viernes, 30 de marzo de 2012

INICIATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL DE "ESQUERDA UNIDA" PRESENTAS AS COMISIÓNS INFORMATIVAS E PLENO MUNICIPAL, DO MES DE MARZO DE 2012


MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE “ESQUERDA UNIDA” SOBRE MEDIDAS PARA O FOMENTO DO EMPREGO EN CAMBRE.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

O pasado mes de febreiro o desemprego rexistrado en Cambre, alcanzaba a cifra de 2.222 parados/as, alcanzando unha taxa dun 13,83% da poboación activa. Situación que calquera representante público do noso Concello, debe ter moi presente en calquera das súas accións políticas.
Son varias as familias que esgotaron todas as súas prestacións económicas e atópanse ó borde do caos social. Fogares familiares onde ningún membro percibe ingreso algún. Parados/as de longa duración maiores de 50 anos, cuxa integración laboral faise máis complicada aínda.

Ante a grave situación de paro que estamos vivindo, e os os dramas humanos que desgraciadamente padecemos no noso municipio, debemos dar unha resposta e unha alternativa a aquelas persoas que se atopan en risco de exclusión social. Desde un punto de vista ético, ningunha das actuacións e xestión de política municipal deben estar á marxe desta situación, que debe converterse na prioridade municipal máis absoluta (admitido por todos os grupos políticos durante a campaña electoral das pasada EE.MM.)

Este é o momento de estar á altura e demostrar que a política, está ó servizo dos cidadáns/as, tendo en conta ademais as previsións económicas xerais e os datos de desemprego locais que evidencian a necesidade de anticiparnos os acontecementos, e sobre todo colocar dentro das competencias legais, a loita contra o desemprego como obxectivo prioritario o longo do presente ano 2012.


Certamente as posibilidades reais de modificar sensiblemente esta situación cos escasos medios dispoñibles nun concello de mediano tamaño como Cambre, resultan escasas. Pero iso non xustifica o adoptar unha política de pechar os ollos diante dunha realidade na que todos, representantes e representados, vivimos inmersos.

En periodos de recesión económica, todas as Administracións Públicas teñen que asumir a súa responsabilidade e achegar solucións ós problemas económicos e socias que se derivan. Dende o Estado, dende a CCAA e dende o Municipio, e en función das súas competencias, os gobernos temos a obriga de arbitrar medidas para paliar os efectos da crise e contribuir a impulsar a economía.

Existen ó noso xuizo unha serie de posibles lineas de actuación que dan corpo á presente proposta para contribuir a afrontar o problema do paro en Cambre. Algunhas pasan polo principio de solidariedade, esforzo, imaxinación e traballo, compromiso que o noso Grupo Municipal ten como principio para combatir a lacra social do paro. Neste sentido EU renuncia ó incremento na percepción da asignación ós Grupos Municipais aprobado (co voto en contra da nosa organización) nos orzamentos do presente ano, co obxecto de que se destine ó fomento e creación de emprego, esperando que esta iniciativa sexa compartida polos demais Grupos Municipais.

POLO EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- Constituir unha Mesa do Emprego e Desenvolvemento Local na que participen todos os Grupos Políticos representados no Concello, asistidos polos técnicos municipais xunto con axentes sociais tales como sindicatos, AAVV, comerciantes e empresarios e outras organizacións sociais. Dita Mesa procederá á elaboración dun Regulamento participado por todos eses compoñentes co obxecto de regular a creación dunha Bolsa de Traballo Rotativa, pero que dita Mesa ademais, estará aberta á progresiva incorporación doutras funcións que se adapten ás necesidades que vaia marcando a realidade e actualidade social.

SEGUNDO.- Que mediante as medidas legais que se poidan adoptar a través das modificacións orzamentarias pertinentes, tales como as Modificacións de crédito, se reduzan as percepcions salariais dos Concelleiros con media dedicación e perciban as asignacións da pasada lexislatura. Reducirase na mesma cantidade proporcionalmente as asignacións do único Concelleiro do Goberno que percibe dietas de asistencia. Destinarase asimesmo o incremento da dotación orzamentaria ós Grupos Políticos aprobada no pasado Pleno de Orzamentos, co voto en contra, entre outros, do noso Grupo Municipal.

TERCEIRO.- O devandito Regulamento, será proposto, tras a deliberación e achegas por todos os Grupos para a súa aprobación no vindeiro pleno ordinario.

En Cambre, a 23 de marzo de 2012

Asdo: O Voceiro do Grupo

ROGOS:


1.- Ante a confusión e incertidume creada en torno o as vindeiras festas de 2012 en Santa Maria en Cambre, PREGAMOS o concelleiro responsable de Cultura nos informe sobre os programas das festas de agosto e sobre o orzamento destinado os mencionados eventos. Do mesmo xeito nos informe do balance económico dos festexos do pasado ano 2011.

2.- Un dos lugares de maior tráfico rodado do concello, localizase na glorieta do centro de Cambre, en este lugar camións e autobuses teñen problemas para realizar o xiro na rotonda, existindo un continuo risco de accidentes e os conseguintes atascos. O noso Grupo considera que non debe haber demora para realizar un proxecto de actuación que poña fin a situación.

-Polo exposto PREGAMOS se realice un estudio técnico co fin de correxir as carencias na mencionada glorieta.

3.- No noso concello conviven e residen persoas con distintos problemas de discapacidade, considerando o noso Grupo que debemos avanzar na corrección das barreiras arquitéctónicas co fin de mellorar a mobilidade de destas persoas. Sirva como exemplo os extremos terminales das beirarrúas do viario público que en moitos lugares do concello dificultan acceder unha cadeira de rodas.

-Por esto PREGAMOS se tomen as medidas necesarias para dar solución a estes problemas

PREGUNTAS:

1.- O Plan de Cooperación coas Entidades locais e un dos principais instrumentos que ten a Administración Autonómica para estimular a formación e o emprego a nivel municipal. Este Plan contempla a creación de Escolas Taller ou Talleres de Emprego. Por diversos motivos nos últimos tempos o noso concello non se tivo en conta por parte da Xunta de Galicia para esta concesión. Por eso PREGUNTAMOS.

¿Ten o concello presentado algún proxecto para a inclusión do noso municipio en este instrumento para contribuir a creación de emprego e formación?

2.- Transcurridos mais de dous anos da finalización das obras de iluminación pública en San Lourenzo mediante un proxecto do FEIL, e recepcionadas polo concello en data de 21 de setembro de 2009. A dia de hoxe siguen sin prestar servizo co risco de deterioro das instalacións.

Varias foron as disculpas e xustificacións do goberno anterior e actual, pero a realidade é a que están a sufrir os veciñ@s que se ven privados dun servizo que debería estar en funcionamento fai moito tempo.

-Por esto PREGUNTAMOS pola situación actual desta infraestructura en San Lourenzo.

3.- A proposta do noso Grupo Municipal, en Cambre está institucionalizado o “Dia da festa do árbore”. O pasado día 21 de marzo celebrouse o día Forestal Mundial, e non tivemos coñecemento de ningunha iniciativa por parte do concello da celebración de algún acto encamiñado a promover valores de respecto á natureza e do indispensable papel das árbores no mantemento do ecosistema. Tampouco se levaron a cabo actos sobre a recuperación e celebración no concello da festa tradicional do “Día da árbore”.

-¿Cales foron os motivos para non realizar ningún acto na dita data, e non dar cumplimento o acordo plenario?

En CAMBRE, a 23 de marzo de 2012

Asdo: Grupo Municipal de EU de Cambre

COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDADE CIDADÁD, MOBILIDADE, CULTURA E TURISMO.

ROGOS:


1.-Pregamos O Goberno, nos facilite as memorias de actividade da Policia Local e Protección Civíl, correspondentes o exercicio do ano 2011.

PREGUNTAS:

1.- ¿Pode informarnos o Sr. Alcalde sobre o recente operativo e actuación das forzas de seguridade no centro de Cambre?

COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMO

ROGOS:

1.- A recolloida selectiva de aceites usados, e unha actuación comprendida no marco da lexislación en materia de medioambiente. Na actualidade no noso concello non existe un sistema que facilite o seu reciclado, carecendo da información básica respecto da súa recollida nas proximidades do seus domicilios.
O noso Grupo Municipal manifestase decidido partidario dun compromiso firme por parte do concello para intervir en este problema. As razóns nas que fundamentamos esta iniciativa, son de tipo Ecolóxico, Económico e Laboral…etc.
Por esto PREGAMOS o Goberno:-Promova a posta en marcha dun sistema de recollida de aceites usados no ámbito doméstico, e na propia hostelería.2.- No acceso o parque infantil situado nas inmediacións da ponte da autoestrada na Barcal, existe unha rampa con desnivel no seu acceso, que pode ser prerigroso, sobre todo para os nen@s que diariamente acuden as súas instalacións.

-PREGAMOS procedan a dar as indicacións oportunas para correxir este problema.

3.-
A colocación de carteis das administracións públicas anunciando o comenzo de obras, ofrecen en algún caso un aspecto de deterioro a través do tempo, convertindose en peligro sobre todo para integridade fisica das persoas, polo risco de desprendemento, contribuindo tamén o deterioro do paisaxe e impacto visual.


-PREGAMOS leven a cabo as actuacións correspondentes para retirar os carteis das obras que están rematadas, por non ser necesaria a súa presencia, e se proceda a súa reutilización ou reciclado.

4.- Co obxetivo de mellorar o tráfico e seguridade viaria na variante de Fraiz coa estrada AC-214.

-PREGAMOS se proceda a instalación dun espello de seguridade no lugar.


5.- Na entrada do conocido como Paseo Marítimo Vello do Temple, hai dúas árbores que, por motivos que descoñecemos están totalmente secas. Ditas árbores e con motivo da súa embergadura e grande ramaxe actualmente supoñen un perigo de desprendemento de ramas secas, que poden caer enriba de calquera das moitas persoas que diariamente pasan por baixo delas.Por esto PREGAMOS o Goberno:-Estime a posibilidade de realizar unha tala das árbores como medida a tomar de xeito inmediato así como que sopese a necesidade de sustituir ditas árbores secas por outra especie arbórea.

COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMO

PREGUNTAS:

1.- Veciñ@s que viven nas cercanías da praza Enrique Piñeiro, trasladaron o noso Grupo a súa preocupación polo estado da limpeza e mantemento da fonte e do propio estanque. Como pode comprobarse con bastante frecuencia, na súa superficie flotan diversos obxectos deslucindo o conxunto da praza e do seu entorno.

-¿Pensa o Goberno tomar algunha medida correctora para dar solución o problema?

2.-
Recentemente saia publicado en prensa unha noticia onde indicaba que o concelleiro de Obras pretende sustituir especies árboreas do Campo da Feira de Cambre, xa que estan a producir danos.

Ante esta situación o noso Grupo Municipal PREGUNTA:

¿Cales son as medidas que pretende poñer en marcha o concelleiro de Obras, a cantas árbores afectaría?


COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, DEPORTES XUVENTUDE E BENESTAR SOCIAL

PREGUNTAS:

1.- O programa electoral do PP de Cambre contemplaba un ambicioso proxecto que consitía na construcción de tres piscinas cubertas, un ximnasio e e dúas salas de usos múltiples para actividade físisca e deportiva no Graxal.

Tendo en conta as escasas instalacións deportivas coas que conta a parroquia do Temple, o noso Gupo PREGUNTA:


¿En que fase se encontra dito proxecto e cales son os prazos que estima o concelleiro responsable para a sua execución e entrega das mencionadas instalacións?

2.- A pesar do acordo adoptado no pleno anterior, en referencia ó problema das oficinas municipais na casa das Palmeiras, o actual goberno pechou ditas instalacións incumprindo ó acordo plenario.

O noso Grupo PREGUNTA:

¿A que foi debido dito incumprimento?

3.- A pista polideportiva situada na Rúa Otero Pedraio permanece pechada dende fai mais de un mes por medidas de seguridade.

¿Pode informarnos o concelleiro responsable cales foron os motivos polo que se tomou a decision do seu peche? e ¿cando teñen previsto a sua reapertura?

COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉXIME INTERIOR, ECONÓMIA E FACENDA.

PREGUNTAS:

1.- Ante as declaracións do Sr. Alcalde os medios de comunicación:

¿Pode informarnos sobre si ten realizado o Goberno algún estudio respecto da estructura da plantilla de traballador@s do concello e a súa ubicación nos distintos departamentos?

En CAMBRE, a 21 de marzo de 2012

Asdo: O Voceiro do Grupo

lunes, 26 de marzo de 2012

EU renuncia a 30.000 euros anuales para destinarlos a fomentar el empleo

REDACCIÓN El Ideal Gallego


El grupo municipal de Esquerda Unida presentará una moción ante el pleno que se celebrará el próximo miércoles, día 28, en el que se insta tanto al gobierno municipal, como al resto de grupos de la corporación cambresa, a que afronten de manera activa los índices de desempleo.


El concejal Luis Taibo señala que de los presupuestos aprobados, el pasado mes de febrero, se aprobó un incremento a las asignaciones de los grupos de 33.000 euros sobre la partida inicialmente acordada.


Por su parte, el coordinador local de EU, Juan Antonio Fernández, recuerda que el citado incremento fue aprobado con el voto en contra de esta formación política, que consideraba que en la actual situación económica, no se puede permitir que las asignaciones de los grupos políticos se dupliquen cuando otras partidas de los presupuestos se han visto reducidas por los recortes achacados, por el gobierno local, que preside Manuel Rivas, a la escasez de recursos.


Implicación


EU plantea la iniciativa de renunciar al incremento de la asignación de 30.000 euros como el modo de que los partidos políticos demuestren su implicación en la lucha contra la “lacra social” del desempleo.Esta formación política recuerda que en ayuntamiento de Cambre existen más de 2.200 parados, de los cuales una gran parte ya agotó cualquier tipo de prestación social. Por este motivo, insiste renuncia al incremento.

miércoles, 21 de marzo de 2012

"ARTÍCULO DE ARTURO PEREZ REVERTE"


CUIDADO...con lo que se avecina....es mas gordo de lo que os imagináis...un gobierno Europeo impuesto por los Neocon "Los Illuminatis" que irá quitando a corto plazo a los políticos demócratas y manipulando las elecciones...y colocando tecnócratas, nos queda poco. Los Indignados tienen más razón de lo que os podáis llegar a imaginar. No es una cuestion de PSOE ni de PP, nada tiene que ver. Esto solo se para negándonos a esas mentiras de pagar la deuda en que ellos nos han metido falsamente para tenernos hipotecados hasta nuestros nietos....se acabaron los Estados/Nación...adiós España.


Hay un problema laboral del colectivo de controladores aéreos que afecta al 1,2% de la población española (600.000 personas) y casi todos saltáis como energúmenos pidiendo hasta el linchamiento de ese colectivo cuando el día anterior hacen otra reforma del sistema laboral más restrictiva, quitan los 420 euros de ayuda a 688.000 parados que están en la ruina y anuncian cambios drásticos a peor en la ley de pensiones que afectan al 80% de la población y nadie se indigna ni dice nada. ¿Sois idiotas?


Estáis pidiendo a gritos al Gobierno que se apliquen medidas que quitan el derecho a la baja laboral, a los permisos retribuidos y a las horas sindicales, sacar militares a la calle ¿sois idiotas?


Estáis leyendo que mintieron en los vuelos de la CIA, en el caso Couso, que González era la X del GAL, que gente del PP cobraba de la trama Gürtel, que hay políticos que cobran más de 230.000 euros al año, pero que nos cuestan más de 3 millones de euros, que la corrupción en la política no es excepción, sino norma, que ellos mismos se adjudican el derecho a cobrar la jubilación máxima con pocos años en las Cortes y a nosotros nos piden 40 de cotización, banqueros que consiguen del gobierno medidas duras contra los trabajadores y que tenían que estar en la cárcel por delitos demostrados de fraude fiscal y no decís nada, os quitan dinero para dárselo a esa gente que cobra cientos de miles de euros año, especula con nuestro dinero, defrauda a Hacienda y seguís callados ¿sois idiotas?


Tenéis una monarquía que se ha enriquecido en los últimos años, que apoya a los poderosos, a EEUU, a Marruecos y a todo lo que huela a poder o dinero, hereditaria como en la Edad Media ¿sois idiotas?


En Inglaterra o Francia o Italia o en Grecia o en otros países los trabajadores y los jóvenes se manifiestan hasta violentamente para defenderse de esas manipulaciones mientras en España no se mueve casi nadie ¿sois idiotas?


Consentís la censura en los medios de comunicación, la ley de partidos, la manipulación judicial, la tortura, la militarización de trabajadores sólo porque de momento no os afecta a vosotros ¿sois idiotas?


Sabéis quién es toda la gentuza de las revistas del corazón, futbolistas supermillonarios pero jamás escucháis a nadie como Saramago o Chomsky u otros mil intelectuales veraces y comprometidos con vuestros problemas ¿sois idiotas?


Si mucha gente responde sí, aún nos queda un poco de esperanza de conseguir acabar con la manipulación de los políticos y poderosos. Si la mayoría contesta no, entonces estamos jodidos.


ÉSTA SÍ DEBERÍA SER UNA DE ESAS CADENAS QUE NO SE DEBE ROMPER, PORQUE SÓLO NOSOTROS PODEMOS PONERLE REMEDIO A ESTO, Y ÉSTA, SI QUE TRAERÁ AÑOS DE MALA SUERTE SI NO PONEMOS REMEDIO, está en juego nuestro futuro y el de nuestros hijos. ¿DONDE ESTÁ LA GENTE? QUE LEVANTAN MASAS PARA EL FÚTBOL Y NO PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS.

martes, 13 de marzo de 2012

laopinióncoruña.es » Gran Coruña
Cambre


EU pide al Concello una asamblea sobre el decreto de pago a proveedores

REDACCIÓN CAMBRE El real decreto-ley que acaba de aprobar el Gobierno central para establecer un mecanismo para el pago a los proveedores de las entidades locales "puede destruir empleo público en el Consistorio y reducirá de forma importante la autonomía personal, además de conllevar la subida de tasas e impuesto y mismo la privatización y reducción de servicios públicos", según alerta el Consello Local de Esquerda Unida de Cambre.


Por todo ello, su grupo municipal solicita al Gobierno local la convocatoria de una asamblea pública para exponer a todos los vecinos del municipio esta medida y sus implicaciones en el ámbito local.


EU reconoce el derecho de los proveedores a cobrar en el plazo usual que corresponda por Ley, pero advierte de que el decreto articula "mecanismos inaceptables". Asegura que "obligará al Concello a realizar un importante ajuste que tendrá efectos en las distintas partidas económicas del municipio".

viernes, 9 de marzo de 2012

COMUNICADO DE PRENSA

O CONSELLO COMARCAL DE EU CORUÑA SAÚDA A CONVOCATORIA DE FOLGA XERAL DE CCOO E UGT COINCIDINDO COA CONVOCATORIA DOS SINDICATOS NACIONALISTAS E SOLICITA UNIDADE SINDICAL PARA QUE O 29 DE MARZO SEXA UN ÉXITO ROTUNDO DA CLASE TRABALLADORA

ESQUERDA UNIDA CHAMA A CIDADANÍA A PARTICIPARES NAS MOBILIZACIÓNS DESTE FIN DE SEMANA E ANUNCIA A SÚA PARTICIPACIÓN CON FAIXA PROPIA NA MANIFESTACIÓN DO DOMINGO 11 AS 12:00 H. NA PRAZA DA PALLOZA

O COORDINADOR COMARCAL DE EU, CÉSAR SANTISO, INDICOU QUE “UNHA FOLGA XERAL NUNCAÉ UNHA BOA NOVA, MÁIS AS FAMILIAS TRABALLADORAS TEMOS QUE DEFENDER OS NOSOS DEREITOS DIANTE DO GOLPE DE ESTADO LABORAL DO PP”

No 40 cabo de ano da loita da clase traballadora que sufriu a violencia mortal do franquismo en Ferrol, atopámonos este 10 de Marzo, Día da Clase Obreira Galega, nunha nova encrucillada diante da reforma laboral do PP.

Esquerda Unida chama a cidadanía a participares nas mobilizacións deste fin de semana e anuncia a súa participación con faixa propia na manifestación do domingo 11 as 12:00 h. na Praza da Palloza, para defender os nosos dereitos diante das sucesivas contarreformas laborais desenvolvidas polo PSOE e PP que están a castigar as familias traballadoras.

O consello comarcal de EU Coruña saúda a convocatoria de Folga Xeral de CCOO e UGT coincidindo coa convocatoria dos sindicatos nacionalistas e solicita unidade sindical para que o 29 de marzo sexa un éxito rotundo da clase traballadora.

A nosa reposta ten que ser a unidade de acción dos traballadores e traballadoras, porque os dereitos pérdense na resignación, xa que logo, a devandita nova supón unha esperanza para os retos e loitas que a clase traballadora ten que afrontar, máis a Folga é un método non un fin, e un paso máis no camiño da resposta social diante das políticas neoliberais aplicadas pola pinza PP-PSOE, pasos que comezaron coas exitosas manifestacións do 19 de febreiro e que ten a súa continuación nas mobilizacións deste fin de semana.

O coordinador comarcal de EU, César Santiso, indicou que “unha Folga Xeral nunca é unha boa nova, máis as familias traballadoras temos que defender os nosos dereitos diante do golpe de estado laboral do PP”. Os traballadores e traballadoras non queremos ir a Folga máis temos a obriga de defender os nosos intereses, que ninguén se atreva a chamarnos imprudentes por paralizar o país, a imprudencia cometeuna o PP cunha reforma laboral inxusta cos traballadores e traballadoras, inútil para crear emprego e ineficaz para a economía.

Consello Comarcal
Esquerda Unida A Coruña


10 DE MARZO "DIA DA CLASE OBREIRA GALEGA"


Vivimos unha das peores crises que se lembran, consecuencia da especulación financeira, por ben que os que a provocaron teimen en nos facer ver e crer que se xerou ao vivirmos por riba «das nosas posibilidades». Desde logo que houbo xente que viviu a todo tren, e así seguen vivindo, pero non é o caso dos que estamos a padecer a crise, que somos os traballadores e as traballadoras.


E na solución á crise quérennos obrigar a padecer máis paro, a perder máis dereitos no despedimento e na nosa intervención desde a negociación colectiva, en forma de recortes sociais e de reforma laboral que debuxan un panorama social e laboral propio de etapas superadas, afortunadamente, como a da ditadura franquista e a súa represión, e non dunha sociedade avanzada, social e de dereito.


Os máis de cinco millóns de persoas desempregadas no Estado, vítimas da mala xestión empresarial e das erráticas políticas económicas dos gobernos que han ir pasando, e os millóns de persoas que manteñen o seu emprego pero viven acosadas por continuos recortes nos seus dereitos, teñen a súa proxección en Galicia en máis de 275.000 persoas desempregadas tras dunha masiva destrución de emprego en todos os sectores.


Ante esta situación, o Goberno da Xunta de Galicia aplica as peores receitas neoliberais de recortes nos servizos públicos, e non nos referimos só aos aspectos laborais dos traballadores e traballadoras do sector público, senón aos servizos que se prestan e que son dereitos da cidadanía. Ademais, inhíbese da defensa dos sectores económicos clave en Galicia —como o naval, a industria, a pesca…— e de esixir o desenvolvemento das infraestruturas pendentes.

Esta situación pode ir a peor —como xa nos adiantan o Goberno da Xunta e mais o Goberno do Estado—, con máis destrución de emprego durante 2012 e máis recortes orzamentarios que, sen dúbida, impedirán reactivar a economía, o consumo e, por tanto, a creación de emprego. Hai que lles esixir a ambos os gobernos que apliquen medidas fiscais progresivas para incrementar os ingresos públicos a partir das maiores rendas, e que non poñan en risco cos recortes indiscriminados os avances sociais que tanto esforzo e loita custaron.


E para quen só entenda os dereitos laborais como custos e cargas prescindibles —tanto para os seus teóricos desde lobbies económicos, corporativos e mediáticos, como para os que gobernan «teledirixidos» por eles—, e para quen se beneficia de toda esta situación, que son a peor caste empresarial posible; en definitiva, para todos os argallantes desa reforma laboral que xa estamos a combater coa mobilización e a alternativa, que saiban que se os traballadores e traballadoras, que se as Comisións Obreiras, nos enfrontamos á ditadura franquista en defensa das liberdades, da democracia, de avances nos nosos dereitos laborais, como hai agora corenta anos en Ferrol, á custa da vida a Daniel e a Amador, agora, outra vez, os traballadores e traballadoras, as Comisións Obreiras, defenderemos os nosos dereitos e a nosa dignidade coas maiores mobilizacións, como hai corenta anos, como fixeron Amador e Daniel, como fan os traballadores e traballadoras, como fan as Comisións Obreiras.

VIVA A CLASE OBREIRA GALEGA!!VIVA O DEZ DE MARZO!!VIVAN AS COMISIÓNS OBREIRAS!!DANIEL E AMADOR, NA MEMORIA!!

ESQUERDA UNIDA DE CAMBRE PARTICIPARA NA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR CC.OO E UGT, QUE SE DESENVOLVERÁ O DOMINGO DIA 11 DE MARZO AS 12:00 HS. PARTINDO DA PRAZA DA PALLOZA ATA A DELEGACIÓN DO GOBERNO.

¡MOVILATE E PARTICIPA!!!!!!!!!!!!!!!

jueves, 8 de marzo de 2012

Cambre instala carteles para concienciar a la población sobre limpieza viaria
REDACCIÓN CAMBRE (La Opinión)


Cada parque municipal de Cambre, así como el paseo marítimo, lucen desde esta semana señales de advertencia sobre la obligatoriedad de los dueños de recoger los excrementos de sus mascotas. Han sido las quejas vecinales las que han provocado la adopción de esta decisión, según explica el alcalde, Manuel Rivas. "Esta irresponsabilidad no solo ensucia el viario público, sino que daña la imagen de algunas parroquias de forma grave", sostiene.


La Ordenanza Reguladora da Limpieza Viaria e Ornato Público señala que las personas que conduzcan animales por la vía pública deben impedir que estos ensucien los espacios reservados al tránsito de peatones. Los propietarios que incumplan esta normativa podrán ser sancionados con multas de hasta 3.000 euros. El Concello recordará esta ordenanza en su página web y en las redes sociales.

NOTA ACLARATORIA do GRUPO MUNICIPAL


Como se pode comprobar a continuación, esta Iniciativa foi presentada polo Grupo Municipal de "Esquerda Unida" na Comisión Informativa do mes de xaneiro. O grupo de goberno como ben sendo habitual en diversas ocasións, utiliza a noticia dun xeito partidista, apuntandose tantos que non lle corresponden e demostrando a súa incapacidade o ir a remolque das propostas da oposición.

COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO


ROGOS:

1.- O noso grupo ten recibido queixas sobre sobre as defecacións de cans en xardíns, prazas e demais espacios públicos do concello, sendo moitos os veciñ@s que están molestos pola proliferación dos excrementos caninos.

-Por este motivo, PREGAMOS se realice unha campaña informativa de sensibilización para fomentar entre a cidadanía as boas prácticas na tenencia de animais, e se proceda a tomar as medidas correspondentes contempladas na Ordenanza de limpeza do concello.CAMBRE (la opinión)
Benestar prohíbe una asamblea de personal por error de convocatoria


Trabajadores del consorcio se manifiestan a las puertas de la guardería de Cambre, donde estaba prevista la reunión informativa

Trabajadores del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. / juan varela
REDACCIÓN CAMBRE Alrededor de tres decenas de trabajadores del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar en la comarca de A Coruña se manifestaron ayer ante las instalaciones de la escuela infantil de Cambre, después de que la Xunta les denegara el permiso para celebrar una asamblea informativa en su interior. La Consellería de Benestar sostiene que no se ha respetado el Estatuto de los Trabajadores en la convocatoria del encuentro.


Los representantes sindicales explican que en la reunión pretendían abordar los problemas de inestabilidad laboral que sufre todo el personal del consorcio, así como exigir la aplicación del quinto convenio de personal laboral de la Xunta. Además, querían mostrar su disconformidad tanto con el desmantelamiento como con la privatización del consorcio.


La Confederación Intersindical Galega considera que, al no permitir la asamblea, el consorcio "censura el derecho de los trabajadores a informarse y debatir". Además, les acusa de "instrucciones con la clara intencionalidad de intimidar al personal de los centros de trabajo, llegando a dar instrucciones telefónicas de que retirasen todas las pancartas reivindicativas" de los centros.


Desde la consellería explican que, según el artículo 79 del Estatuto de los Trabajadores, las asambleas deben ser comunicadas con 48 horas de antelación, mientras que la de Cambre se efectuó el lunes. Indican también que los sindicatos no remitieron el orden del día ni la relación de personas no pertenecientes al consorcio que tenían previsto acudir, tal y como se exige en el artículo 77.1. La Administración autonómica quiere aclarar también que ha permitido la celebración de estas asambleas en otros cinco centros, donde las convocatorias reunían todos los requisitos.

lunes, 5 de marzo de 2012O VINDEIRO XOVES DIA 8, O CONSELLO LOCAL DE "ESQUERDA UNIDA" INSTALARÁ UNHA MESA INFORMATIVA NO TEMPLE PARA CONMEMORAR O DO DIA INTERNACIONAL DA MULLER TRABALLADORA.