jueves, 31 de enero de 2013


INICIATIVAS PRESENTADAS O PLENO MUNICIPAL E COMISIÓNS INFORMATIVAS DO MES DE XANEIRO


MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE “ESQUERDA UNIDA”, PARA A UBICACIÓN DA FEIRA DE CAMBRE NO SEU LUGAR TRADICIONAL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

No ano 2007 o Concello de Cambre, presentou o Proxecto ARUME financiado con recursos dos fondos FEDER, dentro do cal incluíase unha partida de 450.801,20 euros, para a elaboración dun estudio e realización das obras necesarias para a Rexeneración Urbana do Campo da Feira de Cambre.

O Campo da Feira, é un espacio público de referencia no centro neurálxico da capital municipal, onde temos que destacar os aspectos socioculturais e históricos que o longo dos anos veñen desenrolandose no lugar, e que o conxunto da Corporación ten a obriga de respectar, poñer en valor e transmitirllo nas mellores condicións as vindeiras xeracións, recuperando o seu carácter funcional como un dos símbolos máis importantes do concello e dinamizador da económia local.

Neste lugar, (según consta descrito no Catastro do Marqués da Ensenada) vense realizando a actividade da Feira  dende o ano 1.752, e mais concretamente a partir do ano 1.853 se celebra os días 2 e  terceiro domingo de cada mes.

Para o Grupo Municipal de EU, desatouse unha polémica, o noso xuizo incompresible e carente de razoamentos obxectivos, pola ubicación da actividade da Feira no seu lugar de orixe, ignorando antecedentes históricos, económicos e culturais, que non obedecen o interés común e sentir da cidadanía de Cambre, que é o que debería predominar nunha actuación tan relevante como a que estamos a tratar.

O actual Goberno e o conxunto da Corporación, debemos ter  presente  que entre os obxectivos extratéxicos da intervención, o proxecto en cuestión, contempla consolidar o sentimento identitario da poboación cara a praza, referente histórico no municipio pola tradicional celebración da feira, conocida en toda a Comarca, a que concurre numerosa poboación; por consiguinte, un dos USOS  é a celebración de feiras (dúas mensuais) así como outros eventos.

En base ó anteriormente exposto,

O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- Encomendar o Goberno Municipal inicie de inmediato as actuacións necesarias para proceder o traslado e  reubicación  das dúas feiras mensuais que se celebran en Cambre, ó seu lugar de orixe, é decir, ó Campo da Feira.

SEGUNDO.- Tendo en conta a diferente configuración da Praza, trala súa remodelación, e aproveitando o maior espazo dispoñible, encomendar o Goberno a realización dun estudo que permita unha organización armónica dos postos segundo as necesidades e prioridades da propia actividade comercial, co obxecto de que a feira estea organizada e ordenada.

TERCEIRO.- Sopesar a posibilidade de dotar un espazo diferenciado para aqueles postos que xeneren residuos así como poñer a disposición deles elementos de destrucción dos mesmos, tales como contenedores ou bolsas de lixo para evitar o deterioro da praza, e conservala nas mellores condicións posibles.


                                CAMBRE, a 24 de xaneiro de 2013
              
                                Asdo: Grupo Municipal de EU


ROGOS:

1.- Ante a situación creada polo recente temporal e intensa choiva, que provocaron inundacións e desbordamento do rio Mero, sobre todo no lugar da Ponte en Cela,  causando danos e perigro para  persoas e os seús bens materiais.

-Por esto o Grupo de EU, PREGA  o Goberno proceda a tomar as medidas necesarias para realizar unha avaliación sobre as zonas afectadas e determinar  accións preventivas para as zonas inundables co fin de evitar  futuros danos.

2.- Coa finalización das obras de Remodelación do Campo da Feira, existen  o noso xuizo varias deficiencias correxibles,  unha destas é a carencia de bancos para poder sentarse.

PREGAMOS o Goberno  realice un   estudo técnico e se proceda a instalación deste tipo de mobiliario urbano, tentando non alterar  o entorno nin as  actividades habituais do propio campo.

3.- En varios lugares do Concello, existen contenedores ubicados cerca dos pasos de peóns que impiden  unha visión clara da calzada, tanto a conductores como as  persoas que cruzan a rúas ou estradas, supoñendo un perigro e risco de accidentes que se agrava no caso de personas maiores con dificultade de movilidade, sobre todo as que circulan en cadeiras de rodas;  acentuandose o perigro de atropello nas esquinas e intercesións.

Esta denuncia xa ten sido tratado con anterioridade, sin que se teña realizado un estudo e se tomaran as medidas   para correxir a situación de risco permanente sobre todo nas zonas mais urbanizadas e de maior circulación.

-Por esto o nso Grupo PREGA, que con urxencia se proceda a tomar as medidas correctoras para dar solución o grave problema.


 PREGUNTAS:

1.- Pode informarnos o Goberno do motivo ou motivos, que impiden levar a cabo o proxecto de acondicionamento da ponte de O Burgo e da Glorieta do Paraguas?

2.-¿Ten previsto o Goberno algún proxecto de actuación, co fin de correxir o problema pola carencia de alumeado público no acceso a  rúa Freixo na parroquia de Cela?

3.- Transcurridos dous meses do lamentable accidente dun neno na praza Manuel Lugrís,   na actualidade non se teñen tomado medidas para correxir a situación de perigro pola deficiente protección da baranda situada en dita praza.

-Que determinación pensa tomar o Goberno respecto a seguridade en dita praza?


 COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉXIME INTERIOR, ECONOMÍA E FACENDA.

PREGUNTAS:

1.- Según informacións dos medios de comunicación, o Consorcio das Mariñas anunciou que está traballando na promoción do cooperativismo e na economía social, co fin de xenerar emprego, para este fin abriuse unha oficina para asesoramento dos veciñ@s que conforman o Consorcio.
-Pode informarnos o Goberno sobre a iniciativa presentada?

2.- ¿Pode informanos o concelleiro responsable dos incidentes acontecidos na tramitación do obradoiro de emprego, según as informacións transmitidas a unha representante sindical do persoal laboral do concello?


COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS  E URBANÍSMO

PREGUNTAS:


1.- O pasado 10 de decembro, o noso Grupo presentou un escrito no rexistro municipal,  solicitando información sobre o deficiente funcionamento do alumeado público na rúa Pintor Pablo Manzano. Con data 22 de xaneiro recibimos notificación da concellería de Obras e Servizos, comunicando que a responsabilidade e da empresa promotora o non estar a obra urbanizadora recepcionada polo Concello; asi mesmo informan que se ten comunicado o promotor a existencia do problema para que proceda a solucionalo o antes posible,”estando a dia de hoxe prácticamente solucionado”

-Poden informarnos da actual situación?
                           
                                  CAMBRE  a  25  de xaneiro de 2013

                                    Asdo: GrupoMunicipal de EU

martes, 29 de enero de 2013Concentración en A Coruña en contra del ERE presentado por Vodafone                                   
O  paro sube un 0.49 % durante o mes de DECEMBRE ( 2012 ) en CAMBRE
Datos de DICIEMBRE del 2012 para el Municipio de CAMBRE.

Diciembre 2012Total
Parados
Variacion
MensualAnual
Absoluta
RelativaAbsolutaRelativa
Total
2267+110.49 %+1959.41 %
HOMBRES
1116+373.43 %+11010.93 %
MUJERES
1151-26-2.21 %+857.97 %
MENORES DE 25 AÑOS:
130+32.36 %-34-20.73 %
HOMBRES
87+78.75 %-10-10.31 %
MUJERES
43-4-8.51 %-24-35.82 %
ENTRE 25 Y 44 AÑOS
1171+10.09 %+958.83 %
HOMBRES
530+183.52 %+316.21 %
MUJERES
641-17-2.58 %+6411.09 %
MAYORES DE 45 AÑOS
966+70.73 %+13416.11 %
HOMBRES
499+122.46 %+8921.71 %
MUJERES
467-5-1.06 %+4510.66 %
SECTOR:
     
AGRICULTURA
33+26.45 %+517.86 %
INDUSTRIA
377+205.60 %-36-8.72 %
CONSTRUCCIÓN
326+113.49 %+113.49 %
SERVICIOS
1428-15-1.04 %+24620.81 %
SIN EMPLEO ANTERIOR
103-7-6.36 %-31-23.13 %
ESQUERDA UNIDA DE CAMBRE, manifesta a súa solidariedade cos traballador@s da empresa VODAFONE, e fai un chamamento a concentración que terá lugar o dia de hoxe as 19:30 horas, diante das instalacions da compañia na praza de Pontevedra 10, en contra do ERE presentado pola entidade.

miércoles, 23 de enero de 2013


Dominio público

Opinión a fondo

LARGA VIDA COMANDANTE


Los logros de Chávez y la revolución bolivariana

23ene 2013
 Compartir: facebook twitter meneame delicious

Mientras que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez  lucha por salvar su vida en Cuba, la prensa de ambos lados del Atlántico no ha dejado de machacar a su gobierno. La importancia de su reciente victoria con 12% de ventaja delante de su competidor, aún no ha sido adecuadamente reconocida por los medios. Es importante destacar que Chávez ha ganado estando enfermo de cáncer, siendo crucificado por los medios de comunicación locales e internacionales.
Uno de los factores principales de la aplastante victoria de Chávez ha sido la reducción de la pobreza. Esto es posible porque el gobierno retomó el control de la empresa petrolera nacional PDVSA, utilizando los ingresos petroleros no para beneficio de una pequeña clase de rentistas, como ocurrió con los gobiernos anteriores, sino para construir infraestructuras que hacían falta e invertir en servicios sociales que se  necesitaban con urgencia. Durante los últimos diez años, el gobierno ha aumentado el gasto social en un 60,6%, (772.000 millones de dólares).
La pobreza no se define únicamente por la falta de ingresos así como la salud no se define tampoco por la ausencia de enfermedad. Ambos  están correlacionados y ambos tienen una naturaleza multifactorial, es decir, están determinados por un amplio conjunto de procesos sociales. Para evaluar los logros reales de  la Revolución Bolivariana de Venezuela durante los últimos 13 años, es indispensable revisar algunos de los principales datos disponibles sobre los determinantes sociales de la salud y la pobreza como son la educación, la desigualdad, el empleo, los ingresos, la atención sanitaria, la seguridad alimentaria y los servicios y protección social.
Uno de  determinantes sociales de la salud es la equidad, y Venezuela es hoy el país de la región con el nivel más bajo de desigualdad ( según el Coeficiente de Gini), habiendo reducido la desigualdad en un 54% y la pobreza en un 44%. La pobreza ha pasado del 70,8% (1996) al 21% (2010) y la pobreza extrema se redujo del 40% (1996) a un nivel tan bajo como el 7,3% (2010). Cerca de 20 millones de personas se han beneficiado de los programas contra la pobreza, las llamadas “Misiones”. Hasta el momento, 2,1 millones de personas mayores han recibido pensiones de vejez, es decir, el 66% de la población, mientras que antes del actual gobierno sólo 387.000  recibieron pensiones.
La educación, determinante clave de la salud y la pobreza, es donde el gobierno bolivariano ha puesto un especial énfasis, asignando a ella más del 6% del PIB. La UNESCO ha reconocido que Venezuela está libre de analfabetismo y que es el tercer país de la región cuya población en mayor medida lee. Desde la guardería hasta la universidad, la educación es gratuita: el 72% de los niños asisten a guarderías públicas, el 85% de los niños en edad escolar asisten a la escuela, y hay miles de escuelas nuevas o restauradas (entre las que se incluyen 10 nuevas universidades). El país es  el segundo  de América Latina y  el quinto del mundo en tener proporcionalmente más estudiantes universitarios. De hecho, 1 de cada 3 venezolanos está inscrito en algún programa educativo. También es un gran logro que Venezuela esté ahora  al nivel de Finlandia como el 5º país del mundo cuya población se siente más feliz.
Antes del gobierno de Chávez en 1998, el 21% de la población estaba desnutrida, ahora Venezuela  tiene una red de distribución de alimentos subsidiados con tiendas de comestibles y supermercados. En 1980 se importaron el 90% de los alimentos, hoy el porcentaje es menor al 30%. Han entregado 454.238 créditos a productores rurales. Cinco millones de venezolanos reciben comida gratis, cuatro millones de los cuales son niños y niñas en las escuelas y 6.000 comedores alimentan a 900.000 personas. La reforma agraria y las políticas agrícolas han aumentado la oferta interna de alimentos. El resultado de todas esas medidas de seguridad alimentaria es que la desnutrición es hoy tan sólo de un 5%, y que la desnutrición infantil, que alcanzó el 7,7% en 1990, hoy es del 2,9%. Se mire como se mire, se trata de logros sociales de enorme trascendencia para la salud de la población.
En cuanto la salud pública, algunos de los datos más importantes son:
* La mortalidad infantil se redujo de 25 por 1.000 (1990) a sólo 13 por 1.000 (2010);
* El 96% de la población tiene acceso ahora a agua limpia;
* En 1998, había 18 médicos por 10.000 habitantes, hoy hay 58
* Los gobiernos anteriores construyeron 5.081 clínicas a lo largo de cuatro décadas, mientras que en tan sólo 13 años el Gobierno Bolivariano construyó 13.721 (aumento del 169,6%);
* Barrio Adentro,  el programa de atención primaria que recibe la ayuda de más de 8.300 médicos cubanos, con sus 7.000 clínicas,  ha salvado aproximadamente 1,4  millones de vidas;
* En el 2011, 67.000 venezolanos recibieron medicamentos gratuitos de alto costo para tratar 139 patologías como el cáncer, la hepatitis, la osteoporosis, la esquizofrenia; hoy hay 34 centros de tratamiento de adicciones;
* En 6 años, 19.840 personas sin hogar han sido atendidas con un programa especial, y prácticamente no hay niños que vivan en las calles;
* Venezuela tiene ahora la mayor unidad de cuidados intensivos de la región;
* Una red de farmacias públicas vende medicamentos subsidiados en 127 tiendas, realizando ahorros entre el 34-40%;
51.000 personas han recibido tratamiento especializado para la visión en Cuba, y el programa de atención oftalmológica “Misión Milagro” ha devuelto la vista a 1,5 millones de venezolanos.
Un ejemplo de cómo el gobierno ha tratado de responder de la mejor manera posible a las necesidades reales de las personas es la situación que se produjo en 2011, cuando las fuertes lluvias tropicales dejaron a 100.000 personas sin hogar. La población fue inmediatamente protegida en forma temporal en todo tipo de edificios públicos y en sólo un año y medio el gobierno construyó 250.000 viviendas. El gobierno obviamente no ha erradicado todos los males sociales, pero sus habitantes se dan cuenta de que, a pesar de las deficiencias y errores cometidos, el gobierno está a su lado.
La intensa participación política de la democracia venezolana, incluye 30.000 consejos comunales que determinan las necesidades sociales  locales, permitiendo que las personas sean los verdaderos protagonistas de los cambios que reclaman.
La economía venezolana tiene una baja deuda, y reservas de petróleo y de ahorro muy elevadas; sin embargo, los economistas occidentales opuestos al presidente Chávez repiten hasta la saciedad que la economía venezolana no es “sostenible” y predicen su desaparición cuando los ingresos petroleros se acaben. Curiosamente, no lanzan esas nefastas predicciones sobre economías petroleras como Canadá o Arabia Saudita. Ignoran que la reserva petrolera de Venezuela (500 millones de barriles de petróleo) es la más grande del mundo y consideran que la inversión social de la renta petrolera,  es una pérdida o  un empeño inútil. Sin embargo, durante estos últimos 13 años, el gobierno bolivariano ha estado construyendo una infraestructura industrial y agrícola que 40 años de gobiernos anteriores habían olvidado, y su economía continua siendo fuerte incluso ante la crisis financiera global.
Un indicio de la creciente diversificación de la economía es que ahora el Estado obtiene casi tantos ingresos de la recaudación de impuestos como por la venta de petróleo, ya que ha reforzado su capacidad para la recaudación de impuestos y la redistribución de la riqueza. En tan sólo una década, el Estado obtuvo 251.694 millones de dólares en impuestos, es decir, más que sus ingresos anuales por el petróleo.
Entre los hitos económicos de estos últimos diez años cabe incluir la reducción del desempleo del 11,3% al 7,7%, la duplicación  del número de personas que reciben beneficios del seguro social, la deuda pública se ha reducido del 20,7% al 14,3% del PIB, y el florecimiento de unas 50,000 cooperativas que han fortalecido a las economías locales endógenas. La economía venezolana ha crecido un 47,4% en diez años, es decir, un 4,3% anual. Muchos   países europeos  verán con envidia cifras como ésas. Algunos de los economistas que han estudiado detalladamente la economía venezolana señalan que: “Las predicciones de colapso económico, la balanza de pagos o la crisis de la deuda y otros pronósticos sombríos, así como muchas de las previsiones económicas realizadas, han demostrado ser erróneas… el actual crecimiento económico de Venezuela es sostenible y podría continuar al ritmo actual o incluso superior durante muchos años”.
Según el Global Finance y el CIA World Factbook, la economía venezolana presenta los siguientes indicadores: la tasa de desempleo es del 8%, la deuda pública del gobierno es el 45,5% del PIB ( la de la Unión Europea es del 82,5%), y existe un crecimiento real del PIB (el PIB per cápita es de 13.070 dólares). En el 2011, la economía venezolana desafió a la mayoría de pronósticos con un crecimiento del 4,2%, con un aumento del 5,6% en el primer semestre de 2012. La razón entre deuda y PIB se halla claramente por debajo de la de los EE.UU y el Reino Unido, y es más sólida que la de los países europeos; la tasa de inflación, endémico durante muchas décadas, ha caído en el último trimestre del 2012 a un mínimo del 13,7% . Incluso The Wall Street Journal ha señalado que el intercambio de acciones de Venezuela es con mucho la bolsa que mejores resultados tiene en el mundo (alcanzándose un máximo histórico en octubre de 2012), a la vez que los bonos de Venezuela se hallan entre  los  tienen mejores resultados en los mercados emergentes.
La victoria de Hugo Chávez ha tenido un impacto en todo el mundo. Es reconocido por haber liderado un cambio radical, no sólo en su propio país, sino en América Latina donde han sido elegidos gobiernos progresistas que han remodelado el orden global. Su victoria fue aún más significativa si se tiene en cuenta la enorme ayuda financiera y estratégica que las agencias de Estados Unidos y sus aliados ofrecieron a los partidos de la oposición y a los medios de comunicación. Desde 2002, Washington canalizó 100 millones de dólares a los grupos de oposición en Venezuela siendo distribuidos tan sólo en este año electoral entre 40 y 50 millones de dólares. Sin embargo, el pueblo venezolano pasó por alto el aluvión de propaganda desatada contra el Presidente por unos medios de comunicación que en un 95% son de propiedad privada y claramente anti-Chávez. La ola de cambio progresista en la región ha comenzado a construir la infraestructura para una Latinoamérica realmente soberana  a través de organizaciones que permitan su integración política y económica como son el Banco del Sur, CELAC, ALBA, Petrosur, Petrocaribe, UNASUR, MERCOSUR y TELESUR. Estas  están mostrando al resto del mundo que en el siglo XXI existen alternativas económicas y sociales. Siguiendo un modelo de desarrollo diferente al del capitalismo mundial y en fuerte contraste con Europa, los niveles de deuda en América Latina son bajos y siguen cayendo.
Los cambios  en Venezuela no son abstractos. El gobierno del Presidente Chávez ha mejorado significativamente las condiciones reales de vida de los venezolanos que se han comprometido en un dinámico proceso de participación política. Este nuevo modelo de desarrollo socialista ha tenido un impacto espectacular en toda América Latina, incluyendo en los últimos tiempos a Colombia además de  a gobiernos  de centro-izquierda que ahora son mayoritarios en la región y que ven en Venezuela el catalizador que ha traído más democracia, soberanía nacional y progreso social y económico a la región. Ninguna retórica neoliberal,  puede negar todos esos hechos. Eso es lo que enfurece a sus oponentes.. Un semanario “objetivo” y “empírico” como The Economist no dará a conocer estos datos, prefiere predecir una vez más el inminente colapso de la economía venezolana. Por su parte, en España, el periódico El País prefiere que Moisés Naim,   Ministro de Hacienda del anterior gobierno y uno de los  responsables directos  del Caracazo (la masacre de 3.000 personas en Caracas que protestaban por las medidas de austeridad impuestas de 1989), siga escribiendo  de forma obsesiva contra Chávez. Sin embargo, ninguno de ellos puede poner en  duda  que un Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidad del 2008 sitúa  a Venezuela en el lugar número 61 de entre 179 países. Y esa es una razón más por la que la Revolución Bolivariana de Chávez sobrevivirá al líder socialista de Venezuela.

EU de Cambre insiste en que la feria vuelva a su ubicación

 | Actualizado 23 Enero 2013 - 02:14 h.
eu quiere que la feria se ubique en el recinto ferial cambrés
eu quiere que la feria se ubique en el recinto ferial cambrés
El grupo municipal de EU en el Ayuntamiento de Cambre insiste en que la feria, que se celebra tres veces al mes en la capital municipal, vuelva a situarse en su vieja ubicación, enfrente a la casa consistorial.
El portavoz de esta formación, Luis Taibo, afirma que tras una campaña informativa realizada por EU ha quedado de manifiesto que la mayoría de las personas que asisten al mercado prefiere que retorne al recinto ferial.
El edil recuerda que ya los empresarios y hosteleros de Cambre, a través de la entidad que engloba a la patronal, manifestaron una opinión similar con un escrito que se presentó en el registro municipal.
Taibo asegura que la nueva ubicación, en las inmediaciones del centro de salud, les ha venido provocando una importante disminución de las ventas y que posiblemente algunos se planteen cerrar los domingos de feria ante la nula presencia de clientes en los negocios.
EU tiene previsto plantear una pregunta en la próxima sesión plenaria para conocer la intención del Ayuntamiento.

martes, 22 de enero de 2013

domingo, 20 de enero de 2013FEIRA DE CAMBRE
¿POR QUÉ QUEREMOS QUE SE MANTEÑA NO CAMPO DA FEIRA E NON NO ENTORNO DO CENTRO DE SAÚDE?

  1.-Porque a Feira de Cambre vense realizando dende o ano 1752 neste mesmo lugar, no Campo da Feira. A tradicción de celebrar a feira os días 2 e o terceiro domingo de cada mes data do ano 1853.
  
   2.-Porque a actual ubicación, nas proximidades do centro de saúde, inicialmente provisional en tanto non se remodelara o Campo da Feira, perxudica enormemente á hostelería e ó comercio local.
  
  3.-Porque tanto no verán como no inverno as condicións climatolóxicas afectan ós usuarios: No verán non hai nin unha sombra onde resguardarse e no inverno, no caso de que chova fórmase unha corrente de auga pola pendente no vial de acceso.

    4.-Porque non podemos subordinar a celebración da feira ó feito de que nesa      ubicación existe un centro de saúde, que debe estar por enriba de calquera outro tipo de actividade. Dito centro debe ter un acceso libre de aglomeracións no caso de que teña que entrar ou saír del unha ambulancia ou unha urxencia. Este potencial problema non está nin contemplado nin solucionado polo Goberno do PP de Cambre, que simplemente, coloca a feira nas inmediacións dun espazo de especial protección sin sopesar as posibles consecuencias.

  5.-Porque ademáis dun centro de saúde, nas inmediacións tamén se atopa emplazado o cemiterio municipal. A propia afluencia de vehículos a calquera dos dous eventos pode desembocar nunha situación incómoda tanto para os visitantes da feiras como para os usuarios do cemiterio.
    
     6.-Porque para todos aqueles usuarios que accedan camiñando á feira, a incomodidade do regreso increméntase pola empinada pendente que hai que subir. Ademais dita pendente e a distancia do centro da vila vai a disuadir ós compradores de subir cargados coas bolsas da compra.

    7.- Porque a propia remodelación do campo da Feira, incluída dentro do Plan Arume, implica que hai mais espazo dispoñible para a ubicación de postos que antes das obras realizadas. De feito, a actual ubicación nas inmediacións do centro de saúde, foi calificada como “provisional” polo propio Goberno Municipal en tanto non se remataran as obras.

  8.-Porque, como non hai mellor proba que a propia experiencia, podemos decir que durante o tempo que se ven celebrando a feira na nova ubicación, as queixas recibidas tanto por veciños como por hosteleiros e comerciantes son numerosísimas. Pola contra, as ventaxes do cambio de ubicación brilan pola súa ausencia.

   9.-Porque, en definitiva, a FEIRA DE CAMBRE é un acto de referencia tanto para @s veciñ@s de Cambre como para @s de outros Concellos da Comarca. Por esto, debemos defender a nosa memoria histórica e o sentir da cidadanía de Cambre, que debe superar os caprichos políticos que destrozan as nosas tradiccións e a nosa herdanza cultural.
  
 "RESPECTAR UN POBO, É RESPECTAR A SÚA HISTORIA E AS SÚAS TRADICIÓNS"


 
COMUNICADO DE PRENSA

ESQUERDA UNIDA MANIFESTA QUE A SOCIEDADE ESTÁ FARTA DE POLÍTICAS DEFRAUDADORAS E PRIVATIZADORAS EN PROL DE PERSOEIROS DA POLÍTICA
 A EXECUTIVA NACIONAL DE ESQUERDA UNIDA CONSIDERA NECESARIO UN PACTO PARA A REXENERACIÓN DA VIDA DEMOCRÁTICA E CONTRA A CORRUPCIÓN
 “CONTRA A CORRUPCIÓN, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”, PROPÓN YOLANDA DÍAZ COORDINADORA NACIONAL DE ESQUERDA UNIDA

As políticas neoliberais que percorren Europa  son a razón estrutural, as responsables últimas, da maior parte dos casos de corrupción que están a afectar á sociedade, son estas políticas de chiringuito e privatización as que promoven o enriquecemento dalgúns individuos.
Esquerda Unida manifesta que a sociedade está farta de políticas defraudadoras e privatizadoras en prol dos temporeiros da política. Que opinen senón os votantes do Partido Popular que decidiron a fallida alcaldía de Santiago de Compostela, ou  a aqueles que decidiron perpetuar ao señor Baltar na Deputación de Ourense quen di ter a conciencia tranquila, pero a quen lle importa a súa conciencia?, a operación Pokemon, a Campeón...
A executiva nacional de Esquerda Unida considera que outro xeito de facer política é posible. É necesario dotar á cidadanía dunha maior participación e control sobre os cargos públicos. Para iso entre outras medidas, Esquerda Unida propón un pacto para a rexeneración da vida democrática e contra a corrupción. Un pacto subscrito por partidos políticos e organizacións sociais para garantir a transparencia, a participación e a pluralidade nas decisións que se adopten na actividade pública.
Yolanda Díaz, coordinadora nacional de Esquerda Unida, manifesta que “é necesaria a elaboración dun Código Ético específico que inclúa a loita efectiva contra a corrupción, que regule estritamente as incompatibilidades e penalice coa expropiación os bens adquiridos mediante prácticas corruptas”.
A Coordinadora Nacional de EU  expresa de xeito categórico  a menciña para loitar contra a vaga de corrupción que asolaga as institucións e aos poderes económicos: “ contra a corrupción, democracia participativa”. A participación da cidadanía nun réxime político de democracia avanzada é a mellor vacina contra esa lacra que hoxendía bandeira o PP pero que se estende aos partidos do réxime restauracionista.

Gabinete de prensa.
Executiva Nacional de Esquerda Unida.

sábado, 19 de enero de 2013


Ofensiva de IU para que el Gobierno desvele la identidad de los amnistiados por Montoro


Izquierda Unida reclama a Justicia todos los datos sobre corrupción vinculada a partidos y pide la comparecencia de Montoro para que detalle quién y por cuánto se acogió a la amnistía fiscal

Izquierda Unida registra una completa batería de iniciativas parlamentarias que incluye también la remisión al Congreso de todo el listado de sociedades y personas físicas que se han beneficiado de la amnistía fiscal, además de responder por escrito cuándo va a dar a conocer la lista de defraudadores anunciada por Montoro

Izquierda Unida ha registrado hoy una batería de iniciativas parlamentarias para que el Gobierno y la Fiscalía General del Estado trasladen al Congreso de los Diputados y den explicaciones, tanto oralmente como a través del envío de una amplia documentación solicitada, sobre diversos temas relacionados directamente con la corrupción política y vinculados también a los detalles que se van conociendo sobre el caso del ex tesorero y ex senador del PP Luis Bárcenas.

Así, el presidente portavoz del grupo parlamentario, Cayo Lara, ha concretado lo que parlamentariamente se denomina ‘Solicitud de datos, informes o documentos’, al amparo del artículo 7º del Reglamento, para que el Ejecutivo a través de su Ministerio de Justicia remita, entre otras cuestiones, el “número de investigaciones abiertas desde 2004 por la Fiscalía por delitos de corrupción vinculados a partidos políticos”.

De igual forma, pide información sobre “cuántos procedimientos judiciales se han abierto desde 2004 por la Fiscalía por delitos de corrupción vinculados a partidos políticos” y el “desglose de los procedimientos judiciales referidos desde 2004 por fecha de incoación de diligencias previas”.

Lara completa su iniciativa con la solicitud del “desglose de los procedimientos judiciales referidos desde 2004 por fase procesal en que se encuentran cada uno de ellos”, así como el “número de sentencias condenatorias desde 2004 por delitos de corrupción vinculados a partidos políticos”.

A través del diputado y portavoz en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, IU solicita también la comparecencia del fiscal anticorrupción en el seno de ésta “para informar sobre las medidas que se piensan impulsar para hacer frente a la corrupción que está generando una creciente alarma social”.

Además, con la firma del portavoz del grupo, José Luis Centella, se reclama la convocatoria extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas para que antes de la reanudación del periodo ordinario de sesiones comparezca su titular, Cristóbal Montoro, para que detalle “los resultados del proceso de amnistía fiscal e informe de las personas físicas y jurídicas que se acogieron a la misma”.

Esta petición se ha registrado doblemente, también como comparecencia ordinaria en comisión a partir de febrero, dado el demostrado bloqueo sistemático de comparecencias de miembros del Gobierno que realiza el PP cuando éstas se debaten en la Diputación Permanente gracias a su mayoría absoluta. La primera de las peticiones va firmada conjuntamente con el PNV, como obliga el Reglamento al ser extraordinaria.

Para completar este punto, Centella y Llamazares firman otra solicitud de datos e informes para que desde el Gobierno se traslade al Congreso toda la documentación relativa al “listado de sociedad y personas físicas que se han acogido a la regularización fiscal especial (amnistía fiscal) acordada por el Gobierno mediante el Decreto Ley 12/2012”, especificando los nombres específicos y la cuantía correspondiente regularizada en euros”.

Para terminar, Cayo Lara ha registrado también una pregunta por escrito dirigida al Gobierno para que aporte datos sobre “¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para que sea posible conocer en el Congreso la famosa lista de defraudadores anunciada por el ministro Montoro a finales del año pasado con el fin de actuar inmediatamente contra ellos?”.

“¿Cuál es la fecha prevista para dar a conocer la lista?”, “¿Qué motivos existen para que esta lista no esté ya en manos de la Fiscalía, eliminando de esta forma la posible existencia de un caso de presunta prevaricación?”, prosigue la pregunta registrada por Lara, que concluye con la cuestión de “¿Qué opinión le merece al Gobierno que antiguos cargos del partido que le sustenta en el poder se haya acogido a esta amnistía fiscal?”