viernes, 30 de mayo de 2014participacion_ciudadanaOS VECIÑ@S TEÑEN A PALABRA

PARTICIPACIÓN  CIDADÁ NOS PLENOS MUNICIPAIS

A participación cidadá é a clave para conseguir unha verdadeira democracia. Os cidadáns deben ter a posibilidade de ser os protagonistas na tóma de decisións políticas que lles afectan.

A administración municipal é a máis próxima á cidadanía e Esquerda Unida entende que debe asumir a súa obrigación de facilitar a participación cidadá dun xeito real e efectiva. É ademais necesario conseguir unha maior identificación  dos veciños e veciñas co seu concello.

Doutra banda, a actual conxuntura social, con movementos como o 15 M, e as distintas plataformas en defensa dos servizos públicos están poñendo en cuestión as canles de partición cidadá e claman por ocupar espazos na tóma de decisións que vaian máis aló de limitarse a votar cada 4 anos. 


No modelo que defende Esquerda Unida, o contacto e a participación do cidadán debe ser continua e permanente, e a información municipal debe ser obxectiva e transparente.

REGULAMENTO DE PARTICIAPCIÓN CIDADÁ

CAPÍTULO VI. DEREITO DE INTERVENCIÓN NON PLENO MUNICIPAL

Artigo 20. Dereito de intervención non pleno municipal.

1. As sesións do pleno son públicas, agás nos casos previstos non artigo 70.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril.

2. Non son públicas as sesións dá xunta de goberno local nin dás comisións informativas.

Non obstante, respecto dás comisións informativas, e de conformidade co establecido non artigo 139.3 do Regulamento orgánico municipal, ás sesións dás comisións informativas poderán convocarse, para os únicos efectos de escoitar ou seu parecer ou recibir ou seu informe respecto dun tema concreto, a representantes dás asociacións ou entidades a que se refire ou artigo 72 dá Lei 7/1985, do 2 de abril.

3. Todas as persoas teñen dereito a intervir nas sesións públicas dous plenos que sexan de carácter ordinario, de acordo coas prescricións seguintes:

a) Ou asunto obxecto dá intervención haberá de estar directamente relacionado con outro ou outros incluídos na orde do día dá sesión;
b) A intervención terase que solicitar á Alcaldía por escrito cunha antelación mínima de 1 día hábil previo á realización dá sesión.
c) A Alcaldía poderá denegar a intervención, especialmente se é un asunto sobre ou cal ou Concello non ten competencias, se non figura na orde do día ou se xa se presentou noutra sesión nun período anterior de 3 a 6 meses.
d) A persoa solicitante disporá de ata un máximo de 15 minutos para facer a súa intervención tralas intervencións dous grupos municipais, e poderá ser contestada polo/a alcalde/sa ou concelleiro/a competente, sen que poida haber dereito á réplica.
e) Non admitiranse intervencións nas sesións extraordinarias ou convocadas polo trámite de urxencia.
4. Cando ou pleno do Concello trate dous asuntos sobre vos cales se articulou a iniciativa previstos nos artigos 17 e 18 deste regulamento, esta comportará automaticamente ou dereito de intervención na sesión plenaria, sexa cal sexa ou seu carácter, e sen a limitación temporal establecida na previsión final dá letra c) do apartado terceiro deste precepto.
Todas aquelas solicitudes de intervención dirixidas ao pleno por parte dás entidades cidadás que sexan representativas dun 15% do tecido asociativo sectorial ou 35% territorial deberán ser incluídas na orde do día.

     A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA É UN DEREITO!!


INICIATIVAS DO GRUPO AO PLENO E COMISIÓN INFORMATIVAS MAIO 2014


ROGOS:

1.- O artigo 70 da LBRL establece o deber que pesa sobre os
Concellos de facilitar a efectiva participación dos veciños nos asuntos da
vida pública local.

- PREGAMOS se leven a cabo os mecanismos necesarios para que os ciudadáns poidan intervir nos plenos municipais, establecendo un turno de rogos e preguntas para o público asistente, sobre asuntos de interés municipal,  según o establecido no artigo 20 do RPC do concello.

2.- As festas  de agosto en Cambre, teñen recibido por parte dos veciñ@s diversas críticas e rexeitamento sobre o modelo organizativo, que excluie en gran medida as distintas entidades cidadáns sin ánimo de lucro do concello.

Considera o noso Grupo que para ter unhas festas patronais que satisfagan aos veciñ@s e a cidadanía que concurre a Cambre en estas datas, non é necesario realizar gastos desorbitados, sobre en todo no contexto de crise como o actual, senón que mediante a participación cidadán poidamos obter resultados mais satisfactorios.

Somos conscientes que a tarefa non é facil,  pero o Goberno e o conxunto da Corporación temos a obriga de facilitar os veciñ@s de Cambre o poder intervir dun xeito mais directo, e sobre todo promovendo mecanismos de participación para poder facer propostas e aportar ideas.

O noso Grupo, xa ten cuestionado a este, e a outros gobernos a ausencia dos canles necesarios para incentivar e facer atractiva a participación en temas de interés público, en este caso “as festas de Cambre” . Chama a atención   que a falta de escasos   tres meses para as festas de Santa Maria en Cambre e o propio Rock in Cambre, e tendo en conta as experiencias anteriores, non se teña informado das previsións e organización dos eventos os grupos da oposición  e o texido asociativo para mostrar as liñas organizativas, e así  correxir problemas xurdidos en anos anteriores.

-Polo exposto PREGAMOS nos informen sobre os programas das festas de Cambre,  do Rock in Cambre, e si existiu ou existe colaboración e participación dos veciñ@s na elaboración de ditos programas.

 3.- Veciños da zona próxima a Villa Concepción, comunícannos que as árbores que se atopan nas inmediacións da Vila, colocadas ó longo da beirarrúa, como parte das obras de restauración deste edificio, non están sendo regadas e coidadas tal e como se debe facer.

-PREGAMOS se nos informe desta situación e en qué medida consta que ditas árbores están sendo correctamente atendidas.


 PREGUNTAS:
                          
 1.- Transcorridos xa seis meses dende que o Pleno da Corporación aprobaramos a celebración dun convenio para o uso compartido da sede electronica da Deputación Provincial da Coruña, na páxina web do Concello de Cambre, aínda a día de hoxe, aparece que o acceso á sede electrónica está en construcción.

-¿Poden informarnos para cando poderemos usar os veciños a tan necesaria ferramenta da administración electrónica?

2.- Na páxina Web do Concello hai un apartado no que aparece a configuración da Corporación Municipal e únicamente aparecen datos de contacto do equipo de goberno, como non podía ser doutra forma, e dun dos Grupos da oposición.

-¿Poderían indicarnos por qué motivo non se fan constar datos de contacto, neste caso do noso Grupo Municipal? ¿Poderían ter a ben, poñer os datos de contacto tanto telefónicos como mails e páxina web de EU?

3.- A proposta do noso Grupo Municipal, en Cambre está institucionalizado o “Dia da festa do árbore”. O noso Grupo, non tivo coñecemento de ningunha iniciativa por parte do concello da celebración de algún acto encamiñado a promover valores de respecto á natureza e do indispensable papel das árbores no mantemento do ecosistema, do mesmo xeito,  sobre a celebración no concello da festa tradicional do “Día da árbore”.

-¿Cales foron os motivos para non realizar ningún acto na dita data.

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS URBANISMO


ROGOS:

1.- A ploriferación cada vez maior  de maleza é obstáculos,  fragmentan  sen dereito   camiños públicos do noso término municipal, nalgún deles case impiden a circulación peonil os usuarios, e o caso do que transcurre entre Freande e Pumar Méndez, considerado como vial público nas vixentes Normas Subsidiarias de Planeamento

-Por isto PREGAMOS o Goberno local proceda a tomar as medidas oportunas para proceder a súa limpeza e acondicionamento.   


           
                          En CAMBRE, a 23 de maio de 2014

                               

 Asdo:  Grupo Municipal

miércoles, 28 de mayo de 2014

NOVOS CURSOS AFD PARA DESEMPREGADOS

A Consellería de Traballo acaba de conceder a Cambre unha subvención de 315.488 euros para a organización dos cursos AFD (Accións Formativas para Desempleados.

Cursos
Dinamización comunitaria (628 horas),
Atención Sociosanitaria a Persoas no seu Domicilio (628 horas),
Montaxe Instalacións solares térmicas (638 horas),
Xestión integrada de Recursos Humanos (808 horas),
Soldadura oxigás e Soldadura MIG (438 horas).

Os alumnos/as aos que vai dirixido o curso son desempleados e deben ter uns requisitos mínimos. Para os cursos de Dinamización comunitaria e Xestión integrada de Recursos Humanos se rquieren estudos de Bachillerato ou equivalentes, e para os cursos de Atención Sociosanitaria a Persoas no seu Domicilio, Montaxe Instalacións solares térmicas, Soldadura oxigás e Soldadura MIG (438 horas) requírese a ISO ou equivalente.

A selección de alumnos realízaa a Oficina de Emprego. Por iso, os alumnos interesados en realizar este curso deben POÑERSE EN CONTACTO DIRECTAMENTE coa Oficina de Emprego de Monelos (A Coruña) (Formación), e mostrar o seu interese na realización do mesmo. No caso de que os interesados demanden maior información poden dirixirse á Axencia de Desenvolvemento Local no teléfono 981 61 31 96.

lunes, 26 de mayo de 2014

      Grazas a todas as persoas que decidistes  votar                       pola esperanza, a dignidade e o futuro!lunes, 19 de mayo de 2014

EU de Cambre ve insuficiente la partida para empleo propuesta por Rivas


Critica que el presupuesto que se votará hoy destina "17 euros al mes por parado"


Redacción | Cambre 19.05.2014 | 01:29

EU de Cambre considera "insuficiente" la partida destinada a fomento del empleo en el presupuesto municipal para 2014 propuesto por el Gobierno local y que hoy se votará en pleno extraordinario. El grupo municipal critica que el documento reserva "17 euros al mes para cada parado".
La formación apunta que "se destina más a pagar deuda o los órganos de Gobierno que al fomento del empleo" y que se reserva "cinco veces más a deporte y cultura" que a tratar de atajar el paro. Señala que los fondos para deporte y cultura son también cinco veces mayores que los previstos para comercio, turismo y pymes.

EU se muestra "defraudado" con el proyecto económico diseñado por el Ejecutivo municipal también por los reparos recogidos en informe de Intervención. La agrupación local señala que el informe advierte de que no se prevén "los efectos económicos de la puesta en funcionamiento de la nave de protección civil, que "se desconoce la cantidad consignada para el pago de EDAR Bens".

martes, 6 de mayo de 2014

Solicitude voto por correo

Correo-eImprimirPDF
Para todas as  persoaas, que o 25 de maio non poidan acudir ao colexio electoral, aquí tenden información para que poidades exercer o voto por correo no enlace que adsuntamos a continuación. 

Ata o 15 de mayo para solicitar o voto na oficina de Correos máis cercana.


Voto por correo  para electores españoless que se encuentren temporalmente en el extranjero(E.R.T.A):http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-1363186877391/sidioma=es_ES

Voto por correo para electores residentes en el extranjero (C.E.R.A):http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-1363186877397/sidioma=es_ES