viernes, 31 de mayo de 2013

1 XUÑO OS POBOS CONTRA A TROIKA

ESQUERDA UNIDA FAI UN CHAMAMENTO Á PARTICIPACIÓN NAS MOBILIZACIÓNS CONVOCADAS PARA ESTE SÁBADO 1 DE XUÑO

 Este sábado 1 de xuño, a cidadanía está convocada á manifestar a súa repulsa ante os homes de negro que apretan ata esmorecer os dereitos das mulleres e homes deste país sumido na corrupción política.

Esquerda Unida fai un chamamento á participación nas mobilizacións convocadas para este sábado 1 de xuño. A libre agresión que o Banco Central Europeo, o FMI e o goberno da Merkel, a quen por outra parte ningún goberno se atreve a plantar cara, nos están a aplicar co beneplácito do noso des(goberno) non é asumible.
 

Na Coruña: 010613 - Saída 19 hs. Praza de Pontevedra e remata no Obelisco

jueves, 30 de mayo de 2013


Los comités de empresa de Renfe y Adif se manifestaron contra la supresión «de servicios regionales y de paradas»

Los representantes de los trabajadores señalaron que las empresas «discriminan a Galicia»

3 votos

Paco Rodríguez
PACO RODRÍGUEZ
Medio centenar de personas, representantes de los comités de empresa de Renfe y Adif se manifestaron este mediodía en la estación de San Cristóbal, en A Coruña. Reclamaron un servicio público y social y denunciaron la intención de las empresas de «suprimir 94 servicios de cercanías y un importante número de paradas». También aseguraron que las medidas de Fomento «son unha clara discriminación a Galicia con respecto a outras autonomías», señaló Emilio Castro Pacheco, presidente del comité de empresa de Adif en A Coruña. Manuel Mató, presidente del comité de Renfe Operadora exigió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, «que aposte e defenda o tren rexional en Galicia que da servicio a moitos cidadáns»

El PSOE se suma a EU al exigir que se restablezca la ruta del bus escolar en Fabás y Armental

30.05.2013 | 03:33

El PSOE de Cambre exigirá hoy en pleno al Gobierno local que reponga de "urgencia" el recorrido del autobús escolar en Fabás y Armental. Los socialistas apoyan la demanda de padres de alumnos también recogida por EU, que presentará una moción al respecto.

miércoles, 29 de mayo de 2013

VOTOS PARTICULARES DE "ESQUERDA UNIDA" SOBRE A ORDENANZA REGULADORA DO USO DOS LOCAIS MUNICIPAIS DE ENSAIO MUSICAL


AO PLENO PLENO DO CONCELLO


MARIA OLGA SANTOS LÓPEZ, concelleira do Grupo Municipal de Esquerda Unida de Cambre, membro da Comisión Informativa de EDUCACIÓN, DEPORTES, XUVENTUDE E BENESTAR SOCIAL, tendo en conta o contemplado no artigo 115 d) do ROM do Concello, presenta  VOTOS PARTICULARES  ó punto 6º da orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación, a celebrar o 30 de maio de 2013: “Aprobación inicial, se procede, da Ordenanza Reguladora do uso dos Locais Municipais de Ensaio Musical.”

1º VOTO PARTICULAR

Texto do voto particular:

No artigo 3.1.1.- Requisitos que deberá reunir o grupo musical, maniféstase como segundo dos requisitos “Contar como mínimo, cun 50% dos compoñentes empadroados no Concello de Cambre.”
        
Por medio do presente Voto Particular proponse a modificación da redacción do artigo recollido no parágrafo anterior, a fin de que quede redactada do seguinte xeito: “Contar, como mínimo, con un dos compoñentes empadroado no Concello de Cambre”.

Xustificación do Voto Particular:

O establecemento dunha porcentaxe do 50% de membros que necesariamente teñan que estar empadroados no Concello de Cambre pode chegar a derivar en supostos de discriminación de cara ós veciños que, querendo facer uso dun local municipal destinado á ensaios musicais, e cumplindo o requisito de estar empadroado, non poidan facer uso de dito local se non contan coa presenza de outra persoa empadroada no Concello.


2º VOTO PARTICULAR

Texto do voto particular:

No artigo 3.1.1.- Requisitos que deberá reunir o grupo musical, maniféstase como terceiro dos requisitos “Contar como mínimo, cun 50% dos compoñentes menores de 35 anos.”
        
Por medio do presente Voto Particular proponse a eliminación deste requisito da redacción do artigo recollido no parágrafo anterior.

        
3º VOTO PARTICULAR

Texto do voto particular:


No artigo 3.1.2.- Requisitos que deberá reunir o solista, maniféstase como terceiro dos requisitos “Ter menos de 35 anos de idade.”
        
Por medio do presente Voto Particular proponse a eliminación deste requisito da redacción do artigo recollido no parágrafo anterior.

Xustificación dos Votos Particulares 2º e  3º:


O establecemento dunha limitación por razón de idade dun servizo que presta o Concello ós seus veciñ@s, non pode ser recollido nunha ordenanza municipal. Entende o noso Grupo Municipal que si se quere favorecer o acceso ós locais de ensaio pódese face a través do sistema de baremación, pero a exclusión daqueles usuarios que superen os 35 anos, non deixa de ser unha discriminación por razón de idade, que os poderes públicos non podemos fomentar, mais ben, todo o contrario.


4º VOTO PARTICULAR

Texto do voto particular:

No artigo 5.2.- Dentro da configuración do COLE (comité organizador dos locais de ensaio), maniféstase como segundo punto, que dito comité estará formado por “Responsables do departamento de xuventude ou funcionarios en quen deleguen.”
        
Por medio do presente Voto Particular proponse a modificación da redacción do artigo recollido no parágrafo anterior, a fin de que quede redactada do seguinte xeito: “Os responsables do departamento de xuventude ou funcionarios en quen deleguen.”
        
Xustificación do Voto Particular:

A actual redacción da lugar á indeterminación do número de persoas  responsables do departamento de xuventude. Coa redacción que propoñemos queda de manifesto que son TODOS os responsables de dito departamento.


5º VOTO PARTICULAR

Texto do voto particular:

No artigo 6.1.- Dentro da documentación a presentar polos solicitantes dos locais de ensaio, no punto terceiro recóllese como documento a presentar “Volante de empadroamento de cada membro do grupo ou solista, no seu caso.”
        
Por medio do presente Voto Particular proponse a modificación da redacción do artigo recollido no parágrafo anterior, a fin de que quede redactada do seguinte xeito: “Volante de empadroamento do membro ou membros do grupo ou solista empadroado ou empadroados en Cambre.”
        
Xustificación do Voto Particular:

A presentación do volante de empadroamento daqueles integrantes do grupo que non o estean en Cambre é un requisito que non ten ningunha utilidade para a baremación e concesión do uso dos locais, mais ben, un engorro para quen ten que presentar dito documento.
        
Cabe sinalar que no documento de “Aceptación de Normas” que deben asinar os solicitantes e que acompaña á presente ordenanza, xa consta como documentación a presentar o volante de empadroamento, e especifica (só veciñ@s de Cambre).
        
Entra, por tanto, en contradicción o texto da ordenanza neste punto, co modelo de “Aceptación de normas” que a acompaña.

6º VOTO PARTICULAR

Texto do voto particular:

No artigo 7.1.1º .- En canto ós criterios utilizados para a avaliación das solicitudes presentadas, maniféstanse como primeiro punto ás porcentaxes que baremarán ós empadroados.
        
Por medio do presente Voto Particular, e en relación ó Voto particular primeiro proponse a modificación da redacción do texto do artigo, a fin de que quede redactado do seguinte xeito:
         -Empadroados (máximo 20 puntos)
•        De 91% a 100% dos compoñentes do grupo empadroados: 20 puntos
•        De 81% a 90% dos compoñentes do grupo empadroados: 18 puntos
•        De 71% a 80% dos compoñentes do grupo empadroados: 16 puntos
•        De 61% a 70% dos compoñentes do grupo empadroados: 14 puntos
•        Do 51% a 60% dos compoñentes do grupo empadroados: 12 puntos
•        Un só membro do grupo empadroado:                       10 puntos

Xustificación do Voto Particular:

No mesmo sentido que a xustificación do Voto Particular 1º, propoñemos esta redacción para non discriminar a ningún veciño nin veciña que estando empadroado no Concello, solicite a utilización dun servizo que o Concello pon á súa disposición e que non pode depender da existencia doutra persoa empadroada, posto que estaríamos ante un caso de clara discriminación.

 7º VOTO PARTICULAR

Texto do voto particular:

No artigo 19.11 .- Dentro das Obrigas e prohibicións para os autorizados recóllese dentro do punto número 11 como obriga a de “Realizar, á petición do alcalde ou concelleiro delegado, unha actuación ó ano, para algunha actividade municipal.”

Por medio do presente Voto Particular proponse a eliminación desta obriga da  redacción do artigo.


Xustificación do Voto Particular:
        
Os locais de ensaio póñense en funcionamento co obxecto de prestar un servizo ós veciños e veciñas de Cambre, poñendo á súa disposición un lugar correctamente insonorizado e acondicionado para desenrrolar a súa actividade musical. Non debe establecerse unha contraprestación obrigatoria ós usuarios dun servizo municipal obrigándoos a que fagan unha actuación musical ó ano xa que pode darse o caso de que o grupo ou o solista non queira realizar dita actuación. Diferente sería, propoñer ós grupos ou solistas que, chegado o caso, estuden a proposta de participar nalgunha actividade musical que queira organizar o Concello pero sempre dende o respeto á decisión dos grupos ou solistas.
                              En CAMBRE; a 30 de maio de 2013

                           


                                Asdo:  Mª Olga Santos López

martes, 28 de mayo de 2013


El paro sube un 0.47 % durante ABRIL ( 2013 ) en CAMBRE
Datos de ABRIL del 2013 para el Municipio de CAMBRE.

Abril 2013Total
Parados
Variacion
MensualAnual
Absoluta
RelativaAbsolutaRelativa
Total
2362+110.47 %+823.60 %
HOMBRES
1149-1-0.09 %+484.36 %
MUJERES
1213+121.00 %+342.88 %
MENORES DE 25 AÑOS:
136+53.82 %-46-25.27 %
HOMBRES
77+34.05 %-35-31.25 %
MUJERES
59+23.51 %-11-15.71 %
ENTRE 25 Y 44 AÑOS
1178-5-0.42 %-24-2.00 %
HOMBRES
537+10.19 %-9-1.65 %
MUJERES
641-6-0.93 %-15-2.29 %
MAYORES DE 45 AÑOS
1048+111.06 %+15216.96 %
HOMBRES
535-5-0.93 %+9220.77 %
MUJERES
513+163.22 %+6013.25 %
SECTOR:
     
AGRICULTURA
26-2-7.14 %-5-16.13 %
INDUSTRIA
342-1-0.29 %-99-22.45 %
CONSTRUCCIÓN
335+72.13 %+72.13 %
SERVICIOS
1549+50.32 %+20715.42 %
SIN EMPLEO ANTERIOR
110+21.85 %-28-20.29 %

Evolucion  de los datos de parados para el Municipio de CAMBRE hasta ABRIL del 2013.

INICIATIVAS AS COMISIÓNS INFORMATIVAS E PLENO MUNICIPAL DO MES DE MAIO

MOCION DO GRUPO MUNICIPAL DE EU DE CAMBRE INSTANDO A  QUE A CORPORACION LOCAL DE CAMBRE MANIFESTE A TELEPERFORMANCE E GAS NATURAL FENOSA O SEU REXEITAMENTO ÓS 43 DESPEDIMENTOS DA CAMPAÑA UNION FENOSA COMERCIAL

EXPOSICION DE MOTIVOS:

A empresa Iberphone SAU, co nome comercial de Teleperformance presta servizos de telemarqueting no seu centro de A Coruña a diversas empresas de telecomunicacións, electricidade, banca e seguros, contando cun plantel de máis 700 traballadores en A Coruña.

Teleperformance ven de anunciar o despido de 43 traballadores, cifra que podería alcanzar a mais de 105 persoas, tras a decisión de Gas Natural Fenosa de prescindir dos seus servizos para a realización do servizo de atención telefónica de Unión Fenosa Comercial.

Os catastróficos efectos da crise nos sectores productivos e as consecuencias  nefastas da reforma laboral están propiciando peches empresariais, e unha grande facilidade para os empresarios á hora de prescindir dos seus traballadores, que derivan en mais de 6 millóns de parados, e situacións sociais dramáticas consecuencia directa das nefastas políticas laborais adoptadas polo actual goberno do Estado. Neste contexto non podemos permitir ningún despedimento mais, sobre todo aqueles que poden ser evitados, xa que derívanse do afán deslocalizador de empresas como Gas Natural Fenosa, de servizos que perfectamente poden seguir manténdose en Galiza.

Esta decisión, ademais, non só afecta @s traballador@s despedid@s, senón que tamén supón un grave perxuízo para os usuarios do servizo eléctrico que, a partires do 1 de xuño non poderán ser atendidos en Galego, nin disfrutar dunha atención que foi alabada en todo momento pola propia compañía Gas Natural Fenosa, aínda que despois esquencera a profesionalidade do persoal para proceder a despedilos.

O servicio de atención telefónica prestado dende o centro da Coruña para Gas Natural Fenosa conta na actualidade con 311 empregados (un número moi importante somos veciñ@s de Cambre) distribuidos en tres compañías, Union Fenosa Distribución, Gas Natural S.U.R e Unión Fenosa Comercial, sendo, esta última a que Gas Natural Servicios decidiu deslocalizar e pasar a prestarse a súa atención telefónica desde Barcelona.Esta decisión foi a que fixo tambalear o futuro das 105 persoas que prestaban este servizo dende A Coruña. Tampouco hai nada que garanta que progresivamente sexan trasladadas as outras dúas compañías para Cataluña, algo que sería catastrófico para o emprego na nosa cidade, xa de por sí moi danado pola crise e a reforma laboral.

Aínda que, finalmente, non foro 105 ós despedimentos, 43 persoas de forma directa e moitas outras de forma indirecta viron e están vendo finiquitada a súa relación laboral con Teleperformance.

De forma directa, 43 persoas ás que, seguindo criterios de antiguedade na empresa, foron despedidas utilizando como argumento o Artigo 17 do Convenio de telemarqueting no  que queda recollido que a indemnización no caso de “Disminución do volumen da campaña contratada” será de 8 días por ano traballado. Deste xeito, por menos de 1.000 euros pode ser despedida unha persoa que leve 3 anos traballando.

De forma indirecta estánse producindo despedimentos dentro doutras campañas de telemárqueting prestadas por Teleperformance, de persoal eventual e con contratos temporais para poder encher os seus lugares con persoal de Unión Fenosa Comercial. Esta é unha estratexia da empresa para non ter que despedir a 105 persoas vinculadas a Unión Fenosa Comercial, facendo un lavado de cara manifestando que só se depiden 43, cando en realidade son moitas persoas das que se está prescindindo para recolocar nos seus postos ó persoal que non foi despedido. Toda esta situación ven producida por unha decisión que podería chegar a ser reversible, si Gas Natural Fenosa non derivara o servicio a Cataluña, algo polo que temos obriga de loitar, defendendo que o traballo non escape de Galicia.

É neste punto onde temos cabida os poderes públicos, que estamos obrigados a defender ós nosos traballadores, á nosa industria, e, en definitiva, á nosa terra, da que nos arrancan empresas tan importantes como o foi para A Coruña Unión Fenosa, que tras a súa venda, vemos como os nosos recursos naturais seguen xenerando beneficios e dividendos fora de Galiza, e agora tamén nos arrebatan os postos de traballo das empresas colaboradoras.

EN BASE Ó ANTERIORMENTE EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE EU PROPON Ó PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO: Solicitar a Gas Natural Fenosa que abandone a súa decisión de prescindir do servizo de atención ó cliente prestada dende A Coruña para Unión Fenosa Comercial.

SEGUNDO: Solicitar a Teleperformance que reconsidere a súa decisión de proceder ó despedimento dos 43 traballadores vinculados á campaña de Unión Fenosa Comercial e dos vinculados a outras campañas.

TERCEIRO:  Mostrar a súa preocupación pola destrucción do emprego e manifestar o seu apoio e   solidariedade   ós  traballador@s  da empresa Teleperformance, ante a situación que afecta a mais de 70 familias, moitas delas do noso concello, na sua loita contra unha realidade cada dia  día máis palpable na sociedade, como é o PARO.

CUARTO:Dar traslado do seguinte acordo ós grupos políticos con representación no parlamento de Galicia, a Gas Natural Fenosa, a Teleperformance así como ó comité de empresa de Teleperformance.ROGOS:

1.- En Cambre, do mesmo xeito que no resto do Estado,  prodúcense casos de cidadáns  que se ven obrigados a abandonar as súas vivendas habituais por insolvencia sobrevenida que lles imposibilita facer fronte ao pago das súas débedas hipotecarias.

En numerosas ocasións, as entidades bancarias están ofrecendo a estas persoas a dación en pago regulada no artigo 140 da Lei Hipotecaria, de tal xeito que, a elección da persoa deudora poida cancelar, sen execución hipotecaria, a totalidade da débeda pendente coa entrega da vivenda aínda que iso non se pactou ao constituirse a hipoteca.

A dación en pago, así como o desahucio e a perda da vivenda trala correspondente subasta xudicial, presentan unhas repercusiones fiscais pouco coñecidas pola cidadanía en xeral, e polas propias persoas que se quedaron sen fogar, en particular. A primeira delas é a obrigación de pagar ao Concello o Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana,  coñecido popularmente como "Plusvalía". A pesar da sua denominación, este tributo debe satisfacerse aínda que o prezo do inmoble disminúa desde a sua  adquisición. A sua cuantía depende, basicamente do valor catastral do chan, do número de anos transcorridos desde que se adquiriu e das porcentaxes e tipos de gravame aprobados por cada Corporación Local.

É certo que o Real Decreto-lei 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de deudores hipotecarios sen recursos, establece que as persoas desafiuzadas pola vía da dación en pago por entidades adheridas ao mal chamado 'Código de Boas Prácticas' quedarán exentas de pagar todos os impostos relacionados coa 'transmisión' da súa vivenda, salvo o da plusvalía, que se sometería a pacto entre ambas partes. Pero  analízando detidamente a súa redacción, conclúese que se aplicará a moi poucos casos, posto que se esixen dous requisitos acumulativos moi restrictivos: por unha banda, que o deudor atópese no umbral da exclusión estipulado pola propia norma e, por outra, que o prezo polo que comprou a vivenda non supere uns determinos valores. E no caso concreto da plusvalía, establece que terá que facelo a entidade de crédito, en lugar da persoa que se queda sen vivenda. 

Debido a iso son maioría as ocasións en que as persoas deudoras que aceptan a dación en pago seguen facendo fronte ao pago da plusvalía, algo que  en EU consideramos inxusto e inmoral.

Por todo o anteriormente exposto PREGAMOS ao goberno Municipal: 

-Que proceda a modificar con carácter de urxencia a Ordenanza Municipal número 5 Reguladora do Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana engadindo o párrafo seguinte:

”Nas transmisións realizadas polos deudores comprendidos no ámbito de aplicación do artigo 2 do Real Decreto- Lei 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de deudores hipotecarios sen recursos, con ocasión da dación en pago da súa vivenda prevista no apartado 3 do Anexo de devandita norma, terá a consideración de suxeito pasivo sustituto do contribuinte a entidade que adquira o inmueble, sen que o sustituto poida esixir do contribuinte o importe das obrigacións tributarias satisfeitas”. 

2.- Tendo en conta as múltiples iniciativas presentadas polo nso Grupo, ante  os problemas derivados da falta de seguridade vial, sobre todo nas zonas mais urbanizadas e de maior tráfico do concello en relación aos pasos de peóns, lamentamos que  a dia de hoxe non exista unha resposta satisfactoria para aplicar e correxir as carencias existentes, nin se teñan realizado  actuacións para dotar dunha maior seguridade en estes lugares conflictivos na circulación,  producindose con demasiada frecuencia   atropellos. Por citar algún exemplo, recentemente teñen ocurrido accidentes en lugares que o noso Grupo xa ten denunciado e posto en coñecemento do actual Goberno sin que se teñan tomado medidas para solucionar ou atenuar o grave problema

A  situación non sólo non  cambiou nada, sinón que se ten agravado. O feito da ausencia de medidas e abandono institucional fai especialmente perigroso  cruzar por estes lugares, que de non remedialo  os cidadáns terán que seguir arriscando diariamente a súa vida.

En base o anterior, PREGAMOS, que coa maior urxencia se proceda a tomar as medidas correctoras co fin de   dar solución a situación de inseguridade e perigro  existente na actualidade.

3.- Varios usuarios do Parque das Palmeiras no Temple, teñen trasladado ó noso Grupo Municipal as múltiples deficiencias que presenta, poñendo en grave risco a seguridade dos mais pequenos. De feito, tamén nos teñen comunicado algún accidente sufrido por nen@s, derivados do estado de dito parque. Deficiencias tales como tornillos sin tapar, as barandas de madeira carcomidas, columpios rotos ou xogos con fisuras que poden provocar feridas.
En base ó anteriormente exposto o noso Grupo Municipal PREGA:

-Se realicen con carácter inmediato as accións e reparacións necesarias para garantir a seguridade dos nenos usuarios do parque.
 
 

PREGUNTAS:
 
1.- Poden informarnos das previsións do arranxo do camiño situado entre a vía do ferrocarril e a ponte do Noceiro, según o manifestado polo concelleiro responsable nas Comisións Informativas do pasado mes de febreiro, ante a petición do noso Grupo?

2.- Pode informarnos o Goberno, si na actualidade existe algunha deuda municipal   polos suministros de enerxía  eléctricos  coa empresa  ou empresas responsables da prestación do servizo?.  De ser afirmativa a resposta a canto ascende o importe con ditas entidades?

3.- Case un ano despois de que o Grupo Municipal de Esquerda Unida, presentáramos unha moción solicitando que se realizara un censo de bens inmobles rústicos e urbanos que estean censados e rexistrados a nome da igrexa en Cambre, así como das súas entidades e asociacións afins, e  doutras confesións relixiosas. O Voceiro do equipo de goberno, comprometeuse a solicitar dita información ó catastro e á Deputación coa maior “brevidade posible”.

En base ó anteriormente exposto o noso Grupo Municipal, PREGUNTA:

-¿Teñen xa a información solicitada sobre o censo de bens a nome da Igrexa? En caso positivo, ¿a qué esperaban para facilitarnos dita información?. En caso negativo ¿A qué esperaban para informarnos? En calquer outro caso, ¿Coidan que sexa algo normal que despois de un ano de aprobar unha iniciativa en pleno, non teñamos información nin pronunciamento algún, sexa no sentido que sexa?.


 COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO

ROGOS:

1.- Varios veciños puxéronse en contacto con oso Grupo Municipal para manifestar as suas queixas sobre o estado de suciedade e deixadez no que se atopa o entorno da rúa María Mariño, con lixo tirado polo chan, contenedores sin recoller e con bolsas tiradas nas beirarrúas por non coller o lixo nos mesmos.

Esta situación fai que a imaxe e salubridade do noso Concello sexa moi negativa polo que, en base ó anteriormente exposto o noso Grupo Municipal PREGA:

-Se proceda á solicitar do Consorcio a instalación dos contenedores necesarios, co fin de evitar  as situacións de suciedade e acumulación de lixo fora dos recipientes.

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDADE CIDADÁ, MOBILIDADE E TURISMO

PREGUNTAS:

1.- Según información publicada en prensa o Goberno de Cambre ven de levar a cabo unha serie de reunións coa empresa ASICASA e con responsables da XUNTA coa intención de mellorar o servicio de autobuses no Concello.

-¿Poden informarnos sobre o contido das conversas mantidas e si existirá algunha modificación ou ampliación das rutas?


                       
COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, DEPORTES, XUVENTUDE E BENESTAR SOCIAL

ROGOS:

1.- Pais e nais dos nen@s que utilizan o transporte escolar, residentes  nos lugares de Armental, Carballás e Fabás na parroquia de Pravio,  manifestaron  o noso Grupo o seu malestar e indignación, pola eliminación (sin previa comunicación) da ruta que transcurre entre Armental e Fabás, coa  eliminación de paradas e o seu conseguinte perxuizo para os usuarios, o ter que desplazarse distancias considerables, sobre todo en tempo de choiva.

Sendo o anterior un problema importante, a alternativa a ruta eliminada consiste en circular pola estrada CP.-1707, un dos viales con mais perigro dentro do término municipal, motivado as abundantes curvas,  limitado espacio para a circulación, con desniveis de mais de 50 metros, carente de beirarrúas,  limitada visibilidade e  densa circulación que acentúa o risco permanente de accidentes.

O marxe da administración a quen corresponden as competencias no transporte escolar, o concello de Cambre e os seus responsables non poden ser alleos a este  problema, e deben dar unha resposta inmediata para solucionalo co fin de evitar posibles  consecuencias graves.

-Polo exposto, PREGAMOS o Goberno municipal proceda a dar as instrucións oportunas os Servizos técnicos e Policia local do concello e demais organismos competentes, co fin de elaborar un informe sobre a peligrosidade e seguridade da ruta actual e anterior do transporte escolar nos lugares mencionados, do mesmo xeito SOLITAMOS que se repoña o percorrido establecido con anterioridade  como as correspondentes  paradas, según as peticións dos afectados.


 En Cambre, a 25 de maio de 2013

 Asdo: Grupo Municipal

EU de Cambre exige al Gobierno local que retome la elaboración de un censo de bienes de la Iglesia

28.05.2013 | 00:00

El grupo municipal de EU de Cambre exige al Gobierno local que retome la elaboración del censo de bienes a nombre de la Iglesia en el municipio. La formación recuerda que ha pasado "casi un año" desde que presentó en pleno la iniciativa para reclamar un documento que recopilase las propiedades de la Iglesia en el concello y, afirma, el concejal de Régimen Interno, Felipe Andreu, se comprometió entonces a "solicitar dicha información al catastro y a la Diputación". "Ante la falta de información sobre el cumplimiento de dicha promesa, el grupo municipal de EU solicitará que se comuniquen las gestiones realizadas en este sentido", afirma la formación en un comunicado, en el que defiende que esta iniciativa es "muy importante" porque, aseguran, supone "un primer paso" en su lucha "para que entidades tales como la Iglesia y entidades afines no estén exentas de pago de impuestos tales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). EU adelanta que "todo parece indicar que el compromiso del portavoz del Goberno local ha caído en saco roto, vista la demora en el tiempo y la ausencia de cualquier tipo de información o comunicación".

domingo, 26 de mayo de 2013MUNICIPAL

EU de Cambre denuncia el mal estado de los parques del Temple

Critican la dejadez del gobierno local en el mantenimiento de las instalaciones lúdicas y la suciedad en las calles

0 votos

Esquerda Unida critica la dejadez del gobierno local en el mantenimiento de las instalaciones lúdicas y la suciedad en las calles del Temple. Señalan que han recibido numerosas quejas de los usuarios de unos de los parques más centricos del municipio, situado al lado de la Casa de las Palmeras, por su estado de abandono y desperfectos, y critican que el gobierno no esté más pendiente de las instalaciones más sensibles y necesariamente seguras como son los parques infantiles. Señalan que concretamente en este parque hay columpios rotos, con fisuras que pueden producir cortes, barandillas de madera que están en mal estado y sueltas de sus anclajes o tornillos que al estar en el aire son susceptibles de provocar enganches.
Además, EU también quiere poner de manifiesto el mal estado en el que se encuentra la calle María Mariño, situada en las proximidades del parque, donde asegura, la suciedad sale de los contenedores y se esparce por el asfalto y las aceras, «dando uha imaxe de insalubridade e descuido, non propia do que debería ser»

viernes, 24 de mayo de 2013


 
NOTA DE PRENSA

EU DE CAMBRE SOLICITA QUE SE RESTABLEZA O   PERCORRIDO DO TRANSPORTE ESCOLAR EN PRAVIO.

O Grupo Municipal de EU, tras ter recibido  queixas dos usuarios do transporte escolar na parroquia de Pravio, e, concretamente dos lugares de Armental, Carballás e Fabás, presentará un rogo ante a Comisión Informativa de Educación, para solicitar que se repoña o percorrido que existía anteriormente á súa supresión sin aviso previo. Esta falta de comunicación, así como a eliminación de paradas supón un grave perxuicio para os nenos, posto que agora están obrigados a desplazarse con unhas distancias moi considerables, algo que se ve agravado, por exemplo en días de choiva.

Informa Luis Taibo, Voceiro do Grupo Municipal, que a alternativa que existe á ruta eliminada consiste en circular pola estrada CP-1707, un dos viales con mais perigro dentro do término municipal, motivado as abundantes curvas,  limitado espacio para a circulación, con desniveis de mais de 50 metros, carente de beirarrúas,  limitada visibilidade e  densa circulación que acentúa o risco permanente de accidentes.

Por estes motivos, ademáis de solicitar que se restableza a ruta eliminada, EU tamén solicita ó Goberno Municipal que proceda a dar as instruccións oportunas ós Servizos Técnicos e Policía Local do Concello e demais organismos competentes, co fin de elaborar un informe sobre a perigosidade e seguridade da ruta actual e a anterior do transporte escolar nos lugares mencionados.


               Asdo: Grupo Municipal de EU Cambre