das preocupacións que os distintos Grupos teñen plantexado con insistencia o longo da lexislatura. Unha vez mais o noso Grupo PREGUNTA:

-¿Para cando está previsto poñer en servizo o saneamento en San Lourenzo, e Anceis?


COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIZOS.

ROGOS:

1.- Nas inmediacións dun espacio público na Barcala existen postes de formigón que soportan cables eléctricos, semellando non cumprir ningunha función e estar fora de servizo.

-Tendo en conta que o impacto visual e a estética non é a mellor nunha zona de espallamento. PREGAMOS se realicen as xestións necesarias e se proceda a eliminación das mencionadas estructuras.

2.- En varias ocasións o noso Grupo denunciaba o perigro derivado da carencia de pasos de peóns nas inmediacións do Instituto David Buxán en Sigrás, co fin de facilitar o paso en mellores condicións de seguridade, esto unido a mala sinalización da zona contribuien o risco para poder cruzar a estrada. Resulta especialmente denunciable que as Administracións responsables non teñan adoptado medidas eficaces para eliminar o perigro neste punto conflictivo.

-Pregamos nos informen das xestións realizadas e o motivo da tardanza en arranxar o problema.


COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIZOS.


PREGUNTAS:

1.- ¿Pode informarnos o Goberno sobre a eliminación do acceso rodado a unha vivenda no lugar de Sobreguexe en Cecebre, con motivo do acondicionamento do espacio público no lugar?

2.- ¿Qué información ten o Goberno sobre a instalación de un espello de seguridade no lugar da Torre na estrada de San Lourenzo a Rocha?

3.- Transcurrido mais de un ano da recepción por parte do concello do alumeado público dende Coruxos a Andeiro, na actualidade sigue sin dar servizo os veciñ@s.

-¿Que información ten o Goberno sobre o problema, e si ten tomado ou pensa tomar algún tipo de medidas legais para dar solución a situación?

Asdo: Grupo político Municipal

miércoles, 17 de noviembre de 2010


Un ano máis desde Esquerda Unida de Cambre queremos ofrecer a todos os nosos veciñ@s participacións para a Lotería de Nadal.

Desde EU desexámosvos a maior sorte do mundo e oxalá poidamos dar unha alegría a todos os cambres@s nestes tempos de crises que corren.

O número elixido é o 28.048.

Como non podía ser doutro xeito, o número está comprado na administración de lotería de Cambre en apoio do comercio local.

¡¡¡ MOITA SORTE !!!

lunes, 15 de noviembre de 2010

COMUNICADO DE PRENSA

EU REXEITA A REDUCIÓN ORZAMENTARIA QUE ESTÁ A EXPERIMENTAR A SANIDADE PÚBLICA GALEGA, ASÍ COMO A DECISIÓN DE PERMITIR A ENTRADA DE CAPITAL PRIVADO

ESQUERDA UNIDA DENUNCIA QUE A XUNTA DE GALICIA ESTÁ A DETERIORAR O SISTEMA SANITARIO PÚBLICO GALEGO COA INTENCIÓN DE FACELO INVIÁBEL E ASÍ FACILITAR A SÚA PRIVATIZACIÓN

A EXECUTIVA NACIONAL DE EU REITERA A SÚA DEFENSA DE UNHA SANIDADE PÚBLICA, GRATUÍTA E UNIVERSAL, AO TEMPO QUE CRITICA AS ACTUACIÓNS PRIVATIZADORAS E DE DESPRESTIXIO LEVADAS A CABO POLO GOBERNO DO PP

Os servizos públicos de calidade son de vital importancia para vertebrar unha sociedade xusta e igualitaria. A sanidade pública, gratuíta e universal é un dereito fundamental das persoas e constitúe un alicerce fundamental do mal chamado estado do benestar, por iso é labor fundamental das administración públicas garantir o seu funcionamento acorde asnecesidades da sociedade.

Esquerda Unida denuncia que a Xunta de Galicia, lonxe de garantir o correcto funcionamento do sistema sanitario público galego, está a deterioralo coa intención de facelo inviábel e así facilitar a súa privatización. A Xunta do PP considera a sanidade como unha grande oportunidade para o capital privado, o seu gran aliado, e por iso crea artificialmente situacións de desprestixio para facilitar o argumentario do Goberno do PP cara a privatización da sanidade.

EU rexeita con rotundidade a redución orzamentaria que está a experimentar a sanidade pública galega e a decisión da Consellería de Sanidade de permitir a entrada de capital privado no financiamento e xestión das infraestruturas sanitarias. A devandita estratexia privatizadora está a provocar unha grande perda de calidade do servizo que a cidadanía xa está comezando a padecer.

A Executiva Nacional de Esquerda Unida reitera a súa defensa de unha sanidade pública, gratuíta e universal, ao tempo que critica as actuacións privatizadoras e de desprestixio levadas a cabo polo Goberno do PP. Asemade esixise unha rectificación das medidas levadas a cabo até o de agora como son a privatización e atrasos na construción do Novo Hospital de Vigo, o abandono do Plan de Mellora de Atención Primaria, do Plan de Saúde Mental, do Plan de Drogodependencias e da atención sociosanitaria e outras moitas actuacións que quebran o estado do benestar.

Asdo: Consello politico Comarcal

NOTA INFORMATIVA DE EU-IU DE CAMBRE

Esquerda Unida de Cambre celebrou unha asemblea o pasado sábado dia 13, para a elección do candidato que presentará nas próximas eleccións municipais á alcaldía de Cambre, resultando elixido por unanimidade o actual concelleiro e portavoz do Grupo Municipal do Concello, Luis M. Taibo Casás.

Presidida polo Coordinador Local, Tino Pan, celebrouse a asemblea co obxectivo de elixir ao candidato ou candidata que encabezará a lista electoral nas eleccións municipais que se celebrarán o día 20 do próximo mes de maio.

Unha vez presentada a mesa e a orde do día por parte do Secretario de Organización, Juan Antonio Fernández López, tomou a palabra Luís M. Taibo Casás, quen dedicou parte da súa intervención ao analisis do documento presentado a militancia e simpatizantes, facendo unha breve reseña da labor levado a cabo no Concello durante a presente lexislatura e augurando uns bos resultados para EU nas vindeiras eleccións.

Facendo unha valoración do que vai de lexislatura en EU-IU podemos decir que o resultado do traballo resultou positivo, si temos en conta o feito das iniciativas e intervencións desenroladas en relación a vida política do concello, en procura dunha mellor calidade de vida para os cambres@s, pero por outro xeito consideramos que non foi totalmente satisfactoria, en canto non se correspondeu ó proposto coa sua realización por parte de quen nos goberna, é mais, sentimos en moitos casos unha frustación acentuada ó comprobar que a pesar de estar gobernados, primeiro por un goberno do PSOE en minoría e logo polos grupos do PSOE-BNG, predomina o sentimento de abuso da maioría con que se gobernou este concello durante moitos anos. A pesar dos múltiples problemas derivados da convulsa situación política no concello, a nosa organización realizou unha oposición crítica e de control ó Goberno, sendo fieles os nosos principios e ó noso programa dun xeito constructivo e responsable.

A continuación procedeuse a votación do candidato que resultou elexido por unanimidade dos asistentes.

O candidato agradeceu a confianza depositada na súa persoa e comprometeuse a continuar coa mesma liña e intensidade no traballo político que o Grupo Municipal veu realizando nos últimos anos. Luis Taibo sinalou que a presenza e o traballo de Esquerda Unida no concello foi unha constante durante toda a lexislatura. Exerceuse unha oposición responsable e moi crítica cos distitos Gobernos do concello na actual lexislatura.

A organización de EU-IU de Cambre entende que a posición de partida para emprender a dura batalla electoral é moi positiva. En primeiro lugar cóntase co activo do traballo realizado na presente lexislatura, onde o Grupo Municipal da formación tivo unha presenza fundamental na vida política do municipio, unido o alto grao de coherencia e unidade interna, demostrando a madurez e responsabilidade da organización.

Asdo: Consello Político Local de Cambre

miércoles, 10 de noviembre de 2010


COMUNICADO DE PRENSA

EU ESIXE, TANTO AO GOBERNO DO PSOE COMO AS AUTORIDADES DA UNIÓN EUROPEA, UNHA RESPOSTA INMEDIATA PARA FREAR A CATÁSTOFRE HUMANITARIA QUE SE ESTÁ A PRODUCIR NO AIÚN

ESQUERDA UNIDA REXEITA O ATAQUE DAS FORZAS POLICIAIS E MILITARES DEMARROCOS SOBRE O INDEFENSO POBO SAHARAUÍ NO CAMPAMENTO DADIGNIDADEEU CHAMA A CIDADANÍA PARA QUE AMOSE A SOLIDADIEDADE PARA CO POBO SAHARAUÍ E SE MOBILICE CONTRA A VIOLENCIA, A REPRESIÓN E OS ATROPELOS QUEO GOBERNO DE MARROCOS ESTÁ A COMETER

EU considera lamentable o silencio do Goberno de España diante da violenta actitude doGoberno marroquí, que está a violar sistematicamente os dereitos do pobo saharauí e asresolucións da ONU, actuando con total impunidade baixo a absoluta complicidade dosgobernos da Unión Europea e de España.

Xa que logo, EU esixe, tanto ao Goberno do PSOE como as autoridades da UniónEuropea, unha resposta inmediata para frear a catástofre humanitaria que seestá a producir no Aiún.

Esquerda Unida rexeita o ataque das forzas policiais e militares de Marrocossobre o indefenso pobo saharauí que supuxo nestes días o desmantelamentoviolento do Campamento da Dignidade, e considera que responde a un intento debloqueo as conversacións que están a desenvolverse baixo supervisións de NaciónsUnidas entre Fronte Polisaria e Marrocos de cara ao avance no dereito deautodeterminación do pobo saharauí.

Nestas datas impediuse ao eurodeputado de Esquerda Unida, Willy Meyer, o acceso aoCampamento Dignidade nunha tentativa máis por agochar a violencia e represión que selle inflixe aos loitadores saharauís pola liberdade.

O eurodeputado de EU recordou queEuropa debe revisar de inmediato o acordo de asociación asinado con Marrocos, xa queinclúe unha cláusula que esixe a este Estado o cumprimento do Dereito Internacional e oabsoluto respecto aos dereitos humanos.

Esquerda Unida chama a cidadanía para que amose a solidadiedade para copobo saharauí e se mobilice contra a violencia, a represión e os atropelos que oGoberno de Marrocos está a cometer.

Gabinete de Prensa
Secretaría de Comunicación
Executiva Nacional de Esquerda Unida

viernes, 5 de noviembre de 2010

NOTA INFORMATIVA DE EU-IU DE CAMBRE (Infraestructuras Viarias)

O Grupo Municipal de EU-IU ben de presentar no rexistro municipal unha SOLICITUDE para que sexa convocada a Comisión Informativa de Urbanismo, co fin de informar por parte do Goberno sobre a xuntanza mantida polos representantes do Consorcio das Mariñas, co conselleiro de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras, en relación o trazado da Via Ártabra o seu paso por Cambre.

Para EU-IU non se entende como un tema de tanta transcendencia, a Alcaldía non teña convocado de inmediato ós membros da Corporación Municipal para transmitirlles a información recibida e debatir as cuestións que, como consecuencia da mesma, se susciten. Resulta imprescindible volver o diálogo con todas as partes implicadas no problema e tratar de dar a solución mais axeitada, que sin duda ten que obedecer os intereses colectivos da cidadanía.

Baixo o noso criterio as autoridades da Xunta de Galicia, Corporación Municipal e o propio Consorcio, teñen que implicarse nos problemas derivados desta infraestructura, contribuindo a que se dea un verdadeiro equilibrio entre os intereses, por un lado, da construcción da obra pública que trata de beneficiar os cidadáns e á economía da comarca en xeral, e, por outra, a que os intereses concretos dos veciñ@s de Cambre afectados, sexan defendidos e respectados prestando o máximo apoio e colaboración dende o concello.

Grupo Municipal de Cambre
COMUNICADO DE PRENSA

ESQUERDA UNIDA SALIENTA QUE O GOBERNO RECAPACITASE E RECUPERASE O FONDO ORZAMENTAL PARA A REXENERACIÓN DA RÍA DO BURGO, TAL E COMO NO VERAN COMPROMETÉRASE EN RESPOTA A UNHA INTERPELACION PARLAMENTRIA DE EU.

O CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA SAÚDA O INCREMENTO DO
INVESTIMENTO PARA A CORUÑA NOS ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO, AINDA QUE O CONSIDERA INSUFICIENTE.

EU LAMENTA QUE O AUMENTO ACADADO PARA A TERCEIRA ROLDA NON SEXA SUFICIENTE PARA EVITAR ATRASOS NA SÚA FINALIZACIÓN NUNHA CIDADE QUE SE ATOPA ESTRANGULADA COMUNICATIVAMENTE COA SÚA BISBARRA.

Esquerda Unida xa sinalara no seu momento o rexeitamento dos orzamentos xerais do Estado presentados polo Goberno do PSOE, ao considerar que neles apreciábase un palpábel abandono da Coruña por parte do executivo central. Entre outras eivas orzamentarias, destacaba a redución orzamental para planes estratéxicos como a terceira rolda co grave prexuízo que elo supón a conexión da Coruña coa súa bisbarra ou a eliminación dos fondos para a rexeneración integral da ría do Burgo dos que o propio Goberno daba crédito no verán en resposta a unha inerpelación parlamentaria presentada por Esquerda Unida.

Diante dista situación o Consello Comarcal de EU Coruña, para resolver as eivas orzamentais, desenvolveu emendas que presentou o Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Unha delas consistía en recuperar a partida para a rexeneración integral da ría do Burgo, polo que EU congratúlase de que o Goberno recapacitase e recuperase o fondo orzamental.

Outras das emendas, dous concretamente, incidían na necesidade de incrementar os fondos para o desenvolvemento da terceira rolda por un importe total de 41,17 millóns de euros. Así, solicitábase que se duplicasen os fondos para o enlace entre Lonzas e A Zapateira, e dicir, un incremento de 8,6 millóns e o remate do tramo A Zapateira-A6 que suporía un investimento adicional de 8,36 millón de euros.

Con todo, o acordo acadado entre PSOE e BNG supón un incremento de tan so 6 millóns de euros sobre o orzamentado inicial, para facer un montante total de 30,21 millóns, asemade da constatación que o tramo A Zapateira-A6 se atrasa a lo menos un ano, xa que logo, Esquerda Unida lamenta que o aumento acadado para a terceira rolda non sexa suficiente para evitar atrasos na súa finalización nunha cidade que se atopa estrangulada comunicativamente coa súa bisbarra.

Aínda que o consello comarcal de EU saúda o incremento do investimento para A Coruña nos orzamentos xerais do Estado, o considera insuficiente para solventar o déficit orzamental contraído polo Goberno do PSOE coa nosa cidade.

Consello Comarcal da Coruña
Esquerda Unida