martes, 29 de enero de 2019

Formulario de denuncia ante el Seprona

Doña Olga Santos López. Mayor de edad, con domicilio en Avenida de Arteixo nº90, 1º I en A Coruña CP 15007 y con D.N.I 44.427.910-Y y teléfono 669.796.995.

Por medio del presente escrito, interpongo una DENUNCIA con base en los siguientes HECHOS:
En el Ayuntamiento de Cambre, en Rúa Fontenla que transcurre desde la AC-220 hasta la CP-1706, hemos detectado la existencia de un pozo que se encuentra en una situación de desprotección frente a un eventual acceso posible desde la carretera.

El pozo está cubierto con una plancha de uralita de fibrocemento, material altamente tóxico y prohibido, y sobre la misma varias piedras al objeto de impedir que la uralita se desplace de la boca del pozo.

El peso de las piedras y de la uralita es perfectamente soportado por cualquier adulto y también por un niño.

Entendemos que las situación en la que se encuentra desprende gran peligro por lo que ponemos en su conocimento esta situación. Al mismo tiempo, y próximo a este pozo, podemos observar la existencia de una arqueta en la que prácticamente a diario, tractores vierten resíduos sólidos urbanos, en gran medida procedente de fosas sépticas. De esta situación es plenamente conocedora la policía local de Cambre y el propio Gobierno Local a quien hemos solicitado que se cumpla con la normativa y los resíduos se viertan en Bens, que es el lugar indicado para estos deshechos.

El propio alcalde y el Concejal competente durante la sesión del pleno ordinario del mes de octubre de 2018 reconocen que no se pueden realizar vertidos en dicha arqueta pero no se han tomado medidas hasta el día de hoy.

Como situación extremadamente peligrosa, y de la que solicitamos su intervención es sobre el pozo, del que adjuntamos fotografías para que puedan realizar una valoración previa. Con respecto a la arqueta, sin ser tan urgente y peligroso, también adjuntamos fotografías para que se realicen una composición previa de lugar.

Para cualquier duda o consulta sobre estas circunstancias que
denunciamos, facilitamos los teléfonos de las personas que estamos
tratando este asunto:

Olga Santos López, 669.796.995
Luis Taibo Casás, 626.345.848
Otros datos: (Datos complementarios que se estime convenientes).

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: *(En caso que se tengan fotografías, recortes de periódico u otra documentación que se considere pertinente).
Nombre y firma del denunciante.
María Olga Santos López
Fecha.
29/01/2018

ROGOS E PREGUNTAS AO PLENO DE XANEIRO 


PRIMEIRO
No mes de outubro pasado dende o noso grupo denunciamos a situación
perigosa e irregular existente na Rúa Fontenla pola existencia dun depósito de residuos sólidos urbáns onde os tractores baleiran o contido de fosas sépticas.
O compromiso do Goberno para solucionar a situación foi expresado por ata dous concelleiros e o propio Alcalde.

Varios meses despois a situación da tubería é a mesma, e atopamos que preto deste lugar, existe un pozo cuberto con uralitas e suxeito con pedras. Este pozo, do que descoñecemos, situación e profundidade é plenamente accesible, as uralitas que os cubren tamén son un resíduo altamente contaminante, tóxico e prohibido, e as pedras que as suxeitan poden ser retiradas ata por calquera cativo que estea xogando pola zona.


 
SEGUNDO

Veciños da Praza Europa, no centro de Cambre, contactan coa Asemblea
Cidadá de Cambre para mostrar a súa preocupación pola situación na que se atopan inmersos.

Existe un recentemente aprobado proxecto que prevé a remodelación da praza que non conta co visto bo dunha parte importante das veciñas e veciños residentes nas inmediacións das mesmas.

A queixa maioritaria que se nos fai chegar radica, non tanto do desacordo co proxecto, senón da falta de comunicación e información por parte do Goberno Municipal ás demandas de información da comunidade veciñal.
Esto é absolutamente intolerable e ten que dárselle unha solución inmediata. A contorna do centro de Cambre, xa ven de sufrir varios reveses urbanísticos consecuencia de ter unha Concellería de Urbanismo dirixida por quen non ten capacidade de diálogo e ningunha empatía polas demandas veciñais. Numerosos son os exemplos que avalan esta afirmación, tales como a pretendida imposición das contribucións especiais, a remodelación de espazos sin PXOM que sustente o criterio ou a priorización na modificación de normas subsidiarias e aprobación de unidades de execucións urbanísticas totalmente obsoletos que danan gravemente a ordenación urbanística do noso Concello.

Tamén entendemos que é unha obriga dun Goberno que constantemente se autoproclama transparente, dialogante e accesible, escoitar as demandas veciñais, non só daquelas persoas que son afíns senón de toda a veciñanza.
A mostra de que esto non é así é que as mesmas comunidades que conforman a contorna da Praza de Europa mostran a súa insatisfacción coa precariedade no mantemento dunha praza que é pública. Relatan ó noso grupo que pouco mais se fixo nesta lexislatura que cimentar algún adoquín solto de cando en vez. Durante un ano están a sufrir apagóns no alumeado público, as bombillas que se funden non son repostas, moitas das árbores secaron e non se sustituíron, a poda dos árbores da praza é inexistente sin mencionar o estado de suciedade que presentan as beirarúas.

En base ó anteriormente exposto, e dacordo coas peticións veciñais recibidas, dende o grupo da Asemblea Cidadá de Cambre, PREGAMOS: Que o goberno municial inicie unha Mesa de Diálogo na que o proxecto existente quede claro para todas as persoas residentes nas inmediacións e que demandan información e da que formemos parte tamén a Asemblea Cidadá de Cambre, como parte implicada, así como os grupos municipais que tamén o requiran,. Esta mesa terá como obxecto conquerir un acordo que supoña un grao máximo de consenso e un criterio razoable e satisfactorio non só para o Concelleiro de Urbanismo e os técnicos do concello senón tamén para aquelas persoas e comunidades que residen na praza e que deben ser escoitados.TERCEIRO

Son múltiples as ocasións nas que dende o grupo da Asemblea Cidadá de Cambre nos temos dirixido ó Goberno Municipal, e mais concretamente á Concellería de Obras e Servizos en relación cun cable do tendido eléctrico que leva descolgado dende principios do mes de Xaneiro, no camiño do Cepal, en Altamira.
Ademais das múltiples ocasións, son tamén varios e diversos os medios que utilizamos para facerlle chegar á Concelleira a "urxencia" na xestión desta perigosa situación, dándonos a calada por resposta.

Moitas semanas despois, damos por feito que a ausencia de actuación neste asunto obedece a algún tipo de variable que nos descoñecemos.

Entendemos que a liña non é municipal, comprendemos que a burocracia é lenta, comprendemos que as grandes compañías necesitan de tramitacións engorrosas para poder solventar as reclamacións. O que non podemos comprender é que dende a Concellería de Obras, dende a de Seguridade Cidadá ou dende a propia Alcaldía non exista nin a mais mínima sensibilidade nin intención de protexer a seguridade das veciñas e veciños, sinalizando ou protexendo a zoa para que ningún peón ou vehículo poida sufrir as consecuencias de entrar en contacto cunha liña eléctrica.

PREGAMOS: Sexa sinalizado con carácter INMEDIATO, o perímetro de seguridade necesario para que calquera persoa vexa con suficiente antelación a existencia dun perigo e se evite un eventual contacto coa liña, sin esquencer as necesarias xestións que se teñen que facer coa compañía eléctrica para a suxección da liña, de xeito que non volva a descolgarse, como xa ten sucedido.

Cambre a 28 de xaneiro de 2019
Asdo: Olga Santos López
Voceira do Grupo Municipal Asemblea Cidadá de Cambre- SonPREGUNTAS

PRIMEIRA

Na rúa Pumar Méndez número 10, dende hai moito tempo véñense producindo desprendementos de cascotes da fachada da edificación ruinosa que, nun momento determinado foi balizada pola policía local cunha cinta na súa fachada frontal.
Nunha das fotografías que acompañamos pódese ver con claridade cómo existe desprendemento constante de cascotes e uralitas que ben poden caerlle enriba a calquera peón ou neno que se atope xogando nas inmediacións. Unha simple cinta da policía non evita un desprendemento nin un potencial accidente indesexable.

¿Pode a autoridade responsable facernos o relato das actuacións pasadas, presentes e futuras feitas e previstas para correxir esta situación perigosa?

SEGUNDA

O estado de deterioro que podemos observar na pista de skateboard fai que o que fora unha obra celebrada e ambiciosa quedara relegada a un lugar cheo de gretas e sin mantemento.

Recordemos que esta pista fora enmarcada dentro dos equipamentos deportivos do Plan Arume e adxudicada a Alvac, S.A. e o seu orzamento ascendera a 140.000 euros aproximadamente.

As fotografías que acompañamos a esta pregunta ilustran o estado de deixadez, dano e inseguridade que a día de hoxe mostran a práctica totalidade das rampas. Pódese observar que nas partes nas que o formigón é menos groso, a armadura xa comezou coa súa oxidación sendo as fracturas perfectamente visibles.
Os baches que xa fixeron a súa aparición son absolutamente inexplicables dende o punto de vista da resistencia si temos en conta o uso ó que se destinan.

Tamén entendemos que a inauguración foi hai sete anos, o estado de deterioro debera ser estudiado e analizado polos servizos técnicos do concello, ou ben para reparalos ou ben para esixir responsabilidades á empresa constructora si eso fose posible polo pouco tempo pasado e as deficiencias presentadas.

¿Pode o Goberno municipal informarnos das xestións realizadas ben para reparar estas deficiencias ou para esixir responsabilidades si proceden, á empresa constructora?
                                                      

 TERCEIRADende o noso grupo e ó longo desta lexislatura temos reclamado en multiples ocasións varias deficiencias en diferentes centros de educación tanto infantil e primaria como en educación secundaria.

Varios exemplos xustifican esta iniciativa, dende a ausencia de prazas de comedor para moitos dos nosos nenos e nenas, os malos olores, osproblemas de comida en comedores etc.

A Concelleira responsable de Educación afirmou en varias ocasións en sede plenaria que moitos dos asuntos que nos levamos anos prantexando así como "outros moitos" ían ser trasladados ó responsable da Consellería de Educación da Xunta de Galicia nunha reunión da que se nos ía informar pormenorizadamente, según as súas propias palabras.

A día de hoxe, os problemas seguen a ser os mesmos, a reunión non sabemos si foi celebrada, e no caso de que así fora a nos ningúen nos informou de nada.

Dende a ACdC PREGUNTAMOS:
¿Cal é o resultado das presuntas e presumibles reunións celebradas entre a Concelleira de Educación do Concello de Cambre co responsable ou responsables de Educación da Xunta de Galicia, con especificación concreta de tódolos temas tratados e previsión futura para a súa solución?


Cambre a 28 de xaneiro de 2019
Asdo: Olga Santos López
Voceira do Grupo Municipal Asemblea Cidadá de Cambre- Son

viernes, 18 de enero de 2019

Verquidos Mercurin, cables Altamira

La imagen puede contener: texto y exteriorNo hay ninguna descripción de la foto disponible.La imagen puede contener: noche, planta y exterior

ACdC denuncia un vertedero ilegal incontrolado en la zona de Mercuín

18.01.2019 | 00:41
ACdC denuncia un vertedero ilegal incontrolado en la zona de Mercuín 
Asemblea Cidadá de Cambre (ACdC) denuncia un vertedero ilegal incontrolado en la zona de Mercuín. Asegura que ha alertado al Concello "hace meses" y que el Gobierno local "no ha hecho absolutamente nada para solucionar una situación de absoluta insalubridad"
CAMBRE

ACdC exige mejorar la seguridad de un camino de Brexo a Santa María de Vigo


Asemblea Cidadá de Cambre-Son (ACdC) exige al Gobierno local que mejore la seguridad del camino que transcurre entre la carretera CP-1704 de Brexo a Santa María de Vigo. Denuncia que ya había presentado esta reclamación hace más de dos años y que el Gobierno local "hizo oídos sordos".
La agrupación alerta del "estado de peligrosidad e inseguridad que se produce en el camino", con "zonas que comportan peligro para la circulación rodada y peatonal, sobre todo en la proximidad del río Brexa". ACdC exige al Gobierno local que proceda a "corregir esta situación de peligro con la instalación de biondas de seguridad en los márgenes de la carretera". Asegura que se han incrementado las quejas trasladadas por usuarios y vecinos.

jueves, 17 de enero de 2019


La dirección de IU se reúne con representantes del Comité de Vodafone España y les traslada su “absoluto respaldo” para frenar el “impresentable e inaceptable” ERE que quiere imponer

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, registra una iniciativa en el Congreso a partir de los datos trasladados por los/as representantes de los/as trabajadores de CC.OO para que el Gobierno del PSOE detalle, entre otras cuestiones, si “¿piensa tomar alguna medida para evitar una nueva sangría de empleo?” en la compañía de telefonía
Una delegación de la dirección federal de Izquierda Unida encabezada por su coordinador federal, Alberto Garzón, se ha reunido esta mañana con representantes del Comité de Empresa estatal y de la Comunidad de Madrid de CC.OO de la compañía de telefonía Vodafone España para trasladarles el “absoluto respaldo” de IU a sus reivindicaciones y movilizaciones para hacer frente al expediente de regulación de empleo (ERE) que busca imponer la multinacional para despedir a cerca de 1.200 trabajadores/as, un 24% de la plantilla.
La delegación de Izquierda Unida, que completaban su responsable federal de Acción Política y Conflictos, Sira Rego, y de Políticas Económicas, Carlos Sánchez Mato, ha recibido amplia información por parte de sus interlocutores de estos planes de la multinacional de telefonía en nuestro país, que han coincidido en tachar de “impresentables y del todo punto inaceptables”.
Los/as dirigentes de IU han puesto a disposición de los/as representantes de la plantilla de Vodafone España toda la estructura de la organización a nivel estatal para apoyarles en sus reivindicaciones. Además, se han comprometido a promover desde todas las instituciones donde esta fuerza política tiene representación iniciativas con el objetivo principal de evitar los despidos.
En esta línea, Alberto Garzón ha registrado ya en el Congreso una batería de preguntas dirigida al Gobierno de Pedro Sánchez para que, entre otras cuestiones, detalle por escrito si “¿piensa tomar alguna medida para evitar una nueva sangría de empleo en Vodafone España?”
Garzón advierte al Ejecutivo en su iniciativa que, con este ERE, la multinacional “busca en realidad repetir su estrategia de permanente reducción de costes operativos utilizando para ello a su plantilla”. En 2013 ya se produjo un despido colectivo de algo más de 600 trabajadores/as y en 2015 la plantilla sufrió otra nueva desaparición de 1.500 empleos.
El máximo responsable de IU interroga también en su iniciativa parlamentaria si “¿ha recibido Vodafone España algún tipo de subvención o ayuda pública de cualquier administración en los últimos cinco años?” y si esta compañía “¿tiene alguna deuda pendiente en materia tributaria o con la Seguridad Social?” en nuestro país.
Izquierda Unida considera que la situación que atraviesa Vodafone “no es responsabilidad directa de la plantilla, sino de los gestores de la empresa, incapaces de tomar decisiones estratégicas acertadas”. Esta formación recuerda también que existe el ejemplo de otras empresas del sector de las telecomunicaciones que “actúan de una manera mucho más responsable socialmente”.
Garzón busca también que el Gobierno le traslade su valoración sobre “¿cómo es posible que un proveedor de telefonía tan importante como Vodafone solo encuentre soluciones empresariales recortando empleo?”


IU valora el “gran trabajo” realizado por la plantilla de Alcoa tras el preacuerdo alcanzado y exige al Gobierno un “compromiso mayor y más concreto”

Solla, coordinadora nacional de Esquerda Unida, la federación gallega de IU, considera que “debe seguir la reivindicación para que haya una inversión concreta y lograr del Gobierno del PSOE un compromiso real con la industria de nuestro país, no sólo para garantizar la producción de aluminio primario, sino para preservar los puestos de trabajo en el conjunto del sector industrial”
Izquierda Unida traslada su “valoración por el gran trabajo realizado” a la plantilla de la multinacional del aluminio Alcoa tras el preacuerdo ‘in extremis’ alcanzado en el conflicto laboral que amenaza con el cierre de las plantas en A Coruña y Avilés, al tiempo que reclama al Gobierno un “compromiso mayor y más concreto” en la “búsqueda de una solución satisfactoria para todos/as en el nuevo plazo que se abre ahora”.
IU, a través de Eva Solla, coordinadora nacional de su federación gallega -Esquerda Unida- valora especialmente el “resultado de la movilización llevada a cabo por la plantilla unida de la multinacional frente al ERE extintivo que buscaba imponer la empresa”.
Solla considera que “debe seguir la reivindicación para que haya una inversión concreta y lograr del Gobierno del PSOE un compromiso real con la industria de nuestro país, no sólo para garantizar la producción de aluminio primario, sino para preservar los puestos de trabajo en el conjunto del sector industrial”.
La dirigente gallega de Izquierda Unida considera que el preacuerdo alcanzado “supone un balón de oxígeno para el personal de las plantas de Coruña y Avilés, fruto sin duda de sus justas reivindicaciones de los últimos meses en la calle”.
“En una situación de extrema gravedad para una empresa como Alcoa -detalla Solla- que actúa en régimen de monopolio, la aplicación del artículo 128 de la Constitución es una opción real que debiera contemplarse para preservar la producción industrial en beneficio del interés general”.
Destaca que “desde Izquierda Unida consideramos que Alcoa es una empresa de interés público y, como tal, el Gobierno debe actuar en consecuencia, algo que no ha hecho hasta ahora respecto al futuro de la industria en nuestro país”.

jueves, 10 de enero de 2019

Homenaxe ALONSO MONTERO

42 Aniversario ATOCHA

La imagen puede contener: texto

Eva Solla, coordinadora nacional de Esquerda Unida e vicepresidenta do Parlamento de Galicia, xunto a Loreto Taibo, responsable de Política Municipal de Esquerda Unida e Miguel Cimas, membro da dirección da Xuventude Comunista, presentaron esta mañá en rolda de prensa unha campaña para frear, con medidas concretas, a ameaza que supón o grave aumento das casas de apostas e o consecuente aumento da ludopatía no noso país.


La imagen puede contener: 2 personas, personas sonriendo, personas de pie y texto

La imagen puede contener: 3 personas

La imagen puede contener: 3 personas, personas de pie y texto

La imagen puede contener: texto

La imagen puede contener: 3 personas, personas de pie

La imagen puede contener: una persona, texto


lunes, 7 de enero de 2019Mañá ás 11:30h. estaremos diante do Ministerio de Industria na defensa dos postos de traballo de #Alcoa e berrar que #AlcoaNonSePecha
💪 Na defensa da nosa industria, imos!
Vanessa Angustia
Yolanda Diaz PerezLa imagen puede contener: texto


La imagen puede contener: una o varias personas y texto


PLENO DE DECEMBRO


MOCIÓN POLO DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS MIGRANTES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

            Dende a ACdC, con obxecto da recente celebración o 18 de Decembro, do Día Internacional das Persoaas Migrantes, denunciamos e sinalamos a política represiva do Estado español cara as persoas migrantes, materializada nunha lei de extranxería que constitúe a institucionalización do racismo e a criminalización da pobreza.

            Cómpre sinalar como punto de partida algúns factores que resultan determinantes sobre os ciclos migratorios, moitos deles consecuencias directas do modelo económico global capitalista, como son as guerras (na súa maioría motivadas polo saqueo de recursos naturais), o desmantelamento por parte de terceiros das estructuras estatais noutros países ou a deslocalización da producción levada a cabo polas grandes multinacionais a países en desenrolo, como perpetuación moderna das estruturas coloniais.

            O Estado español alberga actualmente sete CIE´s dentro do seu territorio. Estes cárceres para migrantes onde se encerra e priva de liberdade a persoas que non cometeron delito algún, amparándose na chamada Directiva (2008/115/CE) máis coñecida cono Directiva da Vergoña, ultraxan o Dereito Internacional e a Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

            Así mesmo, mostramos nosa máis absoluta condena contra as devoluciones en quente, práctica onde se leva a cabo a inmediata expulsión dos migrantes no momento en que pasaron a fronteira e xa se atopan en territorio nacional, contraviniendo así ao propio Tribunal Europeo de Dereitos Humans e ao Subcomité para a Prevención da Tortura de Nacións Unidas, os cales indican que non pode expulsarse a ninguén sen iniciar o preceptivo proceso de deportación, nin negarlle ás persoas expulsadas o dereito de asistencia letrada e o dereito de poder suscitar un recurso a dita orde de expulsión.

            Desde o ano 2000 a 2018 a Secretaría de Estado de Seguridade afirma destinar 249 millóns de euros ao Sistema Integrado de Vixilancia (SIVE) que é o encargado de vixiar a Fronteira Sur. Os miles de millóns de euros dedicados a levantar valas, alambradas, concertinas, patrulleras, externalización de fronteiras e alta tecnoloxía para reforzar as fronteiras fan que as persoas cada vez véxanse obrigadas a migrar por rutas máis perigosas.            Só en 2018, existe constancia da morte de máis 240 persoas e da desaparición de máis de 280, en realidade esta cifra de vítimas é moi superior. Os expertos da Organización Internacional para as Migraciones (OIM), estiman que por cada persoa que se comprobou o seu falecemento, outras dúas non se soubo nunca delas. Esta estimación levaría a triplicar o número de persoas que perden a vida intentando chegar a España.

            Malia que o Artigo 13 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos declara o dereito á libre circulación e residencia, en lugar de habilitar vías legais e seguras para a migración que garantan este dereito e acaben coas mafias e as mortes no Mediterráneo, negócianse novos acordos con Marruecos para comezar a deportar a nenos e nenas non acompañadas. Séguense vendendo armas a Arabia Saudita para que o seu exército úseas en Yemen, ou permitindo que multinacionais españolas do sector textil exploten a traballadoras en terceiros países, e cando as persoas vense obrigadas a fuxir deste tipo de situacións, a Unión Europea pecha as súas fronteiras e o Estado español rexeita dous de face tres solicitudes de asilo, ultraxando permanentemente o artigo 14 da Declaración.

Por todo iso, o grupo municipal de Asemblea Cidadá de Cambre propón ao Pleno a adopción dos seguintes

ACORDOS:

PRIMEIRO.- Que este Concello en Pleno declárese contrario a toda incitación ao racismo, xenofobia ou calquera outra manifestación de incitación de odio ao diferente, e apoie todos os actos e manifestacións que se leven a cabo para a erradicación destas lacras sociais.

SEGUNDO.- Que desde o Concello de Cambre se contacte coas asociacións e entidades que traballan neste campo para levar a cabo xornadas de concienciación e integración e/ou plans de educación sobre xestión da diversidad, interculturalidad, multiculturalidad..., nos centros cívicos, colexios e institutos da cidade. Para levar a cabo campañas municipais para combater os prejuicios e falsedades que se din contra os inmigrantes, usando os centros escolares na medida do posible como aulas de integración permanentes.

TERCEIRO.- Adoptar medidas adecuadas para a protección das traballadoras migrantes en todos os sectores, sobre todo as mulleres que traballan en tarefas domésticas, agrícolas e do sector de servizos, fomentando cursos formativos sobre os seus dereitos laborais e sociais.
  
CUARTO.- Instar ao Goberno da Xunta de Galicia á especial protección dos DDHH dos menores migrantes non acompañados, e de velar pola súa saúde, a súa educación e o seu desenrolo psicosocial, asegurando que o interese superior d@ nen@ sexa unha consideración fundamental nas políticas de integración, retorno e reunificación familiar. No ámbito municipal facilitando e bonificando a súa inclusión nas guarderías municipais.

QUINTO.- Condenar enérxicamente os actos, manifestacións e expresións de racismo, discriminación racial, xenofobia e as formas conexas de ignorancia contra os migrantes e os estereotipos que a miúdo se lles aplican, entre outras cousas por motivos de relixión ou crenzas, e instar ao Estado Español a que aplique e reforce as leis vixentes cando ocorran actos, manifestacións ou expresións de xenofobia ou intolerancia contra os migrantes, a fin de acabar coa impunidade de quen cometen eses actos.

SEXTO.- Instar ao Goberno do Estado a que coopere e promova programas de movilidade migratoria legais e seguros, e rexeite de pleno todas as políticas europeas encamiñadas á externalización de fronteiras.

SÉTIMO.- Realizar esforzos coordinados para prestar asistencia e apoio ás persoas migrantes abandonadas á súa sorte en situacións vulnerables e posta en marcha de iniciativas prácticas e orientadas á acción, para detectar e emendar deficiencias en materia de protección.

OITAVO.- Instar ao Goberno do Estado á pechadura inmediata dos CIES, cárceres encubertos de persoas que non cometeron ningún delito.

NOVENO.- Condenar o tráfico e venda de armas en España.

DÉCIMO.- Condenar a tráta de seres humanos.

UNDÉCIMO.-Que este Concello apoie as campañas pola ampliación do dereito ao voto da poboación inmigrante.


Grupo Municipal