lunes, 31 de marzo de 2014

BARANDILLA DA PRAZA MANUEL LUGRÍS

O Grupo municipal de EU de Cambre, manifesta a sua satisfacción pola noticia do Goberno local, para reparar e correxir as deficiencias existentes na contorna da praza Manuel Lugrís no Temple. 

O precario sistema de protección e seguridade de dita praza, xa ten sido denunciado polo noso Grupo Municipal en distintos plenos e comisións, incluso antes de producirse o accidente que provocou lesións a un neno.

Do mesmo xeito, lamentamos que teñan que transcurrir case dous anos para tomar as medidas correctoras, sin que no transcurso deste tempo, se teñan tomado medidas preventivas para evitar novos accidentes, sobre todos para os nen@s que diariamente frecuentan o lugar. Ante estas situacións, o Goberno debería mostrar unha actitude mais enérxica na defensa dos mais vulnerables, e non esperar dous anos para acometer as obras, poñendo como disculpa a aprobación dos orzamentos do ano 2013; este tipo de actuacións hai que afrontalas coa máxima urxencia, co fin de evitar mais accidentes e posibles desgracias que teñamos que lamentar.

Asdo: Grupo Municipal

ADXUNTAMOS AS DISTINTAS INICIATIVAS PRESENTADAS EN PLENOS E COMISIÓNS INFORMATIVAS:

XUÑO.-2012
2.- En varias ocasións o Grupo Municipal de EU denunciou o sistema de protección existente na Plaza Manuel Lugrís. Os sistemas de protección para evitar caidas neste recinto son uns soportes metálicos verticais onde estan anclados uns perigrosos cables de aceiro que poñen en risco a integridade fisica dos nenos e nenas que frecuentan e xogan en dita praza.

Non estamos ante un posible problema, estamos ante un problema real, que ten probocado cortes e feridas. A mais deste feito non podemos esquecer a inutilidade total deste sistema de protección, para evitar as posibles caidas dende alturas que superan nalgún lugar os dous metros.

Por todo esto o noso Grupo PREGA que coa máxima urxencia, se elimine dito sistema de protección, instalando outro mais axeitado de acordo coa normativa vixente para este tipo de instalacións, do mesmo xeito, se proceda a adoptar as medidas técnicamente necesarias para que temporalmente poidamos garantir a total seguridade das persoas, sobre todo dos nen@s.

NOVEMBRO.- 2012
1.- O Grupo Municipal de Esquerda Unida, e veciñ@s das inmediacións da praza Manuel Lugrís teñen denunciado as deficiencias e perigro que supón o sistema de seguridade de protección da contorna de dita praza, onde existe un desnivel de aproximadamente tres metros, que xa ten producido distintos accidentes poñendo en risco a integridade fisica dos nen@s que frecuentan o lugar.

O pasado dia 22 produciuse un accidente resultando lesionado un neno de corta idade. Este feito producese con demasiado frecuencia sen que ata o de agora se teñan tomado medidas preventivas por parte do Goberno para dar solución o problema

O noso Grupo considera que resulta intolerable que, por parte da administración local e dos seus responsables, non se teñan adoptado medidas eficaces para eliminar o grave risco que supón este punto conflictivo.

Resulta especialmente denunciable o desinterés que ven amosando o Grupo de Goberno, sendo a seguridade da praza unha competencia municipal, e non teñan levado a cabo en ningún intre nin siquera un estudo serio das causas dos accidentes que se producen e das solucións que deberían ser adoptada, nin tampouco executado medidas efectivas para solucionalo.

Por este motivo, o Grupo Municipal de EU presenta a seguinte PREGUNTA:

-Cales son as razóns da demora no cumplimento do compromiso adquirido polo Goberno para instalar as medidas preventivas na mencionada praza, e que determinación pensan tomar en relación o problema?

XANEIRO.- 2013
3.- Transcurridos dous meses do lamentable accidente dun neno na praza Manuel Lugrís, na actualidade non se teñen tomado medidas para correxir a situación de perigro pola deficiente protección da baranda situada en dita praza.

-Que determinación pensa tomar o Goberno respecto a seguridade en dita praza?

XULLO.- 2013
3.- Aprobado o orzamento municipal para o ano 2013, e ante as promesas e compromisos do responsable da área, respecto as deficiencias en materia de seguridade e protección na contorna da praza Manuel Lugrís, onde se produciron distintos accidentes de nen@s que frecuentan o lugar.

-¿Poden informarnos das razóns da demora e cumprimento do compromiso adquirido polo goberno para instalar as medidas preventivas de seguridade en dita praza, e que determinación pensan tomar en relación co problema?

DECEMBRO.-2013
1.- ¿Poden informarnos das razóns da demora e cumprimento do compromiso adquirido polo goberno para instalar as medidas preventivas de seguridade na praza Manuel Lugrís?

jueves, 27 de marzo de 2014


Un millar de peluqueros protestan por la subida del IVA
Un millar de peluqueros protestan por la subida del IVA"EU" DE CAMBRE PRESENTARÁ HOXE NO PLENO UNHA MOCIÓN PARA O APOIO Á PROTESTA CONTRA A SUBA DO IVE DAS PERRUQUERIAS


EU de Cambre, manifestamos o noso apoio incondicional a un sector que ven sendo castigado coa suba do IVE a un 21%, algo que está orixinando o peche de moitos salóns, a destrucción de emprego e o incremento de economía sumerxida xa que moitos profesionais vense obrigados a prestar os servizos nas casas, fora da legalidade, algo que perxudica tanto @s propi@s perruqueir@s, como ó erario público por deixar de asumir o pago de impostos.

O texto da Moción que EU vai presentar ante o Pleno da corporación na sesión de hoxe é o que transcribimos.MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA, SOLICITANDO O GOBERNO CENTRAL A APLICACIÓN DO IVE REDUCIDO AO SECTOR DE PERRUQUERIAS.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Recentemente, un número importante de perruqueiros/as da comarca de A Coruña, convocaron mobilizacións no sector, co fin de abrir un diálogo coa Axencia Tributaria para  paliar as perdas pola aplicación do tipo impositivo   (IVE) do 21%, medida que entrou en vigor a partir do 1 de setembro de 2012, o que ten  provocado o peche do 18% dos seus negocios.

O sector de perruquería, tiña no conxunto do Estado a aplicación do tipo de IVE reducido, dende o ano 2.000. Esta medida propiciou que dito sector medrara en postos de traballo e na creación de empresas, soportando ata o ano 2.012 a crise sen caida de emprego neto.

Nembargantes, ó sector (o igual que outros colectivos como ó da cultura), o Goberno do Partido Popular impúxolles un esforzo insuperable. Co incremento do IVE aplicable aos servizos de perruqueria, do 8% de tipo reducido vixente en 2012 o 21% novo tipo xeral, obrigóuselles a repercutir esta importante suba nas tarifas de prezos ou asumir este incremento, como novo gasto de actividade, reducindo ainda mais a marxe empresarial.

Este colectivo durante anos previos demostrou que contribuiu á creación dun importante número de postos de traballo e empresas con cualificación de traballador@s e modernización das estructuras empresariais, conseguiu xerar riqueza e emprego; o noso Concello pode ser un exemplo neste senso.  

A realidade contrastada con estudos realizados por empresas expertas, da como resultado que pecharon mais de 8.000 locais  no ano 2013 e previsiblemente 5.600 empresas do sector en 2014, de non revertirse esta tendencia.

Según varios estudos, antes da adopción desta medida, identificábanse 48.000 perruquerías activas en España. Tras o incremento do IVE, contabilizábanse 40.000, producíndose unha preocupante perda de emprego do 30%, que se traduce alomenos en 20.000 postos de traballo directos e a posibilidade de 14.000 mais en 2014, ademais das grandes dificuldades da rendabilidade das empresas que dificilmente se manteñen abertas.

Este sector precisa ser escoitado polas diferentes administracións, para coñecer a súa realidade, o seu criterio e por suposto as dificuldades que atravesan as empresas ás que representan, conformando o 90% do tecido empresarial do propio sector. Con estas medidas, son as “pequenas” empresas con un autónomo  ou dous ou tres traballador@s, as que se ven abocadas á reducción da actividade ou o peche.

POLO EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- O concello de Cambre pronúnciase contra a suba do IVE ao 21%  que se ven aplicando ó sector de perruquería.

SEGUNDO.- Solicitar ao Goberno central que volva ó tipo reducido de IVE, do 10% actual, subsanando o dano causado ás empresas, de xeito que poidan reiniciar a súa recuperación e voltar á creación de emprego e mantemento da actividade.

TERCEIRO.- Establecer mecanismos de encontro entre o sector e o Concello, para conciliar os diferentes plantexamentos que sobre a súa fiscalidade indirecta se estableceron, ademais do relacionado cos impostos locais , licencias de apertura de establecementos e cantos outros puideran ser de competencia municipal e afectar o sector.

                     

ROGOS:

 

1.- Tendo en conta o informe elaborado pola empresa concesionario  do servizo de augas, en relación as averias   que se estan producindo dende o ano 2011. Entende o noso Grupo que é necesario e urxente coñecer a auga que por diversos motivos se está perdendo e que supón un importe económico para os veciñ@s de Cambre.

-Polo exposto, PREGAMOS se nos informe   dos metros cúbicos de auga perdidos (e non cobrados) nos últimos dous anos, motivado a roturas e outros problemas.

 

 

PREGUNTAS:

1.- O pasado dia 13 veciños do Temple denunciaron ante a nosa organización o estado das augas do regato de San Pedro, nas inmediacións do poligono do Temple. Comprobado este feito, onde se observou o deterioro das augas, que semellaban un verquido incontrolado de procedencia descoñecida, o que contribuie dun xeito importante o deterioro medioambiental do rio e como consecuencia  a contaminación do entorno e da propia   ría de O Burgo, dando unha imaxe e impacto negativa para o noso Concello.

Por esto PREGUNTAMOS:

-¿Tense aberto algún  expediente ou actuación para localizar os responsables destes verquidos, e que medidas se van a tomar para controlar estas irregularidades?
   

COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO

ROGOS:

1.- Varios veciños e veciñas do Temple, usuarios do parque Ramón Barba, puxéronse en contacto co noso GM, denunciando que por varias ocasions veñen detectando que se realizan fumigacions no parque e que non se avisan, sendo os propios veciños que as presencian os que alertan ós usuarios que acuden con nenos pequenos do perigo que corren se os deixan xogar pola herba ou preto das árbores.

Confírmannos, asimesmo, que non é un feito aillado senon que en varias ocasions presenciaron as fumigacions sen que se colocara nungún cartaz informativo.

-Pregamos  nos informe se o Goberno está ó tanto desta situación e  se existe orde de comunicación ou sinalización nos xardins nos que se fumiga.


PREGUNTAS:

1.- ¿En que situación se encontra o proxecto de urbanización das rúas Abeleira, Martín Codax e Estanque, así como a execución dos avais bancarios para tal fin?

 

                      
                         En CAMBRE, a 22 de marzo de 2014
                  Grupo Municipal de "Esquerda Unida" de Cambremiércoles, 26 de marzo de 2014

EU propondrá en pleno en Cambre que se reclame la vuelta al tipo reducido de IVA para las peluquerías

26.03.2014 | 01:06
EU de Cambre propondrá en pleno que el Concello se pronuncie acerca de la subida del IVA al 21% a las peluquerías y reclamará que se inste al Gobierno central a volver al tipo reducido, del 10%, para esta actividad. La agrupación reclamará también "establecer mecanismos de encuentro entre el sector y el Concello para reconciliar los diferentes planteamientos" denuncia que la subida del IVA constituyó un "esfuerzo insuperable" para los negocios de peluquería, igual que, asegura, a otros colectivos, entre los que cita a la cultura. "La realidad contrastada con estudios realizados por empresas expertas da como resultado que cerraron más de 8.000 locales en 2013 y previsiblemente 5.600 empresas del sector en 2014, de no revertirse esta tendencia", alerta EU.


EU propone la medalla de oro de la Xunta para el obradoiro de gaitas Seivane

El grupo municipal de Esqueda Unida de Cambre llevará al pleno del próximo jueves una moción para que el
Concello inste a la Xunta a conceder al obradoiro de gaitas Seivane la medalla de oro de Galicia. 

Este galardón reconoce a personas e instituciones
por sus méritos al servicio de la comunidad autónoma en cualquier ámbito, ya sea social, cultural o económico.
Además, Esquerda Unida recuerda que el pasado mes de marzo esta empresa familiar de Cambre obtuvo
el máximo galardón en los Premios Nacionales de Artesanía que convoca el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. 

A juicio de la formación cambresa, la «permanente e intensa» labor desempeñada
por su obra artesanal y cultural, como por su compromiso y defensa en la promoción de los valores tradicionales
del folclore gallego representados en la gaita gallega, «merecen un recoñecemento ». Por todo ello,
propondrán al gobierno local que inicie un expediente para instar a la Xunta a conceder la medalla de oro de Galicia  al obradoiro de gaitas de la familia Seivane.


El obradoiro de gaitas Seivane, Premio Nacional de Artesanía

El taller expresó su deseo de compartir el premio «con todos os gaiteiros de Galicia»

13 votos
El Obradoiro de Gaitas Seivane acaba de ser premiado con el Premio Nacional de Artesanía, máximo galardón concedido esta mañana en el salón de actos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de Madrid.
La octava edición de estos premios, promovidos por la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía y convocados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, suponen un reconocimiento institucional al más alto nivel para las trayectorias y actuaciones distinguidas como excelentes y ejemplares en el campo de la artesanía, además de incentivar la innovación, diseño y capacidad de adaptación al mercado. Álvaro Seivane destacó que el premio es un «aliciente moi importante para un sector que se esforza día a día en adaptarse aos novos tempos, dende un profundo respecto á produción artesanal, o compromiso coa nosa cultura e a responsabilidade de ser artífices da súa continuidade».El obradoiro de Cambre ha expresado su gratitud por lo que significa el galardón de reconocimiento «ao empeño de varias xeracións por un oficio, ao afán de prestixiar unha profesión e un produto, que enraíza directamente no corazón cultural dun país», y dedica el premio, que quiere compartir con todos los gaiteiros de Galicia, al patriarca de la saga familiar, Xosé Manuel Seivane.
COMUNICADO DE PRENSA

O CONSELLO COMARCAL DE EU ANIMA A TÓDOLOS VECIÑOS A DAR A BATALLA POR
UNHA SANIDADE PÚBLICA, GRATUÍTA, UNIVERSAL E DE CALIDADE

ESQUERDA UNIDA PARTICIPARÁ CON FAIXA PROPIA NA MANIFESTACIÓN
CONVOCADA EN DEFENSA DA SANIDADE QUE TERÁ LUGAR O DÍA 26

O COORDINADOR COMARCAL DE EU, INDICOU QUE “SE NON OS PARAMOS CADA DÍA
IRÁN MÁIS LONXE. O PP XA PRIVATIZOU OS SERVIZOS DE LIMPEZA, ARQUIVOS,
SUBMINISTRO DE ALMACÉN, MANTEMENTO, ELECTROMENCIÑA, LAVANDERÍA, OS
INFORMES TÉCNICOS E AUDITORÍAS, O SERVIZO DE CITA É AGORA PRETENDE FACER O
MESMO COAS ÁREAS DE XESTIÓN CLÍNICA E OS SERVIZOS DE ESTERILIZACIÓN”

A Xunta de Galicia e o Goberno central están impulsando as privatizacións; en tan pouco
tempo, nunca un goberno fixera tanto dano á Sanidade Pública e as garantías de servizo
aos usuarias e usuarios.

Esquerda Unida participará na manifestación cidadá convocada en defensa da
sanidade que terá lugar o día 26 de marzo ás 20:00h con saída dende a Casa do
Mar. Estamos en tempos de excepción, nos que cómpre loitar conxuntamente polos
dereitos que ata fai pouco dábamos por supostos. Creemos que a mobilización social é
necesaria, xunto cos traballadores e traballadoras da sanidade, pois só unha grande
alianza social pode combater os esforzos privatizadores do goberno contra a sanidade
pública, aínda a pesares de que demostrou ser máis eficiente e económica que a dos
países onde a atención sanitaria está privatizada.

O coordinador comarcal de EU, César Santiso, indicou que “se non os paramos
cada día irán máis lonxe. O PP xa privatizou os servizos de limpeza, arquivos,
subministro de almacén, mantemento, electromenciña, lavandería, os informes
técnicos e auditorías, o servizo de cita é agora pretende facer o mesmo coas
áreas de xestión clínica e os servizos de esterilización”. A privatización do servizo
de esterilización do Sergas pon en risco a saúde dos cidadáns e traerá graves
consecuencias da calidade asistencial do servizo público de saúde. Non existe ningún
informe económico que avale esta privatización como recoñecen os propios responsables
económicos do Sergas, polo tanto é unha decisión única e exclusivamente política do PP
para beneficiar as súas empresas amigas. Unha decisión que non ten nada que ver coa
calidade e eficiencia do servizo, e dende logo moito menos con datos económicos.

O Grupo Municipal de Esquerda Unida - Os Verdes anima a tódolos veciños a dar
a batalla por unha sanidade pública, gratuíta, universal e de calidade. Coa
coartada de reducir o gasto público para pagar a bancos e especuladores internacionais a
Xunta de Galicia está pechando hospitais, centros de saúde, laboratorios, servizos de
ambulancias, reducindo persoal sanitario e precarizando as condicións de traballo nos
centros sanitarios. Temos que defendernos por medio da mobilización social, sindical e
institucional para dar resposta ás políticas que tentan lucrar a uns poucos a costa de
privar dos seus dereitos ao conxunto da cidadanía.

Consello Comarcal da Coruña
Esquerda Unida

martes, 25 de marzo de 2014

 

ESQUERDA UNIDA FAI UN CHAMAMENTO Á PARTICIPACIÓN NAS MOBILIZACIÓNS CONVOCADAS EN DEFENSA DUNHA SANIDADE PÚBLICA, UNIVERSAL E GRATUÍTA


Mañá mércores 26 de marzo de 2014, o pobo galego sae de novo á rúa en defensa dunha sanidade pública e universal.

Ante o sunami de destrucción do sector público que semella ser o único obxectivo do goberno do Partido Popular, a mobilización é un dos instrumentos máis potentes que o pobo posúe para manifestar o desacordo e frenar a un goberno deslexitimado pola maioría social.

Dende Esquerda Unida, facemos un chamamento á cidadanía a participar nas mobilizacións convocadas polos sindicatos e apoiadas pola Plataforma SOS Sanidade.


CONVOCATORIAS:

A CORUÑA: Manifestación, 20h saída Casa do Mar
CEE: Concentración, 12h porta principal Hospital Virxe da Xunqueira
FERROL: Manifestación, 18h saída Fontenla Maristany
SANTIAGO: Manifestación 20h saída Praza Roxa
RIBEIRA: Manifestación, 20h Centro de Saúde
MONFORTE: Concentración, 20h Praza de España
LUGO: Manifestación, 20h, saída Edificio Multiusos da Xunta
BURELA: Manifestación, 20h30 saída Hospital da Costa
OURENSE: Manifestación, 20h saída Pavillón dos Remedios
O BARCO: Manifestación, 20h saída Hospital Comarcal Valdeorras
VILAGARCÍA: Concentración 14h porta principal Hospital do Salnés
PONTEVEDRA: Manifestación 20h saída Hospital Provincial
VIGO: Manifestación, 20h saída Hospital Xeral


Gabinete de prensa.
Executiva Nacional de Esquerda Unida.

lunes, 24 de marzo de 2014


                        "MARCHAS DA DIGNIDADE" 


                 
                                  A tod@s que compartimos 

             viaxe no BUS da Coruña, unha forte aperta.

   "A DIGNIDADE E TAN NOBRE QUE COMPENSA AS PERDAS 

                              QUE CAUSA"
Izquierda Unida suma su fuerza municipal a otras formaciones para presentar en el Congreso el recurso de los ayuntamientos contra la reforma local ya en vigor impuesta por el Gobierno

Willy Meyer, como portavoz de la amplia delegación de IU que participó en el acto, advierte de que la ley del Ejecutivo del PP “persigue poner fin a la autonomía municipal” y supone un “ataque a todos los trabajadores de la Administración Local” que pueden perder su empleo

Una amplia delegación de Izquierda Unida, encabezada por el cabeza de lista a las Elecciones Europeas y miembro de la dirección federal, Willy Meyer, junto a la diputada responsable de temas municipales, Ascensión De las Heras; la secretaria ejecutiva municipal, Montserrat Muñoz, el responsable de Política Municipal, Manuel Fuentes, acompañados por varias decenas de alcaldes y representantes municipales de esta formación de todo el Estado ha participado hoy en el Congreso de los Diputados en el acto de presentación del recurso de inconstitucionalidad los ayuntamientos en defensa de su autonomía local ante el Tribunal Constitucional.

Meyer, que intervino como portavoz de la delegación de IU, destacó en la escalinata de la Puerta de los Leones de la Cámara Baja que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy y en vigor desde el 1 de enero pasado “lo que persigue es poner fin a la autonomía municipal”.

Advirtió de que “detrás de esta ley va a haber un recorte, un ataque a todos los trabajadores de la Administración Local, que cumplen un papel fundamental” y que ahora ven sus puestos de trabajo amenazados con esta norma.

Para el candidato de IU a los comicios europeos de mayo, la medida del Gobierno que va a ser desarrollada en los próximos meses “es un ataque más de los que estamos sufriendo en España para, en primer lugar, poner en cuestión la Constitución a través de una política pactada en Europa, que permite la actuación antidemocrática de la troika sobre la base del ‘austericidio’”.

“La ley del PP –ha explicado- es una afrenta a la propia Constitución y va directamente en contra del interés de la ciudadanía, porque un ataque a la autonomía municipal es un ataque directo a la propia ciudadanía”.

Meyer destacó el “papel fundamental” que juegan los ayuntamientos y los distintos entes locales “en la administración de recursos y de servicios públicos” cuya continuidad queda ahora en el aire con los planes del Gobierno del PP.

Willy Meyer ha incidido también en que “en la historia de la democracia es la primera vez que 2.000 ayuntamientos se suman a este recurso de inconstitucionalidad”.

Además, añadido que este recurso, “junto a las movilizaciones que se están celebrando hoy en Madrid –en referencia a las denominadas ‘Marchas de la dignidad’- puede suponer que frenemos en nuestro país esta actuación de la troika –formada por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea- que persiguen dejar inerme la Constitución y la democracia, también a nivel local”.

viernes, 21 de marzo de 2014


“NON AO PAGO DA DÉBEDA
NIN UN RECORTE MÁIS
FÓRA OS GOBERNOS DA TROIKA
PAN, TRABALLO E TEITO PARA TODOS E TODAS


papelplumaNo 2014 atopámonos ante unha situación extremadamente difícil, unha situación límite, de emerxencia social, que nos convoca a dar unha resposta colectiva e masiva da clase traballadora á cidadanía e aos pobos.

Millóns de traballadores e traballadoras atópanse sen emprego. Ter unhas mans para traballar, ter unha carreira rematada, dispor da túa capacidade tanto manual como intelectual e non atopar un traballo digno é humillante. Estase a desperdiciar o talento colectivo dunha sociedade, hipotecando indefinidamente o seu futuro. Os traballadores e traballadoras non se merecen este atropelo á nosa dignidade colectiva.

Centos de miles de familias perderon a súa casa. Non hai nada máis inhumano que desaloxar unha familia do seu fogar só para alimentar a voracidade insaciábel duns banqueiros sen escrúpulos. Banqueiros aos que os estados servos da Troika (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo e Comisión Europea) alimentan a custa de empobrecer aínda máis a clase traballadora e as persoas máis indefensas.

Mentres, a patronal, aproveitando o drama do paro masivo, aperta as caravillas coa rebaixa dos salarios e das condicións de traballo ás persoas que aínda teñen un emprego. Traballadores e traballadoras que, ante a difícil situación, non poden nin sequera cuestionar o seu papel de meros explotados/as polo capital. O sistema intenta obrigarnos a amosarlles agradecemento aos empresarios, convertidos polo sistema en benefactores da sociedade. É hora de repartir o traballo e a riqueza, e que as persoas traballadoras poidan sentirse donas do seu futuro.

A nosa mocidade non ten posibilidade de forxar un proxecto de vida digno coas actuais políticas e  vese abocada a buscar a vida no estranxeiro como antes fixeron os nosos pais e avós.

Dicimos non a un sistema patriarcal que nos arrastra a épocas do pasado, roubándonos o dereito a decidir sobre os nosos corpos, negándonos a capacidade para decidir sobre se queremos ou non ser nais, provocando a volta aos fogares para dedicarnos á crianza.

Estamos sufrindo as políticas executadas polo goberno do PP ao ditado da Troika, consistentes no roubo de dereitos e o empobrecemento xeralizado da maioría social. Estas políticas, que se fundamentan no pago dunha débeda ilexítima que non contraeron os cidadáns e cidadás, son produto da especulación bancaria e os excesos dos distintos gobernos.

Privatizan o rendíbel mentres nos recortan o orzamento en saúde, ensino, dependencia, transportes públicos, auga, enerxía, comunicacións, servizos sociais, etc., o que redunda negativamente nos nosos dereitos cidadáns. Rinse dos nosos maiores, que sofren unha enorme perda do seu poder adquisitivo, ao tempo que ven como os seus aforros de toda a vida están secuestrados pola estafa bancaria das preferentes e outros produtos financeiros delituosos.

O goberno do PSOE, co apoio do PP, modificou o artigo 135 da Constitución para lle dar prioridade ao pago da débeda frente aos dereitos e necesidades das persoas. Xustificárono dicindo que viviramos por riba das nosas posibilidades e que había que ser austeros e, xa que logo, era imperativo recortar o déficit. No entanto, non houbo ningún recorte á hora de inxectar decenas de miles de millóns de euros para salvar os bancos e os especuladores.

Están aproveitando a crise para recortar dereitos. Estas políticas de recortes están a causar sufrimento, pobreza, fame e incluso mortes, e todo para que a banca e os poderes económicos sigan tendo grandes beneficios a expensas das nosas vidas.

Porque nos roubaron a liberdade.  Ao capitalismo sóbranlle as liberdades e os dereitos da maioría social. É un sistema que procura exclusivamente o beneficio privado duns poucos e que nos leva inexorabelmente a unha catástrofe medioambiental e social de alcance incalculábel.

Para a maioría social esta crise-estafa está a significar un xigantesco drama humano. Porén, para unha insignificante minoría supón un gran negocio. E cando se protesta, sempre obtemos a mesma resposta: a represión e criminalización do sindicalismo de clase e dos movementos sociais. É un sistema que precisa a represión para se manter e que debe ser superado coa loita na rúa.

A descomposición do réxime xurdido da Constitución do 78 faise evidente debido aos mesmos elementos presentes no seu nacemento, rexime que tivo lugar en contra do pobo, está corroído pola corrupción e non ten ningunha lexitimidade. Os dereitos e liberdades fóronnos roubados para favorecer os intereses dunha minoría e asegurar os seus beneficios, os mesmos que nos levaron a este estado de excepción social, a base de desmantelar a educación e a sanidade públicas, de reducir drasticamente as pensións dos nosos maiores, de se apoderar das nosas vivendas e de pechar empresas, e despedir milleiros de traballadoras e traballadores.

Os distintos Gobernos sitúanse fóra da legalidade, converten en negocio os dereitos que tanto custou conquistar e sustentan a corrupción, un feito xeralizado mais non independente do sistema económico, que forma parte da estrutura mesma desta sociedade e é indispensábel para o seu desenvolvemento. Tanto os corruptores como os que se deixan corromper forman parte deste sistema inxusto de produción e distribución da riqueza.

Chamamos os pobos a que exerzan a súa soberanía, alzando a súa voz de abaixo arriba, democraticamente, para construír un proceso constituínte que garanta realmente as liberdades democráticas, o dereito a decidir e os dereitos fundamentais das persoas.

Dende a MARCHA DA DIGNIDADE 22M, consideramos que é importante artellar unha mobilización unitaria, masiva e contundente contra as políticas que atentan contra os dereitos humanos e a xustiza social.

Unha mobilización contra o pago da débeda, polo emprego digno, pola renda básica, polos dereitos sociais, polas liberdades democráticas, contra os recortes, a represión e a corrupción, por unha sociedade de homes e mulleres libres, unha mobilización contra un sistema, un réxime e uns gobernos que nos agreden e non nos representan.

Esiximos, xa que logo, que se vaian. Que se vaia o Goberno do PP e, tamén, todos os gobernos que recortan dereitos sociais básicos, todos os gobernos que colaboran coas políticas da Troika.

Por iso, facemos un chamamento a encher de dignidade e rebeldía a capital do Estado español, Madrid, o 22 de marzo. Ese día chegaremos columnas de todas as latitudes da Península a Madrid e convocamos os madrileños e madrileñas a sairen á rúa e incorporarse a esa gran mobilización da maioría social.

PAN, TRABALLO E TEITO
Á RÚA, QUE XA É HORA”
CAMBRE

Cambre espera aval jurídico para evitar la rescisión del contrato del plan general

Las adjudicatarias se comprometen a presentar el documento de inicio en cinco meses - Urbanismo defiende que la continuidad ahorraría tiempo y exige comprobaciones periódicas

21.03.2014 | 02:06
La unión de empresas presentó alegaciones a la anulación del contrato anunciada por el Concello
El Concello de Cambre espera un informe jurídico sobre la viabilidad de que la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) complete los trabajos, que acumulan más de un año de retraso. Las dos empresas que integran la unión, Idom y Arnaiz, presentaron alegaciones a la rescisión del contrato por el Ayuntamiento por la demora en la elaboración del documento urbanístico.
En sus alegaciones, la UTE se comprometió a acelerar los trabajos y a presentar en cinco meses el documento de inicio del PGOM. Sus representantes garantizaron que destinarán a siete técnicos a la redacción del documento cambrés.
El Gobierno local comunicó ayer a los grupos de la oposición la situación actual en una junta de portavoces extraordinaria. El Ejecutivo municipal confía en que, si se cumplen los plazos comprometidos ahora por la UTE, se podrá aprobar en pleno el documento de inicio del plan general antes del fin de este mandato. Los grupos de la oposición se mostraron en principio favorables a aceptar las alegaciones de la UTE, sobre todo, en vista de que rechazarlas supondría comenzar de nuevo todo el proceso, lo que demoraría todavía más la conclusión del plan general. Algún portavoz mostró reticencias y apuntó que prefería leer con detenimiento el informe urbanístico sobre las alegaciones de las empresas, aunque en general los grupos vieron bien la opción planteada por el Gobierno local, según fuentes de la oposición.
El jefe del servicio municipal de Urbanismo sostiene en el informe que la continuidad de la UTE al frente de los trabajos permitiría ahorrar tiempo con respecto a la otra opción: comenzar de cero todo el proceso, desde la contratación de nuevas empresas. El responsable del departamento aboga, sin embargo, por exigir garantías para comprobar la evolución del proyecto a través de la elaboración de un cronograma para el plan de trabajo.
El Gobierno local se mostró abierto desde que anunció la rescisión del contrato a la posibilidad de que Idom, que hasta el momento había cumplido con su parte del trabajo, aseguró entonces el Ejecutivo cambrés, asumiera completar la redacción del proyecto. En efecto, durante el periodo de alegaciones, la empresa santiaguesa ha propuesto asumir la parte correspondiente a Arnaiz, que atraviesa dificultades, aseguran fuentes de la Corporación municipal.
El alcalde, Manuel Rivas, anunció el pasado mes de noviembre la rescisión del contrato para la redacción del plan general con la UTE. La decisión llegaba cuando el documento urbanístico acumulaba diez meses de retraso con respecto a los plazos previstos y después de que la UTE presentara documentos con múltiples carencias y errores tras el aviso del Concello de que les sancionaría por la tardanza. En agosto del año pasado, en Ejecutivo municipal alertó de que los técnicos estudiaban la cuantía de la multa que se impondría a la adjudicataria, que debería pagar por cada día de retraso desde la fecha límite marcada para la entrega del proyecto, el 15 de diciembre de 2012. El pasado mes de febrero, el Concello concretó la cifra determinada por los servicios jurídicos, el arquitecto municipal y el jefe de planeamiento por el incumplimiento de tres convenios urbanísticos y por las pérdidas derivadas de la demora: 1.268.000 euros.
La unión de empresas disponía entonces de diez días para presentar alegaciones. Rivas matizó con el anuncio de la cuantía que, si Idom se comprometía a sacar adelante el plan general, estudiaría retirar la reclamación al entender que la compostelana no fue culpable del retraso.