viernes, 29 de octubre de 2010


Ha muerto Marcelino Camacho, una figura irrepetible

Ha muerto Marcelino Camacho. El dirigente obrero y comunista, el representante más cualificado de los derechos de los trabajadores. Toda una vida dedicada a la causa de los más débiles, a la conquista de una sociedad más justa y solidaria. La Comisión Ejecutiva de CCOO lamenta la muerte de su primer secretario general, el que contribuyó decisivamente a que CCOO sea hoy el sindicato más fuerte del país, y expresa a su familia su más sentido pesar.

En la guerra, en el exilio, en la dictadura y en la libertad, Marcelino Camacho siempre luchó al lado de los trabajadores. No en vano fue detenido en numerosas ocasiones y encarcelado durante varios años. Fue el primer secretario general de CCOO, en la clandestinidad de la Asamblea de Barcelona y en el I Congreso, ya conquistada la democracia, en 1978; el militante obrero que, junto a otros muchos sindicalistas, fundó a finales de los 50 las primeras comisiones obreras.Durante más de 10 años ocupó la secretaría general de CCOO, -posteriormente hasta 1996 ocupó la presidencia-, una organización que él contribuyó decisivamente a transformar en el primer sindicato del país. Era un hombre abierto, firme, coherente y defensor de un sindicalismo de presión-negociación, que desde hace muchos años simboliza la estrategia del movimiento sindical.


Su compromiso con la libertad y el socialismo le llevó muy pronto a ingresar en el PCE, y a protagonizar la lucha política y sindical con el mismo empeño y generosidad. En 1985 formó parte del grupo que fundó IU, organización a la que perteneció hasta el final de sus días.Pero, sin duda, su mayor legado aparece indisolublemente asociado a la creación y desarrollo de CCOO, un sindicato que modernizó y transformó, a partir de una apuesta decidida y valiente por la autonomía sindical, autonomía que ya es la expresión de identidad más sólida de CCOO.


Los que posteriormente le sucedieron en el cargo, Antonio Gutiérrez, José María Fidalgo y el actual secretario general, Ignacio Fernández Toxo no han hecho sino blindar su legado.Marcelino Camacho estará siempre presente en el proyecto sindical de CCOO, en la reivindicación y en la propuesta, en la negociación y en la movilización. Nos ha dejado Marcelino Camacho, un hombre irrepetible.

martes, 26 de octubre de 2010

COMUNICADO DE PRENSA

O CONSELLO COMARCAL DE EU CORUÑA SOLIDARIZASE COS PAIS E NAIS DOS ALUMNOS AFECTADOS POLA SUPRESIÓN DO CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL E SAÚDA A SÚA ENTEIREZA NA SEGUNDA SEMANA DE ENCERRO

ESQUERDA UNIDA ESIXE A XUNTA DE GALICIA QUE RECTIFIQUE A SÚA DECISIÓN DE SUPRIMIR O PRIMEIRO CURSO DO CICLO MEDIO DE ELECTRICIDADE DO IES DE CURTIS

EU DENUNCIA QUE OS CONSTANTES RECORTES SOCIAIS QUE ESTÁ A DESENVOLVER O GOBERNO DO PP XA ESTÁN A AFECTAR AO ENSINO

A decisión da Xunta de Galicia de suprimir o primeiro curso do ciclo medio de electricidade do IES de Curtis cando os alumnos levaban unha semana de clases amosa ben as claras o desprezo do Goberno do PP pola cidadanía e a pouca capacidade política dos seus xestores.

O Consello Comarcal de EU Coruña considera inaceptábel que a Consellería de Educación suprimía un curso por un erro na presentación das matrículas. Erro que, segundo a ANPA, se debe a unha deficiente información en canto a prazos de matriculación. A Xunta utiliza como argumentación a falta de demanda de alumnos, pois ao peche da matrícula tan só solicitaron a súa inscrición tres alumnos. Con todo, ao comezo do curso eran 9 as persoas inscritas no dito curso, cantidade suficiente para desenvolver o curso segundo a normativa vixente que establece en zonas rurais a necesidade de contar con a lo menos 8 persoas matriculadas. Xa que logo, o problema no é por falta de alumnado senón por un erro na matriculación pois este ano o sistema foi máis ríxido, así o prazo de matriculación remataba o día 10 de setembro, mentres que as notas entregáronse o día 7 do mesmo mes e houbo que establecer o correspondente prazo de reclamacións.

Segundo Esquerda Unida as institucións están para servir a cidadanía, xusto o contrario que está a acontecer nesta ocasión. Aquí á administración está a crear dificultades e poñer atrancos burocráticos aos alumnos, pais e nais do curso suprimido. O menos que se lle pode pedir aos nosos gobernantes e que teñan a capacidade suficiente para xestionar con eficiencia este tipo de situacións. Así o caso do IES de Curtis debería de terse resolto dende o primeiro momento.

Agora ben, o mantemento da postura intransixente da Consellería de Educación, xunto coa rixidez e escaso tempo dado para a matriculación levan a pensar, segundo EU, que a Xunta do PP está a actuar dun modo perverso na procura de reducir cortes e polo tanto realizar recortes sociais tamén no ensino.

Para César Santiso, membro do Consello Comarcal de EU Coruña, semella inaceptábel o desprezo amosado cara os alumnos por parte do Director Xeral de Educación José Luís Mira. Segundo César Santiso afirmacións do estilo “o diñeiro público non é para malgastar en alumnos como estes” polo mero feito de terse que examinar en setembro por ter materias pendentes, descalcifican para a vida pública a quen as emite.
Consello Comarcal da Coruña
Esquerda Unida

lunes, 25 de octubre de 2010

INICIATIVAS QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL DE EU-IU AS COMISIÓNS INFORMATIVAS E PLENO MUNICIPAL DOS DIAS: 26 E 28 DE OUTONO.

MOCION DO GRUPO MUNICIPAL DE EU-IU SOBRE ADHERIRSE E INCORPORAR O “ROM” DO CONCELLO OS PRINCIPIOS, NORMAS E CONTIDOS DO CÓDIGO DO BO GOBERNO LOCAL, APROBADO POLA “FEMP”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

No pleno municipal do mes de de xullo de 2008, aprobouse unha Moción presentada polo Grupo Municipal de EU-IU, consistente na aprobación de un “Código Ético de Incompatibilidades dos membros da Corporación”, o obxectivo de este instrumento e conseguir impregnar a vida política de Cambre de ética, valores, honradez, transpariencia e honestidade.
Transcurridos mais de dous anos da aprobación da Moción, salvo tibios intentos de elaboración do documento, non se fixo absolutamente nada para dar cumplimento o acordo plenario, que podería contribuir a dotación de un documento de control no ámbito municipal de Cambre.

O 15 de decembro do pasado ano a Comisión Executiva da Federación Española de Municipios e Provincias aprobou, por unanimidade de todos os grupos políticos, o CÓDIGO DE BO GOBERNO LOCAL, recollendo unha serie de principios sobre a transparencia e a ética pública, así como medidas de mellora na xestión, modernización e calidade da democrácia local.
O Código, como plantexaba o noso Grupo, recolle un decálogo de principios que van desde o respecto ao ordenamento xurídico e o compromiso coa ética pública e a calidade democrática, ata a defensa dos intereses xerais con honradez, obxectividade, imparcialidade, austeridade e proximidade ao cidadán. Proponse fomentar a transparencia e a democracia participativa, traballar pola inclusión social e o equilibrio territorial nos municipios. Do mesmo xeito, asume o Código de conduta política en relación co transfuguismo.

O texto aprobado, que foi remitido a todos os gobernos locais do Estado, merece o maior consenso posible e así debería plasmarse nun acordo unánime de tod@s os que representamos aos cambres@s nesta Corporación.

Ao noso entender, o Código da “FEMP” responde a unha vontade unánime de todos os grupos políticos representados na Federación que afecta a todas as Corporacións locais do Estado, e por eso crreemos que o noso concello debe ractificalo.

POLO EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE EU-IU PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- O Concello de Cambre adhírese e ratifica o CÓDIGO DO BO GOBERNO LOCAL aprobado pola Comisión Executiva da Federación Española de Municipios e Provincias o día 15 de decembro de 2009, velando polo seu cumprimento por parte da Corporación municipal.

SEGUNDO.- O Concello de Cambre incorporará ás súas prácticas e ao seu ordenamento a través dos seu Regulamentos Orgánico Municipal e outras normas de funcionamento específicas, os principios e normas contidos no referido CÓDIGO DO BO GOBERNO LOCAL.

TERCEIRO.- O Concello de Cambre informará á cidadanía do contido e existencia deste Código, e velará polo seu cumprimento.

Asdo: Grupo Político Municipal
ROGOS:

1.- O Real Decreto 1087/2010, polo que se aproba o Regulamento das Xuntas Locais de Seguridade, contempla no seu ártigo 13 que:

Con obxecto de lograr a máxima participación cidadá na mellora dos niveis de seguridae pública, poderán constituirse Consellos Locais de Seguridade, os cales serán invitados representantes de asociacións cidadáns, organizacións empresariais, sindicatos e outras institucións ou sectores que conformeno o texido social.

-O noso Grupo PREGA que na próxima xuntanza do mencionado órgano se teña en conta o ártigo mencionado, facendo extensible os voceiros dos Grupos municipais con representación na Corporación.

2.- Veciñ@s de Graduil manifestaron o noso Grupo a súa contrariede pola vexetación e maleza existente nunha finca nas inmediacións das súas vivendas, o que impide circular pola beirarrúa en condicións de seguridade, o ter que invadir a estrada, co conseguinte perigro de accidentes.

-Por esto o noso Grupo PREGA que con urxencia se proceda a tomar as medidas oportunas e dar solución o problema.

3.- O vial de servizo que transcurre dende a estrada CP-1704 paralelo a autovía A-6, existe abundante vexetación que invade parte do vial ocultando as sinais de circulación, o que ten ocasionado varios problemas de seguridade, sobre todo tendo en conta que non existen beirarrúas para peóns.

-O noso Grupo PREGA se den as órdenes oportunas para proceder a súa limpeza e desbroce no que atinxe o noso concello, e se fagan as xestións necesarias ante os responsables da autovía A-6 para que do mesmo xeito acondicionen o correspondente o seus terreos.


PREGUNTAS:

1.- En relación o proxecto de recuperación, restauración e finaciación da casa rectoral de Pravio para o uso e disfrute dos veciñ@s, mediante un obradoiro de emprego. O noso Grupo PREGUNTA:

-¿Cal é a situación actual na que se encontra o do dito proxecto.
2.- As redes de saneamento que discurren polo limites do noso concello e Oleiros, producen malos olores a causa dos verquidos producidos por algunhas empresas ubicadas no poligono do Espiritu Santo.

-¿Qué medidas se ten adoptado o Goberno local para dar solución os mencionados problemas?

3.- En relación o convenio de colaboración entre a Deputación Provincial e o concello de Cambre para financiar as obras para a “construcción de novas instalacións para o servizo de protección civil” cunha dotación de 362.470,95 € e unha achega da Deputación de 289.352,05 €:

-O noso Grupo pregunta sobre a situación do mencionado convenio, e si conta o concello co lugar definitivo para ditas instalacións.

Asdo: Grupo Político Municipal


COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO E SEGURIDADE CIDADÁ

Vía Artabra:

1.- Pode informarnos o Sr. Alcalde sobre a xuntanza celebrada polos alcaldes do Consorcio das Mariñas o pasado dia 22, onde se debatiu sobre o trazado da vía Artabra o seu paso por Cambre.

Asdo: Grupo Político Municipal

COMUNICADO DE PRENSA

A COMISIÓN EUROPEA, DANDO A RAZÓN A ESQUERDA UNIDA E AOS MARISCADORES, NON AUTORIZA A XUNTA DE GALICIA A “DEPURACIÓN INTENSIVA” PARA COMERCIALIZAR O MARISCO EXTRAÍDO EN ZONAS C
ROLDA DE PRENSA CONXUNTA DA CONFRARÍA DE PESCADORES DA CORUÑA E ESQUERDA UNIDA PARA ANUNCIAR AS RESPOSTAS DA COMISIÓN EUROPEA DIANTE DA BATERÍA DE PREGUNTAS DESENVOLVIDAS POR EU

DIANTE DO INCUMPRIMENTO DA DIRECTIVA MARCO DA AUGA, A COMISIÓN EUROPEA ANUNCIA QUE INICIOU UN PROCEDIMIENTO XURÍDICO DE INFRACCIÓN QUE PODERÍA ACABAR NO TRIBUNAL DE XUSTIZA EUROPEO

Diante dunha grande expectación mediática, celebrouse a rolda de prensa conxunta de Esquerda Unida e a confraría de pescadores da Coruña para informar sobre as respostas remitidas pola Comisión Europea á batería de preguntas realizadas polo eurodeputado de Esquerda Unida, Willy Meyer, a instancias do Consello Comarcal da Coruña e do Consello Local de Cambre.

Participaron na devandita rolda de prensa o presidente dos mariscadores de a pe, Manuel Baldomir, o presidente dos mariscadores de a flote, Marcos Sande e o representante de Esquerda Unida, César Santiso.

Manuel Baldomir fixo a presentación e de seguido deu a palabra ao representante de Esquerda Unida, quen informou do contido da resposta da Comisión Europea, quen dando a razón a esquerda unida e aos mariscadores, non autoriza a Xunta de Galicia a “depuración intensiva” para comercializar o marisco extraído en zonas C. Asemade informou que o laboratorio de referencia de la Unión Europea expresou as suas serias preocupacións sobre a posibilidade de eliminar a contaminación viral utilizando o tratamiento de depuración intensiva.

Asemade, César Santiso, informou que a Comisión Europea diante do incumprimento da directiva marco da auga, anunciou que xa iniciou un procedimiento xurídico de infracción que podería acabar no tribunal de xustiza europeo. Situación que a xuízo do representante de EU é vergoñenta, pois resulta moi triste que teña que ser a CE vía sancións económicas, e non os Gobernos central e autonómico por serivzo a cidadanía, quen obrigue a resolver o drama medioambiental, social e económico que está a vivir a nosa comarca.
Santiso pasou posteriormente a enumerar as constantes eivas da Xunta de Galicia en relación coa Ría do Burgo, primeiro a Consellería de Medio Ambiente intentou inculpar da innación política ao Goberno central indicando que o tratamento dos lodos era obriga do Ministerio de Medio Ambiente, alog que os mariscadores e Esquerda Unida desmentimos dende o primeiro momento. Como a Xunta proseguía na súa falacia, Esquerda Unida desenvolveu unha interpelación parlamentaria a través do seu voceiro parlamentario, Gaspar Llamazares, a resposta do Goberno foi curta, clara e puxo en evidencia os enganos da Xunta, o Ministerio de Medio Ambiente ten desenvolvido o proxecto de rexeneración integral para a Ría do Burgo, pero a súa execución depende que a Xunta de Galicia realice dous actuacións que son da súa competencia: eliminación de verquidos contaminantes e elaboración dun proxeto de tratamento de residuos.

Por outra banda, a Xunta de Galicia sacouse da manga un milagreiro tratamento de depuración intensiva co que pretendía comercializar o marisco tóxico recollido nunha ría contaminada. De novo Esquerda Unida xunto cos mariscadores opusímonos a semellante disparate que poñia en xogo a sáude dos consumidores, e de novo a Xunta asegurou que o sistema era seguro, o que vino a supoñer un novo erro como demostrou a Comisión Europea, diante da interpelación presentada por EU, negando a autorización do devandito tratamiento.

Unha vez máis, a Xunta actuando de costas a sociedade, tenta por en circulación un produto perigroso, como son os moluscos capturados na ría do Burgo, nesta ocasión a Consellería do Mar reclasificou unha zona de produción que era C en B para, así poder comercializar o produto en base a unhas analíticas que abalavan a calidade do devandito produto. Os mariscadores e Esquerda Unida, teimudamente, voltaron a rexeitar a decisión da Xunta, pois semella imposible que co nivel de contaminación existente na ría do Burgo poidan aparecer moluscos actos para o consumo. Agora a propia Cosnellería do Mar, diante das probas aportadas polos mariscadores, recoñece que os puntos de muestreo non se atopan dentro da zona reclasificada, no que para Esquerda Unida constitue un presunto atentado contra a saúde. Pero a desfachatez non remata ahí senón que lle votan as culpas á oficina técnica da Confraría de Pescadores da Coruña.

Para Esquerda Unida o tema está claro, a Xunta do PP tentou a aplicación dun tratamento de depuración intensiva non contrastado e cambiou a clasificación dunha zona da ría do Burgo, de C a B co único propósito de retirarlle la subvención dos fondos europeos aos mariscadores da Ría do Burgo, como castigo as súas xustas reivindicacións encamiñadas a rexeneración da Ría.
Así, o Goberno do PP deixa ben as claras o seu baixo talante democrático e a súa insensatez. Pois é capaz de faltar a realidade e poñer en xogo a saúde da cidadanía con tal de castigar aos colectivos reivindicativos que pretenden defender os seus dereitos, como o de mariscadores da Coruña. No entanto, queremos deixar moi claro a cidadanía e a Xunta do PP que os mariscadores e mariscadoras da ría do Burgo contarán co apoio solidario e sincero de Esquerda Unida, tanto o Consello Comarcal da Coruña como o Consello Local de Cambre apoiaremos as xustas reivindicacións de este colectivo, xa que logo, desenvolveremos novas interpelacións diante do Parlamento español e a Comisión Europea.
De seguido tomou a palabra o presidente dos mariscadores de a pe quen agradeceu o apoio de Esquerda Unida nas súas reivindicacións e confirmou a respostas dadas a EU pola Comisión Europea, asemade afirmou que as discrepancias en relación coas analíticas nas que se basea a Xunta para a reclasificación da zona produtiva para o marisqueo, non se basean en poñer en dúbida os análises desenvolvidos polo Instituto tecnolóxico para o control do medio mariño de Galicia (intecmar) senón dos puntos de mostra pois estes atópanse fora da zona reclasificada. Polo que considerou que a Xunta do PP está a utilizar ao intecmar.
Manuel Baldomir falou tamén da problemática do furtivismo que está esquilmando os bancos marisqueiros.

Finalmente tomou a palabra o presidente dos mariscadores de a flote quen demandou que a Xunte se deixe de intoxicar mediáticamente e se dedique a limpiar a ría, si é necesario ata cos cartos dos mariscadores.

Marcos Sande denunciou que os mariscadores traballaban en precaridade cando desenvolvian as labores de limpeza da ría, “non chegaban nin os contenedores”. Asemade arremeteu contra as informacións verquidas pola Xunta sobre os ingresos dos mariscadores, xa que logo, os ingresos que percibían os mariscadores debido ao convenio asinado era inferior ao que obtían do marisqueo polo que eles son os primeiros en voltar a mariscar, sempre e cando se dean as condicions apropiadas, ademais Sande indicou que a Xunta está a manter as subvencións noutras confrarías calificadas como zona B, mentras que iso non sucede na confraria da Coruña.

Consello Comarcal da Coruña
Esquerda Unida

jueves, 21 de octubre de 2010

COMUNICADO DE PRENSA (Ría do Burgo)

RESPOSTA DA COMISIÓN EUROPEA DIANTE DA BATERÍA DE PREGUNTAS DESENVOLVIDAS POLO EURODEPUTADO DE ESQUERDA UNIDA WILLY MEYER A INSTANCIAS DO CONSELLO COMARCAL DA CORUÑA E DO CONSELLO LOCAL DE CAMBRE .

A COMISIÓN EUROPEA, DANDO A RAZÓN A ESQUERDA UNIDA E AOS MARISCADORES, NON AUTORIZA A XUNTA DE GALICIA A “DEPURACIÓN INTENSIVA” PARA COMERCIALIZAR O MARISCO ESTRAIDO EN ZONAS C.

O LABORATORIO DE REFERENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA EXPRESÓ A SUAS SERIAS PREOCUPACIÓNS SOBRE A POSIBILIDADE DE ELIMINAR A CONTAMINACIÓN VIRAL UTILIZANDO EL TRATAMIENTO DE DEPURACIÓN INTENSIVA.


A Xunta de Galicia formalizou diante da Comisión Europea, unha solicitude para someter os moluscos bivalvos de zonas de produción da clase C a un tratamento denominado “tratamento de depuración intensiva”, co obxectivo de reducir o nivel das bacterias E.Coli aos parámetros autorizados na lexislación para a comercialización directa e evitar así a obrigación de reinstalación durante un período prolongado.

Esquerda Unida xunto cos mariscadores da ría do Burgo, representados pola confraría de pescadores da Coruña, xa denunciaron naquel momento que o sistema non garantiría a calidade do marisco, que encarecía o producto o que obrigaba a reducir prezos en orixe e, o máis importante, expresaron as serías dúbidas que o tratamento desprende en canto a os posibles danos a saúde dos consumidores, xa que logo, rexeitaron publicamente en rolda de prensa a depuración intensiva.

Mentres a Xunta de Galicia, obviando o principio de precaución e desoíndo as denuncias de Esquerda Unida e mariscadores, continuo a xogar coa saúde da cidadanía tentando homologar o devandito tratamento de depuración intensivo.

Xa que logo, o eurodeputado de Esquerda Unida Willy Meyer desenvolveu unha batería de preguntas á Comisión Europea a instancias do Consello Comarcal da Coruña e do Consello Local de Cambre.

Agora, a Comisión Europea ven a dar a razón a Esquerda Unida e aos mariscadores nas súas denuncias e informa na súa resposta diante da interpelación presentada por EU que non ten intención de autorizar o tratamento de depuración intensiva para comercializar marisco extraído en zonas de produción de clase C.

A Comisión Europea, asemade de informar de que levará a España diante do Tribunal de Xustiza por mala aplicación da directiva de augas en resposta a outra pregunta desenvolvida na interpelación de EU da que daremos conta en próximos días, informou que o laboratorio de referencia de la Unión Europea expresou as suas serias preocupacións sobre a posibilidade de eliminar a contaminación viral utilizando el tratamiento de depuración intensiva.

Consello Comarcal da Coruña
Esquerda Unida

miércoles, 20 de octubre de 2010

INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

O Grupo Municipal de EU-IU, presentou na Xunta de Voceiros do dia 19 dúas propostas para que foran engadidas na DECLARACIÓN INSTITUCIONAL do pleno do día 20, ditas propostas foron aprobadas por todos os Grupos presentes na Corporación e figuran no texto final da Declaración Institucional aprobada.

1.- O Grupo municipal de EU-IU considera imprescindible volver o diálogo con todas as partes implicadas no problema e tratar de dar solución a un tema que sin duda ten que obedecer a intereses colectivos e de ningún xeito primar cuestións individuales, electoralistas ou personales, que en difinitiva van a provocar división, perxudicar a familias é o futuro desenrolo do noso concello e da propia Comarca.

2.- Co obxetivo de mellorar a fluidez do tráfico na estrada AC-211 e mais concretamente no tramo, correspondente a ponte da ría do Burgo entre os concellos de Culleredo e Cambre, e co fín de mellorar e desconxestionar a fluidez no movimento de tráfico na zona, SOLICITAMOS da Xunta de Galicia destine unha partida orzamentaria para o ano 2011 para o proxecto de ampliación da mencionada ponte, consistente na construcción de unha pasarela en paralelo para o paso de peóns o que permitiría a construcción de un novo carril, e mellorar a seguridade viaria na zona.
MANIFESTACIÓN POLA RECUPERACIÓN DA RÍA DO BURGOENMENDAS OS ORZAMENTOS XENERAIS DO ESTADO
Achegamos as enmendas desenvolvidas pola Coordinación Comarcal econsensuadas pola Executiva Comarcal. As enemendas son tres: duas responden ao incremento orzamentario da 3ªronda e outra para que se repoña o importe que desapareceu nestesorzamentos para a rexeneración da ría do Burgo.As enmendas foron recepcionados polo Grupo Parlamentario e se incluirán na súa proposta.

ENMIENDA
De modificación
ALTA (8.600,00 miles de euros)
Sección: 17, Ministerio de Fomento
Servicio: 38, Dirección General de Carreteras
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
Proyecto: 2006 17 38 0589
Denominación: AC-14 TRAMO: AS LONZAS - ZAPATEIRA (4,0 KM.)
Provincia: A Coruña
Dotación 2011 adicional: 8.600,00 miles de euros
BAJA (8.600,00 miles de euros)
Sección: 17, Ministerio de Fomento
Servicio: 20. Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento.
Concepto: 852, Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA)
Dotación 2011: -8.600,00 miles de euros
MOTIVACIÓN:
De todos es conocido que los puntos de acceso a la ciudad de A Coruña se encuentran
totalmente colapsados, lo que provoca importantes retenciones en determinadas horas,
principalmente en las horas punta de entrada y salida.
Las largas colas que se generan en los puntos de acceso a la ciudad, además de generar
evidentes problemas a la ciudadanía, provocan numerosos accidentes de circulación que a
su vez generan más retenciones al bloquear los puntos de acceso. La situación descrita se
repite hasta la saciedad en un bucle infinito que mantiene a miles de ciudadanos parados, a
veces durante horas, en los puntos de entrada a la ciudad.
La situación descrita anteriormente supone un lastre para la economía de la comarca
coruñesa. La industria y el comercio coruñés, tanto las empresas que residen en el centro
como las que lo hacen en los polígonos industriales, sufren retrasos de recepción de
mercancía y de acceso al puesto de trabajo por parte de los trabajadores y trabajadoras
debido a las deficiencias existentes en las actuales vías de comunicación.
La 3ª Ronda se presenta como una alternativa para el acceso al centro de la ciudad para el
tráfico rodado, por lo que supondrá un alivio importante para el resto de puntos de acceso al
descongestionarlos, lo que redundará en una reducción de accidentes y por consiguiente se
logrará romper el bucle de retenciones mencionado anteriormente.
Es por ello que se hace vital que el compromiso de finalizar su ejecución en el año 2013 se
cumpla, algo que se antoja imposible con la reducción que se pretende aplicar a la partida
que contempla su ejecución. Por tal motivo, se solicita que se duplique su dotación
presupuestaria.

ENMIENDA
De modificación
ALTA (8.360,00 miles de euros)
Sección: 17, Ministerio de Fomento
Servicio: 38, Dirección General de Carreteras
Programa: 453B Creación de infraestructura de carreteras
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
Proyecto: 2006 17 38 0833
Denominación: AC-14 TRAMO: A'ZAPATEIRA - A-6 (9,1 KM.)
Provincia: A Coruña
Dotación 2011 adicional: 8.360,00 miles de euros
BAJA (8.360,00 miles de euros)
Sección: 17, Ministerio de Fomento
Servicio: 20. Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras
Programa: 451N Dirección y Servicios Generales de Fomento.
Concepto: 852, Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA)
Dotación 2011: -8.360,00 miles de euros
MOTIVACIÓN:
De todos es conocido que los puntos de acceso a la ciudad de A Coruña se encuentran
totalmente colapsados, lo que provoca importantes retenciones en determinadas horas,
principalmente en las horas punta de entrada y salida.
Las largas colas que se generan en los puntos de acceso a la ciudad, además de generar
evidentes problemas a la ciudadanía, provocan numerosos accidentes de circulación que a
su vez generan más retenciones al bloquear los puntos de acceso. La situación descrita se
repite hasta la saciedad en un bucle infinito que mantiene a miles de ciudadanos parados, a
veces durante horas, en los puntos de entrada a la ciudad.
La situación descrita anteriormente supone un lastre para la economía de la comarca
coruñesa. La industria y el comercio coruñés, tanto las empresas que residen en el centro
como las que lo hacen en los polígonos industriales, sufren retrasos de recepción de
mercancía y de acceso al puesto de trabajo por parte de los trabajadores y trabajadoras
debido a las deficiencias existentes en las actuales vías de comunicación.
La 3ª Ronda se presenta como una alternativa para el acceso al centro de la ciudad para el
tráfico rodado, por lo que supondrá un alivio importante para el resto de puntos de acceso al
descongestionarlos, lo que redundará en una reducción de accidentes y por consiguiente se
logrará romper el bucle de retenciones mencionado anteriormente.
Es por ello que se hace vital que el compromiso de finalizar su ejecución en el año 2012 se
cumpla, algo que se antoja imposible con la reducción que se pretende aplicar a la partida
que contempla su ejecución. Por tal motivo, se solicita que se incremente su dotación
presupuestaria hasta cubrir su totalidad.

ENMIENDA
De modificación
ALTA (1.000,00 miles de euros)
Sección: 23, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
Servicio: 06, Dirección Genera del Agua
Programa: 456D Actuación en la costa
Artículo: 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
Proyecto: 2009 23 06 0013
Denominación: Regeneración ría O Burgo (A Coruña)
Provincia: A Coruña
Dotación 2011 adicional: 1.000,00 miles de euros
BAJA (1.000,00 miles de euros)
Sección: 23, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
Servicio: 05. Dirección General del Agua
Programa: 452M Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos
Concepto: 850 Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público
Dotación 2011: -1.000,00 miles de euros
MOTIVACIÓN:
El Gobierno del estado es consciente del lamentable estado en el que se encuentra la ría de
O Burgo y del drama medioambiental, social y económico que vive la comarca coruñesa,
como así lo hizo constar en la respuesta efectuada el 29 de junio de 2010 a la interpelación
presentada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida.
Tanto es así que en la actualidad, según su propia contestación, tiene finalizada la
elaboración del proyecto de “Regeneración integral de la ría de O Burgo” en la que se
contempla su dragado. Según el Gobierno de España su ejecución está pendiente de dos
actuaciones de la Xunta de Galicia: la eliminación de los vertidos y la elaboración de un
proyecto de tratamiento de residuos. En la propia contestación el Gobierno asegura que se
ejecutará el proyecto en cuanto dichas actuaciones estén realizadas.
Sin embargo, en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el
2011 se retira la cantidad correspondiente a dicha partida, lo cual hace imposible que el
Gobierno pueda cumplir su palabra en el caso de que la Xunta de Galicia remate sus
actuaciones. Desde Izquierda Unida consideramos vital recuperar el importe asignado en
dicha partida, para en caso de que la Xunta de Galicia cumpla con sus obligaciones no se
retrase ni un solo día la ejecución de un proyecto vital para la comarca coruñesa.
Además, la asignación de importe a la partida de Regeneración de la ría de O Burgo evita
que la Xunta de Galicia, que se muestra reacia a cumplir con sus obligaciones, se escude en
que los PGE del 2011 no contemplan dotación presupuestaria y que por lo tanto el Estado
no ejecutará el proyecto de regeneración durante el año 2011.
En todo caso, si el Gobierno de España no incorpora dotación para la Regeneración de la
ría de O Burgo demostrará su falta de compromiso con la comarca coruñesa, con los
mariscadores y con el medio ambiente, además de incumplir su propia palabra.
Consello Comarcal da Coruña
R/. Corcubión, 9 1º B 15010 A Coruña
Tel./Fax: 981 274 662 - 654 867 865
eu-coruna@esquerdaunida.org
www.esquerdaunida.org


domingo, 3 de octubre de 2010


SOLIDARIEDADE COS TRABALLADOR@S DE CERAMICAS DO CASRO (Comunicado de apoio)

A/A: Comité de Empresa “Ceramicas O Castro”

Estimados Compañeir@s:

Queremos en primeiro lugar manifestarvos a nosa preocupación e o noso apoio solidario, a mais de ofrecer a nosa colaboración para o que estimedes oportuno, tendo en conta o que supón a actividade industrial para os traballador@s, para o concello de Sada e para o conxunto da Comarca, sendo un exemplo claro da creación de emprego o longo do tempo.

O Grupo Municipal de EU-IU e o Consello Local da nosa formación, apostamos firmemente pola defensa dos postos de traballo e polo mantemento do texido industrial, e apoiamos e apoiaremos todas as lexítimas reinvidicacións plantexadas polos traballador@s e os seus representantes, co fin de preservar os postos de traballo e o seu futuro na empresa.

Compañeiros, reiterarvos unha vez mais o apoio solidario, é a nosa asistencia a manifestación convovada pola representación sindical para o vindeiro dia 1, quedando a vosa disposición para todo o que poidamos.

Unha aperta, ¡MOITO ÁNIMO E SEMPRE ADIANTE!

En CAMBRE, a 23 de outubro de 2010


Asdo: Luis M. Taibo Casás. Voceiro do Grupo

Asdo: Juan A. Fernández López. Concelleiro

Asdo: Tino Pan Paz: Responsable Local

INICIATIVAS PLENO ORDINARIO E COMISIÓNS INFORMATIVAS DO MES DE SETEMBRO.
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE EU-IU SOBRE O SANEAMENTO INTEGRAL DA RÍA DO BURGO E RECLASIFICACIÓN DO GAL 05/05 COMO ZONA “B”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Como consecuencia dunha iniciativa no Parlamento Europeo do eurodiputado de IU Willy Meyer, o noso Grupo foi informado da intencion da COMISIÓN DO PARLAMENTO EUROPEO de MEDIO AMBIENTE e a traves do seu comisario, de que o Estado Español está a infrinxir dúas Directivas marco en relación á calidade das augas, sendo unha das zonas afectadas a denominada zona de aglomeración urbana da Coruña é por isto que de non cumplir os requerimentos da comision será levado diante do Tribunal de Xusticia Europeo.

Con estes plans e programas o que se pretendía era garantir a calidade das augas neste caso da Ria do Burgo.

….la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia por mala aplicación de la Directiva, y, en concreto, por tratamiento insuficiente de las aguas residuales en la aglomeración urbana de La Coruña.
Esta é a situación con respecto a Europa si miramos os incumprimentos reiterados en politicas medioambientais e ademais por desgracia asistimos ainda con demasiada frecuencia a probada existencia de vertquidos de ORIXE FECAL E INDUSTRIAL tanto no noso Concello, como os que lindan coa nosa ría, por isto podemos facernos unha idea do estado real da Ria do Burgo.

Por outra banda o INTECMAR é o centro encargado de analizar e controlar a salubridade dos produtos, entre outros os marisqueiros, para asesorar a CONSELLERÍA DO MAR no cambio de clasificación nas augas e mais na apertura ou peche das zonas productivas.

Para controlar as devanditas zonas, as cales están reguladas e marcadas por Lei, extráense unhas cantidades de marisco (mexilón de rocha ou berberecho) que levarán ao laboratorio para analizar. Estas mostras terán que ser recollidas cunha periodicidade marcada pola calidade das augas e sempre no mesmo lugar. Os puntos de mostraxe teñen que ser representativos do lugar (GAL) para saber e ter as máximas garantías de salubridade do produto.

Como consta no D.O.G do 19 de Xullo de 2010, fíxose a reclasificación do gal 05/05 da ría do Burgo de zona C a zona B, e tendo constancia por parte da Confradía de pescadores da Coruña de que as ditas mostraxes non se realizaron no devandito GAL 05/05, e mais tendo presente a existencia de continuas verteduras e outras futuribles que poderán aparecer no plan de control de vertidos aprobado pola Xunta de Galicia en Maio de 2010 (cun prazo de duración de 16 meses e valorado en preto de UN MILLÓN de euros), así como a existencia dun poboado chabolista (no verán preto de 500 persoas e o resto do ano unas 300) a pé de ría que expulsa os seus residuos tanto fecais como industriais ( televisores, ordenadores, electrodomésticos, etc) para esta zona reclasificada.

Ademais co obxectivo de denunciar dita situación e demandar as administracións públicas correspondentes os aspectos anteriormente nomeados a plataforma para a defensa da Ria do Burgo convocará unha marcha o vindeiro 10 de Outubro.

POLO EXPOSTO O NOSO GRUPO PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES DE ACORDOS:

PRIMEIRO: Que o pleno do concello manifeste o seu apoio as reivindicacións da Plataforma e colectivo de mariscadores para o SANEAMENTO INTEGRAL DA RÍA DO BURGO E ELIMINACIÓN DE LODOS, así como a convocatoria da manifestación do vindeiro 10 de Outubro.

SEGUNDO: Que dada a falta de garantías de salubridade por non ser analizadas as mostraxes nesta zona GAL 05/05 reclasificada como zona B e sabendo a existencia de vertidos contaminantes se inste á XUNTA DE GALICIA a derrogar o decreto de reclasificación do GAL 05/05 publicado no D.O.G. 19 de Xullo de 2010 para que o produto marisqueiro na ría do Burgo non perda calidade, e para que cando se poña no mercado sexa cunhas GARANTIAS ÓPTIMAS DE SALUBRIDADE.

TERCEIRO: Demandar ó Goberno de España que axilice coa maior brevedade as obrigas que demanda as Directivas 2000/60/ e a 91/271 da (C.E) e do consello, do 23 de Ouctubro de 2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de aguas.


CAMBRE a 25 de setembro de 2010

Asdo: Grupo MunicipalROGOS:
1.- Informacións do Goberno local de fai aproximadamente un ano, destacaban a transformación que se produciría no centro de Cambre con unha inversión prevista de 800.000 € con motivo da creación dun novo vial de circunvalación dende a estrada da Estación a Socampo, co fin de eliminar gran parte do tráfico rodado do centro do casco urbano e a creación de aproximadamente duascentas prazas de aparcamento derivadas da actuación mencionada.

-Transcurrido un tempo mais que prudencial dende o anuncio da obra e os problemas de tráfico producidos pola falta de aparcamento, o noso Grupo PREGA se nos informe da situación en que se encontra o mencionado proxecto.

2.-Ante o lamentable estado dos parques infantíes e zonas axardiñadas do concello, o noso Grupo ten presentado o longo da lexislatura diversas iniciativas solicitando o súa reparación e acondicionamento, en esta ocasión queremos denunciar o lamentable estado do parque situado nas inmediacións da rúa dos Muiños na Barcala, sobre todo no que se refire o seu mobiliario que non reune as mínimas condicións de uso e seguridade.

-Por isto PREGAMOS que coa maior urxencia se proceda a acondicionar o mencionado parque e repoñer os elementos que están destruidos, que poden ocasionar accidentes graves os usuarios.

3.- A recuperación, vixilancia e mantemento do público é unha das bases do noso Grupo Municipal, a obrigación de manter recuperar e vixiar o noso patrimonio unha obrigación desta Corporación

A ploriferación cada vez maior de maleza é obstáculos, fragmentan sen dereito numerosos camiños públicos do noso término municipal, sentíndose os usuarios na maioría dos casos, indefensos é desorientados pola falta de información é defensa decidida por parte da administración local.

O crecente uso público dos camiños fai necesario preservar os valores do patrimonio natural de Cambre, facilitar un uso harmonioso para os usuarios é mantelos en bo estado.

O caso que nos ocupa e que traemos hoxe a este pleno, trata de un camiño que discorre entre a rúa Wenceslao Fernández Flórez e o Rocón, que según as nosas informacións está considerado como público nas vixentes Normas Subsidiarias de Planeamento; o camiño en cuestión encontrase na súa totalidade pechade pola abundante maleza que ó ocupa impedindo o seu uso.

Considera o noso Grupo que é necesario poñer en valor a nosa riqueza e fonte de recursos de usos tradicionais para o uso e disfrute dos cidadáns.

-Por isto PREGAMOS o Goberno local proceda a tomar as medidas pertinentes para proceder a súa limpeza e acondicionamento co fin de recuperar o mencionado camiño.


PREGUNTAS:
1.- Como consecuencia das obras de infraestructuras viarias na Comarca, están executando a chamada Terceira Ronda. Este vial previsto para desconxestionar o tráfico e facilitar a circulación con maior seguridade na zona, vai a supoñer un incremeto de vehiculos na rotonda da estrada N- 550 no lugar da Rocha, un punto negro no referente a accidentes.

-¿Pode infarmarnos o Goberno local da situación do proxecto de mellora da mencionada rotonda?

2.- No pleno do mes de outono de 2009 o noso Grupo presentou un ROGO sobre a problemática da ría do Burgo, solicitando que o Sr. Alcalde como máximo representante politico do concello plantexara o problema no ente supramunicipal do Consorcio das Mariñas, co obxectivo de chegar a a acordos que contemplen o compromiso de que TODOS os concellos asociados no Consorcio, se impliquen de xeito activo no problema…

O Alcalde pide que a petición sexa solicitada por escrito polo noso Grupo, cuestión que plantexamos no mes de decembro pasado.

Ante a falta de información sobre o problema, o Grupo de EU-IU fai a seguinte PREGUNTA:

-Ten algunha información ou fixo algunha xestión o Alcalde no Consorcio das Mariñas sobre o problema.

3.- Co fin de dar cumprimento a unha iniciativa presentada polo noso Grupo Municipal no pleno do mes de outono de 2009, para reclamar o concello da Coruña o pago do IBI correspondente a ocupación dos terreos pola construcción do encoro de Cecebre, que a dia de hoxe sobrepasa os 35.000 €, é a pesar dos perxuizos e dos riscos que supón unha instalación destas características na cabeceira do noso concello onde en varias ocasións os veciñ@s de Cambre teñen sufrido as súas consecuencias; o concello da Coruña según recentes informacións nos medios de comunicación, intenta evadir e non facer efectivo o mencionando imposto.

-¿Pode informarnos o Goberno local sobre da situación do problema?


CAMBRE, a 25 de setembro de 2010COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIZOS.


ROGOS:

1.- Como consecuencia da reparación da estrada CP-1704 (Cambre o Temple) foron instaladas sinais complementarias horizontais advertindo a existencia de pasos de peóns.

-PREGAMOS nos informen si ten coñecemento o goberno, de que as mencionadas sinais están devidamente homologádas e cumpren coa normativa vixente en materia de seguridade viaria.

-Se inicie unha campaña de supervisión e mellora da siñalización e iluminación dos pasos peonís do concello, facendo un estudo pormenorizado de cada un dos mesmos, a fin de adaptalos convintemente para o seu uso mais seguro, tratando de garantir a baixa na siniestrabilidade.
PREGUNTAS:

1.- Nas instalacións públicas de San Lourenzo estanse producindo obras de acondicionamento no seu recinto.

-¿Ten previsto o Goberno o cambio de lugar dos elementos do parque infantil?

2.- ¿Pode informarnos o Goberno local de cantas tomas de auga de emerxencia dispón o concello para o servizo dos vehiculos de contraincendios, é os lugares onde están instaladas?

COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO E SEGURIDADE CIDADÁ
PREGUNTAS:


1.- A seguridade vial da estrada N-550 no nucleo de poboación de Altamira, e un problema que se ven arrastrando de moitos anos atrás, sin que a dia de hoxe as administracións con competencias no tema (Fomento e a propia administración Local) teñan dado unha solución que garantice que os veciñ@ poidan atravesar a estrada nas mellores condicións de seguridade.

-¿Pode informarnos o Sr. Alcalde da situación do proxecto ou proxectos de seguridade vial para o lugar de Altamira, e das propostas de Fomento sobre as necesidades manifestadas polos veciñ@s ?


CAMBRE, a 25 de setembro de 2010

Asdo: Grupo Municipal