viernes, 28 de febrero de 2014


           EN DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA DE CALIDADE


CAMPAÑA DE “ESQUERDA UNIDA” DE CAMBRE PARA DENUNCIAR A DIFICULTADE PARA PEDIR CITA NO SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DO “SERGAS”.


Mañán a partir das 12 horas, no Paseo Marítimo do Temple, EU de Cambre, instalará unha mesa co fin de “recoller sinaturas en contra do servizo automático de petición de citas nos Centros de Saúde do SERGAS”.

Conseguir unha cita nos  Centros de Saúde de Cambre mediante o sistema de atención teléfonica  implantado polo SERGAS, convirtese nun verdadeiro obstáculo para os usuarios, sobre todo para as persoas maiores. As queixas baséanse fundamentalmente no elevado custo que supón unha chamada a un servizo 902, así como polo molesto que resulta ir seleccionando as diferentes opcións do menú ata chegar a pedir a cita, algo que para moitas persoas supón unha obriga de desprazarse fisicamente ata o centro, ou depender de terceiras persoas.

Para EU resulta cuestionable tanto a eficacia do sistema implantado como a calidade do resultado do servizo aos pacientes implantado de xeito unilateral, o que hai que engadir as negativas repercusións en materia de emprego.

A  campaña, continuará o dia 2 na Praza Enrique Piñeiro en Cambre e o dia 8 na Urbanización de A Barcala.

           
              Asdo: Consello Local de “EU” Cambre

                               

INICIATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL DE "ESQUERDA UNIDA" PRESENTADAS AO PLENO E COMISIÓNS INFORMATIVAS DO MES DE FEBREIRO.MOCIÓN 8 DE MARZO  CONTRA O ATAQUE AOS DEREITOS DAS MULLERES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Estamos asistindo a un dos momentos históricos de maior ataque aos dereitos das mulleres. A dereita está agredindo aos pilares máis básicos da democracia, como é a aspiración á que temos dereito todas as persoas á liberdade, á autonomía persoal, ao acceso aos recursos e á igualdade entre todos os seres humanos.

Esta grave regresión maniféstase de xeito categórico respecto dos dereitos humanos das mulleres, froito do reforzamento das posicións máis retrógradas do sistema patriarcal, que, coa escusa da crise económica, viu as posibilidades abertas para deconstruir todo o conseguido.

O dereito das mulleres a elixir sobre a súa maternidade, é dicir, si queren ou non ser nais, é un dereito rotundo que debe estar presente en calquera circunstancia. É un dereito fundamental e, como tal, non pode ser obxecto de intercambio cos estamentos relixiosos e sociais máis reaccionarios.

As normas segregadoras e sexistas como a de reforma laboral e a recente Lei de educación que se están adoptado, xunto cos recortes en sanidade e na asistencia na dependencia, a provisionalidad nos empregos, a privatización do público… son medidas que están producindo un impacto de xénero que está xerando o incremento da feminización da pobreza e a intensificación dos valores represores da autonomía das mulleres.

A asignatura de relixión na escola pública e a exclusión da educación sexual e reproductiva dela, non só é consecuencia da inxerencia do clero herdeiro do franquismo nas decisións gobernamentais, senón que pretenden instaurar o modelo xa caducado, de mulleres obedientes e sumisas.

POLO EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

1º.-  Elevar ao Goberno de España a solicitude/esixencia de que non se atente contra os dereitos fundamentais das mulleres e que non teña lugar a tramitación do proxecto de lei contra o aborto.

2º.-  Que se amplíen os dereitos recoñecidos no texto vigente para que o aborto deixe de ser un delito e poida practicarse libremente na sanidade pública en todo o territorio español.


3º.- O Pleno do Concello de Cambre, adhírese a todas as manifestacións do movemento feminista e organizacións de mulleres, que en reivindicación dos acordos subscritos se convóque.

4º.-  O Concello de Cambre, comprométese a potenciar os valores de igualdade real, poñendo para iso todos os medios ao seu alcance, como é a defensa da sanidade e a educación públicas e laicas e plans de emprego e formación igualitarios.

5º.- Deste acordo se dará traslado ao Goberno de España, aos Grupos Parlamentarios do Congreso de Deputados. Ao goberno, e aos Grupos Parlamentarios da Xunta de Galicia.

MOCION DO GRUPO MUNICIPAL DE “EU” QUE PROPÓN A TRAMITACION PARA A FORMALIZACIÓN EN DEFENSA DA AUTONOMIA LOCAL CONTRA OS ARTIGOS PRIMEIRO E SEGUNDO E DEMAIS DISPOSICIÓNS AFECTADAS DA LEI 27/2013, DE 27 DE DECEMBRO DE 2013, DE RACIONALIZACION E SOSTENIBILIDADE DA ADMINISTRACIÓN LOCAL.


EXPOSICION DE MOTIVOS:

Os artigos 140 e 141 da CE non só garanten e protexen a existencia de municipios e provincias, senón que configuran ambas as dúas entidades integrando un nivel na articulación territorial do Estado, atribuíndo aos seus órganos, concellos e deputacións, as funcións de goberno e administración de municipios e provincias, ao tempo que lexitiman as súas políticas como expresión do pluralismo político e manifestación  do principio democrático.

A Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local inverte radicalmente esta interpretación. O Estado deixa de ser garante da autonomía para municipios e provincias e pretende pasar a impedir ou dificultar a mellora e ampliación da autonomía local polas Comunidades Autónimas.

Son tres grandes bloques de contidos da Lei 27/2013 os que lesionan a garantía constitucional da autonomía local:

-O desapoderamento competencial dos municipios con vulneración da garantía constitucional da autonomía local recoñecida nos artigos 137 e 140 da Constitución.

- A inclusión de mecanismos de tutela, condicionantes e controis de oportunidade con vulneración da garantía constitucional da autonomía local.

-Vulneración do principio democrático no ámbito local.

Por iso PROPONSE AO PLENO:

PRIMEIRO.-Iniciar a tramitación para a formalización do conflito en defensa da autonomía local contra os artigos primeiro e segundo e demais disposicións afectadas da Lei 27/2013, do 27 de decembro de 2013, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local (BOE n.º 312 do 30 de decembro de 2013) de acordo ao texto que se achega, segundo o sinalado nos arts. 75 bis e seguintes da Lei Orgánica 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal Constitucional.SEGUNDO. - Para tal efecto, solicitar Ditame do Consello de Estado, conforme ao establecido no art.º 75 ter 3 da Lei Orgánica 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal Constitucional, por conduto do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a petición da entidade local de maior poboación (art.º 48 Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local), así como outorgar á devandita entidade a delegación necesaria.

TERCEIRO. - Facultar e encomendar o Alcalde para a realización de todos os trámites necesarios para levar a cabo os acordos primeiro e segundo e expresamente para o outorgamento de escritura de poder tan amplo e bastante como en dereito se requira a favor da Procuradora Dña. Virxinia Aragón Segura, col. n.º 1040 do Ilustre Colexio de Procuradores de Madrid para que, en nome e representación do Concello de Cambre de forma solidaria e indistinta, interpoña conflito en defensa da autonomía local contra a lei 27/2013, do 27 de decembro de 2013 (BOE n.º 312 do 30 de decembro de 2013), de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local seguíndoo por todos os seus trámites e instancias ata obter sentenza firme e a súa execución.


 ROGOS:

1.- Tras mais de medio ano dende que o Concelleiro responsable da área de Deportes, Xuventude e Voluntariado adquirira co noso grupo municipal o compromiso de procurar un parque adaptado para os maiores en Cambre, aínda non temos ningunha información ó respecto das xestións, informes ou traballos realizados, no caso de que os houbera, para a consecución dun espazo adaptado ás persoas maiores que, no caso de Cambre, teñen que desprazarse a outros lugares do Concello para poder facer uso dos aparellos específicos para o seu lecer e exercicio.


-PPREGAMOS se nos informe das xestións realizadas e de si vai ser acondicionado o parque para maiores en Cambre ou non.

2.- O Concello ten o deber de protexer, defender, realzar e dar a coñecer o valor cultural dos bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia que radique no seu término municipal.

Así, deberán realizar a tramitación administrativa que proceda para reclamar dos propietarios as accións necesarias que garantan a conservación do ben.

Unha  parte do patrimonio da Igrexa  en Cambre permanece sen darlle utilidade,  en algún caso (coma a casa rectoral de Pravio ou o mosteiro de Bribes, con especial deterioro). Estas propiedades registradas a nome da igrexa católica, foron levantadas co esforzo e contribución de moitas aportacións pesoais e económicas tanto públicas como privadas.

Resulta necesario evitar o seu deterioro ou desaproveitamento para que dalgún xeito revirtan ó servizo do pobo que as fixo realidade. Para conquerir este obxectivo, é preciso iniciar contactos co arcebispado de Santiago e establecer fórmulas posibles de utilización e a adopción de medidas que eviten o deterioro dos mencionados inmobles.  

O noso Grupo ten coñecemento que en datas recentes o Alcalde tiña previsto reunirse coa xerarquía eclesiástica para tratar este problema.

-Polo exposto o Grupo municipal de “EU”, PREGA o Sr. Alcalde nos informe dos resultados das  xestións e das medidas a tomar, en relación o problema.


3.- Un dos problemas que ocasionaron os fortes temporales de vento e choiva  nas últimas semanas, foi a caida e desplazamento dos contenedores de lixo, por carecer de suxeción e aparellos de anclaxe, este feito ten ocasionado diversos accidentes no tráfico rodado e peonil. O problema ten maior incidencia nas zonas mais urbáns do concello supoñendo un perigro para a circulación.

PREGAMOS se adopten con urxencia as medidas correctoras necesarias para solucionar o problema,  como primeira medida nas zonas urbanas  e nas estradas con mais circulación.

PREGUNTAS:

1.- O 065 e un servizo de transporte  público que garantiza a movilidade a persoas con dependencia sin recursos. Este transporte adaptado   corre o risco  de ser desmantelado sin ningún tipo de consenso, deixando os seus usuarios ante a indefensión.

Igualmente, esta medida condena o desemprego a traballadores e traballadoras que perderán o seu posto de traballo, pola aplicación de medidas de recorte do  goberno da Xunta de Galicia, na sua aposta por precarizar o emprego en xeral, e desmontar os servizos públicos en particular, afectando en este caso, as persoas mais vulnerables.

-¿Pode informarnos o Goberno  en que medida afectará o noso concello, e sí existe algunha previsión para garantir a movilidade os usuarios?

2.- O Goberno ten entre as súas funcións dotar de alumeado público os distintos camiños públicos do concello.

¿Cando ten previsto  o Goberno dotar de  alumeado, a parte da rúa Freixo que carece deste servizo?

3.- As compañias de suministro eléctrico, presentan as facturas para o seu pago que en moitos casos son difíles de comprender. Recentemente a Deputación de A Coruña por medio da Fundación Axencia Enerxética, informaba sobre a  prestación dun servizo gratuito de revisión das facturas eléctricas, co fin de interpretar os recibos e detectar posibles irregularidades. Para este fin o Concello deberá asinar un acordo de colaboración coa propia Axencia.

-¿Pode informarnos o Goberno si ten suscrito dito acordo  ou si está nas súas previsións realizalo a corto prazo?


                        En CAMBRE a 25 de febreiro de 2014
                           Asdo:  Grupo Municipal de EU


 COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO

ROGOS:

1.- PREGAMOS procedan a instalar unha arqueta no regato da   rúa Balado (esquina muralla “Cenador”) co fin de evitar posibles accidentes.


PREGUNTAS:

1.- ¿Cando ten previsto o Goberno o traslado da marquesina da parada do bus no Temple, e en que lugar pensa ubicala?
                                   

martes, 18 de febrero de 2014


INICIATIVA DE "EU" APROBADA POR UNANIMIDADE

(Pleno do 30 de xaneiro)


MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA SOBRE A RECLAMACIÓN DAS “CLAUSULAS SUELO”  DAS HIPOTÉCAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:


Unha parte importante das entidades financeiras bancarias, e Caixas de Aforro foron rescatadas polo Estado debido a sua mala xestión.

Os rescates a estas entidades supoñen unha carga financeira para todas as persoas e familias do país, que ven disminuidos os seus ingresos e encarecido o seu nivel de vida, debido en parte aos impostos destinados a pagar os mencionados rescates.

As supostas refinanciacións e axudas que realizan as entidades cara aos seus clientes quedan moi lonxe do decreto de boas prácticas que suscriben, o que supón operacións co fin de facer negocio aproveitando a situación de desamparo dos seus clientes, así como a inclusión de novos avales que serán posteriormente desafiuzados xunto ao deudor principal no caso de non poder facer fronte á débeda.  
 

As entidades rescatadas, en tanto sobreviven gracias aos impostos das persoas, deben ser especialmente sensibles ao sufrimento das mesmas, debido a que un dos motivos da crise económica que vivimos, entre outros, é a mala xestión de ditas entidades, polo que deben ofrecer solucións ás persoas, que lles permitan, ben sexa  seguir pagando a sua hipoteca sin que supoña unha carga imposible de levar, ben sexa con solucións para garantizar o dereito á unha vivenda digna, así como o dereito a unha segunda oportunidade no caso da dación en pago e a condonación da deuda.   

A sentenza do 20 de marzo do 2013 do Tribunal Supremo pronúnciase sobre as “cláusulas suelo” nas hipotecas.

O fallo da sentenza dispón a nulidade da conocida “cláusula suelo” nos contratos hipotecarios, vinculando dita nulidade, a la falta de transparencia.

Este tipo de prácticas bancarias afectan directamente a centos de miles  de cidadáns e o seu carácter abusivo foi declarado polo Tribunal de Xusticia da Unión Europea, polo Tribunal Supremo, e antes, polos xulgados e audiencias provinciais de toda España.

Non se trata de accións puntuáis de determinada entidade financeira; son estratexias empresariais desenvolvidas pola maioría das entidades financeiras do país, que obraron durante anos impunemente, mentras mirábase cara outro lado por parte do Banco de España e do Consejo Nacional del Mercado de Valores, que non actuaron fronte a elas.

A a esta falta de actuación por parte dos organismos de control, temos que sumarlle a falta de respostas dos órganos de goberno, que acuden novamente na defensa da banca.

O efecto dos suelos hipotecarios notase especialmente nos momentos como o actual, cando a referencia sitúase en niveis históricamente baixos.

Por todo o exposto anteriormente, O Grupo municipal de Esquerda Unida de Cambre entende que existe unha gran desprotección dos cidadáns é que está nas mans dos poderes públicos, entre eles as corporacións locais o deber de plantar cara a esta mala praxis para conseguir a eliminación deste tipo de cláusulas, que determinan un mínimo a pagar incluso cando os índices hipotecarios son inferiores.

A proposta de EU, non é máis que poñer voz ao interés xeral de moitas familias que vense afectadas por condicións abusivas das entidades financeiras, que na maioría dos casos fóronlle impostas contribuindo á creación desta estafa que moitos chaman crisis.


POR TODO EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

1º.- Que o Concello de Cambre inste mediante a remisión dunha carta ás entidades finaceiras situadas no municipio e que firmaron hipotecas con cláusulas suelo, a que procedan de inmediato á anulación de ditas cláusulas no caso de que aínda non fose realizado por elas mesmas.

2º.- Que esta corporación municipal inste ás entidades financeiras a que se absteñan de vender ou mediar este tipo de productos sen informar coa debida dilixencia e de forma clara aos compradores, de que este tipo de cláusulas pode supoñer unha merma económica variable en función do Euríbor.

3º.- Que o Concello colaborarará cos medios necesarios para informar e asistir ás persoas afectadas polas cláusulas suelo nas reclamacións ou queixas que tiveran que presentar para requerir a sua eliminación en defensa dos seus dereitos como consumidores.

4º.- Reclamar ao Goberno Central a modificación por vía de urxencia do R.D 1/2007 de 16 de novembro sobre defensa dos consumidores, no sentido de introducir a consideración das clásulas suelo como abusivas.

5º.- Dar traspaso do acordó aos efectos correspondentes ao Congreso dos diputados e ao Parlamento de Galicia.


                       GRUPO MUNICIPAL DE "EU" DE CAMBRE

Afectados por la cláusula suelo piden la intervención del Valedor

Han entregado las 7.000 firmas recogidas en apoyo a la petición de ilegalización de la cláusula suelo

18.02.2014 | 18:58
Afectados por cláusula suelo hoy en la entrega de firmas al Valedor.
Afectados por cláusula suelo hoy en la entrega de firmas al Valedor. 
La Plataforma de afectados por la cláusula suelo y abusos bancarios se ha reunido este martes con el Valedor do Pobo, José Julio Fernández, a quien ha reclamado su apoyo a la petición de ilegalización de esta cláusula, al tiempo que ha denunciado que las vías de reclamación existentes "no tienen validez".
Los afectados han entregado al Valedor las 7.000 firmas recogidas en apoyo a la petición de ilegalización de la cláusula suelo y han explicado las dificultades que tienen a la hora de presentar reclamaciones.
En esta línea, han asegurado que las hojas habilitadas por la Xunta para reclamar "no son competentes para temas bancarios salvo a lo que concierne a la publicidad engañosa", mientras que una reclamación al Banco de España "no tiene efectividad práctica", ya que, "aunque dé la razón al afectado en su resolución, ésta no resulta vinculante para la entidad".
"Con lo cual, se encuentran como única salida la demanda judicial, vía repleta de obstáculos por los largos plazos de espera y la subida de las tasas judiciales", denuncian desde la plataforma.
Los representantes se han comprometido ante el Valedor a elevar la queja y a exigir informes que concreten la situación y postura de cada entidad al respecto, "para tener un esquema claro de cuáles son las entidades negociadoras y las que se niegan de plano a dar alguna solución".
Al mismo tiempo, la plataforma continuará "presionando socialmente" para que el Parlamento lleve adelante una reforma en la Ley para Defensa de los Consumidores que implique "una concreción de abusividad general de estas cláusulas, sin que corresponda al afectado la carga de prueba sobre la información que recibió de la misma".
Nulidad de la cláusula
Tal y como explica la asociación, "tras la sentencia del Tribunal Supremo, solamente unos bancos concretos han sido obligados a retirar con inmediatez esta cláusula abusiva de sus contratos hipotecarios", por lo que el propósito de la plataforma es "obtener legitimidad legal para que esto se extienda al resto de entidades bancarias" y se aplique con carácter retroactivo.
En este sentido, la plataforma señala que, "jurídicamente, una cláusula nula reconocida en un contrato implica la invalidez del mismo desde la firma", sin embargo, critican que "amparándose en velar por el orden social" la sentencia "solamente le da ineficacia a la cláusula desde la resolución judicial y no antes".
Asimismo, ha manifestado que hay una "clara inseguridad jurídica" porque "hay personas con demandas sobre hipotecas idénticas que han tenido sentencias diferentes por presentar la demanda en distintas ciudades".
La plataforma, que ha comenzado, además, una campaña contra notarios y registradores por considerarlos también responsables de esta problemática, ha recordado que las cláusulas suelo "convierten una hipoteca variable en fija sin haberse facilitado información adecuada sobre sus implicaciones", y "puede marcar la diferencia entre poder pagar la hipoteca o terminar en un desahucio".

Moción Interpelación Urgente sobre la criminalización de la protesta social y las reformas legales que restringen los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
 Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, presenta la siguiente Moción consecuencia de Interpelación Urgente sobre la criminalización de la protesta social y las reformas legales que restringen los derechos  fundamentales y libertades públicas de los ciudadanospara su debate en el Pleno de la Cámara.
 A) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.    Retirar el anteproyecto de Ley Orgánica  de Seguridad Ciudadana y eliminar del Proyecto de Ley de reforma de Código Penal, actualmente en trámite, la nueva regulación que criminaliza la protesta social y restringe los derechos  fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.
2.    Paralizar los expedientes sancionadores iniciados contra ciudadanos supuestamente relacionados con las movilizaciones ciudadanas, bien participando en las mismas de forma pacífica o, en algunos casos, sin ni siquiera participar en las mismas.
3.    Poner fin a la práctica de elaborar “listas o ficheros” de personas participantes en las manifestaciones, concentraciones o acciones de protesta contra las políticas del Gobierno.
4.    Elaborar un Protocolo específico que regule y acote las intervenciones policiales en manifestaciones y acciones de protesta organizadas por los movimientos sociales o ciudadanos de protesta garantizando con mayor amplitud los derechos de manifestación, reunión y libertad de expresión.
5.    Adoptar las medidas necesarias para garantizar de forma constante la obligatoria identificación de forma clara y visible de todos los miembros de las fuerzas de seguridad, y su obligación de identificación cuando así lo soliciten los ciudadanos con respecto a la actuación policial.
6.    Garantizar que las identificaciones policiales y cacheos en el ámbito de las movilizaciones ciudadanas se reduzcan a las previsiones legales, evitando el uso de esta práctica con fines intimidatorios.
7.    Promover la modificación de la Ley 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía para establecer como falta disciplinaria la negativa a identificarse por parte de un agente.
8.    Adoptar las medidas necesarias para la regulación e instalación de videocámaras en todas las dependencias policiales para la grabación en video y audio de las actuaciones.
9.    Adoptar las medidas oportunas para posibilitar la grabación de todas las actuaciones policiales en los dispositivos desplegados para las movilizaciones sociales o actos de protesta ciudadana.
10.Promover las reformas legales oportunas y adoptar las medidas necesarias para establecer un procedimiento de investigación sistemático ante posibles extralimitaciones en las actuaciones policiales, tanto por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como de las Delegaciones del Gobierno, y, en su caso, exigir las responsabilidades que procedan.
11.Adoptar a la mayor brevedad las medidas necesarias para garantizar la prohibición total del uso de escopetas de pelotas de goma por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
 B) El Congreso de los Diputados hace pública su condena de los trágicos hechos ocurridos el día 6 de febrero en la frontera entre Ceuta y Marruecos que han conllevado la muerte de un mínimo de diez personas, expresa su convencimiento de que suponen una clara vulneración de los derechos humanos y considera que la gravedad de lo ocurrido debería conllevar la dimisión inmediata del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
  Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid a 13 de febrero de 2014.

sobre consolidación de un sistema ferroviario público y social

           A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobrela creación de una tarifa especial en la red ferroviaria de interés general para las personas desempleadas para su debate en el Pleno.
España vive una situación de emergencia en materia laboral caracterizada por un desempleo escandalosamente elevado, un deterioro de la calidad del empleo y un aumento de la desigualdad y la pobreza. Una situación provocada por la aplicación de las políticas de austeridad, los recortes sociales y una regresiva reforma laboral que está teniendo efectos muy negativos sobre el mercado de trabajo.
2013 ha sido el sexto año en el que se destruye empleo y la crisis ha devuelto el número de ocupados al nivel de 2001. En el último trimestre del pasado año 5.896.300 personas se encontraban en desempleo, situándose la tasa de paro en el 26,03% de la población activa.
El paro de larga duración, más de un año en situación de desempleo, ya afecta a casi 3,6 millones de personas representando al 61% del total de personas desempleadas. Y de este colectivo, más de 2,3 millones están desempleados desde hace más de dos años.
Existen 1,8 millones de hogares en los que ninguno de sus miembros trabaja y el número de hogares en los que ninguno de sus miembros tiene ingresos se ha multiplicado por dos desde que se inició la crisis económica hasta computar 686.600.
Por último la cobertura por desempleo no deja de descender. En la actualidad 2,8 millones de personas reciben algún tipo de prestación por desempleo, sea ésta contributiva o asistencial. Esto significa que sólo el 47,5% de las personas desempleadas percibe una prestación por desempleo. En otras palabras, más de 3 millones de personas en paro carecen de cobertura por desempleo.
Esta situación exige aumentar los recursos destinados al sistema de prestaciones económicas y de políticas activas, articular una renta mínima garantizada que dé cobertura a quienes lo necesiten, y potenciar los sistemas públicos de servicios esenciales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, para corregir el aumento de las desigualdades sociales y la marginación económica y social.
Además, es importante facilitar la movilidad de las personas en situación de desempleo, en particular para favorecer el transporte para la búsqueda de trabajo. Esto podría hacerse creando una tarifa especial aplicable al colectivo de personas en desempleo en la red ferroviaria de interés general que les permita obtener títulos de transporte con descuentos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para crear una tarifa especial para las personas en situación de desempleo que utilicen la red ferroviaria de interés general, con las siguientes características:
1.- Serán beneficiarias las personas inscritas como demandantes de empleo que se encuentren en proceso de búsqueda de trabajo y los hijos menores de edad a su cargo. Para acreditar la situación de desempleo, las personas interesadas deberán obtener un certificado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal.
2.- El nuevo soporte en forma de tarjeta o documento similar dará derecho a obtener títulos de transporte en la red ferroviaria de interés general con una bonificación del 25% sobre la tarifa normal. Esta bonificación será acumulable a cualquier otro descuento que establezcan los prestadores del servicio ferroviario.
3.- La adquisición del soporte acreditativo para poder viajar con este descuento se realizará en los puntos de venta que establezca la entidad pública empresarial Renfe. Así mismo, la adquisición de viajes con este descuento se podrá realizar, como mínimo, en estaciones abiertas al público, máquinas autoventa, internet y agencias de viaje.”
 Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 12 de febrero de 2014

sobre consolidación de un sistema ferroviario público y social

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguienteProposición no de Ley sobrela creación de una tarifa especial en la red ferroviaria de interés general para las personas desempleadas para su debate en el Pleno.
España vive una situación de emergencia en materia laboral caracterizada por un desempleo escandalosamente elevado, un deterioro de la calidad del empleo y un aumento de la desigualdad y la pobreza. Una situación provocada por la aplicación de las políticas de austeridad, los recortes sociales y una regresiva reforma laboral que está teniendo efectos muy negativos sobre el mercado de trabajo.
2013 ha sido el sexto año en el que se destruye empleo y la crisis ha devuelto el número de ocupados al nivel de 2001. En el último trimestre del pasado año 5.896.300 personas se encontraban en desempleo, situándose la tasa de paro en el 26,03% de la población activa.
El paro de larga duración, más de un año en situación de desempleo, ya afecta a casi 3,6 millones de personas representando al 61% del total de personas desempleadas. Y de este colectivo, más de 2,3 millones están desempleados desde hace más de dos años.
Existen 1,8 millones de hogares en los que ninguno de sus miembros trabaja y el número de hogares en los que ninguno de sus miembros tiene ingresos se ha multiplicado por dos desde que se inició la crisis económica hasta computar 686.600.
Por último la cobertura por desempleo no deja de descender. En la actualidad 2,8 millones de personas reciben algún tipo de prestación por desempleo, sea ésta contributiva o asistencial. Esto significa que sólo el 47,5% de las personas desempleadas percibe una prestación por desempleo. En otras palabras, más de 3 millones de personas en paro carecen de cobertura por desempleo.
Esta situación exige aumentar los recursos destinados al sistema de prestaciones económicas y de políticas activas, articular una renta mínima garantizada que dé cobertura a quienes lo necesiten, y potenciar los sistemas públicos de servicios esenciales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales, para corregir el aumento de las desigualdades sociales y la marginación económica y social.
Además, es importante facilitar la movilidad de las personas en situación de desempleo, en particular para favorecer el transporte para la búsqueda de trabajo. Esto podría hacerse creando una tarifa especial aplicable al colectivo de personas en desempleo en la red ferroviaria de interés general que les permita obtener títulos de transporte con descuentos.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para crear una tarifa especial para las personas en situación de desempleo que utilicen la red ferroviaria de interés general, con las siguientes características:
1.- Serán beneficiarias las personas inscritas como demandantes de empleo que se encuentren en proceso de búsqueda de trabajo y los hijos menores de edad a su cargo. Para acreditar la situación de desempleo, las personas interesadas deberán obtener un certificado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal.
2.- El nuevo soporte en forma de tarjeta o documento similar dará derecho a obtener títulos de transporte en la red ferroviaria de interés general con una bonificación del 25% sobre la tarifa normal. Esta bonificación será acumulable a cualquier otro descuento que establezcan los prestadores del servicio ferroviario.
3.- La adquisición del soporte acreditativo para poder viajar con este descuento se realizará en los puntos de venta que establezca la entidad pública empresarial Renfe. Así mismo, la adquisición de viajes con este descuento se podrá realizar, como mínimo, en estaciones abiertas al público, máquinas autoventa, internet y agencias de viaje.”
 Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 12 de febrero de 2014
Fdo: Ascensión de las Heras Ladera
Fdo: José Luis Centella Gómez