miércoles, 27 de junio de 2012


INICIATIVAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA, AS COMISIÓNS INFORMATIVAS E PLENO MUNICIPAL CORRESPONDENTE O MES DE MAIO DE 2012.

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA, SOBRE A REALIZACIÓN DUN CENSO DE BENS A NOME DA IGREXA CATOLICA EN CAMBRE.

     EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O déficit que España ten e a caída da actividade económica, é consecuencia dunha inadecuada xestión das institucións públicas, do espolio desenvolvido polos mercados, os especuladores e os bancos, da permisividade para a circulación de diñeiro negro e pola enorme fraude fiscal existente, todo iso recae, exclusivamente, sobre as costas da cidadanía, que sofre: un agonístico paro, co aumento da pobreza, un perigoso recorte de innumerables e básicos dereitos sociais, o aumento do IRPF, xunto á baixada unilateral dos salarios e o aumento de diversos impostos, incluído o imposto de bens inmobles (IBI)

Que o RDL 20 de 30.12.11 de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público, insta á Corporacións Locais a unha subida do IBI de entre o 4 e o 10%

Esta irregular situación, agrávase coas exencións fiscais das que gozan diversas entidades, en especial a igrexa católica (que é a maior posuidora de bens inmobles) e outras confesións.

O pasado 2 de marzo o Grupo Parlamentario de Esquerda Unida no congreso dos deputados fixo unha serie de preguntas nas que, entre outros puntos concretos, interrogaba ao Goberno do PP se tiña previsto seguir o exemplo de Italia, onde recentemente se acordou que a Igrexa pague o IBI polos seus bens inmobles; Tamén nos interesamos polas medidas do Goberno para terminar cos privilexios fiscais inxustificados, seguindo a orientación da Comisión Europea.

A resposta escrita do Goberno do PP foi: “tales bens estarán inscritos a favor da entidade católica que corresponda e serán os Concellos os que deben xirar o correspondente imposto e a igrexa xustificar, no seu caso, a exención correspondente”.

A fraude fiscal e a exención de impostos como o do IBI e outros, grava enormemente ás nosas arcas municipais, feito que consideramos enormemente inxusto.

POR ISO O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO A DOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

 PRIMEIRO: Que se faga un censo, no Concello de Cambre, dos bens inmobles rústicos e urbanos que están censados e rexistrados a nome da igrexa católica e doutras confesións relixiosas, así como das súas entidades e asociacións afíns.

SEGUNDO: Que no caso de que no noso Concello se estea aplicando algún tipo de coeficiente reductor da taxa de recollida de residuos sólidos urbans á Igrexa Católica, sexa informada esta Corporación Municipal.


                      En Cambre, a  22 de xuño de 2012

 ROGOS:

1.- Veciños da zona, (sobre todo agricultores) denunciaron ante a nosa organización o mal estado da ponte en Brille (Andeiro), onde un dos laterais atopase fundida e desplazada da estrada formando un socavón, o que supón o evidente perigro para as persoas e vehiculos que diariamente circulan pola zona.

 -Por esta razón EU PREGA se realice unha actuación  para garantir a seguridade e non ter que lamentar ningún accidente.

2.- En varias   ocasións o Grupo Municipal de EU denunciou o sistema de protección existente na Plaza Manuel Lugrís. Os sistemas de protección para evitar  caidas neste recinto son uns soportes metálicos verticais onde estan anclados uns perigrosos cables de aceiro que poñen en risco a integridade fisica dos nenos e nenas que  frecuentan e xogan en dita praza.

Non estamos ante un posible problema, estamos ante un problema real, que ten probocado cortes e feridas. A mais deste feito non podemos esquecer a inutilidade total deste sistema de protección, para evitar as posibles caidas dende alturas que superan nalgún lugar   os dous metros.

Por todo esto  o noso Grupo  PREGA que coa máxima  urxencia, se elimine  dito sistema de protección, instalando  outro mais axeitado de acordo coa normativa vixente para este tipo de instalacións, do mesmo xeito,  se proceda a  adoptar as medidas  técnicamente  necesarias para que temporalmente poidamos garantir a total seguridade das persoas, sobre todo dos nen@s.

3.- Cando se construiu a presa de Cecebre, expropiaronse terreos no noso término municipal para a construcción do encoro. O noso Grupo municipal xa ten preguntado o Goberno do concello si por parte de EMALCSA se recibía algunha compesación económica, corresponde as propiedades expropiadas.

-PREGAMOS nos informen das xestións realizadas ante a Deputación Provincial para esixir o concello da Coruña o pago do mencionado imposto.

 PREGUNTAS:

1- O  Grupo municipal de EU ten presentado varias iniciativas a favor do transporte público no noso Concello e no conxunto  da área metropolitana. Tamén os distintos gobernos de Cambre teñense manifestado a favor do tren de proximidade, é pola creación de infraestructuras para potenciar o servizo.
Por esto PREGUNTAMOS:
-¿Que xestións ten realizado o Goberno local ante ADIF, e  o propio Goberno do Estado, para potenciar o ferrocarril de proximidade e a construcción dun apeadeiro nas cercanías da urbanización da Barcala?

2.- No  pleno do pasado mes de decembro, tratamos sobre o problema das medicións das radiacións das antenas de telefonía móbil instaladas nun edificio da Costa da Tapia. Tendo en conta a preocupación existente entre a cidadanía e transcurrido un tempo mais que prudencial para facilitarnos información sobre o tema.

O noso Grupo PREGUNTA unha vez mais ¿si se ten realizado algún tipo de medicións e comprobacións sobre o nivel de emisións de radiacións emitidos por ditas antenas?, de ser afirmativo ¿cales foron os resultados?

3.- Numerosos usuarios dos centros de saúde do Concello de Cambre teñen contactado con EU para manifestar o seu descontento e queixas polo servizo de cita previa recentemente imprantado nos ditos centros. As queixas baséanse fundamentalmente no elevado custe que supón unha chamada a un servizo 902, así como polo engorroso que resulta ir seleccionando as diferentes opcions do menú ata chegar a pedir a cita, algo que para moitas persoas supón unha obriga de desprazarse físicamente ata o centro.

En base ò anteriormente exposto o noso GM, pregunta

¿Ten o goberno coñecemento desta situación e teñen previsto dar algunha solución alternativa para pedir cita previa?


                          En Cambre, a  22 de xuño de 2012


 COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS SERVIZOS E URBANÍSMO.

ROGOS:

1.- Co obxectivo de mellorar a seguridade no vial de Cela a Meixigo, SOLICITAMOS se instalen biondas de seguridade na parte esquerda  da estrada onde existe unha curva pronunciada a altura do número seis, ou no seu lugar  outras medidas de seguridade conforme as normativas de protección establecidas.

2.- A senda peonil do paseo fluvial do rio Mero, encontrase nun estado bastante lamentable devido a maleza que invade, sabemos que o seu mantemento non depende do Concello, si non da administración autónómica.
-Por esto, PREGAMOS se requira a Xunta de Galicia para que manteña dito paseo nas condicións optimas para o seu disfrute.

3.- Transcurridos varios anos  de executarse as obras de acondicionamento, recuperación medioambiental e posta en valor da área de espallamento das Gamelas, o que se dotou de  mesas, bancos e outros elementos para  área recreativa con unha inversión de diñeiro importante.

-Ante o deplorable estado de abandono nas labores de mantemento PREGAMOS se realicen os traballos necesarios que require o lugar.

 COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS SERVIZOS E URBANÍSMO.

 PREGUNTAS:

1.- Que xestións se teñen realizado para dar solución a ubicación do paso de peóns situado na Volta das Carrozas, co fin de mellorar a situación e aumentar a seguridade?

2.- A rede de camiños públicos do concello, constituie un elemento indispensable para a comunicación entre distintos lugares, a proliferación de maleza empeza a  provocar situacións que dificultan a circulación e incrementa o risco de incendios e accidentes.

-Por esto PREGUNTAMOS:
-Qué prazos e actuacións ten previstas o Goberno  respecto o desbroce e acondicionamento  destas infraestructuras?


                          En Cambre, a  22 de xuño de 2012

                         Asdo.  Grupo Político Municipal

domingo, 24 de junio de 2012PARO EN CAMBRE


Datos de MAIO de 2012 para o Concello de CAMBRE.

Evolucion  de los datos de parados para el Municipio de CAMBRE hasta MAYO del 2012.Ver 
Mayo 2012 Total
Parados
Variacion
Mensual Anual
Absoluta
Relativa Absoluta Relativa
Total
2264 -16 -0.70 % +362 19.03 %
HOMBRES
1114 +13 1.18 % +232 26.30 %
MUJERES
1150 -29 -2.46 % +130 12.75 %
MENORES DE 25 AÑOS:
169 -13 -7.14 % +23 15.75 %
HOMBRES
94 -18 -16.07 % +6 6.82 %
MUJERES
75 +5 7.14 % +17 29.31 %
ENTRE 25 Y 44 AÑOS
1199 -3 -0.25 % +169 16.41 %
HOMBRES
569 +23 4.21 % +111 24.24 %
MUJERES
630 -26 -3.96 % +58 10.14 %
MAYORES DE 45 AÑOS
896 0 0 % +170 23.42 %
HOMBRES
451 +8 1.81 % +115 34.23 %
MUJERES
445 -8 -1.77 % +55 14.10 %
SECTOR:
         
AGRICULTURA
31 0 0 % +5 19.23 %
INDUSTRIA
430 -11 -2.49 % +82 23.56 %
CONSTRUCCIÓN
331 +3 0.91 % +49 17.38 %
SERVICIOS
1339 -3 -0.22 % +237 21.51 %
SIN EMPLEO ANTERIOR
133 -5 -3.62 % -11 -7.64 %

viernes, 22 de junio de 2012


COMUNICADO DE PRENSA

A EXECUTIVA NACIONAL DE ESQUERDA UNIDA CONSIDERA UN GRAVE DÉFICIT DEMOCRÁTICO O VETO DO PP Á INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR DA SANIDADE PRESENTADA POLA PLATAFORMA CIDADÁ SOS SANIDADE PÚBLICA

ESQUERDA UNIDA – OS VERDES SEGUIRÁ A DEFENDER UNHA SANIDADE PÚBLICA , UNIVERSAL E GRATUÍTA

A COORDINADORA NACIONAL DE EU, YOLANDA DÍAZ, INDICOU QUE “ESTAMOS ANTE UNHA DECISIÓN GRAVE, O VETO IMPOSTO POLO GOBERNO DO PP A ESTA INICIATIVA LEXISLATIVA POPULAR SUPÓN UN GRAVE ATAQUE Á CIDADANÍA”
 

Para Esquerda Unida a situación actual de Galicia en materia de servicios sociais, está a sufrir un ataque ata o de agora descoñecido. Os recortes aplicados polo goberno da Xunta de Galicia provocan unha verdadeira indignación na cidadanía, exemplo delo son as 45.000 firmas presentadas pola plataforma SOS Sanidade Pública.

A executiva nacional de Esquerda Unida considera un grave déficit democrático o rexeitamento do PP á iniciativa lexislativa popular da sanidade presentada pola plataforma cidadá SOS sanidade pública. As ILPs son un dereito que os cidadáns temos recollido, para seren debatidas no Parlamento. Esta violación do dereito da cidadanía responde ás políticas de imposición e non respeto que se están a elaborar dende o Partido Popular.

Esquerda Unida – Os Verdes seguirá a defender unha sanidade pública, universal e gratuíta, loitando da man de colectivos e movementos sociais. A sanidade é un dereito que, coas políticas impostas polo goberno do PP, se está a privatizar querendo convertela nunha mercadoría máis.

Asemade, EU-V quere mostrar o seu apoio incondicional á Plataforma SOS Sanidade Pública, para seguir loitando polos nosos dereitos, que con unidade de acción conseguiremos que non nos sexan usurpados.

A coordinadora nacional de EU, Yolanda Díaz, indicou que “estamos ante unha decisión grave, o veto imposto polo goberno do PP a esta iniciativa lexislativa popular supón un grave ataque á cidadanía”. Con este veto, o goberno de Feijóo vén de menosprezar o apoio e o descontento que a cidadanía quixo mostrar co respaldo de 45.000 sinaturas a unha ILP contra a privatización da sanidade pública.

Gabinete de Prensa
Secretaría de Comunicación
Executiva Nacional de Esquerda Unida

jueves, 14 de junio de 2012


COMUNICADO DE PRENSA

ESQUERDA UNIDA – OS VERDES ELIXIRÁ, NO CIRCO DE ARTESÁNS DENDE AS 10:30 H. DO VINDEIRO SÁBADO, A SÚA CANDIDATURA PROVINCIAL PARA AS VINDEIRAS ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA

ESQUERDA UNIDA DESENVOLVERÁ A SÚA CONVENCIÓN PROVINCIAL CUN ACTO PÚBLICO ABERTO E PARTICIPTATIVO SEN PRECEDENTES NA CORUÑA

O COORDINADOR COMARCAL DE EU, CÉSAR SANTISO, INDICOU QUE “SEGUIMOS COA NOSA DECIDIDA APOSTA POLA CONFECCIÓN DUNHA FRONTE AMPLA DE ESQUERDAS QUE SEXA QUEN DE PARAR A XEIRA DE AGRESIÓNS CONTRA A MAIORÍA SOCIAL DESENVOLVIDA POLAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS DE PP E PSOE”


Hoxe o coordinador comarcal de EU, César Santiso, desenvolveu unha rolda de prensa para presenar a convención provincial que o seu partido desenvolverá na Coruña de maneira participativa, xunto co tecido asociativo e organizacións políticas e sindicais.

Os ataques contra os dereitos da cidadanía desenvolvidos polos nosos gobernantes requiren dunha resposta articulada e coherente dende a esquerda real, aquela que busca a transformación da sociedade para demostrar que hai alternativa.

Dende Esquerda Unida, conscientes da devandita situación, comezamos fai máis de dous anos co proceso de Refundación da Esquerda, un proceso aberto e plural para abrir a nosa organización a toda a cidadanía alternativa, aos movementos sociais e a outras forzas políticas de esquerdas e ecoloxistas que compartisen a nosa proposta de unidade de acción. Un proceso que se mantén no tempo e que foi enriquecéndose coas mesas de converxencia social, e coa convocatoria social na que a nosa organización apostou por construír dende a base da sociedade unha alternativa que cristalizou no programa electoral co que nos presentamos as pasadas eleccións xerais do 20 N.

O coordinador comarcal de EU, César Santiso, indicou que “seguimos coa nosa decidida aposta pola confección dunha fronte ampla de esquerdas que sexa quen de parar a xeira de agresións contra a maioría social desenvolvida polas políticas neoliberais de PP e PSOE, que actuando ao ditado dos mercados están a asfixiar ás familias traballadoras deste pais. Por iso agora máis que nunca é necesario a unión sinérxica da esquerda política e a esquerda social”.

Esquerda Unida desenvolverá a súa convención provincial cun acto público aberto e participtativo sen precedentes na Coruña, no que participarán múltiples organizacións do ámbito político, sindical, ecoloxista e movementos sociais, ademais do deputado do grupo parlamentario de EU-V a esquerda plural, Ricardo Sixto. Máis de 30 organizacións foron convidadas, respostando favorabelmente a meirande parte delas, das que unha quincena interviran activamente achegando a súa voz e as súas reflexións ao debate os secretarios xerais da unión comarcal de CCOO, UGT, o Sindicato Ferroviario en representación do sindicalismo alternativo da confederación intersindical, Sindicato Labrego Galego, Partido Humanista, Partido Comunista de Galicia, membros do 15M, Plataforma Galicia Mellor sen Touradas, novos republicanos 1905, hermandad obrera de acción católica, mundo sin guerra y sin violencia, asociación contra a violencia de xénero Ve-la luz, médicos del mundo ou asociación Fuco Buxan.

Esquerda Unida – Os Verdes elixirá, no Circo de Artesáns dende as 10:30 h. Do vindeiro sábado, a súa candidatura provincial para as vindeiras eleccións ao parlamento de Galicia. A elección da emblemática sociedade coruñesa para desenvolver o acto non é cuestión fortuíta, senón que responde a intención de EU-V de colaborar coa asociación na difícil situación económica que está a pasar, e porque este acto tan novedoso, aberto e participativo merece dun local histórico como este”.

Consello Comarcal da Coruña
Esquerda Unida

viernes, 8 de junio de 2012
Queremos Saber la verdad sobre la crisis de la banca

Una Comisión de la Verdad sobre la crisis de Cajas y Bancos

El Partido Popular está recortando la escuela y la sanidad. El Gobierno ha aplicado 10.000 millones de euros en recortes a la inversión en la educación, perjudicando así el futuro de nuestros hijos e hijas y de nuestra sociedad, y al gasto en sanidad pública que es fundamental para la salud y el bienestar de todos nosotros. Con los ajustes que exige a las comunidades autónomas, éstas tendrán que optar por hacer más recortes en estos servicios sociales básicos o hacerlos en otros gastos. En las gobernadas por el Partido Popular los recortes se van a aplicar a 'rajatabla' sobre escuelas, asistencia sanitaria y hospitalaria, y dependencia.

Sin embargo, los bancos y cajas tienen barra libre. En el caso de Bankia, el Gobierno va a reforzar el capital del banco con casi 24.000 millones de euros (cerca de 2,5 veces lo que se recorta en educación y sanidad).

Desde que comenzó la crisis, bancos y cajas han recibido más de 500.000 millones de euros en ayudas de distinto tipo (ayudas directas, avales para renegociar sus créditos, préstamos transformables en capital y créditos del Banco Central Europeo al 1% por tres años).

PSOE y PP han entregado al capital financiero privado la mitad del ahorro y el crédito del país mediante la privatización y bancarización de las Cajas de Ahorro, seguidas ahora de su expolio.

De hecho, todas las medidas que se nos han presentado como medidas para salir de la crisis han sido, en el fondo, medidas para mejorar la situación de bancos y cajas.

Por ello, las políticas aplicadas para salir de la crisis han sido una auténtica estafa.

Pese a todo, parece que las ayudas a Bankia no serán las últimas. Otros bancos y cajas pueden necesitar aún más dinero. Estimaciones prudentes hablan de 50.000 millones de euros, pero todo dependerá del resultado de una auditoría que van a hacer auditores extranjeros bajo la supervisión y control del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Si esas auditorias son negativas serán precisos nuevos rescates.

¿De dónde saca el Gobierno el dinero para esas ayudas?

Endeudándose más aún. Cada 10.000 millones de inyección a los bancos es casi 1 punto del PIB más de deuda por la que hay que pagar intereses. Todo ello, el crédito y sus intereses, hay que pagarlo con dinero de los y las contribuyentes. Con dinero que sale de nuestros bolsillos.

Dinero que se debería utilizar para educación, salud, dependencia y otros gastos sociales y se usa para ayudar a los bancos.

¿Cómo han llegado a esta situación?

Ni los Gobiernos del PSOE ni los del PP quisieron detener la especulación inmobiliaria. Las Cajas de Ahorro, con ejecutivos nombrados por los gobiernos autonómicos presididos por el PSOE y el PP, colaboraron de forma sobresaliente en la misma.

Pero ha habido algo más que eso. Créditos temerarios, operaciones de dudosa legalidad, evaluación cómplice de los riesgos, seguimiento de políticas de infraestructuras sin ningún respaldo serio (que han dado lugar a aeropuertos inútiles y a cientos de miles de viviendas vacías y a urbanizaciones y polígonos sin uso).

Y ha habido también una gestión deplorable. Retribuciones y pensiones escandalosas, falsedad en los balances contables y una escasa diligencia culpable en la supervisión del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

¿Queremos saber lo que ha pasado y quienes son los responsables

Izquierda Unida ha pedido que se cree una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados que depure las responsabilidades políticas y administrativas que existan en la gestión de las instituciones financieras, en el trabajo de los organismos de supervisión y en la acción de las autoridades políticas y administrativas. Esta Comisión debe tratar especialmente la gestión en las instituciones intervenidas o que puedan intervenirse, como BFA/Bankia, Bancaja, la CAM, Caja Castilla La Mancha, NovaCaixaGalicia, UNIMM, el Banco de Valencia y otras.

Se trata de crear una auténtica 'Comisión de la Verdad' sobre la crisis de las instituciones financieras españolas.

Pero esta Comisión no encuentra apoyo en los partidos mayoritarios. Realmente tienen responsabilidades compartidas en todo el proceso que nos ha llevado a esta situación y eso explica sus resistencias.

No obstante, si esa Comisión no sale adelante y/o complementariamente a su trabajo, Izquierda Unida, apelando a la ciudadanía y a las organizaciones sociales, está dispuesta a colaborar en la puesta en marcha de un auténtico Tribunal Social sobre las Responsabilidades en la Crisis de las Instituciones Financieras.

Vamos a pagar con nuestros impuestos el agujero financiero de Cajas y Bancos y tenemos derecho a saber lo que ha pasado y a exigir responsabilidades para que los culpables sean identificados y castigados.


NOTA INFORMATIVA DO GRUPO MUNICIPAL DE “EU” DE CAMBRE

 O Grupo Municipal de Esquerda Unida, quere denunciar o mal estado no que se encontra a Ponte situada no lugar de Brille na parroquia de Andeiro, onde un dos laterais está desprendido, formando un socavón con un desnivel considerable, o que supón un perigro, tanto para os viandantes como para os vehiculos   que a diario utilizan o vial.

Veciños da zona, (sobre todo agricultores) denunciaron ante a nosa organización o mal estado da infraestructura e o abandono, que a través do tempo se ven producindo. Por esta razón EU solicita unha actuación inmediata para garantir a nseguridade e non ter que lamentar, en un futuro ningún accidente.

En liña co exposto anteriormente  a nosa organización  presentará unha iniciativa no próximo pleno municipal para demandar se realice unha actuación urxente; polo que, en ningún caso podería xustificarse unha demora na realización das obras, que excedera do tempo imprescindible para realizar o proxecto e os trámites legalmente  necesarios.

Asimesmo, solicitamos que se proceda de inmediato a proceder a sinalizar o lugar e apercibir do perigro existente.

Asdo:  Grupo Municial

domingo, 3 de junio de 2012

Nota informativa de “Esquerda Unida” de CambreO GOBERNO DO PP DE CAMBRE NEGASE A REALIZAR UN CENSO DOS BENS DA IGREXA SOLICITADO POR ESQUERDA UNIDA

Na ultima sesión plenaria celebrada en Cambre e con motivo da solicitude do Grupo Municipal de EU, na que pregaban ó equipo de goberno que realizase un censo dos bens inmobles tanto rústicos como urbáns en Cambre.

A Concelleira de Economía e Facenda, Marta Vázquez Golpe, negouse en rotundo a tramitar dita solicitude por parecerlle unha "tontería" perder tempo e recursos en realizar un censo de bens a nome da Igrexa en Cambre.

Según a Concelleira de Esquerda Unida. Olga Santos, esta negativa obedece a razons meramente ideolóxicas e sin fundamento xurídico, posto que o censo solicitado podería chegar a supoñer unha importante aportación ás arcas do Concello, a través do cobro do IBI a aquelas propiedades da Igrexa que non teñan por qué estar exentas.

Denuncia Esquerda Unida, que novamente se atopan ante un Goberno que aínda que goberna en minoría, compórtase con absoluto autoritarismo e falta de diálogo, aínda que a demanda está nas rúas, motivo polo que EU seguirá no seu empeño e solicitará mediante o Rexistro do concello se nos facilite un listado de todos os bens de propiedade da igrexa no concello de Cambre, detallando os que estean ou non suxetos da exención de Impostos de Bens Inmobles.

Esquerda Unida esixe o Goberno unha intervención inmediata no asunto e solicita unha actitude mais enerxica na defensa dos intereses dos veciños.

Asdo: Juan A. Fernández López. Responsable local


INICIATIVAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DE "EU" NAS COMISIÓNS INFORMATIVAS E PLENO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE DE ESQUERDA UNIDA, SOBRE A RETRANSMISIÓN DOS PLENOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A importancia das novas tecnoloxías da información e a comunicación nas Administracións Públicas faise patente cunha cada vez maior presenza de ferramentas informáticas que permiten ó cidadán o acceso á información e ós trámites administrativos.

A crecente democratización da información a través do abaratamento dos medios e das melloras técnicas, permite hoxe en día que a tecnoloxía estea presente en casi tódolos ámbitos da vida.

Os Plenos Municipais, como lugar de toma de decisións e debate de asuntos que afectan directamente ós veciños do municipio teñen que ter o carácter público necesario, para que todos os veciños poidan ter a mesma oportunidade de coñecer directamente o seu contido.

A adaptación dos Concellos (como escalón mais cercano e directo no trato co cidadán) a estes cambios dixitais é o que establece a Lei 11/2007 de Administración Electrónica e os seus desenrolos posteriores, que obriga ós Consistorios a establecer as fases de implantación de estes dereitos esixibles polos cidadáns en todo o que afecta o seu acceso electrónico ós servizos públicos. Falamos, por tanto de cuestións que teñen que ver coa transparencia e cun modelo de Goberno Aberto.

Asimesmo o acusado distanciamento da política en relación coa sociedade debe acurtarse a través de mecanismos que faciliten a transparencia das decisións tomadas polos representantes públicos.

O desenrolo e abaratamento das tecnoloxías da información pon ó alcance da man de calquera Concello a posibilidade de ofrecer ós cidadáns e a baixo custe unha comunicación directa sobre aquelas cuestións que lles afectan e que se debaten e dirimen nos Plenos Municipais, cuxas sesións son públicas pero non sempre contan coa afluencia que desexaríamos, porque tamén temos que ter en conta que cuestións como os problemas de mobilidade, a idade, ou responsabilidades de todo tipo impiden a moitas persoas, desprazarse ata o Concello e saír da casa para asistir ós Plenos, o que non significa que non estean interesados neles. É a nosa obriga, facilitarlle a tódolos veciños a opción de seguir o debate no que se toman acordos que lles repercuten directamente.

A proposta que presentamos nesta Moción pode ser levada a cabo cunha mínima inversión económica, que redundará na participación veciñal, na imaxe que transmita esta Corporación e no crecemento dentro de unha sociedade dixital.

POLO EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO: Dotar de medios técnicos para a gravación de imaxe e son, dos Plenos Municipais e a súa emisión en directo a través de "streaming" ou calquera outro dispositivo de similares características.

SEGUNDO: Habilitar espazo visible e facilmente accesible na web municipal na que hospedar as diferentes gravacións, con indicacións da data da celebración e sesión que se pode visualizar, para a consulta en diferido de sesións xa celebradas.

TERCEIRO: Utilizar os medios de información do Concello, tales como a propia páxina web ou os paneis informativos, entre outros, para anunciar as retransmisións e informar ós veciños desta opción de participación na vida política do Concello.

En CAMBRE, a 26 de maio de 2012


ROGOS:

1.- O Noso Grupo municipal reuniuse con persoas de Cambre que dende fai anos reclaman a instalación nun centro de saúde do concello dun equipo de “Presoterapia” para tratamento as mulleres operadas de cáncro de mama, co fin de realizar drenaxes linfáticos tras a operación. Ata o momento, estas pacientes teñen que trasladarse a dependencias na cidade da Coruña e esperar un largo periodo entre cita e cita para recibir as sesións de tratamento, ou do contrario asumir un coste no servizo privado.

-Por esto SOLICITAMOS ao Goberno realice as xestións oportunas para implantar este servizo en Cambre ou no ámbito dos concellos do Consorcio das Mariñas

2.- A falta de escasos tres meses para as festas de Santa Maria en Cambre, non temos coñecemento concreto da programación de ditos eventos.

Por esto PREGAMOS nos informen da programación das festas, e do orzamento previsto para a súa organización.

3.- Atendendo á actual crise económica e o déficit que ten España, como consecuencia da inadecuada xestión das institucións públicas, así como a actual petición de numerosas organizacións, asociacións, partidos políticos e outros axentes sociais que coidamos necesario que a Igrexa debe pagar ó IBI polos seus Bens Inmuebles.

Sin esquencer o RDL 20 de 30.12.11 de medidas urxentes en materia presupuestaria, tributaria e financiera para a corrección do déficit público, que instabas ás Corporacions Locais a una subida do IBI de entre o 4 e o 10%.

Tendo en conta as execcións fiscais das que disfrutan diversas entidades, sobre todo a Igrexa Católica, que é a maior poseedora de bens inmobles.

E sobre todo, ante a resposta escrita do Goberno do PP ante as preguntas que o Grupo Parlamentario de IU no Congreso dos Diputados, na que literalmente dixo: “que os bens inmobles propiedade da Igrexa Católica estarán inscritos ó seu favor e serán ós Concellos os que deban xirar o correspondente imposto e a igrexa xustificar, no caso de que así corresponda, a exención correspondente.”

Polo exposto o noso Grupo Municipal presenta o seguinte ROGO:

-Que se faga un censo no Concello de Cambre dos bens inmobles rústicos e urbanos que estean censados e rexistrados a nome da Igrexa Católica e outras confesións relixiosas, así como das súas entidades e asociacións afins.

PREGUNTAS:

1.- A Participación Cidadán nos asuntos públicos debe ser unha realidade como farramenta para encauzar e garantir formulas de participación dos veciñ@s de Cambre, establecendo formulas de democracia participativa como complemento da democracia representativa.

Despois da celebración do último foro de Participación Cidadá, propuxose e acordouse por parte da maioria dos participantes, a inmediata celebración de outra xuntanza co obxectivo de crear os distintos Consellos Sectoriais e o Consello Xeral de Participación Cidadá, dandolle forma a organización do regulamento.

Pasado un certo tempo dende a celebración, o noso Grupo PREGUNTA:

-¿Cando pensan os responsables do Goberno organizar a próxima xuntanza?

2.- O pasado Xoves 10 de Maio a AA.VV do Temple realizou unha concentración onde, entre outras cousas, solicitaban a inmediata reapertura do rexistro. A concentración non soio foi ignorada polo Grupo de goberno senon que intentou ser ridiculizada publicamente por algún dos seus membros dando claro exemplo de falta de respeto a entidade veciñal, e as persoas e colectivos presentes no acto, que independentemente do número que asistan debe ser respetada como un dereito libre e democrático da cidadanía que a dia de hoxe ainda non foi eliminado.

E por todo isto que o noso Gupo PREGUNTA:

-¿Para cando pensa o Goberno facer efectivo o acordo plenario e proceder canto antes a reapertura do rexistro da casa das Palmeras?

3.- No pleno do pasado mes de Novembro aprobouse unha Moción presentada polo grupo de EU na que pretendiamos instar ao goberno do Estado, a modificar a Lei hipotecaria co fin de regular a dación en pago e adoptar as medidas necesarias para evitar os desafiuzamentos por motivos económicos.

Ademais disto no punto terceiro aprobouse a creación dunha Comisión Especial Mixta, para estudar as medidas a emprender a nivel municipal para paralizar os desafiuzamentos, na que participen representantes do pleno municipal e das asociacións de afectados, veciñais e outras organizacións sociais coñecedoras da problemática.

Nas Comisións Informativas de Decembro, o Alcalde informaba, ante o noso requerimiento de información sobre a previsión de creación da Comisión, que estimaban que a mellor opción era incluir esta iniciativa no Foro de Participación Cidadá, algo que, evidentemente non ocurriu.

Ante isto o noso Grupo PREGUNTA:

-¿Cando ten pensado o Goberno acatar e cumprir tal e como está obrigado o acordo plenario para poñer en marcha dita comisión?

COMISION INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO

ROGOS:

1.- No lugar de Armental nas inmediacións do número 17 maleza e árbores descasan enriba dos cables do tendido teléfonico, con risco de roturas e os conseguintes problemas derivados da situación.

- PREGAMOS se realicen as xestións necesarias ante quen proceda, co fin de evitar problemas maiores.


COMISION INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO

PREGUNTAS:

1.- Unha boa parte da rúa Freixo encontrase nas sús marxes con abundantes restos de follas e suciedade, motivado en gran parte as árbores das súas inmediacións, que prácticamente cubren dito vial formando unha especie de tunel vexetal dificultando o acceso a urbanización. Asi mesmo carece de alumeado público, o que dificulta a circulación tanto rodadaza como peonil, acentúando o risco de accidentes e transmitindo unha imaxe de abandono.
O noso Grupo Municipal e os propios veciñ@s teñen presentado no Concello escritos demandando unha solucción, sin que a día de hoxe se arranxaran os problemas requeridos para garantir unha seguridade axeitada.

Polo exposto plantexamos a seguinte PREGUNTA:

-¿Ten previsto o Goberno algunha actuación co fin de correxir o problema para tratar de garantir a circulación e seguridade?

2.- Tendo en conta as multiples iniciativas presentadas polo noso grupo ante o problema de seguridade viaria na estrada AC-214, lamentamos que na actualidade non exista unha resposta satisfactoria para correxir esta carencia, nin se teñan realizado ningunha actuación para dotar dunha axeitada sinalización de pasos de peóns nos lugares da mencionada estrada solicitados polo noso Grupo e os propios veciñ@s.

Por esto PREGUNTAMOS:

-¿Que xestións ten realizado o Goberno ante a administración autonómica, para dar solución o grave problema?

3.- No proxecto de mellora de seguridade viaria na estrada AC-213 entre a Telva e Os Campóns, ¿está previsto a dotación de pasos de peóns en algún lugar concreto de dito vial?

4.- A rúa Maria Mariño a altura do Nº 11/13 presenta un notable afundimento que dificulta en boa medida o tránsito rodado, en algún caso proboca desperfectos nos vehiculos que transitan por dito vial.

Ante isto o noso Grupo PREGUNTA:

-¿Pode informarnos o Goberno do motivo de ditos afundimentos, e que medidas teñen pensado tomar para arranxar os desperfectos?

5.- A petición de veciños da zona, o noso Grupo ten presentado varias iniciativas para realizar a poda selectiva de ábores na Estrada da Estación. Recentemente se informou por parte dos responsables municipais que de inmediato se procedería a realizar os traballos por parte da Deputación Provincial.

-Poden informarnos do motivo de non levar a cabo os traballos de poda?


COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, DEPORTES XUVENTUDE E BENESTAR SOCIAL

PREGUNTAS:

1.- Según informacións o noso Grupo Municipal, nenos e nenas do colexio Portofaro carecen de espacios cubertos e acondicionados para a súa estancia entre os horarios de 14:00 e 16:00 horas.

-¿Qué información ten o Goberno respecto do problema?

2.- Rematada a valoración e baremación do proceso de matricula de alumnos nos centros de ensino público do concello ¿Cantas prazas escolares se ofertaron e demandaron en cada un dos niveis educativos e en cada centro, dende o primeiro ciclo de educación infantil ata o bacherelato?

3.- No extracto das Resolucións correspondentes ao mes de novembro de 2011, existe o recoñecemento do pagamento dunha factura ao R.C. Deportivo da Coruña, consistente na compra de tres bonos anuais da localidade de preferencia superior, correspondente á tempada 2011-2012 por un importe de 904 euros.

-Pode informarnos o goberno local con que fin se adquiriron os mencionados bonos e dos seu posibles beneficiarios?

COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, DEPORTES XUVENTUDE E BENESTAR SOCIAL

ROGOS:

1.- No campo de futbol municipal de Lendoiro en Cecebre, a maleza invade unha zona do terreo de xogo que pode impedir a práctica do deporte en condicións óptimas, tendo en conta que en épocas de choiva existe acumulación de auga nun extremo do campo.

-PREGAMOS se realicen as actuacións necesarias para solucionar o problema.

2.- O CEIP do Graxal foi recentemente premiado a nivel nacional por un traballo que realizou con persoas maiores no concurso Compartiendo Experiencias, que concede o Imserso.

-O Grupo municipal de Esquerda Unida SOLICITA do Goberno local, transmita o mencionado colexio os parabens dun xeito institucional en nome do conxunto da Corporación por este traballo, previa conformidade dos Grupos políticos.

En CAMBRE, a 25 de maio de 2012

Asdo: Grupo Político Municipal
AO PLENO PLENO DO CONCELLOMARIA OLGA SANTOS LÓPEZ, concelleiro do Grupo Municipal de Esquerda Unida de Cambre, membro da Comisión Informativa de DE RÉXIME INTERIOR, ECONOMÍA E FACENDA, tendo en conta o contemplado no artigo 115 d) do ROM do concello, presenta VOTO PARTICULAR a proposta da Alcaldía para o pleno do 31 de maio de 2012, sobre Proposta de Aprobación do Expediente de Modificación de Crédito 1/2012, por transferencia de crédito, contemplado no punto terceiro da orde do dia.


Xustificación:

Considerando o noso Grupo que cantidade de 33.000 euros, resultante da modificación da asignación da dotación económica aos grupos políticos municipais, resulta o noso criterio insuficiente para cubrir as múltiples demandas das peticións de Emerxencias Socias do concello, motivado entre outras cousas pola profunda crise social e económica que estamos padecendo, e tamén a falta de previsión orzamentaria por parte do Goberno do concello. E sendo conscientes que existen recursos e formulas para o incremento de dita cantidade.


POR ESTO O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA SOLICITA AO PLENO DO CONCELLO MEDIANTE O PRESENTE ESCRITO DE VOTO PARTICULAR, A SEGUINTE PROSTA DE MODIFICACIÓN DO DICTAME DA COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉXIME INTERIOR, ECONOMÍA E FACENDA.


Proposta :


-Que mediante as formulas legalmente establecidas, se proceda a destinar o diñeiro que con motivo da folga xeral convocada polos sindicatos o pasado dia 29 de marzo, foi descontado aos traballador@s municipais que secundaron a mencionada folga. Trasladando a cantidade de diñeiro resultante a aplicación orzamentaria 2012/233/22711 co fin de incrementar o servizo de axuda a domicilio; que según informacións do Goberno municipal son as seguintes:
-DESCONTOS SALARIAIS…………………2.538, 19 euros


-DESCONTOS SEGURIDADE SOCIAL…...650, 42 “


TOTAL: 33.000 + 3.188,61= 36.188,61 euros.En CAMBRE; a 30 de maio de 2012


Asdo: Mª Olga Santos López