sábado, 23 de mayo de 2009

NOTA INFORMATIVA DO GRUPO MUNICIPAL DE EU-IU DE CAMBRE

O Grupo Municipal de EU-IU ante a falta de compromiso do Goberno do concello, no cumprimento dos acordos plenarios respecto as multiples iniciativas presentadas pola nosa formación política nas distintas sesións municipales, vai a presentar unha proposta no próximo pleno ordinario para que, goberno e oposición rindan contas ante o pleno e os veciñ@s de Cambre sobre a actividade municipal dende o comenzo da lexislatura.

A Corporación Municipal xurdida das eleccións do ano 2007 está a punto de rematar os dos primeiros anos do seu mandato, entende o noso Grupo que parece lóxico a celebración dun debate público que significaría unha rendición de contas do traballo realizado durante este periodo de tempo, tanto polo grupo político que asumio a responsabilidade de gobernar, como polos restantes grupos integrantes da Corporación no seu papel de control e fiscalización do goberno do concello. O noso xuizo, este sería un xeito de contribuir a dignidade e credibilidade na actuación dos representantes públicos. O mesmo tempo, un debate diste tipo podería permitir que quedaran plantexados os problemas mais importantes ós que debe enfrentarse o actual goberno para a súa solución.

EU-IU solicitará se convoque un pleno municipal extraordinario adicado única e exclusivamente a realizar un debate en torno do traballo desenrolado polo Goberno Municipal e os restantes grupos políticos o longo dos últimos dous anos.


Asdo: O Grupo Municipal

MOCIÓN SOBRE DOTACIÓN DE PEQUENAS BIBLIOTECAS ÓS CENTROS DA TERCEIRA IDADE.

XUSTIFICACIÓN:

As Corporacións locais poden e deben poñer os medios necesarios para facilitar o acceso a cultura de todos os veciñ@s. En este sentido, as bibliotecas municipais cumpren un importante papel, facilitando e acercando o legado cultural a cantas persoas desexen facer uso das mesmas. Para garantir iste dereito poderían adoptarse medidas que sin ter un coste excesivo poden contribuir a divulgación a un mellor acceso a lectura as persos maiores.
A promoción cultural que a lectura supón non debe dirixirse só ós nen@s (ainda que indudablemente, sexa éste o sector da poboación no que se faga preciso concentrar os mais importantes esforzos na materia). Pero considera o noso Grupo debera terse en conta de un xeito importante á xente maior, a traverso dos centros da terceira idade existentes no concello.
Ben é certo que as persoas maiores, como calquera outro veciño, teñen á súa disposición os servicios das bibliotecas públicas municipais. A experiencia amosa que non soen acudir demasiado a elas, mesmo os que pasan boa parte do seu tempo nos centros da terceira idade. Por iso, cumpre adoptar algunhas medidas expecificas para estas persoas co fin de facilitar o seu acceso e disfroite da lectura.
A tal fin, o Grupo Municipal de EU-IU propón duas medidas complementarias. Por unha banda, o deposito temporal e renovable periódicamente dalgúns dos libros existentes nas bibliotecas municipais nos centros da terceira idade, para o que sería imprescindible que un dos usuarios de éstas asumirá as responsabilidades do seu control. Por outra banda, a introducción de actividades de lectura colectiva para persoas maiores, que lles facilite o disfroite da lectura, especialmente a aquelas que teñen reducido sensiblemente a súa agudeza visual. Estas actividades poderían fácilmente desenvolverse a Traverso de voluntarios.

POLAS RAZÓNAS ANTERIORES, PROPONSE Ó PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:


PRIMEIRO.- O Goberno Municipal elaborará un programa conxunto dos servicios municipais correspondentes, para dotar os centros da terceira idade do Concello dunha pequena biblioteca, renovable periódicamente, seleccionando aqueles libros que poidan considerarse de maior interés en función da idade das persoas ás que se ofertan.

SEGUNDO.- No devandito programa, incluiranse tamén actuacións periodicas de lectura asistida co fin de que poidan disfroitar aquelas persoas usuarias dos centros da terceira idade que teñan problemas de visión.


CAMBRE, a 23 de maio de 2009

sábado, 9 de mayo de 2009


EU-IU SOLICITA MELLORAS NO
TRANSPORTE PÚBLICO EN CELA


Dende fai tempo e de forma reiterada, veciñ@s da parroquia de Cela veñen manifestando a necesidade da modificación da linea de transporte interparroquial, co obxetivo de ampliar o servizo e establecer unha parada no centro parroquial, e decir no lugar da “Igrexa”.

En este sentido o Grupo Municipal de EU-IU presentou unha iniciativa no pleno do pasado dia 30, co obxetivo de correxir a mencionada carencia do transporte colectivo no devandito lugar, solicitando o Goberno do concello realice as xestións necesarias ante o Consorcio de Transportes de Galicia co fin de incluir no percorrido unha reordenación das lineas do transporte público o nucleo de Cela. O propio Alcalde como máximo responsable do Goberno comprometeuse a xestionar a dita demanda.

Dita necesidade, entende o noso Grupo, está suficientemente xustificada co fin de facilitar os cidadáns un servizo para facilitar o problema da movilidade de acordo coas necesidades, e non teñan que desplazarse percorrendo distancias considerables e cos riscos evidentes de ter que circular por zonas que non existen beirarrúas co conseguinte perigro que supón para as persoas.

Para o noso Grupo resulta comprensible e xusta á mencionada demanda, ante a dificultade dos residentes para poder desplazarse mediante a utilización do transporte público, polo que o mencionado ente debería dar unha resposta satisfactoria e unha actuación inmediata para dar solución o problemaAsdo: Grupo Municipal