martes, 3 de agosto de 2010

INICIATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL DE "EU-IU" PRESENTADAS NO PLENO MUNICIPAL DO DIA 29 DE XULLO.
ROGOS:
1.- Sobre a remodelación Urbana e Rexeneración do Campo da Feira.

O Grupo Municipal de EU-IU ten presentado o longo da lexislatura diversas iniciativas sobre o acondicionamento do Campo da Feira de Cambre. Con diñeiro procedente dos fondos FEDER, o Goberno local elabora e posteriormente aprobase en pleno o proxecto ARUME consistente en varias actuacións no concello, destinando 560.000 € para realizar as obras da rexeneración Urbana do Campo da Feira.

No pleno do dia 30 de abril do ano 2009, o noso Grupo presenta unha Moción para a Elaboración dun Concurso de Ideas, aprobada por unanimidade dos grupos da Corporación.

Según informacións do concelleiro responsable o proxecto de execución está condicionado a eliminación do proceso do Concurso de Ideas por cuestións de prazos de tempo, plantexando recurrir a un procedemento negociado e solicitando a colaboración dos Grupos da oposición para non perder a subvención.

Ante a falta de información e a premura no tempo para a execución da obra.

-O noso Grupo prega se nos informe da situación do mencionado proxecto.

2.- Desbroce e limpeza de camiños municipais
Resulta inconprensible que a remates do mes de xullo moitos camiños do concello estéan invadidos pola maleza e fagan case imposible o seu tránsito na circulación, o que supón un continuo risco para os usuarios, orixinando verdadeiros problemas no tránsito viario e o conseguinte risco de incendios, sendo este feito un incumprimento da Lei de Incendios Forestales, de 17 de abril de 2007, na que se obriga a limpeza dos viales.
Persoas afectadas por este problema usuarios dos camiños de San Bartoleu a Armental en Pravio e de Graduil en Cela, manifestaron o noso Grupo o abandono continuo e a súa indignación, sensibilidade compartida por moitos veciñ@s do concello.

-Por esta razón pregamos que con urxencia se proceda a tomar as medidas oportunas e den as órdenes convintes para dar solución o problema.


3.- Sobre as prazas de aparcamento no Temple

Recentemente o concelleiro responsable da área, anunciaba nun pleno que debido ó elevado número de obras a executar dentro da famosa humanización do Graxal, se habilitaría unha parcela propiedade do concello como aparcadoiro temporal para cubrir a carencia de aparcamentos probocados por ditas obras na zona

Ante isto o noso Grupo Municipal PREGA se nos informe do motivo polo que dito espacio non está habilitado para aparcamento.


PREGUNTAS:


1.- Veciñ@s de Cambre e Pravio siguen demandando maior seguridade na estrada AC-214, sobre todo nas inmediacións do cruceiro en Pravio e nos lugares de Freande e Drozo en Cambre, a situación de perigro é permanente ante a carencia de pasos de peóns que fai case imposible que as persos poidan cruzar a estrada, por carecer das medidas de seguridade imprescindibles que garantan a integridade física dos viandantes.

Ante estas deficiencias dende o noso Grupo municipal creemos que non se deben escatimar esforzos cando se trata de un tema de tanta transcendencia como é a seguridade das persoas.

Por todo esto, plantexamos a seguinte pregunta:

-¿Que xestións ten realizado o concello ante a administración autonómica, para dar solución o grave problema?

2.- Sinalización instalacións deportivas municipais

A ausencia na sinalización do emplazamento de instalacións deportivas municipais ven sendo unha queixa constante de veciñ@s e persoas que proceden de outros lugares, sendo solicitado en diversas ocasións a través de diferentes iniciativas sin que a dia de hoxe se fixera nada para reparar o problema.

-O Grupo de EU-IU pregunta ¿cando pensa o Goberno local proceder a sinalización das infraestructuras deportivas do concello?

3.- A seguinte pregunta, ten que ver con outra iniciativa realizada polo noso Grupo no pleno do mes de novembro pasado, recordando a obligación para todos os membros da Corporación de realizar e manter actualizadas as declaracións de Bens e Patrimonio. Obligación que nos consta, todos coñecemos.

Ante a necesidade da modificación do R.O.M para proceder a publicación mencionada, o noso Grupo fai a seguinte pregunta:


-¿Para cando ten previsto o Goberno realizar os tramites para proceder a modificación do R.O.M e facer público a declaracións dos bens patrimoniais dos membros da Corporación Local, e dar cumprimento o solicitado?


INICIATIVAS PRESENTADAS PARA O SEU DEBATE NAS COMISIÓNS INFORMATIVAS DO DIA 27 DE XUÑO

COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIZOS.

ROGOS:

1.- Sobre o estado da Rúa Francisco Añón e a falta de control dos coches aparcados en dita Rúa.

En diversas ocasións o noso Grupo preocupouse polo estado de abandono e deterioro da rua Francisco Añon e as súas inmediacións. Nos últimos tempos o problema para transitar por dita rúa agrabouse ó aumentar considerablemente o número de vehiculos mal estacionados na zona, sobre todo polas obras na zona e a conseguinte eliminación de prazas de aparcamento nos lugares próximos.

Ante Esta situación o noso grupo prega:

-Que se teña en conta este problema e que se proceda con urxencia a mellora da seguirade vial na mencionada rúa.

2.- Sobre as obras na parroquia do Temple.

Recentemente na parroquia do Temple desenvolvense proxectos importantes de obras. Moitas delas colleron os veciños por sorpresa e moitos a dia de hoxe ainda non saben cal é o seu motivo.

Ante esta falta de información o noso grupo prega:

-Que se proceda a emitir a maior información posible (dentro das posibilidades) de cada unha das obras que se están realizando e a súa duración, co obxectivo de ter informados ós veciñ@s.
COMISIÓN INFORMATIVA DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIZOS.


PREGUNTAS:

1.- Sobre a casa das palmeiras.

Veciños da parroquia do Temple manifestaron o noso Grupo as molestias que estan a sufrir debido o peche da casa das palmeiras por motivo das obras que se están realizando na mesma, o que provoca a imposibilidade de facer xestions e ter que desplazarse.

Ante isto o noso grupo fai a seguinte pregunta:

¿Pensa o Goberno abilitar algún espacio no Temple de maneira temporal para dar cobertura o servizo?

2.- Acceso Centro de Saúde do Temple.

En plenos anteriores o noso Grupo xa ten denunciado o perigro e dificultades que supón o valado dunha obra no edificio do Centro de Saúde do Temple, informandonos o responsable que era un peche temporal e que a obra non se alongaría no tempo. Transcurrido mais de un mes o problema non se soluciona agravandose por motivo das obras que están executando na zona, motivo polo que en varias ocasións tiveron que sacar as persoas en cadeiras de rodas por non poder empregar unha camilla.

Ante esta situación o noso Grupo realiza a seguinte pregunta:

-¿Que tipo de medidas pensa tomar o Goberno para arranxar o problema?

-¿Ten pensado o Goberno algún tipo de protocolo de evacuación no caso de necesitar algún paciente sair en camilla?


3.- Peche da piscina do Temple

Recentemente foi pechada a piscina municipal do Temple imposibilitando a súa utilización para actividades e disfrute dos veciñ@s.

-¿En que situación se encontran as obras para a súa reparación, e canto tempo se estima para a súa apertura?
COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA


PREGUNTAS:

1.- Usuarios das bibliotecas municipais, manifestaron o noso grupo o seu malestar polos ilóxicos horarios das instalacións en época de vran, condicionando a posibilidade da súa utilización para realizar o prestamo, devolución de libros, práctica da lectura ou estudiar en época de exáme, sobre todo para as persoas que traballan en xornada de mañán.

-¿Que valoracións fai o Goberno ante tal situación e cales son os motivos da suspensión parcial dos servizos?

-¿Ten pensado o Goberno correxir o problema?
CAMBRE, XULLO 2010