miércoles, 28 de septiembre de 2011

Nota informativa os medios de comunicación

ESQUERDA UNIDA RECRIMINA Ó PP DA MALA XESTIÓN NAS OBRAS DA PISCINA DO GRAXAL.


O Grupo Municipal de EU na última sesión plenaria, solicitou información sobre o estado no que actualmente se atopan as obras de reforma da piscina do Graxal. Recordaron que o que comezou sendo una reforma do vaso hai tres anos se está a converter nun cúmulo de inoperancias xa iniciadas pola anterior Corporación. Inicialmente presupostada en 111.000 euros, o seu custe ascende ós 200.000 euros según declaracións do Concelleiro Responsable da Area de Deportes, e aínda se están a pedir orzamentos para a demolición do edificio orixinal.


Esquerda Unida critica a falta de resolución do actual Goberno do Partido Popular, entre outras cousas por non terse percatado de que o acondicionamento da zona de esparexemento non estaba incluída no proxecto de reforma, recepcionando a obra igualmente. Ante a pregunta formulada por EU a resposta do executivo cambrés non fixo mais que embrollar aínda mais a situación desta obra, posto que nin se concretou o custe final da mesma nin o prazo estimado para que se poida facer uso da piscina despois de dous veráns seguidos sen poder facer uso dela.


Nota informativa os medios de comunicación

ESQUERDA UNIDA INSTA Á CREACIÓN DUN BANCO DE ALIMENTOS EN CAMBRE

O Grupo Municipal de EU, sendo conscientes da actual situación económica así como da existencia de familias no Concello que precisan axuda para poder chegar a fin de mes, propuxo ó Goberno Cambrés a instauración dunha fórmula que coidan idónea polas súas características.
Explica Esquerda Unida que a reciclaxe de alimentos é unha fórmula que xa existe e que se está a aplicar en múltiples Concellos de todo o Estado e que ten diferentes variantes tales como a recollida de alimentos e reparto en lotes polo propio Concello ou a celebración de convenios de colaboración cos Bancos de Alimentos xa existentes e que funcionan baixo as fórmulas de voluntariado.


Asimesmo EU insiste en que o sentido da petición deste estudio é comprobar o factible que podería chegar a ser levar a cabo esta iniciativa nun momento que no Concello de Cambre, desgraciadamente, aumenta o número de veciños que están entrando nunha situación complexa na que este tipo de iniciativas poden chegar a darlles un respiro e que si ademais, son fórmulas de fácil adopción e baixo custe, a obriga dos Poderes Públicos é asumir estas iniciativas con total responsabilidade.

Nota informativa os medios de comunicación


ESQUERDA UNIDA REPROCHA O GOBERNO DO PP DE CAMBRE O DESCOÑECEMENTO DO PROXECTO DE MELLORA DA PONTE DA RIA DO BURGO.

A consecuencia dunha pregunta plantexada no Pleno Ordinario celebrado o pasado día 22 de Setembro, o Goberno Cambrés recoñece non ter constancia da existencia dun proxecto xa aprobado polo anterior Goberno Socialista consistente na mellora da seguridade viaria na Ponte da Ría do Burgo.


Ante a pregunta realizada por EU o alcalde Manuel Rivas indicou que, tal e como manifestou en varios medios de comunicación él foi quen propuxo á Xunta a mellora da Ponte da ponte de O Burgo. Esquerda Unida, coida que esta resposta é totalmente inapropiada posto que a obriga dun Goberno Municipal é revisar e actualizarse nos proxectos existentes, para evitar que se dupliquen traballos, proxectos e por tanto custes que terminan repercutindo nas arcas Públicas.
Para o Grupo Municipal de Esquerda Unida este problema debe ser abordado de forma inmediata, e o Concello de Cambre, non pode seguir sendo expectador pasivo ante a situación. O feito que na vía pública a que se refire o problema concurran as competencias de tres Administracións, e decir concello de Cambre, Concello de Culleredo e a propia Xunta de Galicia, non pode facer esquencer a necesidade de unha actuación decidida co fin de proporcionar unha maior seguridade vial na zona, evitando que se produzcan danos irreparables.

viernes, 23 de septiembre de 2011

INICIATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL DE "ESQUERDA UNIDA" PRESENTADAS AS COMISIÓNS INFORMATIVAS E PLENO MUNICIPAL DOS DIAS 20 E 22 DE SETEMBRO.


MOCIÓN SOBRE A RÍA DE O BURGO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Unha vez mais o Grupo Municipal de EU trae a debate plenario a situación da ría do Burgo, porque a súa protección e saneamento resulta un problema urxente e inaplazable diante das continuas e cada vez mais graves agresións que está a sofrir, por eso cumpre de un xeito decidido unha actuación pública que poña freo o seu deterioro.

O estado da ría do Burgo, especialmente no tramo que comprende as marxes do territorio municipal de Cambre, resulta lamentable. As repetidas promesas sobre a súa recuperación por parte das autoridades, nunca se concretan nun plan integral e efectivo. Os colectores recentemente construidos, non impiden que cheguen as súas augas varios verquidos potencialmente contaminantes, existindo tamén desaprensivos que aproveitan a ría para desfacerse de residuos domésticos, todo elo sin falar do derrame de queroseno provocado recentemente.

Para EU a situación e de gravedade, observando dia a dia o deterioro do seu leito e da calidade das súas augas, desaparecendo parte da variedade faunística que ata hai pouco a tiña habitado.

O noso Grupo municipal non está preocupado solo polos efectos ecolóxicos do deterioro da ría do Burgo “de por si, gravisimos”, senón tamén polas consecuencias económicas e socias que a situación está orixinando e pode acentuarse no futuro, tendo en conta que podería constituir un decisivo factor para o desenvolvemento da zona si se aproveitaran axeitadamente as súas posibilidades de todo tipo. Por tal razón, entendemos que compre con urxencia abordar a conxunción de esforzos das Administracións e colectivos cidadáns implicados para poñer en marcha sin mais demora un programa de recuperación e aproveitamento integral da ría do Burgo.


POLO EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE “ESQUERDA UNIDA” PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- Instar as Administracións competentes para que asuman de un xeito definitivo as súas responsabilidades e traballar na mesma dirección, co fin de conseguir a completa rexeneración e recuperación da ría de O Burgo, co obxeto de establecer unha dotación orzamentaria que permita rematar no ano 2012 o proxecto integral de rexeneración, para que os mariscadores poidan realizar o seu traballo e os cidadáns poidan disfrutar da ría nas mellores condicións.

SEGUNDO.- Instar a Xunta de Galicia a que continue levando a cabo a instalación da rede de saneamento e as súas conexións a EDAR de Bens, para desenrolar os mecanismos necesarios para protexer os intereses dos mariscadores durante o tempo de inactividade.

TERCEIRO.- Instar o Ministerio de Medio Ambiente a que asuma a súa competencia na recuperación da ría de O Burgo, o tratarse de un dominio público maritimo-terrestre como define a Lei de Costas, redacte de forma urxente o proxecto para o tratamento e extracción de lodos, para que cando a Xunta remate a conexión das redes de saneamento locais a EDAR de Bens, o Ministerio poida executar inmediatamente a extracción e o tratamento de lodos na ría.

CUARTO.- Que o pleno do concello manifeste o seu apoio ás reivindicacións da Plataforma en Defensa da ría de O Burgo e colectivo de mariscadores, así como á convocatoria da manifestación do vindeiro 2 de outubro.


CAMBRE, a 16 de setembro de 2011

Asdo: Grupo Municipal de "ESQUERDA UNIDA"



ROGOS:


SOBRE A CREACIÓN DUN BANCO DE ALIMENTOS

1.- A reciclaxe de alimentos é unha medida que se realiza en moitas vilas do mundo. Os alimentos que se tiran no día a día dos supermercados de todo o mundo bastaría para alimentar a dúas poboacións mundiais. Pero lamentablemente todo ese material alimentario pérdese a pesar de que hai millóns de familias en situación de total precariedade.

-O noso Grupo municipal, consciente, dos “graves problemas sociais que hai no noso concello, onde viven familias que precisan de axuda para poder chegar a fin de mes”:

-PREGA o Goberno realice un estudo co fin de dotar a Cambre dun Banco de Alimentos.

2.- O noso Grupo Municipal xa ten plantexado en outras ocasións o perigro que supón para a circulación rodada e peonil a ausencia de iluminación na ponte da ría do Burgo no Temple, unha zona con intensa circulación rodada e beirarrúas deficitarias.

-PREGAMOS nos informen da situación do proxecto para a mellora da seguridade viaria no mencionado lugar

3.-
Visto o desnivel que existe entre o asfalto e as cunetas en diversos tramos da estrada entre Cela e Meixigo, e tendo en conta que tal situación ocasiona riscos tanto para a circulación rodada como peonil.

-Por isto PREGAMOS se proceda a inspeccionar a zona e tomar as medidas para a corrección dos desniveis nas cunetas existentes.


PREGUNTAS:

1.- No pleno Municipal do pasado 31 de marzo, o noso Grupo municipal presentou unha Moción (aprobada por unanimidade) sobre a “Protección da Fauna do rio Mero”

-¿Ten o Goberno local algunha información por parte das autoridades da Xunta de Galicia respecto a Moción presentada?

2.- No Pleno do pasado 19 de Xullo tras consultar o noso Grupo sobre o estado das obras da Piscina do Temple, se nos informa que a empresa que se está a facer cargo das obras aumenta a presupostación inicial en 40.000 euros sobre os 111.000 iniciais. O Concelleiro responsable da área de Deportes nos informa que se lle pediu documentación a “TERRAUGA” que xustifique dito aumento no prezo.

Posteriormente tal e como se recolle en Acta de Xunta de Goberno Local do 22 de Agosto o Concelleiro da Area de Deportes manifesta que a obra “excede os 200.000 euros”.
Ademais de que o presuposto duplica o, xa de por sí, elevado importe no que se determinou o custe das reformas da piscina, nos atopamos con que esta obra segue a ser un exemplo da ineficacia na xestión da mesma tanto para o anterior goberno como para o actual. O anterior por incapaz de axilizar o proceso de acondicionamento de dita instalación (levamos dous anos con dita obra) e o novo por ser incapaz de ter o control sobre as obras públicas que se teñen que realizar. Non pode ser, que unha obra que se execute durante o verán xa no mandato do novo grupo de Goberno, se faga sin que éste teña en conta un “pequeno” detalle: que o proxecto, non incluíra o acondicionamento da zona de esparcemento, polo que tampouco se puido abrir ó público este verán.

Baseándonos na información que se nos facilitou o noso Grupo Municipal

PREGUNTA

¿Cal foi o motivo polo que o Concelleiro responsable non se percatou de que unha piscina necesita zonas comúns por exemplo para poñer as toallas ou onde poidan estar os usuarios, ata o momento de recepcionar a obra? ¿Teñen pensado rematar dita obra este inverno ou terán os veciños que esperar outro ano mais (e van tres ) para poder disfrutar de dita instalación?¿En qué estado se atopan as conversas coa empresa, qué documentación aportaron, que datas teñen previstas para a fin das obras e cal é o prezo final no que finalmente vai a quedar esta reparación?


3.- Recentemente temos recibidos varias queixas dos usuarios das instalacións deportivas da Balastreira, en Cecebre. Se nos informa que os usuarios que queren xogar ó futbol no mesmo habitualmente non teñen a opción posto que se está a usar de forma prácticamente continuada tanto pola seman como durante a fin de seman polas persoas que practican Tiro con Arco.

En base a isto o noso Grupo Municipal

PREGUNTA:

¿Cómo se atopan reguladas as instalacións deportivas da Balastreira e como se reparten o uso entre os que queren xogar ó futbol e os que practican tiro con arco? ¿Qué medidas de seguridade están contempladas para que convivan dous deportes tan diferentes, co perigo implícito que deriva do tiro con arco?


COMISIÓN INFORMATIVA DE DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMO.

ROGOS:

1.- O Grupo Municipal de Esquerda Unida está a recibir queixas de veciñ@s da rúa Miguel González Garcés, sobre os ruidos que ocasionan as tapas de rexistros da subministradora de enerxía eléctrica Gas Natural-Unión Fenosa, instaladas na beirarrúa, que emiten un ruido molesto cando se pisa enriba das mesmas

-Por este motivo o noso Grupo municipal PREGA o Goberno local inste a GAS NATURAL-UNIÓN FENOSA a proceder o arranxo de ditas tapas.

2.- O talud da via ferrea situado no camiño entre Cela e O Canal, esta sendo afectado por desprendementos de pedras, ábores, etc; esta situación de ausencia de mantemento preventivo pon en risco a circulación, obstruindo tamén o propio vial e as cunetas.

-PREGAMOS se solicite a ADIF realice o mantemento dos taludes e terreos de afección anexos o trazado ferroviario, co fin de garantir a seguridade na zona.

3.- Durante o verán se fai especialmente importante realizar un mantemento das prantas ornamentais e os xardíns debido ó evidente aumento das temperaturas. Este mantemento non se está facendo coa frecuencia necesaria, bastando para comprobalo simplemente ver os maceteiros coas plantas totalmente secas e sin regar, o que fai que pasen de ser un elemento ornamental e decorativo a ter un aspecto decadente. Sirvan como exemplo as macetas e árbores da Costa da Tapia e o seu entorno.

PREGAMOS se tomen medidas para solventar este abandono dos elementos ornamentais e se nos informe sobre as condicións de mantemento que actualmente están vixentes.


COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANÍSMO E SEGURIDADE CIDADÁ.

PREGUNTAS:

1.- Veciñ@s do Temple denunciaron ante o noso Grupo o abandono de vehiculos en varias rúas. Esta mala práctica extendese tamén a outros lugares do Concello, a pesar de estar penalizado con sanción según contempla a “Ordenanza Xeral municipal sobre o Tráfico, Circulación de vehiculos a Motor e Seguridade Viaria do, Concello”

A suciedade e reducción de prazas de aparcamento que quedan inutilizadas, son algúns dos efectos negativos que ocasiona o abandono de vehiculos, destacando tamén o efecto de contaminación medio ambiental e perigro.

-¿Ten realizado o Goberno algunha actuación para correxir a situación e dar solución o problema?


2.- Na actualidade segue sen estar aberto ó publico o parque infantil situado nunha praza interior a altura do número 14, na Costa da Tapia correspondente a UE-23.

-¿Cal é o motivo ou motivos que impiden que os veciños non poidan facer uso de ditas instalacións?


CAMBRE, a 16 de setembro de 2011

Asdo: Grupo Municipal de "Esquerda Unida"

miércoles, 14 de septiembre de 2011



COMUNICADO DE PRENSA


O CONSELLO COMARCAL DE EU CORUÑA E O CONSELLO LOCAL DE EU CAMBRE APOIAN A CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN DA PLATAFORMA EN DEFENSA DA RÍA DO BURGO

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA QUE AS ADMINISTRACIÓNS PUBLICAS NON ESTÁN A ACOMETER AS INVERSIÓNS MÍNIMAS ESIXIDAS POLA LEI, COMO XA DETERMINOU A UNIÓN EUROPEA

O COORDINADOR COMARCAL DE EU, CÉSAR SANTISO, INDICOU “RESULTA VERGOÑENTO QUE EN PLENO SÉCULO XXI EUROPA TEÑA QUE REPRENDER AOS PODERES PÚBLICOS ESPAÑOIS POR NON TER FEITO OS DEBERES EN MATERIA DE SANEAMENTO”

A Plataforma en Defensa da Ría do Burgo, a que pertence Esquerda Unida, dende a súa constitución, convocou para o vindeiro 2 de outubro unha manifestación para exixir aos poderes públicos un plan de rexeneración e saneamento integral da ría. A manifestación partirá as 12:00 horas da Praza Europa do Burgo (Culleredo).

O consello comarcal de EU Coruña e o consello local de EU Cambre apoian a convocatoria de manifestación da plataforma en defensa da Ría do Burgo, unha convocatoria que se fai en beneficio da calidade de vida da cidadanía e en defensa dos postos de traballo do sector marisqueiro e da economía da nosa bisbarra.

Esquerda Unida considera que as Administracións publicas non están a acometer as inversións mínimas esixidas pola lei, como xa determinou a Unión europea. E o que é peor tanto a Admón. Central como a Xunta non ten intención seria de acometer nun futuro cércano o saneamento e tratamento de residuos.

O coordinador comarcal de EU, César Santiso, indicou “resulta vergoñento que en pleno século XXI Europa teña que reprender aos poderes públicos españois por non ter feito os deberes en materia de saneamento”.

Consello Comarcal da Coruña
Esquerda Unida

viernes, 9 de septiembre de 2011

INICIATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL DE "ESQUERDA UNIDA" PRESENTADAS AS COMISIÓNS INFORMATIVAS E PLENO MUNICIPAL DOS DIAS 6 E 8 DE SETEMBRO




MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE EU, SOBRE AS DEFICIENCIAS NO SERVIZO NOCTURNO DE URXENCIAS NO CENTRO DE SAÚDE DE CAMBRE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O Centro de Saúde de Cambre foi pioneiro na sua modalidade na área sanitaria de Galicia. A profesionalidade e eficacia do seu persoal, é motivo de orgullo para a maioría dos veciñ@s de Cambre e a súa área de influencia. A denominación de Punto de Atención Continuada, leva implicito que as instalacións permanecerán abertas as 24 horas e ofrecerá atención médica permanente.

Sendo a Sanidade o servizo máis necesario e que mellor debe funcionar nun estado de benestar, os nosos rexedores tanto Autonómicos como Municipais teñen a obriga de velar e traballar para conseguir que os seus cidadáns teñan cuberta esa necesidade do xeito máis adecuado, cómodo, eficaz e próximo a eles.

Nas Comisións Informativas do pasado 19 de Xullo o noso Grupo Municipal plantexou á Concelleira responsable a situación que nos foi trasladada por veciñ@s de Cambre. Dita situación é a insuficiente dotación de efectivos médicos para o Servicio de Atención Continuada que ten como consecuencia a posible falta de efectivos por un eventual desprazamento do facultativo de garda a un domicilio. A Concelleira responsable da área de Sanidade deu traslado da nosa petición ó director do Centro entregándonos a resposta que por email él lle facilitou. Nese escrito o propio Director do Centro, indica que únicamente hai un médico titular no Servicio de Atención Continuada de Cambre-Carral durante a noite, de modo que se un paciente acude ou chama no momento que este médico non se atope no centro, ou espera a que regrese ou tería que contactar co 061. Se informa ademáis que para as poboacions de menos de 30.000 habitantes esta situación entraría dentro do habitual.

O noso Grupo Municipal coida que é imprescindible o traslado desta situación á Administración competente por varios motivos:

O primeiro deles é que a poboación que atende este Servizo de Atención Continuada supera ós 30.000 habitantes. Non podemos esquencer que neste centro se atenden as urxencias tanto do Concello de Cambre como do de Carral, e a suma supera a citada cantidad de referencia.

Outro dos motivos é que non podemos deixar de ser conscientes de que estamos a falar dun servicio de atención de urxencias ou emerxencias efectivas que non poden ser demoradas por ser por definición alteracións da saúde que necesitan unha atención médica inmediata, que é un dereito da poboación.

POR ESTES MOTIVOS, O GRUPO MUNICIPAL DE “EU” PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- Que o Goberno local se dirixa a Consellería de Sanidade e a Xefatura Provincial de A Coruña, para que dote dos recursos e medios necesarios, ó Centro de Saúde de Cambre co fin de evitar as situacións de indefesión en materia asistencial.

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo aos grupos políticos con representación no Parlamento de Galicia, Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública e Dirección do Centro de Saúde de Cambre.

Setembro de 2011

Asdo: GRUPO MUNICIPAL DE "ESQUERDA UNIDA"


ROGOS:


1.- SOBRE O DEFICIENTE FUNCIONAMENTO DO 065.

Son moitas as denuncias e queixas dos usuarios/as do Servizo Galego de Transporte Adaptado. Un modelo que o anterior goberno da Xunta de Galicia considerábao pioneiro e modélico, convertíndose agora nun servizo mediocre e conflitivo.

No noso concello temos veciños/as que teñen que empregar este servizo para realizar os seus desprazamentos. Eles mesmos están a ser testemuñas da precariedade do funcionamento do transporte, sendo este un dos pilares para o desenrolo das necesidades para persoas dependentes, con movilidade reducida.

As Administracións Públicas deben ser sensibles as demandas e necesidades do conxunto da poboación, esta actitude en relación coas persoas con discapacidade débese traducir na adopción de medidas concretas e na posta en funcionamento de plans de actuación dirixidos á súa plena integración, así como a garantir a igualdade de oportunidades, a non discriminación e a accesibilidade universal.

Ante isto o noso Grupo considera que unha das responsabilidades do Goberno local é velar pola calidade de vida de todos os veciños/as e especialmente aqueles que teñen máis problemas, sendo a súa obriga facilitar apoio a estas persoas. Na actualidade as queixas en Cambre acentúanse sen que os usuarios/as obteñan unha resposta encamiñada a cubrir as súas necesidades.

Por todo isto Grupo Municipal de “EU”, PREGA ao Goberno e á súa concelleira responsable:

-Realicen todo tipo de xestións, mobilizando e se fose necesario denunciando este servizo e o seu mal funcionamento, así mesmo, procedan de maneira urxente e prioritaria a paliar con recursos propios, e dentro das súas posibilidades, as carencias e deficiencias deste servizo, atendendo ás distintas necesidades dos veciños/as, neste caso afectados por problemas de mobilidade.

2.- Veciños e usuarios do parque infantil ubicado na praza Miguel A. Blanco, denunciaron ante o noso Grupo o lamentable estado das instalacions, polo deterioro dos elementos de xogo e mobiliario urbano, incumplindo así a normativa vixente, preocupando dunha maneira especial un elemento de xogo que debido o seu estado atópase precintado pola policia local.

Logo de presentar distintos escritos por rexistro a dia de hoxe seguen sin ter resposta, feito que incomoda e molesta os usuarios de dita instalación.

E por todo isto o noso Grupo
PREGA:

-Se proceda coa maior urxencia a reparar e acondicionar as deficiencias denunciadas.
-Dar cumplida contestación os escritos presentados polos veciñ@s.

3.- O noso Grupo Municipal ten recibido múltiples demandas por parte de veciños do Temple solicitando unha reorganización do sentido da circulación da rúa Estanque de Abaixo. As dimensións de dita rúa, con prazas de aparcamento a ambos marxes fai imposible a ordenación do tráfico en dobre sentido, posto que si dous vehículos se cruzan, un deles ten que retroceder para que o outro circule. Esta situación, fai que os atascos nesta rúa sexan constantes e en algúns casos con perigro de accidentes.
-En base a esto, PREGAMOS se de traslado ós técnicos competentes para realizar un estudo de reorganización do sentido de circulación na citada rúa.


PREGUNTAS:


1.- En varias ocasións, o noso Grupo municipal ten plantexado a falta de sinalización das instalacións deportivas de titularidade pública do concello. A pesar do tempo transcurrido e das promesas dos responsables do goberno anterior, na actualidade ainda non se procedeu a dar cumprimento o solicitado.-¿Pode informarnos o responsable da área, si nas actuacións inmediatas está contemplado dotar o noso concello de carteis informativos indicando as instalacións deportivas que carecen de sinalización?

2.-Veciños do Drozo, Freande e Bellavista, presentaron no Concello un prego de firmas solicitando a instalación de un paso de peóns, frente o bar “Casa Manuel”, para tratar de resolver os problemas de perigro que se ven sometidos diariamente as persoas o ter que cruzar a estrada no lugar.

-¿Ten previsto o goberno algunha actuación, co fin de dar solución a tan demandada petición veciñal?

3.- No Pleno do pasado día 21 de Xullo preguntamos pola frecuencia na limpeza dos contenedores. A esta pregunta o Concelleiro de Obras nos resposta que o Consorcio realiza limpeza mensual durante os meses de verán e de forma trimestral durante o resto do ano. Asimesmo tamén nos informa que o 27 de Xullo de 2011 terá lugar unha reunión co Consorcio onde tratarán diferentes temas entre os que se atopa éste mesmo.

Por tanto, desde o Grupo municipal de “EU” PREGUNTAMOS cal foi o contido de dita reunión respecto ó tema da limpeza dos contenedores. Asimesmo, solicitamos que se nos facilite un informe coas últimas limpezas realizadas e a previsión de limpeza que ten planificada o Consorcio según a reunión que mantiveron.


COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉXIME INTERIOR, ECONOMÍA E FACENDA.


ROGOS:

1.- Na anterior lexislatura, Constituise con carácter permanente a mesa de contratación para asistir ao órgano de contratación na adxudicación dos contratos por procedemento aberto e restrinxido en todos os expedientes de contratación que se incoen no concello. Na dita mesa estaban representados todos os Grupos presentes na Corporación.

-Pode informarnos o concelleiro responsable do motivo de non constituir con carácter permanente a mencionada mesa de contratación onde teñan representación os distintos Grupos representados no pleno do concello.


COMISIÓN INFORMATIVA DE DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMO.

PREGUNTAS:

1.- Transcurridos case dous anos da recepción por parte do concello do alumeado público instalado mediante o FEIL na parroquia de San Lourenzo, na actualidade sigue sin dar servizo os veciñ@s.

-¿Que información ten o Goberno sobre o problema, e si ten tomado ou pensa tomar algún tipo de medidas legais para dar solución a situación?

2.- O saneamento en varios lugares do concello é unha das preocupacións que os distintos Grupos teñen plantexado con insistencia o longo da lexislatura anterior. Unha vez mais o noso Grupo PREGUNTA:

-¿Para cando está previsto poñer en servizo o saneamento en San Lourenzo, e Anceis?

3.- -¿Poden informarnos da situación dos proxectos do POS da Deputacion provincial previstos a realizar no presente ano?


COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDADE CIDADÁ, MOBILIDADE CULTURA E TURISMO

PREGUNTAS:

1.-¿Poden informarnos dos problemas existentes, que evitan que non se teña entregado o Local Social de San Lourenzo os veciñ@s para facer uso das instalacións?


COMISIÓN INFORMATIVA DE DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMO.


1.- O pasado dia 2 produciuse un verquido de 36.000 litros de combustible na rede de pluviais do veciño concello de Culleredo, afectando de unha maneira importante a ría do Burgo.

-PREGAMOS nos informen da situación ante a gravedade do acontecido.


Setembro 2011


Asdo: GRUPO MUNICIPAL DE "ESQUERDA UNIDA"


lunes, 5 de septiembre de 2011

O CONSELLO COMARCAL DE ESQUERDA UNIDA INVITA AOS CORUÑESES E CORUÑESAS A PARTICIPARES NA CONCENTRACION DO MARTES AS 19:00 HORAS DIANTE DA DELEGACION DO GOBERNO CONVOCADA POR CCOO E UGT.
ESQUERDA UNIDA CHAMA Á CIDADANIA A MOBILIZARSE EN CONTRA DA REFORMA DA CONSTITUCION.