miércoles, 30 de junio de 2010

laopinióncoruña.es » Metro

Cambre tendrá por primera vez consejo escolar municipal
El Ejecutivo local dice que sólo falta nombrar a los responsables de cada colectivoREDACCIÓN CAMBRE

El Consejo Escolar Municipal de Cambre estará en funcionamiento para el próximo curso escolar. Así lo aseguró el Ejecutivo local en el pleno de la pasada semana tras una pregunta de EU-IU.
El edil de Educación explicó que sólo falta "nombrar a los responsables de cada colectivo" que formará el consejo escolar y que no se ha hecho aún porque ahora cambian varios directores de colegios y es necesario esperar a que se produzcan los nuevos nombramientos, lo que sucederá este mes de julio.
Cuando estén nombrados los representantes de los centros educativos se constituirá por fin el Consejo Escolar Municipal, según el Ejecutivo local el próximo mes de septiembre. El grupo político EU-IU llevó al Valedor do Pobo en septiembre de 2009 la denuncia del incumplimiento del Gobierno local de Cambre de poner en marcha el consejo escolar a pesar de haberlo solicitado en dos ocasiones.

sábado, 26 de junio de 2010


Cambre
Cambre exige al Estado que analice la emisión de las antenas de la Tapia
Xabier Iglesias anuncia que ha solicitado al Ministerio de Industria que incluya esta zona en su plan periódico de inspecciónMARTA VILLAR .- (La Opinión)
El primer teniente de alcalde y concejal de Obras de Cambre, Xabier Iglesias, confirmó en el pleno del pasado jueves que ha solicitado al Ministerio de Industria que incluya la zona de Costa da Tapia en su plan de "inspecciones periódicas y aleatorias" en España con el fin de que compruebe el nivel de radiación existente. Xabier Iglesias contestó así a la pregunta que le formuló el portavoz de EU-IU, Luis Taibo, quien le recordó que su grupo había solicitado hace tiempo al Gobierno que realizase mediciones de las radiaciones emitidas por las dos antenas de telefonía móvil instaladas encima de un edificio.
Taibo también preguntó si el Concello había solicitado a las compañías de telecomunicaciones un estudio de niveles de exposición radioeléctrica en las áreas consideradas sensibles y próximas a las antenas.
Iglesias replicó que la realización de esta medición solicitada en su día en pleno por EU-IU no se pudo tramitar por "un problema de coordinación" entre departamentos. Manifestó, no obstante, que en lugar de contratar el Concello esta labor se ha solicitado al Ministerio de Industria que incluya Costa da Tapia en su "plan de investigación" y realice las mediciones para luego comunicarlas al Ayuntamiento.
Industria no tiene competencia para evaluar la nocividad de las antenas pero sí para comprobar si superan los límites de emisión establecidos por la Unión Europea para que no afecten a la salud de los vecinos expuestos.
El Concello de Moaña realizó el pasado mes de mayo una iniciativa similar a la que ha hecho ahora Cambre: pidió al ministerio que instalase medidores de ondas electromagnéticas en dos barrios que concentran muchas antenas para conocer el nivel de emisión.
El pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento de Cambre otorgó autorización definitiva para el funcionamiento de los dos emisores en el edificio de Costa da Tapia al parecer porque contaban con todos los informes favorables de la Xunta.
Los vecinos de O Temple se manifestaron en varias ocasiones en contra de que las antenas estuviesen sobre el edificio de viviendas y a sólo ochenta metros del colegio de O Graxal.
Reducción de dietas
El Gobierno local de Cambre explica que en el pleno celebrado el pasado jueves se aprobó la bajada salarial para alcaldes, ediles y cargos de confianza y también la reducción del importe de las dietas que perciben los ediles por asistir a plenos y comisiones "en un 5%". El Ejecutivo municipal aclara que sí se redujeron las cantidades a percibir por asistencias a estos órganos aunque no en el porcentaje que solicitaba EU-IU, que pedía que fuese mucho mayor, al igual que demandó la edil no adscrita Beatriz Ramos.

viernes, 25 de junio de 2010
INICIATIVAS PRESENTADAS AS COMISIÓNS INFORMATIVAS E PLENO ORDINARIO DO MES DE XUÑO


AO PLENO PLENO DO CONCELLO

Por medio do presente escrito, JUAN A. FERNÁNDEZ LÓPEZ, concelleiro do Grupo Municipal de EU-IU, membro da Comisión Informativa de ECONOMÍA, FACENDA, EDUCACIÓN, DEPORTES, PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO, tendo en conta o contemplado no artigo 115 d) do ROM do concello, presenta VOTO PARTICULAR a proposta da Alcaldía do pleno do 24 de xuño de 2010, sobre as retribucións salariales para os cargos que desempeñan en réxime de dedicación exclusiva e parcial, e ás cantidades a percibir en concepto de asistencia pola concurrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados, contemplados nos puntos PRIMEIRO e TERCEIRO da mencionada proposta.

Xustificación: O pasado 12 de maio, o Presidente do Goberno do Estado presentou un Plan de Axuste no Congreso dos Deputados co obxectivo de reducir o déficit nas administracións públicas. O devandito plan comprende entre outras medidas, a conxelación das pensións, redución do soldo dos empregados públicos, a retroactividad das axudas á dependencia, a redución do investimento público ou a modificación do réxime de xubilación anticipada, etc.
En relación co anterior a FEMP realiza unha proposta sobre a reducción salariales dos concelleiros con dedicación exclusiva e parcial no marco do R.D Lei 8/2010. Dado que a nosa formación política está integrada no mencionado organismo, asumimos como partido a táboa acordada na súa última comisión executiva para aplicar os recortes nas retribucións.

Considerando o noso Grupo que as recomendacións da FEMP son un acordo de mínimos, e tendo en conta a proposta da Alcaldía sobre a redución das cantidades a percibir en concepto de asistencias ás sesións é órganos colexiados, presentamos unha proposta de modificación para enmendar os puntos primeiro e terceiro.


Así o noso Grupo, en consonancia co manifestado no pleno dos orzamentos, e na linea da Moción presentada no pasado pleno ordinario do mes de maio (que non permitiron debatir), e considerando que os cargos públicos do concello debemos dar exemplo de solidariedade e austeridade:


-POR TODO O ANTERIORMENTE EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE EU-IU PROPÓN AO PLENO MODIFICAR O DICTAMEN DA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, FACENDA, EDUCACIÓN, DEPORTES, PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO, NOS PUNTOS CITADOS NO PRESENTE ESCRITO:

Punto primeiro:

Proposta:

Engadir “Da mesma maneira, dita redución se aplicará utilizando os mesmos criterios para os cargos de confianza e libre designación”

Punto segundo:

Proposta:
-PLENOS: 125 euros
-XUNTA DE GOBERNO LOCAL: 160 euros
-XUNTA DE VOCEIROS: 75 EUROS
-XUNTA DE COORDINACIÓN: 80 euros
-COMISIÓNS INFORMATIVAS: 75 euros
-PRESIDENTE DE COMISIÓNS INFORMATIVAS: 240 euros
-MESA DE CONTRATACIÓN: 24 eurosCAMBRE, a 23 de xuño de 2010


ROGOS:

1.- Tendo en conta os momentos de crisis que estamos atrevesando no conxunto do estado, o noso Grupo municipal considera necesario tomar algún tipo de medidas exemplarizantes para poñer en marcha un plan urxente de control e austeridade para recortar o gasto no concello, tentando minorizar as consecuencias da situación que estamos padecendo.

-O noso Grupo prega o goberno proceda a elaboración dun catálogo de medidas económicas onde se concretarán as reduccións do gasto e se cuntificará o aforro que se consiga coa aplicación das mesmas.

2.- Unha información importante e complementaria sobre todo para a seguridade vial dentro do término municipal, é o informe da memoria anual elaborado pola Polícia Local.

-O noso Grupo prega se nos facilite dito informe correspondente o ano 2009.

3.- Transcurrido un tempo mais que prudencial da celebración das festas de Santa Maria na parroquia de Cambre:
-O noso Grupo prega nos informen sobre o balance de gastos e ingresos relativos o pasado ano.
-Poden informarnos da programación para o presente ano, incluido as actuacións previstas no festival Rok in Cambre.PREGUNTAS:


1.- A pesar das reiteradas ocasións que o noso Grupo Municipal preguntou, demandou e esixiu a inmediata posta en funcionamento do Consello Escolar Municipal, como órgano necesario para intentar arranxar ou minimizar os problemas que xurden ano tras ano ante a escasez de prazas escolares nas zonas mais urbanas do noso Concello, e os conseguintes problemas que xurden na comunidade escolar, provocando unha falta de planificación unitaria da política educativa do concello é a propia imposibilidade de debatir e propoñer propostas ós problemas presentes e futuros:

¿Considera o responsable de educación que este problema non e o suficientemente importante para dedicar unha partida presupostaria e poñer en funcionamento o Consello Escolar Municipal?

¿Ten pensado o Concelleiro delegado de educación facer algo para a constitución deste órgano ou considerao unha perdida de tempo?


2.- Sobre o estado de licitación do FEESL

-¿En que estado se atopan os diferentes procesos de adxudicación das obras Obras do FEESL?

3.- Sobre as comprobacións de emisións de radiacións nas antenas de telefonía móbil na Costa da Tapia

Recentemente o noso grupo municipal en base o contemplado no R.D 1066/2001, solicitaba dos responsables do goberno, procedese a realizar as medicións das radiación que estan a efectuar dúas atenas de telefonía móbil que sea topan instaladas nun edificio da Costa da Tapia, no Temple.


Ante isto o noso grupo municipal pregunta:

-¿Teñense realizado as mediación sobre os niveis de radiación das antenas mencionadas?

-De ser afirmativa a resposta ¿cales foron os resultados?

-¿Solicitou o concello as compañias o estudo de niveis de exposición radioelectrónica, nas áreas consideradas sensibles é próximas ás antenas?


CAMBRE, a 19 de xuño de 2010


lunes, 21 de junio de 2010

Willy Meyer: "Hay que adoptar medidas para reducir la contaminación de la Ría del Burgo (A Coruña) más que buscar nuevos sistemas de limpieza de moluscos"

Willy Meyer se ha hecho eco de la preocupación de los mariscadores de la Ria del Burgo, en La Coruña, e interroga a la Comisión Europea sobre la petición de la Xunta de Galicia de una moratoria a la UE en la comercialización en fresco de moluscos provenientes de zonas contaminadas. El eurodiputado de Izquierda Unida ha presentado una pregunta a la Comisión Europea para que se posicione sobre la demanda de la Xunta de Galicia y para que verifique si el sistema de depuración intensiva de moluscos garantiza su consumo sin riesgos para la salud.
La Ría del Burgo presenta unos niveles muy elevados de contaminación que han supuesto su declaración como "Zona C", lo que implica la prohibición de la venta en fresco del marisco, que debe ser remitido a la industria transformadora durante un largo período, con la consiguiente pérdida de valor del marisco y, sobre todo, de numerosos puestos de trabajo en la zona (de unos 2.000 en los años 1980 a 135 actualmente). Lodos provenientes de vertidos incontrolados alcanzan hasta dos metros de altura, invadiendo las pocas zonas productivas que quedan en la ría.
La aglomeración de La Coruña es objeto del asunto de infracción 2004/2031 en curso, puesto que no cumplió los requisitos de instalación de colectores y sistemas de tratamientos de agua que establece la Directiva 91/271/CEE. A pesar de que han transcurrido casi siete años de la aprobación del proyecto de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Bens, ésta aún no ha entrado en funcionamiento. Asimismo, según ha informado la propia Comisión, ésta no recibió ningún plan hidrológico de cuenca, conforme a la Directiva Marco del Agua, en el plazo estipulado que expiró el 22 de marzo de 2010. En este contexto, la Xunta de Galicia ha pedido al Comisario de Pesca una moratoria para que se pudieran vender molusco en fresco procedente de la zona contaminada, a través de su Conselleira del Mar, Rosa Quintana, quien afirmó que en Galicia existen "unas técnicas de depuración excelentes que garantizan que el producto de esas zonas llegue al consumidor en perfectas condiciones y sin ningún riesgo para la salud".
Ante estos hechos, Meyer ha pedido a la Comisión Europea que explique las acciones emprendidas para garantizar el respeto de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, de la Directiva 91/271/CEE relativa al tratamiento de aguas residuales urbanas y de la Directiva 79/923/CE sobre la calidad exigida a las aguas para la cría de moluscos en la Ría del Burgo.
Además, la ha instado a informar de la respuesta a la petición de la Xunta de Galicia de una moratoria para vender moluscos frescos de zonas contaminadas y a demostrar si estas técnicas de depuración intensiva de bivalvos sirven para eliminar por completo la presencia de bacterias y de virus.