sábado, 25 de febrero de 2012

NOTAS DE PRENSA DE INICIATIVAS FEBREIRO 2012


ESQUERDA UNIDA MANIFESTA A SUA PREOCUPACION SOBRE COMO AFECTARA O PXOM A VIA ARTABRA.


Con motivo da recente reclamación que os concellos do Consorcio das Mariñas fixeron á Xunta de Galicia requerindo a execución do último tramo da vía Ártabra, o Grupo Municipal de EU mostrase preocupado pola transcendencia e importancia deste feito sobre a planificación viaría na área metropolitana de Cambre recollendo a inquietude dun un amplio colectivo de posibles afectados.

Afirma Luis Taibo, voceiro do Grupo Municipal que estase tramitando o PXOM sin saber de que maneira vai a quedar afectado o territorio por onde discurrirán as vias de nova creación. Esta preocupación é a que leva a EU a solicitarlle ó Goberno Municipal no proximo pleno, un informe da situación respecto a mencionada infraestructura e sobre as posibles alternativas na elaboración de un Plan de Mobilidade na área metropolitana para evitar os continuos atascos na circulación.

Asdo: Consello Local de EU de Cambre


ESQUERDA UNIDA SOLICITARA O GOBERNO MUNICIPAL QUE REVOQUE A LICENCIA DA GASOLIÑEIRA DE AMIL

A tan polémica instalación dunha Estación de Servizo na entrada de Cambre, volverá a ser tratada no Pleno, posto que Esquerda Unida, despois de presentar un Recurso de Reposición contra a construcción de dita gasoliñeira, esixirá ó Goberno de Cambre que faga efectiva a resolución de dito Recurso e poña en marcha todas as vías posibles para revocar a licencia. Esta solicitude que presentará o Grupo Municipal de EU ven motivada, sobre todo pola negativa por parte da entidade promotora de acceder a negociar ningún tipo de alternativa de cambio na ubicación da Gasoliñeira.


Luis Taibo, voceiro do Grupo, recorda que as circunstancias nas que se iniciou no ano 1997 o trámite desta instalación son moi diferentes na actualidade. A construcción de dita gasoliñeira será mais perxudicial que beneficiosa posto que a gran afluencia de tráfico da estrada a Cambre, veríase aumentado nunha zona xa afectada polos atascos, afirma Taibo, que insiste en recordar que o recurso de reposición co que Esquerda Unida tentou deter a concesión da licencia, debe de ser capitalizado polo Goberno Municipal para abrir unha posible vía de paralización das obras.

Asdo: Consello Local de EU de Cambre


ESQUERDA UNIDA CRITICA O POSTA A DISPOSICION DO CONCELLO A AMANCIO ORTEGA POR PARTE DO ALCALDE MANUEL RIVAS.

Como lamentables, califica Esquerda Unida, as declaración do Alcalde Manuel Rivas nos medios de comunicación, poñéndose a disposición do Sr. Ortega para colaborar na boda da súa filla.

EU critica que sin consúltalo co resto dos Grupos da Oposición tómase a decisión unilateral de ofrecer os servizos do Concello a unha persoa privada directamente polo Alcalde esquencéndose de que goberna en minoría e facendo gala, unha vez mais da súa falta de diálogo e consenso co resto das forzas políticas.

Aínda que o empresario textil rexeitou o ofrecemento do Alcalde, Esquerda Unida preguntará no Pleno do vindeiro xoves ó Alcalde en que consistía dito ofrecemento e cal é o interese xeral que motivou a actuación da Administración Local para poñer en disposición dunha persoa no seu ámbito estrictamente privado os servizos públicos do concello.

Asdo: Consello Local de EU de Cambre

ESQUERDA UNIDA DE CAMBRE INSTA Ó GOBERNO A QUE INFORME SOBRE O CUSTE DO TRASLADO E FUTURO DO ARQUIVO MUNICIPAL


Unha vez trasladada toda o fondo documental que forma o Arquivo Municipal de Cambre a dependencias que se atopan fora da Casa Consistorial, motivado por un informe da Arquitecta Municipal no que recomendaba a liberación do peso do arquivo da planta alta do Concello.

Esquerda Unida solicita ó Goberno que informe tanto dos custes asociados ó traslado como os de custodia da empresa que o atende. Informa o coordinador do Consello Local, Juan Antonio Fernández que según declaración do propio alcalde en prensa, esta ubicación non é definitiva polo que tamén é necesario informar ós veciños canto costará ó Concello esta ubicación provisional e para cando teñen previsto a súa ubicación definitiva.

Asdo: Consello Local de EU de Cambre


ESQUERDA UNIDA DENUNCIA A FALTA DE INTERES DO GOBERNO MUNICIPAL NA AXILIZACION DA CONSTRUCCION DO CENTRO DE SAUDE, CENTRO DE DIA E ESCOLA INFANTIL.

Por unha evidente falta de infreaestructuras no Temple, Esquerda Unida, prantexa ó Goberno a necesaria axilización da construcción na parcela que xa está cedida para tal fin do necesario Centro de Saúde así como o Centro de Día e Escola Infantil.


Tendo en conta que o núcleo do Temple é o mais poblado do Concello e o que experimentou o maior aumento de poboación nos últimos anos, dende Esquerda Unida acusan ó Goberno de desinterés por levar adiante proxectos que formaron parte principal do seu programa electoral no se comprometeron a esixirlle á Xunta rapidez na construcción do tan necesario centro de Saúde.

Despois de xa oito meses de Goberno ós populares de Cambre non se lles coñece intención de cumprir a súa promesa electoral.


Según Juan Antonio Fernández, Coordinador do Consello Local de EU, a parroquia do Temple está sendo gravemente perxudicada polo Rexidor Cambrés, que sigue sen infraestructuras necesarias, e o que se lle retirou o Rexistro Municipal da Casa das Palmeiras, e que ademáis leva desde o mes de Agosto inmerso nunhas obras interminables na Rúa Pígara que están afectando gravemente o xa danado comercio local. Polo estado destas obras tamén preguntará o Grupo Municipal ó Concelleiro de Obras nas vindeiras Comisións Informativas.

Asdo: Consello Local de EU de CambreINICIATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL DE "ESQUERDA UNIDA" PRESENTAS AS COMISIÓNS INFORMATIVAS E PLENO MUNICIPAL, DO MES DE FEBREIRO.
MOCIÓN DOS GRUPOS MUNICIPAIS DA CORPORACIÓN SOBRE O MANTEMENTO DOS POSTOS DE TRABALLO EN “ALCOA INESPAL, S.A”

ALCOA INESPAL, A CORUÑA é unha empresa afincada no Polígono Industrial de A Grela que actualmente pertence á multinacional do aluminio ALCOA.


No pasado ano 2011 vén de cumprir 50 anos de actividade, adicándose á produción de aluminio. Actualmente a plantilla da empresa está composta por 420 traballadores da propia empresa e máis de 100 en empresas auxiliares.

Xa no ano 2009 unha parte importante da produción foi deslocalizada, e parou definitivamente unha liña de produción de 20.000 Tn anuais de alambrón.
A primeiros deste ano 2012, ALCOA anuncia que vai reducir a súa capacidade de produción mundial en 531.000 Tm, para o primeiro semestre. Así 90.000 repartiranse nas fábricas de A Coruña e Avilés, afectando dun xeito importante a súa fabricación e conseguintemente o mantemento dos postos de traballo e xeración de emprego nas dúas cidades.

Ós poucos días do dito anuncio, a direción de ALCOA na Coruña e Avilés anuncia que tén planeado un recorte de produción do 50% para cada unha das fábricas, e que ten pensado presentar un ERE de suspensión temporal, cunha duración de 12 meses, para o 50% da plantilla na Coruña e do 41,6% en Avilés.

Dada a actual situación de crise económica que estamos a padecer en todos os sectores productivos do país, a perda de actividade industrial de ALCOA suporía unha catástrofe para a economía da Comarca, e que desta actividade dependen directamente máis de 500 familias, e quizáis miles indirectamente.

POLO EXPOSTO A CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CAMBRE APROBA A SEGUINTE PROPOSTA:

PRIMEIRO.- Instar a la Xunta de Galicia e o Goberno de España a buscar soluccións para o mantemento da actividade industrial e os postos de traballo amenazados que permitan alcanzar tarifas enerxéticas competitivas para as grandes consumidoras, especialmente no caso de ALCOA, de tal forma que incida nunha mellor posición de mercado das grandes empresas instaladas na nosa comarca, como é o caso da factoría coruñesa antes mencionada, e o mantemento da actividad e emprego, en estos momentos de especiales dificultades económicas e financieras.

SEGUNDO.- Dar traslado da presente MOCIÓN o Comité de Empresa de ALCOA, e a súa dirección en A Coruña.


MOCION DE ESQUERDA UNIDA DE CAMBRE PARA O DIA 8 MARZO DE 2012 COMO DIA INTERNACIONAL DA MULLER TRABALLADORA

XUSTIFICACIÓN.


Neste 8 de Marzo seguimos defendendo que as iniciativas políticas e lexislativas deben dirixirse a todos e cada un dos aspectos estruturais de discriminación e violencia que aínda persisten e estas deben abordarse con medidas preventivas e transversais, baseadas prioritariamente no obxectivo de modificar os valores sociais que aínda permiten e potencian as situacións de desigualdade entre mulleres e homes.

A conciliación entre a vida laboral e familiar, de momento é, igualmente, unha expectativa. Os homes seguen sen compartir equitativamente as cargas familiares e
as tarefas domésticas. Para que isto ocorra, non son só necesarias leis que o regulen, senón tamén, e moito máis importante, crear unha conciencia social de igualdade que transforme a cultura patriarcal e sexista nunha sociedade igualitaria.

A repercusión que ten a crise no mercado laboral, no caso das mulleres, é cada día máis alarmante. A xa permanente precariedade, a desigualdade salarial e a discriminación por razón de sexo ou polo estado civil das mulleres, que condiciona o seu acceso ao emprego e aos traballos estables, agora máis que nunca están patentes nos contratos que se realizan a mulleres.

Por outra banda, os alarmantes índices de pobreza, que afectan con maior rigor ás mulleres inmigrantes, máis desprotexidas, e ás mulleres maiores, con pensións mínimas ou non contributivas que non chegan a cubrir as súas necesidades básicas, fan máis apremiante aínda o reforzamento do Estado Social e dos sistemas de protección.

Se por si mesma a chamada “lei de dependencia”, tiña un enfoque sexista ao incentivar ás mulleres a relegarse ás tarefas do coidado, a decisión de non continuar financiándoa, significa que ademais os poucos resortes de alivio que ofrecía dita lei, agora vense afogados pola falta de orzamento. A consecuencia desta situación será unha máis rápida involución cara aos vellos roles patriarcais.

A extensión da xenofobia na sociedade, debido ás modificacións cada vez máis
retrógradas das leis de inmigración e a trasmisión de valores racistas, afectan con
maior rigor ás mulleres inmigrantes, máis desprotexidas.

O 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, é a data propicia, para que o noso Concello mostre verdadeiramente a súa vontade de pór as bases reais, para que a igualdade das mulleres sexa un feito e non unha mera aspiración cunha serie de medidas destinadas a unha transformación real da nosa sociedade, onde as mulleres sexamos cidadáns en plenitude de dereitos.

Por iso que o Grupo municipal de Esquerda Unida, propón ao Pleno, que todas as medidas que se adopten respecto disto, sexan vinculantes e dótense dos recursos materiais e persoais que fagan efectivo o seu cumprimento e avaliación, en base aosseguintes ACORDOS:

PRIMEIRO: Un compromiso político de traballar para xerar un Concello de suxeitos iguais en dereitos e obrigacións, utilizando os medios legais existentes e posibilitando as canles e os recursos económicos para que homes e mulleres teñamos as mesmas posibilidades de desenvolvemento.

SEGUNDO: Expresar o noso apoio á proposta do Parlamento Europeo de Declarar o 22 de Febreiro como Día Internacional da Igualdade Salarial entre Homes e Mulleres.

TERCEIRO: Erradicar a segregación laboral nas políticas de emprego que se emprendan no municipio.

CUARTO: Poñer a disposición recursos materiais e de persoal para a prevención e
atención das mulleres en situacións de especial vulnerabilidade.

QUINTO: Implantar campañas educativas, en colaboración cos centros escolares
do Concello, baseadas na concienciación entre as e os máis novos.

SEXTO: Coordinar programas coas asociacións e colectivos sociais que fomenten
a igualdade e a corresponsabilidade.

SETIMO: Erradicar anuncios, emisións, expresións ... sexistas no ámbito público.

OITAVO: Fomentar a imaxe pública das mulleres e a súa participación nos asuntos públicos.

NOVENO: Manifestar o respeto ós dereitos fundamentais das mulleres, á súa vontade e ao seu dereito a decidir sobre o control da súa maternidade.


ROGOS:

1.-Recentemente os concellos do Consorcio das Mariñas reclamaban a Xunta de Galicia a execución do último tramo da vía Ártabra entre a autoestrada AP-9 coa autovía A-6. Pola transcendencia e importancia deste feito sobre a planificación viaría na área metropolitana, e ante a inquietude dun un amplio colectivo de posibles afectados, tendo en conta que se está tramitando o PXOM, sin saber de que maneira vai a quedar afectado o territorio por onde discurrirán as vias de nova creación:

-O noso Grupo PREGA se nos informe da situación respecto a mencionada infraestructura e sobre as posibles alternativas na elaboración de un Plan de Mobilidade na área metropolitana para evitar os continuos atascos na circulación.

2.- Según informacións do Goberno Local, a entidade promotora da gasoliñeira de Amil, non accede a negociar ningún tipo de alternativa de cambio na ubicación, nin outras posibles soluccións.

PREGAMOS o Goberno que no ámbito dos instrumentos legais da súa competencia, explore e poña en marcha tóda-las vías, dentro da propia legalidade para revocar a concesión da licencia, e faga efectivo o contemplado na Resolucción 1337/2011 da concelleira delegada da área de Urbanísmo e Medio Ambiente, en relación a contestación o Recurso de Reposición presentado polo Grupo Municipal de “Esquerda Unida” con data de 1 de xullo de 2011.

3.- O pasado xoves publicabase nos medios de comunicación o ofrecemento que en calidade de Alcalde de Cambre, realizaba en nome do concello a familia do empresario Amancio Ortega en relación a boda da súa filla. Según as informacións temos constancia de que o empresario rechazou dito ofrecemento.

Dende a nosa organización e tamén de veciñ@s que o solicitaron, co obxecto de aclarar tal actuación presentamos o seguinte ROGO.

-Se nos informe en que consistía tal ofrecemento e cal é o interés xeral que motivou a actuación da Administración Local para poñer en disposición dunha persoa no seu ámbito estrictamente privado os servizos públicos do concello.


PREGUNTAS:


1.- ¿Pode informarnos o Goberno a canto ascenden os gastos ocasionados polo traslado do arquivo municipal a outras dependencias fora do concello é o lugar do seu destino provisional ?

2.- Veciños do Temple denunciaron ante a nosa organización que na praza José Luis Caso Cortines, nas ventanas dunha edificación existen critales rotos que boa parte deles xa se teñen desprendido a propia praza, con risco grave de producir danos as persoas que diariamente circulan polo lugar. Este feito foi posto en coñecemento do responsable da área; a dia de hoxe non observamos que se teñan tomado accións preventivas ou correctoras para dar solución o problema.

-¿ Poden informarnos das xestión realizadas e das medidas tomadas para a eliminación do risco que orixina a existencia dos mencionados cristais?

3.- Ante as carencias en materia de infraestructuras de carácter social no concello, o noso Grupo PREGUNTA:

-¿Que información ten o Goberno respecto a construcción do Centro de Saúde, Centro de dia e Escola Infantil na parcela cedida a Adminisreación Autonómica para tal fin na parroquia do Temple?


COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMOROGOS:


1.- Veciñ@s residentes en distintos lugares do concello, manifestaron a nosa organización a súa preocupación pola proliferación de ratas, sobre todo nas inmediacións dos recipientes contenedores de lixo.

-PREGAMOS se tomen medidas preventivas e se efectúen as tareas de desinfección que correspondan en cada lugar.

2.- Como consecuencia da solicitude que o noso Grupo Municipal realizou no pasado mes de Outubro, o Concelleiro de Obras fainos entrega do informe de limpeza dos contenedores que lle remite o Consorcio das Mariñas. En dito informe a Coordinadora de Medio Ambiente do Consorcio das Mariñas afirma que únicamente se teñen lavado e limpado o 75% dos contenedores do Concello. Afírmase ademáis que dita cifra non alcanza a cantidade requerida polos servizos técnicos do propio Consorcio.

É certo que a cantidade de contedores existentes no momento da firma do contrato en 2005 ata hoxe é moi inferior e que, tal e como se recolle no informe, a tecnoloxía da maquinaria de lavado está obsoleta.

Pero tamén é certo que independientemente das circunstancias de contratación nas que se atope un servicio concreto, o que ten que primar é a xestión da limpeza dos contenedores, que, unha vez mais reiteramos que nalguns casos están nun estado lamentable.

Por todo o exposto o noso Grupo Municipal PREGA:

Que se inste ó Consorcio a que axilice a xestión de adquisición de vehículos limpiadores por parte da concesionaria, tal e como se afirma no informe realizado e que dende o Concello se fagan todas as xestións necesarias para evitar a mala imaxe e falta de salubridade provocada pola suciedade dos contenedores do Concello.


COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMO

PREGUNTAS:


1.- O noso Grupo ten constancia das protestas de veciñ@s de varios lugares, sobre a deficiente iluminación, logo da posta en marcha das medidas de aforro enerxético.

-¿ Que medidas se teñen tomado para correxir a situación?

2.-
Despois de medio ano desde o inicio das obras da Rúa Pigara e trasladando as opinión e queixas manifestadas por veciños e comerciantes da propia rúa así como das anexas, o noso Grupo Municipal PREGUNTA:


¿Cando ten previsto o Goberno Municipal rematar definitivamente as obras, poñendo fin a unha situación que está a provocar precisamente o que se pretendía evitar, é decir, o perxuicio ós comerciantes e negocios da zona.?


COMISIÓN INFORMATIVADE RÉXIME INTERIOR, ECONOMÍA E FACENDA

ROGOS:

1.- Ante moitas preguntas de veciñ@s do concello que recibiron unha comunicación por carta, dunha empresa denominada “EBISA NORTE S.L. sobre a Regularización Catastral do imposto de Bens Inmobles.

O noso Grupo PREGA o Goberno nos informe sobre o envio da mencionada carta e das medidas fiscais que o concello pensa tomar respecto a economía dos contribuintes en relación a suba do IBI.


COMISIÓN INFORMATIVADE RÉXIME INTERIOR, ECONOMÍA E FACENDA


PREGUNTAS:

1.-
Con motivo do recente traslado á Barcala dos departamentos de Cultura, Educación e Deportes así como do rexistro municipal que ata agora se atopaba na Casa das Palmeiras, varios veciños do núcleo do Temple, trasládanos a súa disconformidade co traslado do rexistro. Os motivos que aluden ditos veciños ó noso Grupo Municipal, parten de que nunha gran cantidade de casos a documentación que se ten que presentar por rexistro leva implícita o pago de tasas ou ingresos en entidades bancarias de cantidades por servizos a solicitar.

Tendo en conta a escasa actividade bancaria existente no Barrio da Barcala, moitos veciños vense obrigados a realizar un ingreso nun banco do Temple e despois ir á Barcala a entregar o resto de documentación ó rexistro, resultando engorroso, incómodo e necesariamente mais lento e costoso a realización do trámite, algo que é todo o contrario ó principio de “eficiencia e axilización de trámites” promulgada polo Goberno Municipal.

¿Cales son os motivos de dita decisión e que ten pensado facer o Goberno Municipal para suplir este servizo na parroquia do Temple, tendo en conta a indicación por parte do Concello de que é un traslado temporal? ¿Por canto tempo teñen previsto deixar sin este servizo ós veciños do Temple?


COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, DEPORTES XUVENTUDE E BENESTAR SOCIAL

ROGOS:

1.- No pasado mes de Setembro de 2011 o noso Grupo Municipal trouxo ó Pleno unha moción solicitando ó Goberno Municipal que se instara á Consellería de Sanidade e a Xefatura Provincial da Coruña , para que dotaran dos recursos e medios necesarios ó Centro de Saúde de Cambre, no seu carácter de PAC de Cambre e Carral, debido á súa dotación deficitaria.

Despois de 5 meses, trala aprobación da Moción grazas ó apoio de todos os Grupos da Oposición, non pola do Equipo de Goberno, non nos foi comunicada aínda ningunha xestión realizada nin resposta recibida, no seu caso, da Consellería de Sanidade nin da Xefatura Provincial.
En base ó anteriormente exposto o noso Grupo PREGA:

-Se nos informe do estado de xestión no que se atopa a Moción aprobada polo Pleno da Corporación.

PREGUNTAS:

1.- En distintas ocasións o noso Grupo tense preocupado polo estado da piscina municipal do Temple. Logo das distintas obras realizadas nos últimos dous anos, o noso Grupo PREGUNTA:

¿Pode informarnos o concelleiro responsable sobre as garantías da a súa apertura de cara ó vindeiro Verán?

2.- ¿Pode informarnos o Goberno sobre a carencia de iluminación nas instalacións da pista de Skate, e da falta de papeleiras nas súas inmediacións?


En CAMBRE a 17 de febreiro de 2012

Asdo: Grupo Municipal de "EU" de Cambre

viernes, 24 de febrero de 2012


EU de Cambre exige a Rivas que agilice los trámites para construir un centro de salud
REDACCIÓN "El Ideal Gallego" > CAMBRE


El grupo municipal de EU en el Ayuntamiento de Cambre reclama al equipo de gobierno, que preside Manuel Rivas, que agilice los trámites para permitir la construcción de un centro de salud, un centro de día y una escuela infantil en O Temple.

Según el portavoz de esta formación política, Luis Taibo, el núcleo de O Temple es el más poblado del municipio y el que experimento un mayor incremento poblacional en los últimos años. Por ambos motivos, acusan el ejecutivo municipal de falta de interés por llevar a cabo los proyectos “que formaron parte principal de su programa electoral y no se comprometieron a exigirle a la Xunta rapidez en la construcción del tan necesario centro de salud”.


El coordinador del Consello Local de EU, Juan Antonio Fernández, afirma que la parroquia de O Temple está siendo gravemente perjudicada por el regidor cambrés.

“Sigue sin infraestructuras necesarias, y se le retiró el registro municipal de la Casa das Palmeiras, y que además lleva desde el mes de agosto inmersa en unas obras interminables en la calle Pígara que están afectando gravemente al ya dañado comercio local”, dijo Fernández.


Por otra parte, esta formación política aprovechó la sesión plenaria que se celebró ayer para preguntar al ejecutivo municipal por el coste que ha supuesto para el Ayuntamiento el traslado del archivo desde la casa consistorial a otras externas. Además el portavoz, Luis Taibo, también preguntó donde se ubicará de manera definitiva.

martes, 21 de febrero de 2012El Ministerio del Interior y la delegada del Gobierno en Valencia tendrán que dar explicaciones parlamentarias por las decisiones que vienen tomando y asumir sus responsabilidades. Ayer, la Policía Nacional disolvió a porrazo limpio las concentraciones estudiantiles convocadas precisamente para protestar contra la violencia policial y las detenciones de los últimos días. Las asociaciones de padres y el profesorado del Instituto de Educación Secundaria Lluís Vives, foco principal de las protestas contra los recortes educativos, han denunciado la “furia policial”. La delegada del Gobierno y los responsables de las Fuerzas de Seguridad sostienen que en todo momento han actuado en defensa propia y del orden público. No han presentado pruebas del “plus de agresividad” de los manifestantes; por el contrario, abundan imágenes y testimonios de abusos de los antidisturbios contra adolescentes, adultos y periodistas de forma indiscriminada. Es sintomático el lenguaje belicista del propio jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, preguntado por el número de agentes desplegados ayer: “No puedo revelar al enemigo cuáles son mis fuerzas”. ¿Es razonable que la máxima autoridad policial se refiera a los estudiantes como “el enemigo”? Urge una investigación a fondo de estos sucesos, como exigen todos los grupos políticos valencianos a excepción del PP. ¿Y a qué espera la Fiscalía de Menores para cumplir la obligación que tiene de proteger sus derechos?

lunes, 20 de febrero de 2012


EU de Cambre critica al alcalde por ponerse a disposición de Amancio Ortega.

REDACCIÓN A CORUÑA ( La Opoinión) El grupo municipal de Esquerda Unida (EU) de Cambre preguntará en el próximo pleno al alcalde que explique qué quería decir cuando declaró hace unos días que se ponía a "disposición" del fundador de Inditex, Amancio Ortega, con motivo de la boda de su hija en el pazo de Anceis, situado en este municipio.


EU preguntará a Manuel Rivas qué implicaba su colaboración y "cuál era el interés general" que le llevó a poner "a disposición de una persona en su ámbito privado" los servicios públicos del Concello, y además sin "consultarlo" antes con el resto de grupos de la Corporación.


Este partido también preguntará en el pleno cuáles fueron los motivos por los que el regidor paralizó la gasolinera de Amil. Esquerda quiere saber si el regidor paró las obras debido al recurso de reposición que presentó este grupo. EU señala que en dicho recurso les dieron la razón respecto a que el proyecto de los responsables de la gasolinera no incluía la canalización de pluviales ni respetaba las distancias mínimas entre las tomas de combustible y los terrenos colindantes.EU solicitará a Rivas la revocación de la licencia para la gasolinera de Amil
REDACCIÓN.- El Ideal Gallego

Esquerda Unida de Cambre elevará al pleno de la corporación municipal una moción en la que solicita al alcalde de la localidad, Manuel Rivas, y a su equipo de gobierno, que revoque la licencia para la gasolinera de Amil, cuya instalación califican de “polémica”. EU vuelve así a trasladar el debate al plenario, contra cuya construcción ya ha presentado un recurso de reposición.


Ahora, según explican desde esta formación, exigirán al gobierno local “que faga efectiva a resolución de dito recurso e poña en marcha todas as vías posibles para revocar a licencia”, manifestó el grupo que lidera el concejal Luis Taibo. Esta solicitud, según las mismas fuentes, estaría motivada, sobre todo, “pola negativa por parte da entidade promotora de acceder a negociar ningún tipo de alternativa de cambio na ubicación da estación de servizo de Amil”.Taibo también explicó que las circunstancias en las que se inició el proceso de tramitación para instalar la gasolinera, en 1997, “son moi diferentes na actualidade”. En este sentido, asegura que las instalaciones serán “máis perxudiciais que beneficiosas, posto que a gran afluencia de tráfico da estrada a Cambre, veríase aumentado nunha zona xa afectada polos atascos”, afirma Taibo.En la misma línea, el concejal cambrés insiste en recordar que el recurso de reposición con el que Esquerda Unida trató de frenar la concesión de la licencia, “debe de ser capitalizado polo goberno municipal para abrir unha posible vía de paralización das obras”.Por otra parte, EU criticó la postura del Ayuntamiento de Cambre respecto a la boda de la hija del empresario Amancio Ortega. Para este grupo, las declaraciones del alcalde, Manuel Rivas, en los medios de comunicación, poniéndose “a disposición do señor Ortega para colaborar na boda da súa filla”, precisaron fuentes de Esquerda Unida de Cambre.

viernes, 17 de febrero de 2012COMUNICADO DE PRENSA

O CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA NA CORUÑA PARTICIPARÁ NA MOBILIZACIÓN DO VINDEIRO 19 DE FEBREIRO QUE PARTIRÁ AS 12:00 H. DA PRAZA DA PALLOZA

ESQUERDA UNIDA CHAMA Á CIDADANÍA CORUÑESA A MOBILIZARSE CONTRA A REFORMA LABORAL E NA DEFENSA DOS NOSOS DEREITOS

O COORDINADOR COMARCAL E VOCEIRO DO GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA- OS VERDES NA CORUÑA, INDICOU “ESTÁ REFORMA SO TEN UNHA MISIÓN: CONTENTAR AOS MERCADOS QUE PRETENDEN ELIMINAR OS POUCOS DEREITOS QUE NOS QUEDAN AOS TRABALLADORES E TRABALLADORAS”

Non cabe dúbida que tanto PP como PSOE están a facer unha pinza política para, ao ditado dos mercados, cercenar os dereitos das familias traballadoras.

Logo das agresións do anterior goberno do PSOE que se dicía de esquerdas, como as contrareformas laborais do 2010 e 2011, o aumento da idade de xubilación, as conxelacións das pensións, ou os recortes dos salarios dos empregados públicos, o Goberno do PP está a perpetrar a maior agresión aos dereitos dos traballadores de toda a época democrática, mediante unha reforma laboral por decreto lei. Demóstrase, así, unha vez máis a hipocrisía tanto do PP como do PSOE, que cando gobernan o fan ao ditado dos mercados, incumprindo e modificando sen rubor o seu discurso de oposición.

Esquerda unida chama á cidadanía coruñesa a mobilizarse contra a reforma laboral e na defensa dos nosos dereitos, porque esta nova agresión contra as familias traballadoras, entre outras cousas, establece un novo contrato con período de proba de un ano, abarata e facilita o despido en xeral, desregula o tempo de traballo e, de facto, anual os convenios colectivos. Pola contra, ademáis de facilitarlle a libre disposición dos traballadores, a nova contrareforma laboral supón para os empresarios, coa excusa de incentivar a contratación, novas deduccións ás cotas da seguridade social e rebaixas fiscais. Medidas estas, que co seu abuso, contribúen a mermar a solvencia do INSS e a reducir os ingresos do estado. Precisamente os motivos polos que xustifican os recortes sociais.

O consello comarcal de Esquerda Unida na Coruña participará con faixa propia na mobilización do vindeiro 19 de febreiro que partirá as 12:00 h. da praza da palloza, para mostrarlle a pinza PP-PSOE que esta reforma é inxusta cos traballadores, ineficaz para a economía e inútil para a creación de emprego.

O coordinador comarcal e voceiro do grupo municipal de Esquerda Unida- Os Verdes na Coruña, indicou “está reforma so ten unha misión: contentar aos mercados que pretenden eliminar os poucos dereitos que nos quedan aos traballadores e traballadoras”.

DEFENDAMOS OS NOSOS DEREITOS DENDE A UNIDADE DE ACCIÓN!

Consello Comarcal da Coruña
Esquerda Unida

domingo, 12 de febrero de 2012Medio millar de personas asisten en A Coruña a la concentración de apoyo a Garzón.

Medio millar de personas han asistido a la concentración convocada por La plataforma de apoyo a Garzón tras la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a once años de inhabilitación por ordenar escuchas a los cabecillas de la trama GÜrtel en prisión con sus abogados.

En un comunicado público, la Plataforma considera la sentencia como un linchamiento al juez de la Audiencia Nacional y un auténtico escándalo. Rubén Afonso, de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, critica que se inhabilite a quien, dice, ha hecho su trabajo.

La plataforma convocará además una reunión con las familias de represaliados por el franquismo de la comarca el próximo 14 de febrero a las siete de la tarde en la Agrupación Alexandre Bóveda para invitarles a que participen en las actividades de la plataforma.

jueves, 9 de febrero de 2012ESQUERDA UNIDA DE CAMBRE, UNIUSE DENDE A LOCALIDADE DE OLEIROS E PARTICIPOU NA MARCHA PROTESTA DOS TRABALLADOR@S DE "NAVANTIA" . MANIFESTANDO DESTE XEITO A SÚA SOLIDARIEDADE NA PROCURA DE CARGA DE TRABALLO PARA OS ASTELEIROS DE FERROL.

jueves, 2 de febrero de 2012ESQUERDA UNIDA MANIFESTA A SÚA SOLIDARIEDADE E APOIO AS MOBILIZACIÓNS DOS TRABALLADORES DE "ALCOA"