viernes, 26 de marzo de 2010

INICIATIVAS PLENO MUNICIPAL MARZO 2010

ROGOS:


1.- O Goberno municipal concedeu licencia para a instalación de dúas Estacións Base de Telefonía Móvil na Costa da Tapia. Ditas antenas xa foron motivo da apertura dun expediente, pola súa instalación e posta funcionamento sin licencia municipal.

Ante a desconfianza polas consecuencias que poden ter as radiacións sobre a poboación e sobre todo, sobre as persoas mais vulnerables, como poden ser os nen@s, ancians e enfermos, o artigo 8.7 do R.D 1066/2001 obriga as empresas a desenrolar estratexias para minimizar as emisións das Estacións Base de Telefonía (antenas), e o artigo 3, obriga a extremar esa minimización si existen zonas sensibles (guarderias, parques, colexios, centros de saúde, etc.) en un entorno de 100 metros.

Tendo en conta as anteriores consideracións, o Grupo municipal de EU-IU presenta o seguinte ROGO:
1.- Que o Concello de Cambre solicite á Inspección Provincial de Telecomunicacións realice medicións dos niveis de emisións das antenas mencionadas; ou no seu lugar encargará peritaxe a empresa cualificada.
2.- O Concello solicitará das compañias instaladoras o estudo dos niveis de exposición radioeléctrica en áreas próximas ás antenas en cuestión.
3.- Solicitar a Telefónica Móviles e Vodafone España S.A, a estratexia deseñada para minimizar as emisones da antena considerando que nunha contorna de 100 metros existen zonas sensibles (parques, colexios, centros Sociais...)

2.- Tendo en conta o escrito do Ministerio de Economía e Facenda, rexistrado de entrada co número 1.458 o día 5 de febreiro de 2010, polo que se denega a petición de compensación de 805.649,36 euros en concepto de IBI dos exercicios 2005 a 2008, deixados de percibir polo Concello como consecuencia da bonificación do 95% aplicada a prol de Autopistas do Atlántico, S.A. (AUDASA).

-Pregamos o Goberno local se nos informe da situación do problema

3.- A Corporación Municipal ten aprobado por unanimidade, unha Moción encamiñada a dotar os parques para instalacións adaptadas para persoas maiores co fin de realizar actividades de carácter físico e terápeutico.


-O noso Grupo PREGA se nos informe sobre a instalación de aparellos biosaudables nos distintos parques ou lugares do concello.

CAMBRE, a 20 de marzo de 2010
PREGUNTAS:


1.- Xa foron varias as iniciativas presentadas polo noso Grupo co fin de adquirir uns terreos na parroquia de Cela para a dotación de infraestrusturas sociais e deportivas, non foron menos os compromisos adoptados pola Corporación e o propio Grupo de goberno no mesmo sentido.

A dia de hoxe os veciñ@s de Cela siguen agardando un compromiso firme con alternativas claras para a compra dos terreos propiedade da Fundación Tenreiro nas inmediacións da igrexa.

-E polo que o noso Grupo facendo súas as peticións realizadas polos veciños fai a seguinte PREGUNTA:

-¿Ten pensado o Goberno dispoñer dunha partida orzamentaria no presente exercicio, para adquirir os terreos mencinados?

2.- A seguinte pregunta, ten que ver con outra iniciativa realizada polo noso Grupo no pleno do mes de novembro pasado, recordando a obligación para todos os membros da Corporación de realizar e manter actualizadas as declaracións de Bens e Patrimonio. Obligación que nos consta, todos coñecemos.

Ante a necesidade da modificación do R.O.M para proceder a publicación mencionada, o noso Grupo fai a seguinte pregunta:

-¿Para cando ten previsto o Goberno realizar os tramites para proceder a modificación do R.O.M e facer público a declaracións dos bens patrimoniais dos membros da Corporación Local, e dar cumprimento o solicitado?

3.- Dende fai tempo e de forma reiterada, veciñ@s da parroquia de Cela veñen manifestando o noso Grupo a necesidade da modificación da linea de transporte interparroquial, co obxetivo de ampliar o servizo e de establecer unha parada no centro parroquial, e decir no lugar da “Igrexa”.

Fai aproximadamente un ano EU-IU plantexaba unha iniciativa na idea de aumentar o transporte público, tendo en conta a carencia existente no servizo, solicitando ao Goberno do concello realizara as xestións necesarias ante o Consorcio de Transportes de Galicia co fin de incluir no percorrido o mencionado lugar.

-¿Qué xestións ten realizado o Goberno local ante o Consorcio de Transportes para correxir a carencia no servizo?
INICIATIVAS COMISIÓNS INFORMATIVAS MARZO 2010

COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN E DEPORTES

PREGUNTAS:

1.- Sobre a matrícula nos centros de ensino público de Cambre.
Como e sabido, este mes quedou aberto o prazo oficial para formalizar a matricula de cara ó vindeiro curso 2010/2011.
Lóxicamente tras o acontecido os pasados anos, o noso grupo espera e desexa que non se repitan os feitos tan desagradables que todos coñecemos, e polo tanto non quede ningún nen@ sen praza nos colexios públicos que lle corresponda.

Polo tanto o Noso Grupo Municipal pregunta:
¿Ten o grupo de Goberno feita algunha prevision da posible matricula necesaria para que ningún neno quede sen praza?
¿Cantas prazas estarán dispoñibles de cara ó vindeiro curso nos colexios de Cambre?
¿Houbo algun problema destacable durante dito proceso este ano?COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIZOS
ROGOS:
Sobre os terreos para equipamentos na parroquia do Temple.
É coñecido por todos a cesión de terreos a Xunta de Galicia para a construcción dun Centro de Saúde, Unha Escola Infantil e un Centro de Día na parroquia do Temple.
A día de hoxe podese intuir cales son os terreos de titularidade pública e cales non, sendo esta ubicación un tanto confusa.
É por isto que o noso G.M prega:
Se nos informe de cal é a situación en que se atopan ditos terreos e se proceda a limitar a sua ubicación.

COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIZOS.


PREGUNTA:

¿Poden informarnos porqué non se teñen instalado dous espellos de seguridade, solicitados polo noso Grupo fai mais de seis meses?
COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, FACENDA, CONTRATACIÓN, PATRIMONIO MUNICIPAL E RÉXIME INTERIOR.
ROGOS:
1.- Co fin de complementar a información exposta na páxina web do concello, relativa as percepcións que reciben os membros da Corporación polas tarefas derivadas dos seus cargos.
-Pregamos se incluian as cantidades percibidas en concepto de dedicación parcial e dedicación exclusiva.


COMISIÓN INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ, IGUALDADE E TURISMO.

PREGUNTA:


-Campaña a favor de Haiti


¿Pode informarnos o goberno do balance da campaña solidaria de axuda a Haiti?


CAMBRE, a 20 de marzo de 2010

Gupo Municipal

martes, 9 de marzo de 2010


CONTENCIOSO DE “EU-IU” CONTRA A INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL


O Consello local de EU-IU de Cambre e o seu Grupo Municipal, presentaron ante o Xulgado do Tribunal Contencioso Administrativo número tres, unha interposición de recurso contencioso contra a instalación de una estacion base de telefonia movil, no edificio do número 42 na Costa da Tapia na parroquia do Temple.

A dia de hoxe o vacio legal no concello de Cambre, non permite resolver de unha maneira eficaz o impacto da telefonía móvil, pola carencia de un Plan de Urbanismo ou unha Ordenanza que regule a instalación das mencionadas infraestructuras.

EU-IU non se opón o progreso, pero está en contra da ubicación das antenas, fundamentalmente polo principio de precaución recomendado pola OMS, como a obriga as administracións públicas de velar pola saúde dos cidadáns; entendendo que cos medios técnicos da actualidade podense preservar a unha distancia considerable das zonas de población, sin perder a cobertura, tal como fan as recomendacións sanitarias.

Ademais, para maior abundamento, na lexislación do Estado recollese un concepto básico que nos leva a reafirmarnos na idea de opoñernos a esta instalación; é o concepto de “Espacio Sensible”, que se defíne como aquel que acolle na súa maioría a nen@s, anciáns e enfermos, tal como colexios garderías, residencias de anciáns, centros hospitalarios, prazas, parques…

Por tanto, as instalacións para as que se concedeu licencia, están situadas en un entorno de 100 metros de distancia respecto dos chamados espacios sensibles multiplicando o risco de contaminación electromagnética, incumplindo o principio de precaución, xa que non garantiza os cidadáns a inocuidad na súa exposición.

Asdo: Grupo Político Municipal