lunes, 22 de septiembre de 2008

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL . R/ Parque Europa,nº 7. 15660 (CAMBRE)
eu-cambre@esquerdaunida.org Tlf.- 981-613313 Móbil.- 654-204413 Fax.- 981-655456


NOTA INFORMATIVA DE “EU-IU” DE CAMBRE


(Problemas nos centros de ensino de Cambre)


Os últimos acontecementos xurdidos nos centros de ensino do concello, recomendan cando menos poñer en funcionamento o Consello Escolar Municipal, co fin de evitar os problemas derivados da escasez de plazas escolares, deficit de plazas nos comedores, construcción de infraestructuras deportivas, etc.
Para EU-IU ponse unha vez mais de manifesto a negativa situación que se produce ante a inexistencia do Consello Escolar Municipal, organo de participación cidadán para a necesaria comunicación e asesoramento coa comunidade escolar do municipio, para planificar e dar as respostas necesarias en materia de programación, problemática educativa, seguimento, e estudios de necesidades.
EU-IU demandará do goberno do concello proceda urxentemente a poñer en funcionamento o CEM, que segundo a Lei de Consellos Escolares de Galicia tería que estar en funcionamento fai moitos anos. Ante esta situación o noso concello está incumplindo acordos e compromisos anteriores que indicaban a idoniedade da posta en funcionamento do organo mencionado.
A ausencia de participación e encontro en materia educativa coma é o CEM constitue, non só unha grave infracción legal, xa que a súa existencia e preceptiva e obriga os concellos a tomar iniciativas para a súa creación e posta en funcionamento, senón que supón un enorme perxuizo para a planificación educativa do Concello de Cambre, xa que impide a elaboración de proxectos comúns entre os diversos sectores das comunidades escolares diante dos problemas que van xurdindo, coma é o caso da actual situación de desamparo que están a sufrir os nen@s que non poden ser escolarizados perto dos seus domicilios ou que quedan fora do comedor escolar.
O noso Grupo esixe as administracións con competencias na materia, realicen as xestións oportunas para dar solución os problemas derivados da carencia de plazas, sendo un factor fundamental para acadar a conciliación familiar e laboral das familias afectadas. Asimesmo manifestamos o noso apoio as mobilizacións e a nosa solidariedade ante o problema plantexadoAsdo: Luis M. Taibo Casás. Voceiro do Grupo
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL . R/ Parque Europa,nº 7. 15660 (CAMBRE)
eu@cambre.org Tlf.- 981-613313 Móbil.- 654-204413 Fax.- 981-655456
MOCIÓN PARA INTRODUCIR NOS PLIEGOS DE CONDICIÓNS PARA AS EMPRESAS QUE SUBCONTRATEN SERVIZOS CO CONCELLO, UNHA CLAÚSULA QUE GARANTICE UN SALARIO MÍNIMO DE MIL EUROS MENSUALES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


Existe a responsabilidade dos poderes públicos de garantir unhas condicións de vida dignas aos cidadáns. Unhas condicións de vida que radican, nunha boa parte da súa esencia, na garantía dunhas condicións laborais e unha capacidade adquisitiva que permita, non só a mera subsistencia senón a posibilidade de desenvolvemento dun proxecto vital.

No actual momento, existen colectivos sociais que dadas as suas difíciles condicións económicas, están nun réxime de subsistencia con situacións alarmantes tendo en conta o incremento xeneralizado dos prezos dos produtos básicos, como a vivenda e en definitiva cunha crise económica que afectará en primeiro lugar a estes colectivos mais vulnerables.

Pero dentro deste sector tamén existen diferenzas, os chamados mileuristas que foron cualificados socialmente como persoas con dificultades económicas, sitúanse nun escalón por encima doutras traballadores que non se achegan a esa cantidade e cuia situación resulta cando menos preocupante.

Neste sentido, o Concello de Cambre, dentro do ámbito das súas competencias, non pode permitir que existan traballadores cuias retribucións laborais estean por baixo deses umbrales económicos, como actualmente sucede en servizos externalizados e en empresas que contratan co Concello para a prestación de servizos públicos correspondentes ao Consistorio. Así, a ausencia de límites de salarios mínimos nos pregos de condicións das contrátas municipais fai que as empresas compitan nas súas ofertas económicas rebaixando ou mantendo na miseria as condicións económicas dos seus traballadores producíndose ademais unhas diferenzas económicas moi acentuadas entre persoas que desempeñan traballos equivalentes para o Concello pero dependentes da empresa concesionaria do persoal propio do consistorio.Por iso, é preciso que o Concello de Cambre introduza cláusulas de salvagarda social en todos os pregos de contratos coa administración, de forma que ningunha empresa que opte a eses concursos poida facelo retribuindo aos seus traballador@s menos de mil euros brutos ao mes.

POR TODO O EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE EU-IU PROPÓN O PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- O Concello de Cambre incluirá en todo tipo de contratos públicos, pregos de condicións de concursos ou instrumentos equivalentes, a garantía de remuneración mínima de 14.000 euros brutos anuais para os traballadores que, desempeñando as actividades contidas en contrátas, concurso ou instrumento similar, dependan da empresa ou entidade que opta a mesma.

SEGUNDO.- O Concello de Cambre procurará con todos os medios ao seu alcance, que as contratas en vigor de servizos públicos externalizados, inclúan a garantía de remuneración mínima de 14.000 euros brutos anuais para os traballadores que, desempeñando as actividades contidas en contrátas, dependan da empresa ou entidade que presta a mesma.CAMBRE, a 19 de setembro de 2008


Asdo: Grupo Municipal de EU-IU