viernes, 28 de junio de 2013


INICIATIVAS PRESENTAS NAS COMISIÓNS INFORMATIVAS E PLENO DO MES DE XUÑO


MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE “ESQUERDA UNIDA” PARA CREACIÓN DE EMPREGO CO EXCEDENTE DO ORZAMENTO MUNICIPAL DE 2012.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Tendo coñecemento, a través do departamento de Intervención  do pasado día 17 de xuño que existe Remanente de Tesorería positivo na liquidación do orzamento municipal de 2012, por un valor estimado de 446.141, 17 euros.

Como temos plantexado en outras ocasións, en períodos de recesión económica, todas as Administracións Públicas temos que asumir a nosa  responsabilidade e achegar solucións ós problemas económicos e socias que se derivan. Dende o Estado, dende a CC.AA e dende o Municipio, e en función das nosas competencias, os gobernos temos a obriga de arbitrar medidas para paliar os efectos da crise e contribuir a impulsar a economía.

O principal problema que ten Cambre é o elevado nivel de paro, e o Concello debe realizar todos os esforzos para paliar dita lacra na medida das súas posibilidades. A esto temos que engadirlle a precaria situación na que se atopa a brigada de obras do concello, en relación a falta de persoal e recursos  para realizar os múltiples traballos derivados  desa concellería, unha situación que se está facendo insostible.

Segundo distintas fontes, o Ministerio de Facenda e as entidades locais acordaron, na reunión celebrada o día 16 de abril de 2013, no seo da Comisión Nacional da Administración Local, permitir aos Concellos, que rexistraran  superávit o pasado exercicio, destinar este remanente a gasto corrente e investimento. O acordo contempla a modificación do artigo 32 da Lei de Estabilidade Presupuestaria, onde se contempla que "o superávit destinarase a reducir endeudamiento" para permitir destinar o superavit a gasto corrente e investimentos.

Este é o obxectivo principal que suscita o Grupo Municipal de Esquerda Unida, crear emprego, por encima de calquera outra cousa, e por tanto, do déficit e a débeda. Para salvar ás persoas e non aos bancos, débense destinar todos os recursos posibles a plans que palien a situación de desemprego que están sufrindo 2.341 veciñ@s do municipio, onde 998, e decir o 40%, levan mais de un ano no paro. Xa non deben existir escusas, nin de leis nin de vontade política, para non poñer a disposición dos plans sociais de emprego parte desta cantidade económica para este ano 2013. Non é de recibo que se destine este diñeiro a amortizar débeda cando é moito máis urxente a situación de precariedad e pobreza que sofren miles de traballador@s.

Concellos como o de Huesca e administracións como a Diputación de Zamora, Huelva e Sevilla, entre outras, declararon que van destinar o superávit para gasto corrente e investimentos co fin de crear emprego.

É o momento de afrontar medidas de calado e valentes, que cheguen de verdade ao cidadán e que reviertan nestes, a través de plans sociolaborais que flúan en dúas direccións, a de crear emprego e a de mellorar o municipio en aspectos que beneficien a todos e todas.


POLO EXPOSTO, O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:


PRIMEIRO.- Que por parte do Goberno municipal, se estudie a posibilidade dentro dos cauces legalmente establecidos para destinar  unha cantidade   do remanente da Liquidación do Orzamento Municipal de 2012, que segundo estimación do servizo de Intervención Municipal ascende a 446.141 euros  para plans sociolaborais de emprego, co fin  de contratar con estes plans ao maior número posible de veciños e veciñas do municipio en situación de desemprego, prioritariamente aos de longa duración.


 ROGOS:


1.-  O PXOM e un  documento imprescindible para o futuro desenrolo do noso concello que vai camiño a eternizarse, dende a última xuntanza cos técnicos do concello e responsables do Goberno,  quedou manifestamente claro o incumprimento por parte da empresa redactora respecto os prazos e irregularidades existentes na súa elaboración. O noso Grupo municipal solicitou  nos facilitaran por escrito os problemas existentes. Transcurridos case tres meses da dita xuntanza, seguimos sin información sobre o retraso na elaboración, e das posibles consecuencias que poden producirse no noso concello, derivadas de non ter  aprobado o documento da planificación urbanística na presente lexislatura.

-Polo exposto, PREGAMOS nos informen da situación actual, e nos facilite por escrito a documentación requerida polo noso Grupo na xuntanza do pasado 22 de abril, respecto o PXOM.

2.- No pasado Pleno do mes de Abril, o noso Grupo Municipal, preguntou sobre a adhesión do Concello de Cambre á iniciativa levada a cabo por un tercio dos Concellos galegos que decidiron denunciar as irregularidades na facturación das compañías eléctricas.

O Concelleiro responsable contestou que o Concello de Cambre non detectou anomalías que o levaran a participar nesta iniciativa. Coidamos que aínda que na facturación non existan anomalías, podemos considerar como unha irregularidade, por exemplo a existencia de varios puntos de suministro que non teñen contador, polo que a compañía factura unha estimación, que non pode ser realizada en base a datos reales.

O noso Grupo Municipal coida que esta é unha moi boa oportunidade para regularizar a situación dos suministros eléctricos do concello.
En base ó anteriormente exposto o noso Grupo Municipal PREGA:

-Que se nos informe sobre os motivos polos que o Concello de Cambre fixo caso omiso á comunicación que enviou a FEGAMP a tódolos Concellos para que denunciaramos irregularidades como a exposta das estimacións na facturación. Asimesmo, pregamos que reconsideren a conveniencia de adscribirse a esta iniciativa.

 3.- O pasado mes de febreiro, deron comenzo as obras de urbanización da parcela destinada a ubicar a garderia infantil no Temple. Dende o noso Grupo, temos  comprobado  unha actividade irregular  nos traballos.

-PREGAMOS nos   informen da situación actual das obras e do prazo previsto para rematar a  urbanización da parcela.


 PREGUNTAS:

3.- Segundo o acordado no convenio de colaboración entre o Concello de Cambre e LP-45 producciones e Iceberg Audiovisual SL, para a celebración do festival Brincadeira, e concretamente no punto cuarto da cláusula segunda, recóllese o reparto dos ingresos xerados polo festival.

-¿Poden informarnos cantos pagos e de canto importe e en qué datas, temos recibido no Concello, por parte das entidades organizadoras do Festival?

2.- Sendo conscientes que o PARO é un dos problemas mais importantes do concello, dende o GDR Mariñas-Betanzos realizaronse unhas xornadas de “Oportunidades de Emprendemento con Productos Locais”. A mencionada asociación, ten entre outras a finalidade de promover o desenvolvemento rural en dito territorio do que forma parte o noso concello.

-¿Pode informarnos  da incidencia que pode producir esta iniciativa para a xeración de emprego e crecemento socioeconómico do noso concello ?

3.- Tras a aprobación dos orzamentos, e tendo xa o informe técnico sobre o sentido da circulación da Rúa Estanque de Abaixo e colindantes, o noso Grupo Municipal PREGUNTA:

-¿Pode o Concelleiro responsable informarnos sobre como vai a quedar o sentido do tráfico e para cando están previstas as actuacións conducentes a reordenación viaria desas rúas?

  

 COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDADE CIDADÁ, MOBILIDADE, CULTURA E TURISMO

ROGOS:

1.- Unha documentación que consideramos importante e que deberiamos ter como Grupo da oposición, son as memorias  e informes anuais da Policia Local, que teñen como destino as respectivas concellerías ou departamentos do concello. Co fin   valorar a situación, tendo en conta  que os grupos da oposición non forman parte da Xunta Local de Seguridade  e descoñecemos datos importantes que como representantes veciñais nos corresponden.

-PREGAMOS nos faciliten a documentación relativa das ditas Memorias elaboradas pola Policía local.

2.- A escasos dous meses para a celebración das festas de Santa Maria en Cambre, non temos coñecemento da programación das mesmas.

-PREGAMOS  nos informe da programación de ditas festas así como o cartel do festival  Rock in Cambre. COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO

ROGOS:

1.-  Na rúa dos Templarios (Paseo Marítimo), nas inmediacións dunha tapa de sumidoiros, existe un fundimento do seu firme que pode provocar accidentes.

-PREGAMOS procedan a súa reparación.

2.- Na estrada do Drozo a Estorrentada, a altura do número 34, o concello ten instalado un espello de seguridade, co fin de facilitar  maior visualización para  o acceso dos vehiculos o dito vial, e reforzar as medidas preventivas  os conductores.  Tendo en conta a rotura do propio espello PREGAMOS se repoña novamente.


 COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO

PREGUNTAS:

1.- A case totalidade dos camiños do concello atópanse en lamentables condicións para a circulación rodada e peonil, motivado a abundante maleza que os invade influindo na visibilidade, incrementando o perigo de accidentes, e tamén o risco de incendios.

-¿Que actuacións  ten previstas o goberno local respecto da roza e acondicionamento nestas infraestruturas de titularidade municipal?

2.- Dende o noso Grupo municipal e os propios veciños do lugar, temos plantexado en varias ocasións, os problemas existentes  na rúa Freixo, por encontrarse parcialmente cuberto polas ramas das árbores colindantes, creando unha especie de tunel natural sin alumeado público, provocando dificultades os veciñ@s tanto na circulación rodada como peonil no acceso as súas vivendas, Transcurrido mais de un ano, non se fixo ningunha actuación para solucionar o problema,  a pesar das promesas do concelleiro responsable.

-Polo exposto plantexamos a seguinte PREGUNTA:

¿Ten previsto o Goberno algún proxecto de actuación, co fin de correxir o problema polas carencias mencionadas no acceso a  rúa Freixo na parroquia de Cela?


                                                  Xuño 2013

                                       Asdo: Grupo Municipal

El libro #ResistenciaMinera de Javier Bauluz y Marcos Martínez

El libro-dvd #resistenciaminera documenta -sin interpretaciones o comentarios- los 65 días de la última huelga minera en España con las imágenes rodadas o fotografiadas por dos profesionales que han seguido al detalle la huelga indefinida, las barricadas, la marcha negra, los encierros o las decenas de movilizaciones convocadas para reivindicar el futuro de la minería y las comarcas mineras a lo largo del agitado verano de 2012.


Portada del libro.
52 fotografías de Javier Bauluz y 97´ de vídeo documental de Marcos Martínez (58 páginas) Editado por Periodismo Humano. Año 2013. Formato: Rústica, 21 x 14,8 cm. + 1 DVD. Precio: 25,00 € . Ya Disponible.

Mucho debate y pocos acuerdos en Cambre

0 votos
El Concello de Cambre fue ayer escenario de una maratón plenaria. A las seis y media se celebró una sesión extraordinaria y a las ocho de la tarde comenzó la ordinaria del mes de junio, en la que pocos puntos salieron adelante. De hecho, los dos asuntos de mayor relevancia quedaron, tras mucho tiempo de debate, sobre la mesa.
Uno de esos puntos fue la propuesta del gobierno local de desafectación de la casa del conserje del CEIP Wenceslao Fernández Flórez. Para la oposición la medida no tiene justificación ya que el PP, según puntualizó UxC, ni siquiera explicó qué se va a hacer con esa vivienda una vez desalojada. Incluso algún grupo calificó la decisión como un«desafiuzamento dunha familia en toda regla». Desde el BNG aseguraron que «non é aceptable quitarlle uns dereitos a un traballador coa escusa de que é necesario ampliar as aulas» y PdC apuntilló que «ni es ético ni moral». Y los socialistas añadieron que la vivienda, aunque se deje libre, no se va a poder utilizar en el próximo curso para dar servicio a la comunidad educativa. Finalmente, todos los grupos apoyaron la propuesta de IU de dejar el tema sobre la mesa y el PP se comprometió a convocarlos a una reunión la próxima semana.
Tras un intenso y largo debate, también se dejó sobre la mesa la propuesta del PP de la nueva ordenanza reguladora de las medidas de apoyo a la inserción sociofamiliar. El PSOE presentó un voto particular para ampliar los beneficiarios de la ayuda de emergencia social, mientras que desde el PP puntualizaron que la propuesta de los socialistas supondría que podrían acceder a las ayudas familias de cuatro miembros con un sueldo de 1.500 euros. «Esta ordenanza se crea para ayuda a personas en riesgo de exclusión social. No hay que confundir esto con subvenciones», indicó María Jesús González Roel, que ayer actuó como alcaldesa ante la ausencia de Manuel Rivas por motivos personales.

Lectura del manifiesto en el centro de Cambre Elena Silveira
Lectura del manifiesto en el centro de Cambre ELENA SILVEIRA
La Plataforma Comarcal en Defensa do Tren concentró esta tarde dela te de la Casa do Concello de Cambre a medio centenar de personas que reclamaban la conservación de las líneas de tren existentes así como la potenciación de este servicio público. En un comunicado, la Plataforma destacó el perjuicio que supone para Cambre los cambios en paradas y horarios previstos por Renfe.

Decenas de personas apoyan el acto en defensa del tren de cercanías en Cambre

 | Actualizado 28 Junio 2013 - 03:25 h.
la protesta se celebrã³ delante de la casa consistorial quintana
la protesta se celebrã³ delante de la casa consistorial quintana
Decenas de personas, convocadas por la Plataforma Comarcal en Defensa do Tren, se concentraron en Cambre para defender un ferrocarril público y social, y en contra de la supresión de las paradas en el recorrido Ferrol-A Coruña y A Coruña-Monforte.
El alcalde de la localidad, Manuel Rivas, aseguró que ninguno de los grupos de la oposición contó con él para participar en la protesta, pero, pese a todo, expresará su apoyo a la iniciativa y colocará de forma inmediata una pancarta con el lema “Cambre con tren de Cercanías”. Así, los ediles populares lamentaron que después de acusarlos en varias ocasiones de falta de diálogo, ahora, el resto de grupos presente una moción para defender los intereses de los vecinos de Cambre y no se cuente en absoluto con ellos, “ni con el máximo representante de este Ayuntamiento, el alcalde, Manuel Rivas”.
El ejecutivo local quiso dejar claro que nadie le convocó a esta concentración a pesar de las innumerables manifestaciones de su equipo de gobierno en las que defendía el tren de cercanías, según explicó Rivas, que también  aseguró estar de acuerdo con la moción que firman el resto de grupos políticos de la corporación, aunque lamenta “profundamente que no se haya contado con el PP para defender públicamente este medio de transporte tan necesario para los vecinos de este municipio”, dijo Rivas.
En cualquier caso, el primer edil reiteró su defensa de la creación de una línea de trenes de cercanías “que dé un servicio público no solo a los cambreses sino a todos los vecinos del área metropolitana, así como un apeadero en A Barcala”, apuntaron desde Cambre. 

miércoles, 26 de junio de 2013

CAMBRE

La plataforma en defensa del tren convoca una protesta en Cambre

Se concentrará frente al Concello para apoyar una moción en favor del ferrocarril

26.06.2013 | 02:33

La Plataforma Comarcal en Defensa do Tren A Coruña-As Mariñas se concentrará mañana a las 18.30 horas delante de la Casa Consistorial de Cambre con motivo del pleno en el que se debatirá una moción a favor de un ferrocarril público y social. Se trata del primer acto en solitario de este colectivo, que la pasada semana acudió a la manifestación convocada por los trabajadores de Renfe y Adif en la estación de San Diego.
La plataforma, integrada por más de veinte colectivos entre los que se encuentran sindicatos, asociaciones ecologistas y partidos políticos, rechaza el plan de racionalización del Gobierno central y aplaude la postura de la Corporación local de Cambre en favor de un tren público y convencional. El colectivo aboga por la continuidad de las estaciones de Cambre y Cecebre y urge a la instalación de otra en A Barcala para fomentar este transporte.

miércoles, 19 de junio de 2013

 
                                  

Ante o ataque que este medio de transporte vén sufrindo por parte das administracións, anímovos a participar e difundir a convocatoria de manifestación en apoio do tren, para este xoves, 20 de xuño, co seguinte percorrido: 

20:00 entrada á Centro Loxístico de San Diego. (frente a Casa do Mar)

Ramón y Cajal

General Sanjurjo

Praza Catro Camiños

Fernando Rey

Monforte (Praza)

Capitan Juan Varela

Praza de San Cristobal (frente a estación)

viernes, 14 de junio de 2013CC.OO. acusa a Renfe de ocultar la supresión de 104 servicios semanales de tren

El sindicato cifra el recorte en 1.176 paradas

2 votos
Desde el día 2, solo hay un tren al día para viajar de Neda a A Coruña o a Ferrol. Pero el que lo use deberá optar por otro medio de transporte si quiere regresar en la misma jornada, ya que no tiene tren de vuelta a Neda hasta el día siguiente. Esta situación se repite en decenas de localidades gallegas afectadas por las últimas restricciones en los servicios ferroviarios de media distancia, que tendrán en Galicia un impacto mucho mayor del que anunciaron Fomento y Renfe.
La supresión de 14 frecuencias semanales entre Ourense y Puebla de Sanabria, prevista para el día 23, elevará el recorte de circulaciones en esta comunidad a 104 a la semana. Pero no solo habrá menos trenes en servicio, sino que los que transiten por ella se detendrán en menos apeaderos, lo que se traducirá en 1.176 paradas menos a la semana. Un total de 20 estaciones echarán la persiana, que se suman a las 26 que ya lo hicieron en los últimos años, y en 24 solo tendrán una parada al día.
El sindicato CC.?OO. actualizó ayer estos datos y acusó tanto al ministerio como al operador ferroviario de trasladar una «información enganosa» para tratar de atenuar el alcance de unos recortes que cifran en 36 frecuencias semanales, frente a las 104 que denuncia la central. El coordinador del sector ferroviario de CC.?OO., Severino Rodríguez, reclamó una «aposta decidida» por el tren como servicio público. Valoró como positiva la inclusión del servicio matinal a Madrid, que mejora la competitividad del ferrocarril y favorece la intermodalidad, pero incidió en que Renfe «bota a xente do tren» con el modelo de gestión de media distancia que aplica en Galicia.
En este punto, la central puso sobre la mesa la clave del debate al señalar que es necesario adaptar la oferta de trenes y frecuencias a las necesidades de los usuarios, con horarios que incentiven el uso del tren. Lo contrario, advirtió Rodríguez, es favorecer una pérdida de clientes, lo que servirá para que Fomento «teña unha escusa para seguir reducindo estes servizos no futuro».

viernes, 7 de junio de 2013

NOTA INFORMATIVA DE “ESQUERDA UNIDA” DE CAMBRE


Satisfacción de EU polo restablecemento da liña de autobús escolar de Pravio.

Despois de ter dado traslado ó Goberno municipal das numerosas queixas dos veciños de Pravio, pola eliminación sen previo aviso da ruta que transcurre entre Armental e Fabás,  EU de Cambre mostrase satisfeita de que o executivo cambrés tomara nota da súa solicitude plantexada nas Comisións Informativas do pasado dia 28, e decidira restablecer o traxecto orixinario a partir deste luns 10 de xuño, e que afecta ós nenos e nenas do colexio Wenceslao Fernández Flórez e do IES Alfonso X O Sabio. 

Recorda Luis Taibo, voceiro do grupo municipal que a alternativa á ruta eliminada consistía en que os nenos camiñaran pola estrada CP-1707, un dos viales con mais perigro dentro do término municipal, con abundantes curvas, limitado espacio para a circulación, desniveis de mais de 50 metros, carente de beirarrúas,  limitada visibilidade e densa circulación que acentuaba o risco permanente de accidentes.


                                      Asdo: Grupo Municipal