martes, 29 de julio de 2008

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE “EU-IU” SOBRE INFRAVIVENDA RURAL.XUSTIFICACIÓN:


En Galicia en xeral, e no noso concello en particular, ainda existen familias que habitan infravivendas rurais carentes das mínimas condicións para un mínimo digno de calidade de vida.

A Xunta de Galicia arbitra axudas ós concellos para a infravivenda rural, establecendo un marco de colaboración entre o Instituto de Vivenda e Solo e os concellos para a solución do problema das infravivendas rurais habitadas por familias con escasos recursos, co obxeto de que poidan acadar unha vivenda digna conservando a súa integración social co medio.

Tendo en conta a tipoloxia dos beneficiarios destas axudas (xeralmente persoas con escasos recursos económicos, evidente pobreza cultural e situación de marxinalidade, o que propicia a dificultade para que estén informados da existencia deste tipo de axudas e de cómo tramitalas), resulta fundamental que sexan os concellos os que deban asumir o protagonismo para detectar os casos concretos que precisan estas axudas contribuindo así a eliminar os focos de infravivenda rural que ainda existen no noso territorio.

Esta actuación, ainda que é posible que cuantitativamente non supoña no noso concello un elevado número de casos, si resulta importante cualitativamente, por tratarse de incidir e axudar a persoas que se atopan vivindo en condicións moi inferiores ao promedio da zona e, en todo caso, de xeito inadecuado para unha vida minimamente digna.

POLO EXPOSTO ESTE GRUPO MUNICIPAL PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- Establecer un procedemento para detectar e censar os casos concretos de infravivendas rurais existentes no noso concello.

SEGUNDO.- Instrumentar un sistema de información para que as persoas que residen nas devanditas vivendas coñezan as posiblidades de axuda que poden recibir da Xunta de Galicia, así como analizar a estratrexia a seguir en cada caso concreto.

TERCEIRO.- Asumir a tramitación, xestión e seguimento das solicitudes de axuda dos veciñ@s do noso concello, así como, en casos especiais, unha vez concedidas as axudas, a forma mais axeitada para invertir os fondos obtidos (proxectos de reforma, rehabilitación. etc.).
En CAMBRE, a 26 de xullo de 2008

Asdo: Grupo Municipal de “EU-IU” de Cambre
MOCIÓN SOBRE A CREACIÓN DUN CÓDIGO ÉTICO DE INCOMPATIBILIDADES DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN.


XUSTIFICACIÓN:Cada dia mais, manifestase a enorme importancia que ten na actividade política a transpariencia no desenrolo no exercicio do cargo público para o desempeño das súas funcións, velando por respetar os dereitos dos cidadáns. En repetidas ocasións teñen surdido debates nos Plenos Municipais sobre a necesidade de dar resposta eficaz ós acuiciantes problemas derivados de supostas situacións de incompatibilidade dos membros das Corporacións Municipais.

A Lei de Administración Local de Galicia establece (artigo 230) que: “No exercicio do seu cargo, os membros das corporacións locais observarán, en todo momento, as normas sobre incompatibilidades establecidas no ordenamento vixente e asteranse de participar na deliberación, votación, e execución de calquera asunto, se concorren nel algunhas das causas ás que se refire a lexislación sobre procedemento administrativo e de contratos das administacións públicas”

Como sucede con tantas outras normas, o problema do seu cumprimento efectivo está, por unha banda, na posibilidade de burlalas a traveso de innumerables trapalladas que infrinxen o espíritu da Lei, ainda que cumpran a súa letra; e, por outra banda, en que calquera actuación, de non ser recoñecida e sancionada pola propia Corporación á que pertenece o infract@r, non deixa mais camiño que o dos tribunais, que non son un modelo de eficacia e rapidez. O resultado é que, en moitos casos estas situacións son de dominio público pero non chegan formalmente a denunciarse ou a correxirse directamente polos órganos competentes, extendendo un ha falsa imaxe de xeneralización na corrupción na vida pública.
Considera o Grupo Municipal de EU-IU que un órgano democrático coma é a Corporación Municipal de Cambre, debería elaborar e aprobar unhas normas propias que permitan evitar (e, no seu caso detectar e correxir) estas situacións, sempre potencialmente posibles.

POLAS RAZÓNS EXPOSTAS, O GRUPO MUNICIPAL DE “EU-IU” PROPÓN Ó PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTE ACORDO:

ÚNICO.- Creación dunha comisión de estudio, informe, integrada polos grupos políticos presentes na Corporación, que terá como función a elaboración e aprobación de un Código Ético que, complementado as normas legais sobre incompatibilidades, impida amparar na léxitima discrepancia política actuacións discordantes coa honestidade coa que debe ser exercido todo cargo público.
CAMBRE, 26 de xullo de 2008

Asdo: Grupo Municipal de “EU-IU”

martes, 8 de julio de 2008

NOTA INFORMATIVA DE "EU-IU" DE CAMBRE


O Grupo Municipal de EU-IU de Cambre, quere poñer de manifesto que ante a carencia no noso concello dun PXOM, e con vixencia dunhas Normas Subsidiarias de Planeamento, en vigor dende o ano 1994, sin ser modificadas nin homologadas a toda unha serie de normas posteriores que afectan o municipio. O amparo das mesmas estanse presentando convenios urbanísticos para o seu desenrolo, que baixo o criterio da nosa organización non obedecen en absoluto as necesidades do desenrolo municipal que precisa o concello, no momento presente.

EU-IU e consciente que existen determinados convenios que terán que adaptarse os cambios lexislativos producidos con posterioridade e non crear entre os veciñ@s situacións de agravios comparativos e de indefesión. En EU-IU queremos transpariencia e solicitaremos informes dos técnicos municipais, e non dudaremos en poñer en mans da Fiscalía os convenios que poidan presentar irregularidades administrativas e que non se axusten a legalidade vixente nin á situación de desenrolo sostible que precisa Cambre.

Os convenios urbanísticos en tramitación, teñen a súa base xuridica nas Normas Subsidiares de Cambre aprobadas no ano 94. Estas Normas clasifican amplias extensións do termino municipal como “Suelo Apto para Urbanizar”. O noso Grupo Municipal considera que están “absoletas” e son unha “reliquia da planificación incosciente e desordenada da etapa pasada”, que nada ten que ver coa realidade actual do noso concello en relación os tempos en que se aprobaron as mencionadas Normas. Cambre precisa con urxencia un PXOM que ten que ser o eixe articulador da política urbanística do futuro do concello.Asdo: Grupo Municipal de “EU-IU” de Cambre