jueves, 31 de marzo de 2016
INICIATIVAS PRESENTADAS AO PLENO ORDINARIO DO MES DE MARZO POLA "ACDC"


MOCIÓN  PARA QUE A CONTRATACIÓN PÚBLICA DO CONCELLO INCLÚIA CRITERIOS SOCIAIS E AMBIENTAIS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un dos principais mecanismos cos que contan as administracións públicas para conseguir o benestar dos cidadáns e cidadás é a contratación pública. O seu peso económico cífrase en máis dun 15% no PIB do Estado Español.

A contratación pública é unha ferramenta xurídica ao servizo dos poderes públicos para o cumprimento dos seus fins e valores fundamentais: cohesión social, redistribución da riqueza, igualdade e xustiza. Débese evitar, como viña ocorrendo ata agora, que a maior ponderación do criterio prezo, entre os tidos en conta para adxudicar os contratos, incida negativamente no mercado laboral, destruíndo emprego e empeorando as condicións dos traballadores.

Os obxectivos das administracións municipais neste ámbito deben estar dirixidos á consecución dunha contratación pública estratéxica, sustentable e socialmente responsable que teña en conta non só a calidade, eficacia e sustentabilidade ambiental na prestación de servizos públicos e nas compras públicas, senón tamén a necesidade de non incidir negativamente sobre as condicións nas que se desenvolve a prestación laboral ou sobre o propio emprego. A oferta economicamente máis vantaxosa non ten por que identificarse coa do prezo máis baixo.

O marco normativo da contratación pública viuse modificado coa aprobación dunha nova Directiva sobre contratación Pública -Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello do 26 de febreiro de 2014- que incide na aplicación doutros criterios de adxudicación, como os criterios sociais, ambientais, ou de innovación, prioritarios tamén en aras a un crecemento intelixente, sustentable e integrador que persegue a Estratexia Europa 2020, e na que a contratación pública desempeña un papel crave.

De acordo co disposto no Considerando 90 da Directiva, a adxudicación dos contratos debe basearse en criterios obxectivos que garantan o respecto aos principios de transparencia, non discriminación e igualdade de trato co fin de garantir unha comparación obxectiva do valor relativo dos licitadores que permita determinar, en condicións de competencia efectiva, que oferta é a economicamente máis vantaxosa.

Doutra banda, tal e como recoñece a Directiva Europea sobre contratación pública 24/2014, para ccalidade, eficacia e sustentabilidade ambiental na prestación de servizos públicos e nas compras públicas, senón tamén a necesidade de non incidir negativamente sobre as condicións nas que se desenvolve a prestación laboral ou sobre o propio emprego. A oferta economicamente máis vantaxosa non ten por que identificarse coa do prezo máis baixo.

Doutra banda, tal e como recoñece a Directiva Europea sobre contratación pública 24/2014, para contratos de prestacións directas a cidadáns no ámbito sanitario ou social resulta necesario un tratamento máis afastado do mercado, dado o carácter estratéxico das necesidades para satisfacer e, por iso, deben ser prestados desde unha estrita perspectiva de calidade.

É fundamental conseguir que a prestación de servizos públicos e as compras públicas sexan de calidade, estratéxicas, sustentables e socialmente responsables, e que deixe de ter efecto a obrigatoriedade de que o prezo máis baixo sexa o que determine a elección da empresa que prestará os servizos públicos cando se utilice máis dun criterio de valoración. Deste xeito poderá evitarse, como se sinalou antes, que a contratación pública incida de forma negativa no ámbito laboral.

Ha de terse en conta que naqueles contratos nos que o compoñente económico fundamental vén constituído polo custo da man de obra, a maior ponderación do criterio prezo entre os tidos en conta para a súa adxudicación pode incidir negativamente no mercado laboral e ser utilizado de forma impropia para xustificar numerosas actuacións que acaban destruíndo emprego e empeorando as condicións laborais dos traballadores.


POLO ANTERIORMENTE EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DA “ACDC” PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

1.- Que nos pregos de contratación que se realicen desde o Concello, se  incorporen cláusulas sociais e ambientais (criterios como a calidade das condicións de emprego, a inserción socio laboral de colectivos desfavorecidos, a diversidade funcional, políticas de xénero, ambientais e de comercio xusto,). Devanditos criterios tenderán a valorarse nun mínimo do 60% sobre a puntuación total.

2.- Naqueles supostos en que os órganos de contratación utilicen máis dun criterio para a valoración das proposicións e a determinación da oferta máis vantaxosa, deberán incluírse criterios que permitan identificar a oferta que presente a mellor relación calidade-prezo, tales como a calidade, accesibilidade, características sociais, ambientais ou innovadoras, entre outros, sempre que estean vinculados ao obxecto do contrato e formulados de forma obxectiva con pleno respecto aos principios de igualdade, non discriminación, transparencia e proporcionalidade.

3.- Os contratos de prestacións directas a cidadáns no ámbito sanitario ou social serán considerados desde unha estrita esixencia de garantías de calidade do servizo en relación ao obxecto do contrato con criterios tendentes á maior especificidade posible.

4.- Non prorrogar os contratos vixentes, redactando cando expire cada un deles un novo prego que incorpore ditas cláusulas.

ROGOS:
1º.- O pechamento da pista de skate presenta roturas e desperfectos no peche metálico do seu perímetro. PREGAMOS se procedan a reparar  estas deficiencias, co fin de evitar riscos e posibles accidentes na instalación deportiva.
2º.- No mes de outubro de 2015, aprobouse por unanimidade unha moción do noso Grupo Municipal, na que se chegou ó compromiso de emitir os plenos para que as veciñas e veciños interesados poideran acceder ás sesións plenarias dende as súas casas, e facer a política municipal mais cercana para todos. O Sr. Leirós, voceiro de UXC, manifestou a súa intención de celebrar unha Xunta de Voceiros para falar do tema e sobre todo informarse ben para poñelo a funcionar. 
A xunta de Voceiros non se celebrou nunca, e do tema non se volveu falar, polo que 6 meses despois da aprobación da iniciativa, sin que teñamos ningunha información ó respecto,
PREGAMOS: Se nos remitan os informes acadados e comprometidos polo goberno e se nos xustifiquen verbal e documentalmente todas as accións levadas a cabo para poder dar cumplimento ó acordo unánimemente aprobado polo conxunto desta corporación. Do mesmo xeito, pregamos se nos informe da partida orzamentaria reservada nos orzamentos pendentes de aprobar de 2016 para dar cumplimento a este acordo.

3º.- O acordo alcanzado entre a UE e  Turquía  permite expulsar, sen posibilidade de solicitar asilo, ás persoas chegadas a costa de Grecia dende países en conflicto é  de dudosa legalidade por violar os dereitos humanos fundamentais, como ten expresado a propia ONU. 
                 
Este acordo viola todos os dereitos humanos consagrados nos tratados internacionais, incluída a propia Convención de Xenebra, que é un texto que foi escrito para dar cobertura legal ós refuxiados e refuxiadas creados polos horrores do fascismo e da Segunda Guerra Mundial. 
                
A cuestión é que a fórmula que parecía valer para os europeos hay cincuenta anos, non vale cando son persoas doutros continentes as que chegan a Europa. 
                
Este acordo é asinado para poder dotar dunha aparente lexitimidade ante a mirada da xente unha serie de actuacións que rompen completamente coa legalidade internacional vixente e acadar, por 6.000 millóns de €, que Turquía sexa o sicario da UE e evite que os nosos gobernos manchen as súas mans de sangue e            non cumplan coa súa obriga, que é dar protección a quen o necesita.
                
Este acordo incumple, ademais, o Pacto Internacional dos Dereitos Civís e Políticos, a Carta Social Europea, o Convenio Europeo de Dereitos Humanos, o Tratado da Unión Europea, a Carta de Dereitos Fundamentais e o dereito internacional marítimo. 
                
Este acordo, na práctica supón a devolución a Turquía de todas as persoas interceptadas no mar e incluso das que cheguen ás illas gregas, xa que as demandas de asilo serán resoltas en poucos días e tras eso as persoas serán devoltas a Turquía. 
                
Tamén se nos quere facer ver que Turquía é un país seguro cando, según Amnistía Internacional, o goberno turco está a introducir a centos de persoas demandantes de asilo en autobuses para levalos a centros de detención onde se reclúen en réxime de aíllamento. Existen denuncias que poñen de manifesto que neses centros de detención pasan días e son suxeitos a palizas e torturas ata que, finalmente, son devoltos ó país do que fuxiran. Falamos de centos de persoas que arriscaron a súa vida e gastaron os seus aforros para chegar a Europa e tras ser torturados os devolven a Siria ou Irak. 
                
Resulta intolerable e muy perigrosa esta deriva ética que, en lugar de avanzar hacia unha Europa da solidariedade, pode conducir hacia unha Europa xenófoba, racista e contraria os máis básicos dereitos humans.

Dende a “ACDC” entendemos que o concello de Cambre non pode permanecer alleo ou indiferente ante unha decisión que condena cruelmente aos refuxiados que fuxen dos seus países en condicións inaceptables.

-Por isto PREGAMOS  ao Goberno do Concello a retirada da bandeira da Unión Europea (UE) dos espazos oficiais do Concello e edificios municipais, mostrando así o noso  rexeitamento como un xesto simbólico,  ante unha institución que maltrata os refuxiados.


PREGUNTAS: 
1.- No noso Concello  aprobouse unha iniciativa para dar carácter institucional ó dia da “Festa do árbore”. O pasado día 21 de marzo foi  o “Día Forestal Mundial” denominado tamén “Dia internacional dos bosques”,  dende o noso grupo non tivemos coñecemento de ningunha iniciativa por parte do concello encamiñado a promover valores de respecto á natureza e o indispensable papel das árbores no mantemento do ecosistema. Tampouco se levaron a cabo actos sobre a recuperación e celebración  da festa tradicional do “Día do árbore”. 
-¿Poden informarnos dos motivos para non realizar ningún acto nestas datas?
2.- No vial que transcurre dende A Cruz a Amil, un poste do tendido eléctrico instalado na súa marxe, supón un perigro para a circulación. Neste sentido entendemos que, independentemente das accións que se poidan realizar é de inmediata necesidade a sinalización do mesmo.

-¿Qué accións ten previsto o goberno realizar ou ten realizadas, no seu caso, para proceder á súa retirada ou retranqueo? 


3.- Son moitos os viales do concello que polo seu perigo carecen de biondas ou gardarrailes de protección.  
Tendo coñecemento deste feito e das queixas que os veciñ@s  fan chegar  ó noso Grupo municipal, queremos dar traslado ó Goberno do estado de inseguridade que se produce no camiño que transcurre entre a estrada CP.-1704 Brexo a Sta. Mª de Vigo CP.- 1704, presentando zonas que comportan perigo para a circulación rodada e peonil (sobre todo na proximidade do río Brexa), Coidamos se debe correxir esta situación para non ter que lamentar ningún accidente. 

En base ó anteriormente exposto o GM da ACDC PREGUNTA:

-¿Ten o Goberno prevista algunha acción ou medida de seguridade no citado camiño?

 25 de MARZO de 2016
Asdo: Olga Santos López.Voceira do Grupo Municipal Asemblea Cidadá de Cambre- Son 

La Opini&oacuten de A Coru&ntildea
CAMBRE

Asemblea exige la retirada de la bandera de la UE de los edificios institucionales

El Gobierno rechazará la propuesta y propondrá un texto conjunto por los refugiados

30.03.2016 | 00:53
Asemblea Cidadá de Cambre-Son (ACDC) llevará hoy a pleno una moción para pedir que se retire la bandera de la Unión Europea que ondea en los espacios oficiales y los edificios institucionales del municipio como reprobación al acuerdo alcanzado con Turquía sobre los refugiados de Siria. El Gobierno local adelanta que rechazará la iniciativa y, en su lugar, propondrá redactar una declaración institucional por los refugiados.
ACDC pedirá la bajada de las banderas europeas en "rechazo a una institución que incumple textos legales claves del derecho internacional, pisoteando valores sociales importantísimos y poniendo en peligro la vida de las personas refugiadas". Denuncia que el acuerdo de Turquía supone "una vulneración de tratados internacionales como la propia Convención de Ginebra, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos" o de "acuerdos como el Convenio Europeo de Derechos Humanos o el propio Tratado de la Unión". El Ejecutivo sostiene que la bandera representa más que los dirigentes y planteará un texto conjunto sobre el acuerdo.

martes, 29 de marzo de 2016O mércores descubrirase unha foto-escultura na praia de Santa Cristina para apoiar ás persoas refuxiadas

Oleiros, 26 de marzo de 2016-. O vindeiro mércores día 30, ás 19:30 horas, celebrarase un acto público na praia de Santa Cristina –á altura do local social do Club de Regatas Perillo- para descubrir unha foto-escultura coa que o Concello de Oleiros amosará o seu apoio ás persoas refuxiadas e denunciará as políticas europeas de non asilo. “Á deriva”, que é o nome da obra, ilustrará as penurias ás que se enfrontan as persoas refuxiadas na fuxida dos seus países.

Ademais de Gabriel Tizón, fotógrafo creador da foto-escultura “Á deriva”, e do alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, tamén intervirá o refuxiado sirio Kamal Aldalati.  Este home narrará en primeira persoa as extremas dificultades e as calamidades polas que teñen que pasar todos aqueles que se ven obrigados a abandonar os seus países debido aos conflitos armados existentes.

O Goberno municipal pretende concienciar á sociedade e apoiar, unha vez máis, a todas as persoas que como Kamal Aldalati teñen que escapar da súa casa debido ás guerras que existen nos seus territorios. Os gobernos occidentais crearon todos eses conflitos para obter materias primas a baixo custe e reflotar as súas economías en crise e provocaron miles de mortes e situacións indignas polas que non merece pasar ningún ser humano, como as que vemos estes días en lugares como Idomeni.

miércoles, 23 de marzo de 2016


Cayo Lara expresa en nombre de Izquierda Unida su "rotunda y más enérgica condena" ante los atentados perpetrados en Bruselas

El coordinador federal de IU traslada el "total respaldo y solidaridad con los familiares de las víctimas, con los heridos causados en estas infames acciones, así como con el conjunto de la ciudadanía de Bruselas y de la sociedad belga que sufre de manera directa esta barbarie"

Considera que "estos crímenes brutales, así como todas las acciones similares ocurridas en los últimos meses en distintos Estados, deben ser respondidas con la serenidad y firmeza que dan la razón de la democracia y de la legalidad, sin buscar atajo alguno y sin que sirvan para dar excusas a extremismos de ningún tipo para justificar actuaciones que no se ajusten al Estado de derecho" 


El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, expresa en nombre de toda la organización su "rotunda y más enérgica condena" ante los atentados ocurridos esta mañana en Bruselas, que según las cifras oficiales provisionales han causado más de una treintena de víctimas mortales.

Lara traslada, a su vez, "nuestro total respaldo y solidaridad con los familiares de las víctimas, con los heridos causados en estas infames acciones, así como con el conjunto de la ciudadanía de Bruselas y de la sociedad belga en general que está sufriendo de manera directa esta barbarie".

Para el coordinador federal de IU "estos crímenes brutales perpetrados hoy en el aeropuerto y en el Metro de la capital belga, así como todas las acciones de características similares ocurridas en los últimos meses en distintos Estados, deben ser respondidas con la serenidad y firmeza que dan la razón de la democracia y de la legalidad, sin buscar atajo alguno y sin que sirvan para dar excusas a extremismos de ningún tipo para justificar actuaciones que no se ajusten al Estado de derecho".

Cayo Lara destaca que Izquierda Unida "estará, como lo ha hecho siempre, del lado de los demócratas que muestran su repulsa por estas acciones". Al tiempo, aboga por la "unidad entre las fuerzas democráticas contra los terroristas, lo que pasa también por incluir el respeto a las opiniones diversas y a las aportaciones constructivas de todos los que compartimos el deseo de acabar de forma definitiva con estos ataques. De esta forma nadie estará tentado a confundir unidad con uniformidad en la respuesta legal a los violentos".

De igual forma, Lara pide también "una seria reflexión de todos los mandatarios europeos sobre los motivos que llevan a los violentos a justificar estas acciones, para buscar entre todos las verdaderas causas y poner fin de forma decidida a esos conflictos violentos que se arrastran en el tiempo, que tanto dolor y sufrimiento están causando a decenas de millones de personas en distintos Estados, que también son víctimas directas de actuaciones que obedecen a interes geoestratégicos que pasan por encima de los derechos humanos y de su derecho a vivir en un entorno de paz y justicia".

lunes, 21 de marzo de 2016

EL AGUA: RECURSO ESENCIAL PARA LA VIDA, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL EMPLEO

La celebración del Día Mundial del Agua, el próximo 22 de marzo, nos brinda la ocasión de reivindicar una vez más la importancia de la gestión sostenible de los recursos hídricos, como uno de los elementos centrales de la agenda de política ambiental. Este año, el lema elegido por la ONU para conmemorar la efeméride es “Agua y Trabajo”, dos elementos esenciales para garantizar el desarrollo de los ecosistemas y la supervivencia de la Humanidad.

El Quinto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC) advierte que los cambios del régimen de precipitación debido al calentamiento global, caracterizados por una mayor variabilidad e intensidad de los fenómenos lluviosos, están alterando los sistemas hidrológicos y reducirán la disponibilidad de agua potable en cantidad y calidad, siendo especialmente vulnerables a este riesgo climático la regiones central y sur de Europa.

Cerca de 700 millones de personas no tienen fácil acceso a fuentes de agua potable, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015). Para abordar este problema, la ONU apuesta en el Objetivo 6 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible por “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”.

CCOO y UGT trabajamos desde hace tiempo para lograr que el acceso al agua potable sea universal y apoyamos, junto a otras organizaciones sociales, la Iniciativa Ciudadana Europea “El agua es un derecho humano”, que demanda a la Comisión agilizar la implementación de propuestas legislativas para hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento en el conjunto de la UE, y en el resto del mundo, a través de la cooperación al desarrollo.

Reforzar la gestión integrada de los recursos hídricos a los distintos niveles, mejorando la utilización eficiente de los recursos, aumentando la depuración y reutilización de aguas residuales y protegiendo los ecosistemas relacionados con el agua, es la mejor garantía de gestión sostenible de un recurso renovable, sometido a una demanda creciente por la concurrencia de los distintos usos y
que, además, es soporte de funciones ambientales esenciales para la vida.
La gestión del agua es también un importante factor de creación de empleo, tanto en el sector público como privado, y uno de los subsectores que más empleo verde ha generado a nivel mundial, según el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Los operadores de instalaciones de abastecimiento y aguas residuales dan empleo aproximadamente al 80% de los trabajadores de la industria del agua (UNESCO-2012), y en España, estudios recientes señalan que el sector del agua genera 38.000 empleos directos (Fundación Biodiversidad, MAGRAMA 2014).

En esta celebración del Día Mundial del Agua, UGT y CCOO reclaman a las administraciones que agilicen la implementación de medidas orientadas a mejorar la eficiencia, la calidad y la garantía del acceso universal al agua. España debe acometer las inversiones suficientes para cumplir con sus obligaciones en materia de depuración de aguas, así como atender a la conservación y mejora de las infraestructuras actuales, cuya actividad contribuye además a la creación de empleo local.
Asegurar la aplicación de los principios de participación y control social en la gestión del agua, en el contexto del nuevo marco de la planificación hidrológica, es otro elemento clave de garantía de gestión sostenible de los recursos hídricos que permitirá desarrollar una política hídrica basada en el consenso de todas las partes interesadas

Consideramos que la gestión integral del ciclo hidrológico, atendiendo a los criterios y demandas expuestas, constituye el marco fundamental para progresar hacia la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, al mismo tiempo que se reduce la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos y se aprovecha la oportunidad de creación de empleo de calidad que ofrece el sector de gestión del agua.

21 de marzo 2016

jueves, 17 de marzo de 2016

      " EL BIEN MAS PRECIADO ES LA LIBERTAD, HAY 

                  QUE DEFENDERLA CON FE YVALOR"
Resultado de imagen de remunicipalización del agua


IU lleva la remunicipalización del agua a la FEMP y busca que se abra en el Consejo del Agua Estatal el debate sobre la gestión pública de este servicio

Izquierda Unida ha llevado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un tema de especial importancia para la política municipal de esta formación como es la remunicipalización del agua en los ayuntamientos del Estado, con la vista puesta en que se abra un debate serio sobre la gestión de este servicio en el Consejo del Agua estatal.
Durante la sesión constitutiva de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP celebrada ayer, el representante de Izquierda Unida y alcalde de la localidad sevillana de Castilleja de Guzmán, Tasio Oliver, puso sobre la mesa la necesidad de “extender hacia la pluralidad del resto de fuerzas políticas la representación de los municipios en el Consejo del Agua estatal, toda vez que se abren debates de trascendental importancia sobre la gestión de un servicio que para nuestros ayuntamientos es un derecho universal”.
Además, para el responsable federal de Política Municipal de Izquierda Unida, Manuel Fuentes, “la representación institucional de la FEMP en esta comisión no se ha tratado previamente. Sería un error que los municipios en ese importante espacio de debate y decisión vayan a estar representados solo por gestores que no están por la gestión pública y directa de esos servicios, o que defienden que se facilite hacer negocio con ellos”. 
Fuentes recuerda que “Izquierda Unida apoyó a Abel Caballero (alcalde socialista de Vigo) como presidente de la FEMP con la exigencia, entre otras cosas, de permitir que la diversidad de posiciones existentes en la gestión municipal tuvieran su voz en este tipo de foros”. Por ello, adelanta que habrá próximos contactos con los responsables municipalistas del PSOE para tratar este tema.
Por su parte, Tasio Oliver, también en su calidad de vicepresidente tercero de Aljarafesa, empresa de aguas públicas del Aljarafe sevillano, apunta que “es momento de incidir en que existen vías alternativas a la privatización para mantener servicios de máxima calidad, tanto en el tratamiento como en el suministro y gestión del agua. Desde IU apostamos para que desde los distintos consejos de Estado se abra este debate y se fomente la gestión pública del agua, algo vital para la población”.
A raíz de este planteamiento defendido por Izquierda Unida a través de Oliver, junto a posteriores intervenciones, se decidió posponer hasta una futura reunión la decisión sobre qué representantes de la FEMP deben estar representados en el Consejo del Agua. De esta forma se consigue frenar que la totalidad de municipios hubieran estado representados en esta ocasión por el PP, obviando así el debate abierto sobre los modelos de gestión del agua.

Izquierda Unida sienta las bases para dar la batalla por la "suficiencia económica y financiera de los ayuntamientos"

Esta formación celebra una Jornada sobre Grandes Ciudades de la que Manuel Fuentes, responsable federal de Política Municipal, destaca las coincidencias en “exigir la remunicipalización de los servicios públicos y el cambio drástico de la Ley de Bases de Régimen Local”, en un contexto de “regresión de competencias en favor de las comunidades autónomas” Izquierda Unida, a través de su Secretaría Federal de Política Municipal, ha organizado este fin de semana una Jornada sobre Grandes Ciudades en la que, entre otras cuestiones, se han sentado las bases para en los próximos meses “y mientras se configura definitivamente la composición del Gobierno central, demos la batalla por la suficiencia económica y financiera de los ayuntamientos, para que éstos no estén sometidos al libre albedrío del ejecutivo de turno. Desde IU apostamos por una mayor participación en los tributos del Estado, por más autonomía recaudatoria y legislativa por parte de los municipios en cuanto a los tributos bajo su competencia”, señala Manuel Fuentes, responsable de esta secretaría. En la jornada, celebrada en la sede federal de Izquierda Unida con un notable éxito asistencia e intervenciones, han participado cargos públicos locales de distintas ciudades donde esta formación tiene representación. Junto a la mayor suficiencia económica, que también pasa por la eliminación del techo de gasto, todo ello con el fin de alcanzar un mayor grado de eficiencia en la gestión municipal, hubo gran coincidencia en la necesidad de que haya una “mejor plasmación de los derechos del municipalismo en la Constitución Española”, explica Fuentes. La remunicipalización de los servicios públicos, así como las alternativas a aplicar a los trabajadores de las empresas subcontratas afectadas para salvaguardar sus derechos, fueron otro de los temas ‘estrella’ del encuentro, que compartió protagonismo con la ineludible necesidad de que se apliquen cláusulas sociales en la relación de los ayuntamientos con el mundo empresarial. Para facilitar su mejor desarrollo, el trabajo de la Jornada Municipal de Grandes Ciudades se había dividido en dos paneles: el primero sobre ‘El papel de los ayuntamientos en un nuevo orden constitucional” y otro sobre ‘Buenas prácticas e iniciativas locales’. Con el primero se pretendía analizar especialmente “esa realidad y expectativas en la financiación municipal que desde IU buscamos mejorar significativamente -afirma Manuel Fuentes-, así como la situación y efectos que deben soportar en los grandes municipios las leyes de Capitalidad y de Grandes Ciudades”. El responsable de Política Municipal de Izquierda Unida apunta también especialmente a la “necesidad de cambiar drásticamente la Ley de Bases de Régimen Local”. En un ámbito general, Fuentes denuncia la “regresión de competencias que se está produciendo en los ayuntamientos en favor de las comunidades autónomas, cuando debería ser al revés. Planteamos que hasta que haya una regulación efectiva de las competencias municipales, acorde a sus reivindicaciones, quien las sufrague debe ser quien ostente las mismas”. Los cargos municipales de IU que participaron en el encuentro constataron también la necesidad de “actualización de los reglamentos de participación ciudadana para que los presupuestos sean realmente participativos. Ayudaría mucho que haya un porcentaje mínimo de distribución de este dinero, con el fin de mejorar su redistribución a favor de los barrios o distritos más necesitados”. En los debates estuvo también presente el tema de qué hacer con las diputaciones provinciales y sobre la distribución que realizan de los recursos que hasta ahora gestionan. En cuento a los efectos del traslado de la estructura del Estado a los gobiernos locales afectados por la Ley de Grandes Ciudades, se observó cómo “se vacía de competencias al Pleno, algo con lo que IU no está de acuerdo. También se han puesto en evidencia las dificultades que existen para poder salirse de la aplicación de esta ley, así como la de capitalidad, o cómo se plasman los problemas en la burocratización de los Plenos municipales y en las posibles fórmulas para cumplir los acuerdos plenarios y su seguimiento, ante el reiterado incumplimiento de éstos por parte de los gobiernos municipales”. Manuel Fuentes valora la jornada como “muy positiva y fructífera”. Destaca en especial el trabajo que IU realiza en los distintos municipios “mucho más cuando se hace en un marco heterogéneo, al habernos presentado en muchos de ellos en confluencia con otras fuerzas políticas y sociales. Aún así, el debate y el acuerdo están siendo en estos meses las notas predominantes a la hora de poner en marcha iniciativas”. El dirigente federal muestra su satisfacción por el hecho de que Izquierda Unida “demuestre también en la práctica a nivel local su compromiso por llevar a cabo el mejor programa en favor de la clase social más desfavorecida, ello pese a las dificultades que impone el marco legislativo actual”.

IU presenta en el Parlamento Europeo un proyecto para la PAC que garantiza la creación de empleo digno en las zonas rurales

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López presenta como ponente ante la Comisión de Empleo una opinión sobre la Política Agraria Común cuya evaluación comienza hoy y debe pasar la fase de enmiendas antes de su discusión en el Pleno de la Eurocámara
La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha hecho hoy un llamamiento desde Bruselas para trabajar por una Política Agraria Común (PAC) que asegure que los agricultores de la Unión Europea (UE) puedan desarrollar una vida en el campo y sean capaces de generar empleo en las zonas rurales para afrontar la grave crisis que sufren.
Este ha sido el planteamiento que López ha hecho en la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo como ponente de una opinión sobre la PAC  [Texto descargable en PDF] cuya evaluación ha comenzado hoy y que tiene como ejes principales: una mayor inversión en formación, mejor integración de los diferentes fondos europeos destinados al sector agrícola y al desarrollo rural, incorporación de la condicionalidad social, presencia más activa de los interlocutores sociales y unas políticas públicas que contribuyan a fijar población en el rural y luchen contra la desigualdad.
“Tenemos por delante un trabajo importante antes de la revisión de medio mandato de la PAC, en 2017, y que debe servir para que los 22 millones de europeos que trabajan a tiempo parcial o a tiempo completo en la agricultura tengan asegurado un empleo y una vida digna en el campo”, ha dicho López al abrir su presentación.
Aseguró que la agricultura europea se enfrenta a “numerosos retos” en los próximos años a los que la UE “debe dar respuesta” para que los pequeños agricultores puedan superar las dificultades y se aseguren el “relevo generacional” en sus fincas. Para ello es imprescindible “invertir en educación y formación de los agricultores”, sobre todo los más jóvenes, así como “poner a su disposición los fondos y el crédito para que puedan acceder a la tierra”.
Paloma López explicó que “la integración entre los fondos de desarrollo rural de la PAC y otros fondos europeos” jugará “sin ninguna duda” un papel “crucial” y recordó que tanto los interlocutores sociales como las administraciones públicas locales y regionales deben adquirir una presencia notable.
Esta integración, destacó la eurodiputada de IU, “deberá tomar una dimensión de género” inequívoca, para contrarrestar la dramática discriminación de las mujeres tanto en ingresos como en propiedades en el entorno rural.
Hizo también referencia al primer pilar de la PAC como un “instrumento” óptimo “para mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas” si se incorporara la condicionalidad social en los pagos ligada a la “plena aplicación de los derechos laborales y sociales”. Recordó que esto ya lo contempló la Comisión Europea en octubre de 2011 al presentar su primera propuesta de reforma de la PAC.
La implementación de esta condicionalidad social, además, “sería un buen instrumento de equidad y progreso social en el campo”, ha defendido, “al mismo tiempo que un instrumento de control y supervisión de los subsidios”.
“Hablamos de la PAC -dijo- porque la agricultura es el epicentro de la actividad económica de la mayoría de las zonas rurales y por tratarse de una política emblemática para la actividad de la UE”, pero la PAC en su concepción actual “no es capaz de mantener la renta agraria por la extrema liberalización de los mercados primarios”.
López puso como ejemplo las cuotas lácteas y alertó sobre los “tratados de libre comercio sin salvaguardias para la producción local” como el TTIP. “Hoy son el aceite tunecino y la leche neozelandesa; quizá mañana será la potente agroindustria estadounidense la que compita directamente con la producción local”, ha denunciado.
La eurodiputada de Izquierda Unida abogó en su exposición por hacer una “reflexión necesaria” sobre la “orientación del mercado de la PAC y sus excesos”, que han llevado, “a una situación” como la que se da ahora en el Estado español, donde “hoy la renta agraria es inferior a la del año 2000”.
Paloma López cerró su intervención destacando la necesidad de “introducir políticas públicas y sociales que contribuyan a la estabilidad de los ingresos y al acceso de los servicios en las zonas rurales” y que ayuden a “fijar población y luchar contra la exclusión social”.
La opinión presentada hoy por López empezará a analizarse ahora en la Comisión de Empleo y, tras ser adaptada con las diferentes enmiendas que se aprueben, llegará a la Comisión de Agricultura, como paso previo a su discusión en el Pleno de la Eurocámara.

NO DIA DE ONTE EN SOLIDARIEDADE COS REFUXIADOS

miércoles, 16 de marzo de 2016


concentrac


ESQUERDA UNIDA SÚMASE ÁS CONCENTRACIÓNS EN DEFENSA DOS DDHH DAS PERSOAS REFUXIADAS E REITERA A SÚA FIRME OPOSICIÓN AO ACORDO DA UE-TURQUÍA


Compostela, 15 de marzo de 2016. Esquerda Unida súmase, xunto a outros partidos políticos e organizacións sociais e sindicais, ás concentracións en  rexeitamento do acordo entre a Unión Europea e Turquía sobre os refuxiados que terán lugar mañá mércores 16 de marzo por toda Galicia.

O preacordo asinado basease en que a Unión Europea pagará uns 6.000 millóns de euros até 2018 para que as persoas refuxiadas sexan devoltas a Turquía e aloxadas en campamentos, no lugar de asumir a responsabilidade de levar adiante medidas que resolvan a súa dramática situación e que pasen por unha reubicación permanente que garanta o seu asentamento en condicións de seguridade.

Este acto vergoñento xa foi denunciado en diferentes ocasións dende Esquerda Unida e vulnera a Carta de Dereitos Humanos, a Carta de Dereitos Fundamentais da UE e a Convención do Estatuto do Refuxiado. Deste modo, dende diferentes partidos políticos e organizacións sociais e sindicais instamos ao Goberno español a non apoiar devandito acordo e a esixir medidas urxentes ante esta crise humanitaria.

CONCENTRACIÓNS:

— A Coruña: ás 20 h diante do Obelisco.
— Ferrol: ás 20 h diante do edificio da Xunta (praza de España).
— Santiago de Compostela: 20h. na praza do Toural.
— Burela: ás 20 h diante do Concello.
— Lugo: ás 20 h diante da Subdelegación do Goberno.
— Ourense: ás 19:30 h diante da Subdelegación do Goberno.
— Vilagarcía de Arousa: ás 20 h na praza de Galicia.
— Vigo: ás 20 h diante do Museo de Arte Contemporánea (MARCO).

MANIFESTACIÓN:

— Pontevedra: ás 20 h desde a praza da Peregrina ata a Subdelegación do Goberno.