lunes, 30 de junio de 2014

COMUNICADO DE PRENSA
Compostela, 30 de maio de 2014

“É ESENCIAL QUE AS FORZAS SINDICAIS CONVOCANTES DAS MOBILIZACIÓNS INCIDAN NA DENUNCIA DO QUE ESTÁ A ACONTECER, CON PETICIÓNS DE CADEA A TRABALLADORES E TRABALLADORAS QUE PARTICIPARON EN PIQUETES INFORMATIVOS” YOLANDA DÍAZ, COORDINADORA NACIONAL DE ESQUERDA UNIDA

ESQUERDA UNIDA SAÍRÁ HOXE Á RÚA EN DEFENSA DOS DEREITOS DE FOLGA E CONTRA A CRIMINALIZACIÓN DO SINDICALISMO DE CLASE

A EXECUTIVA NACIONAL DE EU MANIFESTA QUE O GRUPO DA ESQUERDA UNITARIA EUROPEA (GUE) VÉN DE DENUNCIAR A ESTA ESCALADA XUDICIAL CONTRA AS MOBILIZACIÓNS E O LEXÍTIMO DEREITO Á DEFENSA DOS POSTOS DE TRABALLO EN PERIGO.

Nestes momentos no estado español máis de 120 traballadores e traballadoras están inmersos en procesos xudiciais, moitos deles con peticións de cárcere, simplemente por participar en piquetes durante folgas legalmente convocadas, con evidencias incluso de identificacións erróneas por parte da policía e sen probas sostibles da participación nos feitos que son imputados.

A executiva nacional de Esquerda Unida lembra que o grupo da Esquerda Unitaria Europea (GUE) vén de denunciar estes procesos a sindicalistas e “asisten perplexos” á escalada xudicial contra as mobilizacións e o lexítimo dereito á defensa dos postos de traballo en perigo. Dende o grupo parlamentar da Esquerda Plural no Congreso e AGE no parlamento galego vénse denunciado sistematicamente esta práctica alentada polo Ministerio de Interior de criminalizar a protesta sindical, nunha clara estratexia de debilitar ó movemento sindical en conflictos colectivos: ERES, negociación de convenios, etc.

A coordinadora nacional de Esquera Unida, Yolanda Díaz, considera que “é esencial que as forzas sindicais convocantes das mobilizacións de hoxe incidan na denuncia do que está a acontecer en numerosos xulgados con peticións de cadea a traballadores e traballadoras que participaron en piquetes informativos”.

Esquerda Unida, que recibiu estes días unha carta dos secretarios xerais de CCOO, UGT e CIG pedindo a participación de EU nas mobilizacións de hoxe, fai un chamamento á militancia e ao conxunto dos traballadores e traballadoras para saír á rúa en defensa da lexítima loita polos dereitos laborais e de folga e contra a criminalización do sindicalismo de clase e o espírito reaccionario que latexa nos procedementos penais abertos contra traballadores e tralladoras.

As deputadas e deputados de Esquerda Unida en AGE manifestan o seu apoio e participación nas mobilizacións convocadas por todo o país.

CONVOCATORIAS:

·         MANIFESTACIÓNS
— A CORUÑA: saída ás 20 h da Casa do Mar e remate na Delegación do Goberno.
— FERROL: saída ás 20 h da praza de España e remate na praza de Armas.
— LUGO: saída ás 20 h do edificio sindical e remate na Subdelegación do Goberno.
— OURENSE: saída ás 20 h da praza do Concello e remate na Subdelegación do Goberno.
— VIGO: saída ás 20 h da Vía Norte e remate no Museo de Arte Contemporánea (na rúa do Príncipe).

·         CONCENTRACIÓNS:
— SANTIAGO DE COMPOSTELA: ás 20 h na praza de Galicia.
— RIBEIRA: ás 20 h na praza do Concello.
— VIVEIRO: ás 12:30 h diante dos Xulgados.
— MONFORTE DE LEMOS: ás 20 h dos Xulgados.
— PONTEVEDRA: ás 20:30 h na praza da Peregrina.
— VILAGARCÍA DE AROUSA: ás 20:30 h diante da Casa do Mar.
Gabinete de prensa.

Executiva Nacional de Esquerda Unida.

viernes, 27 de junio de 2014INICIATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL DE “ESQUERDA UNIDA” AO PLENO E COMISIÓNS INFORMATIVAS DO MES DE XUÑO 2014.
                                                              MOCION DO GRUPO MUNICIPAL DE ESQUIERDA UNIDA
SOBRE O SERVIZO DE COMEDOR NOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS  DO CONCELLO


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:


O pasado dia 11 de Xuño, o Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade unha Proposición non de Lei na que se resolve que "O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a levar a cabo as medidas necesarias para evitar que ningún neno ou nena careza de alimentación ou sustento necesario por estar en situación de vulnerabilidade, poñéndose en marcha convenios cos concellos interesados, podéndose usar as instalacións dos centros educativos en colaboración cos servizos públicos de benestar" .

O curso escolar, nos seus niveis obrigatorios, rematou o dia 20 de xuño e moitas familias galegas non saben como poder garantir unha axeitada alimentación para os seus fillos e fillas nos dous meses non lectivos, diante da grave situación socioeconómica pola   que están a atravesar, a que o noso concello non e alleo.

Segundo os datos oficiais, en Galicia hai 93.000 familias con todos os seus membros en paro, o 23% da poboación atópase en situación de pobreza, 33.000 familias sobreviven sen ningún tipo de ingreso e un 26% dos fogares con menores a cargo están en risco de exclusión social.

Un de cada catro menores de dezaseis anos vive por debaixo do umbral da pobreza no noso pais segundo o Instituto Nacional de Estatística, na mesma liña en que se teñen manifestado organizacións como UNICEF, Caritas e Cruz Vermella.

O profesorado galego, ó igual que os representantes das asociacións de nais e pais, relatan a existencia dun número importante de sinais de alarma sobre a situación que atravesan moitos fogares galegos: nenos e nenas que acoden ó colexio sen almorzar, episodios de mareos e mesmo desmaios entre o alumnado durante a xornada escolar, rapaces que comen de xeito compulsivo no comedor escolar, repetindo varias veces o menú, baixada inxustificada no rendemento académico etc, síntomas todos eles evidentes de que a pobreza infantil está a deixar xa unha fonda pegada na vida de moitos nenos e nenas de Galicia.


Diante destas e doutras situacións, mesmo a Defensora del Pueblo, dona Soledad Becerril, solicitou  a todas as Consellerías de Presidencia das Comunidades Autónomas que os comedores escolares atendan este verán ós menores en situación de vulnerabilidade.

Por todo o exposto e tendo en conta a situacion de urxencia e emerxencia que poidan ter  familias do noso Concello.

O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO

-O Pleno do Concello de Cambre, insta ao Goberno da Xunta de Galicia a poñer en marcha os mecanismos necesarios para ofrecer o servizo de comedor durante as vacacións nos centros educativos precisos no Concello de Cambre, e dar así cumprimento ó acordo plenario unanime acadado no Parlamento de Galicia.
MOCIÓN SOBRE A CONVOCATORIA DE UN REFERENDO SOBRE O MODELO DE ESTADO


EXPOSICION DE MOTIVOS:


A extraordinaria importancia dos feitos acaecidos durante estas semanas, que culminou co anuncio da abdicación do Rei, mostra a necesidade cada vez máis perentoria de propiciar un cambio profundo que favoreza a rexeneración política do Estado español. É por tanto a abdicación unha consecuencia directa da deterioración profunda da Coroa e da decadencia do bipartidismo que foi o soporte do sistema monárquico.

O artigo 57.5 da Constitución española establece que as abdicacións teñen que regularse mediante lei orgánica. Con todo, tal lei aínda non se promulgou e, con todo, o actual monarca xa manifestou, a través do Presidente do Goberno, a súa decisión de abdicar en favor do seu fillo.

Sen dúbida, o momento elixido ten un contexto político e social determinado no que se evidencia, cada vez con maior claridade e forza, que a cidadanía quere participar activamente na toma daquelas decisións que lle afectan. Hoxe día, a democracia xa non pode ser unha mera cobertura sen contido, senón que é preciso que se dote de auténtica lexitimidade, permitindo a participación activa de todos os seus membros. Por iso, é imprescindible que a cidadanía se manifeste nesta ocasión sobre o modelo político do que quere dotarse e póñase en marcha, por tanto, un referendo no que o pobo decida se quere manter a forma monárquica ou, pola contra, opta polo modelo republicano no que a Xefatura do Estado sexa elixida mediante sufraxio universal, libre, segredo e directo pola totalidade da cidadanía.

Este último é o modelo defendido por Esquerda Unida como parte da súa aposta pola rexeneración democrática e un verdadeiro proceso constituínte no que se poñan as bases dunha nova forma de facer política.

Así, e tendo en conta o importantísimo papel que as institucións municipais teñen xogado neste tema ao longo da historia do estado español.

 

O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO


UNICO.- O pleno do Concello de Cambre insta o Goberno de España a convocar a celebración dun referendo no que a cidadanía española elixa líbremente  sobre o modelo de Estado e decida entre monarquía e república.

ROGOS:

1.- No transcurso da Lexislatura o noso Grupo ten presentado distintas iniciativas para a sinalización e localización de infraestructuras no concello, a pesar das promesas do concelleiro responsable e do propio Alcalde,  comprobamos  como estas e outras propostas  presentadas por EU e demandadas polos veciñ@s de Cambre siguen no mais absoluto abandono.

En este caso vamos afondar mais no problema da sinalización, que de un xeito especial influien na vida de persoas con autismo. Tratase de unha cuestión de sensibilidade social básica e consideramos que debe realizarse de un xeito preferente.

-Por esto PREGAMOS o Goberno a posta en marcha dun plan de sinalización mediante   pictogramas para persoas con autismo nos edificios públicos do concello para facilitar a súa identificación as persoas con discapacidade intelectual.

2.- Recentemente, a través de aviso na web do Concello así como información na prensa, o Goberno ven de suspender as charlas informativas dirixidas ós veciños sobre administración electrónica.

Polo visto, a xustificación pasa polas queixas dos veciños para asistir a ditas reunións no periodo estival.

-PREGAMOS Se nos informe do calendario que foi proposto con lugares e datas das charlas sobre administración electrónica e sobre o número de queixas recibidas en cada unha das parroquias, así como a data estimada de celebración despois do verán, ou a concreta, se a houbese.

3.- A estrada que transcurre entre Lourenziño e a fabrica de Norgasa, presenta en algún dos seus tramos un considerable desnivel sin que exista ningún elemento  de protección que poida evitar accidentes.

-Por esto PREGAMOS, se tomen as medidas oportunas para dotar de seguridade a mencionada estrada.


 PREGUNTAS:


1.-O rio Mero é un enclave natural  do concello con un gran potencial turístico.  No pleno de setembro de 2013, o  Grupo de EU presentou unha Moción, (aprobada por unanimidade), “Para o acondicionamento de zonas de baño e recreo nas ribeiras do río Mero”. Transcurridos oito meses, non temos coñecemento de ningunha resposta ou actuación prevista por parte da Xunta de Galicia nin do concello, en relación a iniciativa presentada.

-Pode informarnos o Goberno das xestións realizadas  para que os veciñ@s de Cambre poidan ter   un lugar de esparcemento e recreo aproveitando o enorme atractivo natural das ribeiras do río Mero?

2.-  Según informacións, a Xunta de Galicia ten licitado a redacción dun proxecto   para a ampliación e mellora da estrada AC-214 entre Guisamo e Sigrás, e no treito entre a AC-213 e a N-550, con un orzamento de 39.932 euros.

-Pode informarnos  o   Goberno   da situación do mencionado proxecto?

3.- No pasado mes de   decembro presentamos un ROGO co fin de valar e proceder a limpeza dun solar situado na rúa Cruceiro, o que  se está a convertir nun vertedoiro de lixo onde a vexetación invade parcialmente a beirarrúa.

-Cal foi o motivo para que non se teñan tomado as medidas oportunas para correxir a situación de abandono?


COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO

ROGOS:

1.- Nas inmediacions das antiguas  instalacións de talleres Lambda en Pravio, contiguo o camiño de Cela a Fontenla, a sinal de STOP está caida motivado o derrumbamento dun muro.

-PREGAMOS, se proceda a tomar as medidas necesarias para a súa reposición e acondicionamento do lugar.

2.- No lugar de A Patiña en Cela, frente o número 3-A, existe unha arqueta con perigro para a circulación das persoas que transitan polo lugar.

-PREGAMOS o seu acondicionamento.


PREGUNTAS:

1.- O noso Grupo xa ten denunciado o depósito de lixo existente no cruce de Fabás e a estrada de Cela.

-Poden informarnos sobre  a demora da súa retirada?


                                    Cambre,   xuño de 2014

                     Asdo:  Grupo  Municipal de Esquerda Unida 

MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS MUNICIPAIS SOCIALISTA E DO GRUPO DE ESQUERDA UNIDA do  relativa  a adoptar, de xeito inmediato, un “PLAN ESPECÍFICO DE APOIO Á ALIMENTACIÓN INFANTIL QUE INCLÚA O SERVIZO DE COMEDOR NOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DO NOSO CONCELLO”, a fin de que sexa debatida e votada na sesión ordinaria correspondente ó mes de Xuño de 2014.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O pasado dia 11 de Xuño, o Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade unha Proposición non de Lei na que se resolve que "O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a levar a cabo as medidas necesarias para evitar que ningún neno ou nena careza de alimentación ou sustento necesario por estar en situación de vulnerabilidade, poñéndose en marcha convenios cos concellos interesados, podéndose usar as instalacións dos centros educativos en colaboración cos servizos públicos de benestar".

A longa e profunda situación económica e social que vimos padecendo, xunto cunha política descontrolada, de austericidio, por parte dos Gobernos Central e Autonómico do Partido Popular, de recortes sociais e desmantelamento dos servizos públicos básicos e dereitos conquistados nos últimos anos, está a provocar un preocupante aumento da pobreza no noso país. Pero o máis grave é que o risco de pobreza afecta sobre todo aos nenos e nenas. Un recente informe da organización Save The Children cifraba en case que tres millóns, o número de nenas e nenos en situación de pobreza.

Desgraciadamente, España ostenta o título de ser unha das sociedades máis desiguais de Europa. Así o reflicten numerosos informes como o que recentemente ven de publicar o Instituto Nacional de Estatística, que indica que prácticamente un de cada tres cidadáns está en risco de pobreza ou exclusión social e que un de cada catro menores de dezaseis anos vive por debaixo do umbral da pobreza no noso país. As cifras de privación material severa, de baixa intensidade de emprego nos fogares e de pobreza relativa, son dramáticas. Segundo os datos oficiais, en Galicia hai 93.000 familias con todos os seus membros en paro; o 23% da poboación atópase en situación de pobreza, 33.000 familias sobreviven sen ningún tipo de ingreso e un 26% dos fogares con menores a cargo están en risco de exclusión social.

A pobreza infantil estase a facer cada vez máis intensa, aumentando a distancia entre as rendas dos pobres e o limiar da pobreza. Dito doutro xeito, e tal como apuntan organizacións como UNICEF ou a Cruz Vermella: cada vez hai máis nenos e nenas pobres e cada vez son máis pobres. Calquera dato negativo que aportemos, desgraciadamente, serán cifras en constante progresión. As políticas públicas ben orientadas poden facer moito pola infancia para contrarrestar os efectos das devanditas situacións de pobreza. O informe de UNICEF sobre pobreza infantil chaga á conclusión de que canto maior sexa a porcentaxe de gasto dos gobernos en políticas de atención ás familias e prestacións sociais, menor e máis baixa é a taxa de pobreza infantil.

O déficit alimentario afecta o desenrolo físico e intelectual do menor. O impacto da mala nutrición ou a falla de estímulos educativos en idades temperás pode ter consecuencias de difícil e custoso arranxo. O profesorado galego, ó igual que os representantes das asociacións de nais e pais, relatan a existencia dun número importante de sinais de alarma sobre a situación que atravesan moitos fogares galegos: nenos e nenas que acoden ó colexio sen almorzar, episodios de mareos e mesmo desmaios entre o alumnado durante a xornada escolar, rapaces que comen de xeito compulsivo no comedor escolar, repetindo varias veces o menú; baixada inxustificada no rendemento académico etc, síntomas todos eles evidentes de que a pobreza infantil está a deixar xa unha fonda pegada na vida de moitos nenos e nenas de Galicia. Fronte a esta situación hai concellos que están a poñer en marcha políticas sociais que funcionan e outros que non.

Os servizos de comedores escolares permitiron mitigar esta realidade durante o curso escolar, pero atopámonos ante un período vacacional incerto no que esta necesidade pode quedar desatendida ao pechar o centro escolar, e por tanto o servizo de comedor. O curso escolar, nos seus niveis obrigatorios, rematou o dia 20 de xuño e moitas familias galegas non saben como poder garantir unha axeitada alimentación para os seus fillos e fillas nos meses non lectivos, diante da grave situación socioeconómica pola que están a atravesar, a que o noso concello non e alleo. É por todo iso que tanto os Socialistas de Cambre como Esquerda Unida de Cambre consideramos que este servizo directo de atención no comedor debe manterse en etapas de vacacións escolares, mediante un Plan Específico.


Segundo a ONG Educo, as vacacións escolares deixarán este verán milleiros de nenos sin a única comida completa do día, a que recibían nos comedores escolares. Mesmo a Defensora del Pueblo, dona Soledad Becerril, solicitou  a todas as Consellerías de Presidencia das Comunidades Autónomas que os comedores escolares atendan este verán ós menores en situación de vulnerabilidade.

Por todo o anterior e tendo en conta a situacion de urxencia e emerxencia que poidan ter que atravesar  familias do noso Concello; os Grupos Municipais dos Socialistas de Cambre e Esquerda Unida presentan ante o pleno a seguinte proposta de acordos:

1.- Instar ó Goberno Municipal a poñer en marcha, de maneira inmediata, un “Plan específico de Apoio á Alimentación Infantil que inclúa o servizo de comedor nos centros educativos públicos do concello" que conteña as medidas e recursos suficientes para garantir que as familias con menores ao seu cargo, que se atopen en situación de precariedade teñan cubertas as súas necesidades básicas de alimentación, e garantir o acceso dos menores, polo menos, a tres comidas diarias, facilitando o acceso a unha dieta o máis equilibrada posible para evitar problemas de malnutrición infantil; habilitando para iso todos os medios a disposición das administracións públicas, en colaboración coas entidades do terceiro sector, e tendo en conta a contorna familiar e o plan escolar.

2.- O Pleno do Concello de Cambre  insta ao Goberno da Xunta de Galicia a poñer en marcha os mecanismos e actuacións necesarios para ofrecer, dende a finalización do curso escolar no mes de Xuño de 2014, o servizo de comedor durante as vacacións nos centros educativos precisos no Concello de Cambre, e dar así cumprimento ó acordo plenario unanime acadado no Parlamento de Galicia, e que ademáis poidan complementar a oferta de actividades infantís programadas en períodos vacacionais.


                                  Cambre, 23 de Xuño de 2014.

miércoles, 18 de junio de 2014


NOTA INFORMATIVA

EU DE CAMBRE TAMÉN SOLICITA A APERTURA DOS COMEDORES ESCOLARES NOS MESES DE VERAN

A través dunha Moción, o Grupo Municipal de EU de Cambre, solicitará o apoio do resto das forzas políticas integrantes da Corporación, así como do propio equipo de Goberno, para dar solución a unha crúa e triste realidade, que se está a materializar, cada día mais, que é a dificultade de moitos pais e nais para darlle de comer ós seus fillos e fillas.

No seo dunha crise que afecta a milleiros de familias, Esquerda Unida coida que o que non é sostible, son as recentes manifestacións do Partido Popular no Parlamento de Galicia, asegurando que resulta un gasto inasumible porque "resulta moi caro" abrir os comedores escolares durante o verán. Uns gobernantes e administracións que non interveñan urxentemente para evitar que os nosos nenos teñan garantida, alomenos, unha comida equilibrada ó día, non merecen nin o mais mínimo respeto.

O ámbito ó que o cidadán está mais próximo, é o local, motivo polo que Esquerda Unida de Cambre, presenta a moción, que adxuntamos á presente nota no ánimo de que toda a Corporación, por unanimidade, apoie a petición ó Goberno da Xunta de Galicia, a poñer en marcha todos os mecanismos necesarios para ofrecer o servizo de comedor durante as vacacións, nos centros educativos precisos no Concello de Cambre, e dar así cumprimento ó acordo plenario unánime acadado no Parlamento de Galiza.

Esta iniciativa, en nada ten que ver coa caridade, senón que o seu carácter é o de axuda da administración que, entre as súas obrigas está a de non permitir que existan nenos e nenas en Cambre con problemas de malnutrición, por ter rematado o curso escolar.

Grupo Municipal de EU Cambre
Olga Santos López

domingo, 15 de junio de 2014

AGE advirte que non vai permitir que o apoio á súa iniciativa sobre comedores quede nun “lavado de cara do PP”

Alternativa Galega de Esquerda (AGE) advertiu ao goberno galego que non vai permitir que a aprobación por unanimidade no vindeiro pleno do Parlamento da iniciativa de AGE relativa á apertura dos comedores escolares no verán, quede “nun lavado de cara do Partido Popular”. Os deputados Ramón Vázquez e Xabier Ron, destacaron en rolda de prensa que o texto aprobado non deixa lugar á interpretacións:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a levar a cabo as medidas necesarias para evitar que ningún neno ou nena careza de alimentación ou sustento necesario por estar en situación de vulnerabilidade, poñéndose en marcha convenios cos concellos interesados, podéndose usar as instalacións dos centros educativos en colaboración cos servizos públicos de benestar”
O deputado Ramón Vázquez destacou do texto aprobado a responsabilidade asumida polo goberno galego para garantir e tomar as medidas que fosen necesarias para que todos os nenos e nenas do noso país teñan garantida unha comida axeitada así como poñer en marcha os mecanismos que posibiliten a apertura dos comedores escolares nos meses de verán. No relativo aos convenios con Concellos, Ramón Vázquez sinalou que no texto inclúense aos gobernos locais e os servizos sociais municipais xa que son estes os que dispoñen dos datos sobre aos menores que se podan atopar nesta situación pero non dispón que sexan eles os que carguen co custe económico do programa senón que é o goberno galego quen o ten que facer.
O grupo parlamentar presentou unha moción que as distintas organizacións que compoñen a coalición e que contan con representación local para que as presenten nos plenos municipais dos seus concellos para conseguir impulsar o antes posible o acordo aprobado no Parlamento e que os gobernos locais soliciten canto antes o seu cumprimento por parte do goberno galego.
AGE esixe ao goberno galego que concreten e se de a coñecer o xeito urxente –tendo en conta que o curso escolar remata nunha semana- as condicións do programa e o orzamento preciso que se vai destinar á este programa para que os concellos podan iniciar canto antes os trámites para beneficiarse do mesmo. Os deputados de AGE destacaron que foron moitas as Asociacións de Nais e Pais que se puxeron xa en contacto co grupo parlamentar para manifestas a súa intención de solicitar ao concello a apertura dos seus centros escolares para ter o servizo de comedor durante os meses de verán. Desde AGE confían en que a Xunta de Galicia cumpra coa súa obriga e non poña ningún tipo de atranco para cumprir cun acordo e un programa fundamental tendo en conta que o que está en xogo é a alimentación da infancia.
O deputado Xabier Ron pola súa banda lamentou e condenou a visión sectaria amosada polo grupo parlamentar do PP ao afirmar que a apertura dos comedores no verán estigmatizaría aos nenos e nenas que o se viran na obriga de acudir a el ao non ter que comer nas súas casas. “Ser pobre ou non ter traballo non é un delito nin algo do que ter vergoña e non imos permitir que o sectarismo do Partido Popular e o capitalismo pretenda facer culpables as vítimas da súa situación” concluíu Xabier Ron.


viernes, 13 de junio de 2014

AXUDAS LIBROS DE TEXTO

ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15.
OBXECTO
Axudas para adquisición de libros de texto ao alumnado matriculado en educación primaria, eso ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2014/2015 para o seu uso nese ano académico.
REQUISITOS
—        Ser pai, nai ou titor/a legal do alumnado anteriormente referido. Tamén terá dereito á axuda o alumnado que repita 1º ou 2º de primaria.
—        No estar incurso en prohibicións para obter a condición de beneficiario/a de subvencións de Galicia.
—        Para o alumnado de educación primaria e eso, ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9000€
—        Non estar matriculado en 5º de educación primaria nalgún dos centros seleccionados para o proxecto experimental Educación dixital durante o curso 2014/15.
SOLICITUDES
Presentaranse, en soporte papel, preferentemente no centro onde está matriculado o/a alumno/a ou en calquera lugar habilitado para isto, utilizando o modelo normalizado dispoñible en https://sede.xunta.es, nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ou en http://www.edu.xunta.es
De se enviar por correo, deberá ser certificado e co selo de Correos na primeira folla do formulario.
Presentarase unha solicitude por alumno/a.
As axudas serán solicitadas por pais, nais ou titor/a legal e só se concederá unha por alumno/a e curso escolar. Se o alumno ou alumna ten previsto mudar centro durante o curso escolar, a solicitude terá que presentala no centro de orixe.


PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE
—           Educación primaria e educación especial: do 2 de xuño ao 2 de xullo, ambos inclusive.
—           Alumno/a de eso que presente a solicitude no prazo ordinario: do 25 de xuño ao 25 de xullo, ambos inclusive.
—           Alumno/a de eso que presente a solicitude no prazo extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro, ambos inclusive.
—           Para as novas incorporacións que se produzan ao longo do curso con posterioridade aos períodos indicados, sempre que no mesmo curso escolar non estivese matriculado nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, o prazo será dun mes e contarase a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. En todo caso, o prazo para presentar a solicitude para as novas incorporacións terá como data límite o 31 de marzo de 2015.
CONTÍA DAS AXUDAS
— Educación primaria:
·         Familias monoparentais
Renda per cápita familiar ata 6000 €: 170 €
Renda per cápita familiar desde 6000,01 a 9000: 90 €
·         Resto das familias
Renda per cápita familiar ata 5400 €: 170 €
Renda per cápita familiar desde 5400,01 € a 9000 €: 90 €
— Educación Secundaria Obrigatoria
·         Familias monoparentais
Renda per cápita familiar ata 6000 €: 180 €
Renda per cápita familiar desde 6000,01 € a 9000 €: 104 €
·         Resto das familias
Renda per cápita familiar ata 5400 €: 180€
Renda per cápita familiar desde 5400,01 € a 9000 €: 104 €
Se nunha unidade familiar houber varios alumnos ou alumnas que reúnan os requisitos para ser causantes destas axudas, percibirase a contía que corresponda por cada un deles, segundo o establecido nesta convocatoria.
O alumnado matriculado en educación especial, en centros específicos ou en unidades de educación especial en centros ordinarios, así como o que presente unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, que solicitude a axuda e que cumpra os requisitos desta orde, recibirá un importe de 250 €, con independencia da renda per cápita familiar
Os menores que se encontren en situación de garda, tutela ou atención de día pola Xunta de Galicia recibirán a xuda máxima correspondente ao ensino e curso en que estean matriculados e non terán que acreditar os datos da unidade familiar nin do nivel da renda.
RENDA FAMILIAR PER CÁPITA
É a renda familiar dividida entre os membros da unidade familiar computables.
Para os efectos do cálculo da renda per cápita, computarán como dous os membros da unidade familiar que, figurando na solicitude, teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33 %, que acrediten unha pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez ou que teñan recoñecida a condición de pensionistas de clases pasivas cunha pensión xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.
Quedarán excluído no cálculo de cómputo da renda per cápita os ingresos do agresor nos casos de violencia de xénero, considerándose familia monoparental.
Para determinar a renda per cápita, terase en conta a situación familiar en 31 de decembro de 2012 e o exercicio fiscal 2012. Non se terán en conta os fillos nacidos, adoptados ou acollidos despois de esta data.
VALE DE PAGAMENTO
O sistema xerará un vale que o centro educativo entregará á persoa solicitante.
Unha vez que a persoa solicitante estea en posesión do vale, poderá adquirir con el unicamente libros de texto no correspondente establecemento, á súa libre escolla e polo importe máximo que figura no documento, agás o alumnado matriculado en educación especial, así como aquel que teña recoñecida unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, que poderá adquirir os libros, material didáctico e complementario que o centro docente determine en cada caso.
Os vales deberán entregarse nas librerías o antes posible e o prazo remata o 7 de abril de 2015.
COMPATIBILIDADE DAS AXUDAS
Serán compatibles con calquera outra axuda que poida percibir coa mesma finalidade doutras entidades públicas ou privadas, sempre que as axudas concorrentes non superen o custo dos libros de texto subvencionados.


DOG 30 de maio de 2014

miércoles, 4 de junio de 2014


                                      REPUBLICA LAICA E FEDERAL
                          O POBO E QUEN MAIS ORDENA
                   POLO DEREITO A DECIDIR LIBREMENTE