lunes, 28 de mayo de 2018          INICIATIVAS PLENO ORDINARIO DE MAIO DE 2018


SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CAMBRE
Adxunto ó presente escrito, acompaño Rogos e Preguntas que o Grupo Municipal da Asemblea Cidadá de Cambre, desexa que sexan incluídas para o seu debate no Pleno Municipal correspondente ó día 31 de Maio de 2018, de conformidade co disposto no Artigo 97.2 do Regulamento Orgánico, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e no propio Regulamento Organico Municipal do Concello de Cambre.

Cambre a 28 de Maio de 2018
 Asdo: Olga Santos López
Voceira do Grupo Municipal Asemblea Cidadá de Cambre- Son

ROGOS

PRIMEIRO ROGO  

            Coa chegada do verán, e de interese que os montes e soares existentes  no concello se atopen nun adecuado estado de limpeza e coa masa vexetal rozada. Ainda que este é un deber que teñen os propietarios de terreos durante todo o ano, nestas datas cobra unha especial relevancia motivado o risco de incendios.
Distintas Normas e Leises regulan estas obrigas, pero correspondelle o concello ordenar as execucións das obras necesarias para conservar aquelas condicións.
-PREGAMOS nos informen das medidas e campañas realizadas polo Goberno local, en base as normativas establecidas polo Goberno Autonómico.
SEGUNDO ROGO  


            Como consecuencia das repetidas queixas das veciñas e veciños de Cambre dende o noso grupo xa preguntamos en diversas ocasións polo estado dos tendidos, tanto telefónico coma eléctrico do noso concello.
Volvemos a interesarnos por esta cuestión, nun novo intento de facer ver a responsabilidade que as compañías teñen no caso dun accidente porque un cable está moi proximo a peons, casas ou coches.
PREGAMOS se leve dende o Concello de Cambre un acordo con ditas entidades responsables para que coma rutina obligada despois de tormentas ou de forma periódica no tempo procedan á revisión e reparación de desperfectos nas liñas que sobrevoen os termos no noso Concello.TERCEIRO ROGO  

           

            Despois de 3 anos pedindo que a entidade responsable do mantemento do paseo fluvial, Augas de Galicia, fixera o seu traballo de reparación de desperfectos e limpeza do curso fluvial e arredores do Río Mero, observamos que non só non se fixo nada, senón que agora no seu tramo mais próximo ao pantano, as camiñantes deben abandonar o camiño por mor dunha casa en estado perigoso.
O noso Grupo considera estes feitos absolutamente inaceptables e en base a elo
PREGAMOS que dende o Goberno Municipal se proceda a actuar en consecuencia co fin de asegurar o uso e disfrute do paseo fluvial dun xeito seguro.


PREGUNTAS


PRIMEIRA PREGUNTA    

No pleno ordinario de maio de 2017, (fai un ano) o noso Grupo presentou unha Moción relativa a  A SINALIZACIÓN CON PICTOGRAMAS PARA MELLORAR A ACCESIBILIDADE DAS PERSOAS no ámbito do noso concello.
¿Poden informarnos do grao de cumprimento da Moción en cuestión?

           

SEGUNDA PREGUNTA

            No pleno ordinario do mes de abril, o noso grupo municipal, trasladou ó Goberno a necesidade que, como consecuencia do perigo na incorporación á N-550 en Altamira de Arriba fronte A Fonte, entendíamos que existía de instalar un espello convexo para facilitar dita incorporación. A Concelleira responsable recoñeceu dita perigosidade e desaconsellou, asesorada pola policía a instalación dun espello, aínda que sí, duns bolardos que impediran o aparcamento de vehículos na marxe dereita da estrada, para así, facilitar a visibilidade e incorporación.
            Tendo en conta que a perigosidade da saída foi observada polo noso grupo a instancia dos usuarios e recoñecida pola propia concelleira, non entendemos como un mes despois non teñen sido colocados os bolardos comprometidos ou o espello demandado.
            ¿Poden informarnos das causas da demora así como da previsión da instalación do elemento de seguridade que consideren oportuno para reducir a perigosidade á incorporación á vía?

            ¿Qué actividades ten desenrolado o concello con motivo da celebración do día da Festa da Arbore? En caso de resposta afirmativa, en qué lugares e con qué promoción?TERCEIRA PREGUNTA


Tendo en conta que, segun informa o goberno, vaise proceder co repintado de diferentes elementos de seguridade viaria coma pasos de peons, e ante a demanda veciñal de repintado de lineas en xeral que delimiten a estrada, o noso Grupo Municipal pregúntase si o Goberno contempla esta posibilidade e demanda veciñal e si ten programada algunha actuación a este respecto.


Cambre a   28  de  maio de 2018


Asdo: Olga Santos López
Voceira do Grupo Municipal Asemblea Cidadá de Cambre- Son