lunes, 30 de noviembre de 2015

Eva Solla Fernández

AGE pide explicacións polo debastecemento de varias vacinas incluidas no calendario infantil


A deputada de AGE, Eva Solla, considerou que pasados seis meses de desabastecemento en dúas farmacéuticas que está a impedir cumprir co calendario de vacinas infantil no noso país, o grupo de AGE considera que o mínimo que debe facer a Xunta é informar e presionar ás farmacéuticas.Día internacional solidaridade co pobo palestino. ¡Palestina vencerá!

viernes, 27 de noviembre de 201527 de novembro de 2015:   ATA SEMPRE MAESTRE

“ACdC” FAI UNHA PROPOSTA DE ARRANXO DE CAMIÑOS MUNICIPAIS.


Mediante un escrito presentado no Rexistro do concello, o Grupo municipal da “AcdC” fai unha proposta o Goberno local para levar a cabo a pavimentación e arranxo de varios camiños. Esta proposta contempla como primeira medida nove viales en distintas parroquias do concello.

Na proposta tense en conta as achegas feitas polos propios veciñ@s para que sexan incluidos neste paquete de camiños nos “proxectos complementarios do PAS 2015 da Deputación provincial con un orzamento aproximado de uns 150.000 euros”, que atendendo o seu estado de deterioro, xustifican mais que sobradamentea a súa inclusión neste PLAN DE ACTUACIÓN

Estas actuacións consistirían en paliar, nun primiero momento, o grave deterioro dalgúns viais municipais, a espera de que se consigne unha partida presupostaria nos orzamentos de 2016 onde se contemple un Plan de choque para o conxunto das parroquias.

A rede de camiños públicos do concello, constituie un elemento indispensable para a comunicación entre veciñ@s é facilitar o paso nas mellores condicións a tod@s os usuarios. O bón estado na conservación redunda no benestar do conxunto dos ciudadan@s, debendo dar unha resposta adecuada a unha demanda social crecente, a mais de contribuír a xestión da conservación do sistema viario municipal.

A “AcdC” considera “impresentable” o estado actual de varios camiños do término municipal, que supoñen vías importantes de conexión entre núcleos de poboación, que na actualidade dificultan o tránsito rodado e peonil.

Asdo: Olga Santos López
Voceira do Grupo Municipal Asemblea Cidadá de Cambre- Son

jueves, 26 de noviembre de 2015
CONCENTRACIÓN CONTRA A VIOLENCIA DE XENERO
                                                                   25-Nmartes, 24 de noviembre de 2015


                                 Grupo Político Municipal . Praza de Europa 7,   www.asembleacambre.es

                                 Olga Santos 669 796 995 Antonio Bruquetas 620 540 061

INICIATIVAS PRESENTADAS POLA "ACDC" PARA O PLENO ORDINARIO DO DIA 25 DE NOVEMBROMOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DA “A c d C” RELATIVA Á INCLUSIÓN DA VACINA DA
MENINXITE B NO CALENDARIO VACINAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A menixite meningocócica é causada pola bacteria do comunmente conocido como
Meningococo (Neisseria meningiditis, serogrupo tipo B).

Segundo os datos dispoñibles cada ano prodúcense 500.000 casos de enfermidade
meningocócica en todo o mundo ocasionando 50.000 mortes prematuras, sendo os bebés e os
menores de 5 anos os colectivos mais vulnerables a esta enfermidade. Os afectados que
sobreviven, según a OMS poden experimentar graves secuelas como danos cerebrais,
discapacidade de aprendizaxe, pérdida de audición e amputacións dos seus membros.

Actualmente 7 de cada 10 casos de menixite en España son polo serogrupo B,
falecendo un de cada dez afectados entre a poboación infantil, quedando con graves secuelas
neurolóxicas 3 de cada 10, sin esquencer que Galicia ocupa o terceiro lugar entre as
autonomías con mais casos.

Son os propios pediatras quenes están a reclamar a introducción da vacina que está
aprobada polo Ministerio de Sanidade dende Agosto de 2014, e que se comercializa
actualmente co nome de BEXSERO da casa NOVARTIS e que presenta unha notable eficiacia.
En España, a pesar de que a Axencia Española de Medicamentos aprobou inicialmente
a súa libre distribución por toda a Unión Europea, o Ministerio de Sanidade só autorizou a
vacina para "uso hospitalario" a aplicar a deteriminados grupos de risco.

Sendo esta a situación, durante moitos meses, fomos moitos os pais que acudimos a
mercar a vacina a Francia ou Portugal, peron foron moitos mais os pais que desgraciadamente
non se poideron permitir realizar unha viaxe longa e un desembolso económico de case 400
euros para as dúas dosis que necesita un neno de mais de dou anos e 800 para as catro que
precisa un bebé de menos de 5 meses. Cómpre non esquencerse que esta cantidade de diñeiro
hai que multiplicala polo número de fillos que teñamos.

Actualmente a situación non é moito mellor, mais ben é exactamente a mesma: Dende
hai un par de meses, non hai que facer a peregrinaxe a países veciños, porque a vacina xa
está á venda nas farmacias, aínda que a lista de agarda segue provocando que moita xente
acuda igualmente a Francia ou Portugal.

O prezo dunha dose da vacina é de 106 euros en España, 10 euros mais que en
Portugal. A conclusión, por tanto, é que os pais que afortunadamente poden asumir ese gasto,
teñen a oportunidade de vacunar ós seus fillos, pero aquelas persoas que non poden permitirse
ese desembolso teñen que resignarse a non vacinar ós seus.

Neste punto queremos recordar o artigo 43 da Constitución Española, de protección da
saúde, que no seu punto primeiro recoñécelle ós cidadáns o dereito á protección da saúde, e
no segundo, establece que compete ós poderes públicos organizar e tutelar a saúde pública a
través de medidas preventivas e das prestacións dos servizos necesarios.

Tamén se fai necesario facer mención ó Convenio sobre os Dereitos do Neno, aprobado
pola ONU, que no seu Artigo 6 establece que todos os nenos teñen dereito intrínseco á vida e
que todos os estados asinantes garantirán na máxima medida posible a supervivencia e
desenvolvemento do neno.

Existe unha clara demanda social, que cristalizou na "Plataforma de Cidadáns pola
Saúde - Vacina Xa" que constantemente se mobiliza para recordarlle ós poderes públicos os
deberes de protección que teñen coa cidadanía e para esixirlles que introduzan a vacina
contra a Menixite B de xeito universal e gratuíto para todos os cidadáns, tendo en conta que
no que vai de ano xa faleceron dúas persoas en Arteixo (un deles neno) e outro neno en
Boiro.
Aínda que os Concellos non temos competencias directas a nivel sanitario, e neste
aspecto a nosa actuación non é definitiva, sí que os que formamos parte desta Corporación
municipal somos representantes dos veciños, e somos moitos de nos, nais e pais, ou avós ou tíos
ou veciños das nenas e nenos que obligatoriamente temos que protexer e salvaguardar.

POLO EXPOSTO , O GRUPO MUNICIPAL DA “A c d C”, PROPÓN AO PLENO DO
CONCELLO, A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- Instar ó Goberno de España para que curse orde ao Ministerio de
Sanidade para que a vacina da Meninxite B, sexa incluída de xeito inmediato no calendario
vacinal.

SEGUNDO.- Instar á Xunta de Galicia para que, no caso de que o Ministerio de Sanidade non
acepte a inmediata inclusión da vacina contra a Meninxite B, instaure unha nova experiencia
piloto coa implantación da vacina.

TERCEIRO.- Dar traslado dos acordos á "Plataforma de Cidadáns pola Saúde - Vacina
Xa"ROGOS:

1.- As baixantes dos canalóns da ponte da autoestrada AP-9 na Barcala, están rotas e cae
abundante auga enriba da ponte de madeira sobre a ría (sobre todo nos días de choiva).
Sabendo que esta zona e de gran afluencia de persoas e sendo conscientes de que o problema
non é de exclusiva competencia do Concello de Cambre,

PREGAMOS o Goberno realice as xestións necesarias ante quen proceda, para solucionar o
problema plantexado.

2.- No pleno ordinario de outono de 2014, presentouse unha Moción polo Grupo
municipal de EU (aprobada pòr unanimidade) sobre O FALLO DO TRIBUNAL SUPREMO EN
CONTRA DO COBRO DO IBI URBÁN EN SOLOS QUE NON TEÑEN DESENROLO
URBANÍSTICO, sentencia nº 2159-2014 de 30 de Maio de 2014.

Dado a importancia do asunto que afecta a moitos veciños e veciñas do noso
municipio, e trancurrido mais de un ano, non se volveu a incidir neste asunto, nin volvemos a
ter novas ou información sobre os acordos adoptados na Moción presentada, a pesar que o
catastro estableceu novos criterios de clasificación do solo de natureza urbana e de valoración
de solos urbanizables que non dispoñan dun plan de desenvolvemento, acordes coa sentenza
do Tribunal Supremo.

Un Goberno transparente, non debe de permanecer impasible ante este problema e
debe de actuar, informar aos afectados e afectadas e aos membros da oposición, porque do
contrario podemos chegar a pensar que as accións desenvolvidas son máis ben escasas; a
pesar de que na pasada lexislatura, o tema do IBI estuvo moi presente, especialmente na
campaña electoral.

Para a “AcdC” O resultado final desta adaptación non e outro que permitir aplicar a
nova regulación catastral a fin de que os veciñ@s de Cambre con terreos que pasaron de
rústicos a urbanizables coa a aprobación das Normas Subsidiarias de Planeamento e non se
desenrolaron poidan beneficiarse da devolución do IBI cobrado indebidamente.

Por todo o exposto o Grupo da “AcdC”

PREGAMOS:

Que por parte do Goberno nos dea contestación e información oportuna respecto da Moción
presentada e aprobada no pleno de outono de 2014, no que se solicitaba o seguinte:

1º.- Que os servizos xurídicos do Concello de Cambre estudien y valoren a STS por si pode ser
obxecto de aplicación en Cambre. Asímesmo, que se valore, si amparándose en dita sentencia
se pode realizar de oficio a devolución dos importes cobrados indebidamente, no seu caso.

2º.- Que os servizos xurídicos municipais elaboren un estudo sobre o solo de Cambre que nas
normas subsidiarias estean calificados como urbanizables e non se teñan producido asurbanizacións. Nestes casos, o obxectivo é proceder a revisar os valores catastrais e o IBI
liquidado.

Do mesmo xeito e en consonancia co anterior, tamén PREGAMOS ó Goberno a seguinte
información:

-Saber si o concello elaborou algún tipo de padrón municipal ou relación nominal na que
apareza o número total de propietarios e propietarias afectadas por este cambio, e cantas
persoas conforman esa relación.

-Si existe algún tipo de actuación específica realizada polo concello de Cambre para informar
aos propietarios e propietarias afectadas das posibles solucións e accións desenvolvidas.

-Si por parte do Goberno municipal de Cambre existe algunha previsión de datas ou
calendario previsto para ofrecerlle unha solución aos veciñ@s afectados e que levan pagando
un IBI que non lles corresponde.

-Cantos metros cuadrados de terreos, pasaron de IBI urbano a rústico en Cambre as
posibles repercusións económicas ante o descenso previsto dos ingresos, tendo en conta que
esta medida disminuirá o valor catastral urbano.
-Información (si existe) da estimación do importe de devolucións, baseada nos informes dos
responsables, que realizaron os traballos de clasificación dos solos urbanizables do término
municipal.

3.- Cando se arranxaron as fontes públicas do concello, en algún caso eliminouse o rotulo
de advertencia sobre da necesidade de ferver a auga antes do seu consumo.

-O noso Grupo PREGA información sobre a existencia de agún informe sanitario respecto da
calidade da auga, de non ser así solicitamos se repoñan os mencionados rótulos sobre a
potabilidade da auga.


PREGUNTAS:


1.- No aparcadoiro situado ó carón do colexio de Sigrás, por ausencia de recheo de
grava, fórmanse pozas e estanse a inutilizar bastantes prazas polo mal estado no que se atopa
o lugar.

-¿Ten coñecemento o goberno desta situación que ademais provoca numerosos atascos á saída
dos nenos do colexio? ¿Ten previsto realizar algunha actuación para o recheado do
aparcadoiro?

2.- O espacio público nas inmediacións da igrexa de Cela, non ten un mantemento nin
arranxo regular por parte do concello.
¿Pode o Goberno tomar medidas para que o mantemento do citado entorno se faga con
asiduidade?

3.- O contenedor de residuos sólidos ubicado xunto o paso de peóns na rúa González
Garcés, impide parcialmente a visión despexada para poder atravesas con seguridade, esta
situación tamén influie na visibilidade para circulación rodada de vehiculos.

-PREGAMOS a quen corresponda dea as órdenes oportunas para proceder a ubicación axeitada,
e esta actuación se faga extensible ao conxunto do concello onde exista dito problema.
Asdo: Olga Santos López. Voceira do Grupo Municipal

La Opini&oacuten de A Coru&ntildea
CAMBRE

La Asemblea plantea exigir que la vacuna de la meningitis esté en el calendario

24.11.2015 | 01:20
La Asemblea Cidadá de Cambre llevará a pleno una propuesta para que el Gobierno central dé orden a la Ministerio de Sanidad para que la vacuna de la meningitis B se incluida de forma inmediata en el calendario de vacunas.
La formación también propone instar a la Xunta para que, en caso de que el ministerio no haga caso, sea el Ejecutivo gallego el que "Instaure una nueva experiencia piloto con implantación de la vacuna".
El partido considera que como representantes de los vecinos de Cambre tienen que velar porque las instituciones cumplan el mandato legal de protección de la salud mediante medidas preventivas como recoge la Constitución.

lunes, 23 de noviembre de 2015

La Opini&oacuten de A Coru&ntildea

Asemblea Cidadá de Cambre pide informar sobre la devolución del IBI cobrado de más

23.11.2015 | 00:35

Asamblea Cidadá de Cambre solicitará en el próximo pleno que el Gobierno local informe sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 2014 que permite devolverle a los vecinos el dinero del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se le cobró como suelo urbano en lugar de rústico.
Los dueños de terrenos que pasaron de rústico a urbanizable con la aprobación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 1994 han pagado un IBI urbano pero el Supremo ha dictaminado que si estaban sin desarrollar debían tributar como rústico, por lo que tienen derecho a que se les devuelva el importe cobrado demás.
Asemblea Cidadá recuerda que Esquerda Unida en 2014 ya presentó una moción, aprobada por unanimidad, para devolverle a los cambreses el IBI cobrado indebidamente por lo que pedir al Ejecutivo que informe sobre el cumplimiento de este acuerdo.
domingo, 22 de noviembre de 2015

sábado, 21 de noviembre de 2015

Prezadas compañeiras e compañeiros.

Convidámosvos ao acto de presentación da candidatura En Marea. 

O domingo 22 ás 11 horas, no Hotel Compostela (Santiago), #EnMarea presentará públicamente a súa candidatura para as eleccións xerais de decembro. Neste encontro participarán as mulleres e homes que encabezan a lista nas catro provincias, quen compartirán reflexións e atenderán as preguntas dos medios de comunicación. 
Ruptura, democracia, soberanía, dereitos sociais, igualdade, xustiza. 

Este é un acto aberto á participación.


Recordamos que tamén podedes compartir o evento dende as redes oficiais de En Marea e a páxina web. 

viernes, 20 de noviembre de 2015


Área de Educación de Esquerda Unida

Dende a Área de Educación de EU iniciamos hoxe unha campaña de denucia do proceso privatizador dos comedores escolares levados polos gobernos Feijoo, e ao cal consideramos causa primeira dos incidentes acontecidos nos pasados días coa aparición de comida en mal estado.
Denunciamos a merma na calidade da alimentación do alumnado galego que supón a privatización e o cambio de comidas elaboradas no centro a servizos de catering.
Así mesmo seguimos a reivindicar a eliminación do copago introducido polo goberno do PP no relativo ao uso dos comedores escolares por parte do alumando.

miércoles, 18 de noviembre de 2015

Garzón asegura que "al terrorismo le hace más daño un juicio que un bombardeo" y señala que "cuando se legisla en caliente, suele salir mal"

El candidato de Izquierda Unida-Unidad Popular constata desde Pamplona que allí donde va ve “ganas de votar a una candidatura de izquierdas, rupturista, ecologista, feminista, con unos valores y principios nítidos” como la que encabeza
El candidato de Izquierda Unida-Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha reivindicado hoy desde Pamplona que los distintos gobiernos deben afianzar la coordinación y trabajar con las fuerzas de seguridad en sus respectivos países para hacer frente a ataques terroristas como los perpetrados el pasado viernes en París. “Cuando se legisla en caliente, suele salir mal. Tenemos tribunales, leyes y fuerzas de seguridad con instrumentos para combatirlo. Dejémosles trabajar”, aseguró.
Garzón desarrolla durante todo el día de hoy una apretada agenda de trabajo en la capital navarra junto a miembros de la candidatura Unidad Popular-Orain Batera, que culminará esta tarde con un encuentro-conferencia en la Escuela Navarra de Teatro. En un primer contacto mantenido con los medios esta mañana indicó a preguntas de los periodistas que al terrorismo “le hace más daño un juicio que un bombardeo. Hay que atajar también sus vías de financiación, no bombardear a la población de los territorios que han ocupado”.
En relación al anuncio del presiente francés Hollande de que incumplirá el déficit para financiar nuevas acciones militares, entre ellas bombardeos en territorio sirio contra posiciones del denominado Estado Islámico, valoró como “indignante” que se recurra a este tipo de explicaciones cuando “Europa amenaza a todos los gobiernos cuando plantean lo mismo pero para rescatar a sus ciudadanos”.
“La década pasada salimos a las calles para defender el ‘No a la Guerra’ y vamos a seguir defendiendo esa coherencia”, dijo. Garzón enfatizó que “al terrorismo hay que combatirlo con contundencia, pero desde la legalidad internacional. Combatamos al ISIS desde instrumentos que no nos lleven a una espiral del miedo y a la aniquilación de la población civil. Esas tácticas bélicas sólo benefician a los terroristas. Bush estuvo bombardeando países durante años y sólo provocó una intensificación del drama social, inestabilidad internacional, ejecuciones extrajudiciales y la creación de monstruos como el ISIS”.
Respecto a las propuestas políticas sobre este tema planteadas este año por el Ejecutivo de Mariano Rajoy señaló que “si quieren buscar medidas contra el terrorismo estaremos ahí. Queremos hablar de cómo dotar de recursos a las fuerzas de seguridad, de las causas reales de los bombardeos, pero también queremos hacer un llamamiento al rigor, a la calma, pero no a la puesta en marcha de otra guerra sin sentido”.
En contraposición a la respuesta que dio Bush tras los atentados del 11S en Nueva York, Garzón ha utilizado como ejemplo el trabajo realizado en nuestro país después de las acciones terroristas del 11M: “Al terrorismo le hizo más daño el juicio que siguió al 11M que la guerra de Irak. La guerra contra el terror de Bush pasará a los libros de Historia como un gigantesco error criminal. Perseverar en el error solo acrecienta la tragedia”.
En relación a otros temas, el diputado de IU explicó cómo percibe en las calles allí donde va que “hay ganas de votar a una candidatura de izquierdas, rupturista, ecologista, feminista, con unos valores y principios nítidos” como es la de Izquierda Unida-Unidad Popular que encabeza.
En este sentido, destacó que donde los candidatos y candidatas de Unidad Popular convocan actos y “nos encontrándonos con la gente en el día a día, nos están mostrando su acuerdo con la defensa que estamos haciendo de los valores y principios de izquierdas. Hay ganas de votar esta candidatura en un momento en el que el resto de fuerzas camina todas juntas hacia el centro electoral para maximizar rentabilidades electorales”.
En cuando a determinadas propuestas de su programa electoral se comprometió a “seguir representando los valores del laicismo para un Estado cien por cien laico”. En este punto hizo una alusión directa al “caso sangrante de las inmatriculaciones en Navarra. Aquí ha sido la sociedad civil la que ha denunciado más de 1.000 inmatriculaciones sin que la Administración haya hecho nada”.Cayo Lara muestra la disposición de IU a "sentarse en una mesa con todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales" para aportar soluciones con las que luchar contra el terrorismo


El coordinador federal de Izquierda Unida participa en el minuto de silencio convocado ente el Congreso
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha mostrado hoy la disposición de esta formación de “sentarse a una mesa” para mantener una reunión “entre todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales” con el fin de aglutinar todas las aportaciones necesarias para hacer frente con efectividad al terrorismo yihadista.
Lara ha participado esta mañana en el minuto de silencio convocado ante el Congreso de los Diputados por el presidente de esta Cámara y en el que han participado representantes de la mayoría de grupos parlamentarios, trabajadores de la institución parlamentaria y que ha contado también con la presencia del embajador francés en España, Yves Saint-Geours.
El máximo responsable de IU mostró su “más absoluto rechazo” a la cadena de atentados perpetrados en París y la solidaridad de esta formación con los familiares de las víctimas y con todo el pueblo francés. Destacó que ningún tipo de terrorismo va a vencer a la democracia y que Izquierda Unida combatirá “siempre cualquier manifestación de terrorismo, ya sea en París como en cualquier parte del mundo”.
A preguntas de los periodistas, reiteró la voluntad de la formación que coordina de participar en conversaciones abiertas a todas las fuerzas políticas para buscar un acuerdo fruto de las propuestas constructivas de todos, con un mayor grado de consenso que el pacto alcanzado en febrero por PP y PSOE.
Cayo Lara enfatizó que a día de hoy debe contarse con “toda la inteligencia” posible para poder enfrentarse al terrorismo yihadista en sus orígenes y en esa tarea no se puede despreciar la voz de nadie.
Puntualizó que detrás de este tipo de violencia terrorista “hay mucha historia” y las respuestas para erradicarla deben contemplar todos los aspectos: “Quienes y por qué lo financian, quiénes alimentaron y por qué se alimenta a los terroristas, cuáles son los intereses geoestratégicos y económicos, y cuál es la mejor manera de combatirlo”.
Recordó que en el acuerdo bipartidista de comienzos de año IU fue invitada a sumarse como “convidados de piedra” a un texto previamente cerrado, una opción que no es válida para abordar un reto tan complejo como el del terrorismo, “que no tiene una única vía de solución o alternativa”.
“Nosotros -detalló- queremos combatirlo desde el punto de vista del Estado de Derecho, de las fuerzas de seguridad y con toda la inteligencia y la cautela que merece actuar sobre un tema de tantísima complejidad”.

lunes, 16 de noviembre de 2015San Amaro acolle hoxe unha homenaxe aos guerrilleiros Gayoso e Antonio Seoane

O acto está organizado, como cada ano, polo Partido Comunista de Galicia


Debuxos dos guerrilleiros feitos por Siro para a homenaxe.

A cita é ás 13.00 horas no cemiterio civil de San Amaro. Alí recibirán unha homenaxe José Gómez Gayoso e Antonio Seoane Sánchez, dous guerrilleiros comunistas que foron fusilados no ano 1948 e «os seus restos foron trasladados ás sepulturas 98 e 99 do cemiterio civil de San Amaro», apuntan os impulsores desta homenaxe que se celebra cada ano e que está organizado pola Agrupación da Coruña do Partido Comunista de Galicia; esta agrupación leva o nome de Joaquín González González, «que era coñecido como o panadeiro de Monte Alto», recordaba onte un portavoz da mesma.
No acto de hoxe en San Amaro intervirán Eva Solla Fernández, secretaria xeral do PCG e deputada por AGE, Xesús Alonso Montero, presidente do Foro pola Memoria e da Real Academia Galega e Jesús Redondo Abuín poeta represaliado durante o franquismo e secretario xeral do Foro pola Memoria.
domingo, 15 de noviembre de 2015PROPOSTAS PARA A SÚA INCLUSION ORZAMENTARIA 2016 DO GRUPO MUNICIPAL ASAMBLEA CIDADA DE CAMBRE

Cambre a 10 de Novembro de 2015A/A Alcalde de Cambre:

Según o manifestado polo Sr. Augusto Rey, nas Comisións
Informativas celebradas o pasado 21 de outubro de 2015, ante a ausencia
do Alcalde e según orde do mesmo, se nos fixo saber ós Grupos
Municipais da Oposición, que as nosas propostas para a inclusión dos
ORZAMENTOS 2016 serían ben recibidas, e se nos solicitou na mesma
sesión que se fixeran chegar á maior brevidade posible.

En cumplimento da citada petición queremos facer chegar as
medidas e propostas orzamentarias que dende a ACdC entendemos
representativas da nosa política de cara ós orzamentos de 2016.

Agradecendo de antemán a disposición a incorporar as nosas
propostas facemos chegar a nosa aportación requerida polo Alcalde.

Olga Santos. Voceira da ACdC

olguisantos@hotmail.com

669.796.995

Este documento que presentamos, recolle determinados puntos de actuación necesarios
dende a perspectiva da ACdC, dende a nosa experiencia, e dende as demandas que nos
trasladan os veciños, así como en cumplimento de moitas iniciativas aprobadas con maiorías
cualificadas, e que a día de hoxe, seguen esperando nos caixóns a súa realización.
Somos coñecedores de que uns orzamentos dun exercicio non poden ser determinantes
de toda unha lexislatura, e tamén sabemos que determinadas actuacións non se poden esgotar
nun só exercicio, por ese motivo trasladamos ó Goberno os puntos que sí coidamos que se
teñen que comezar a dotar para que finalizada a lexislatura poidan estar suficientemente
avanzados ou no posible finalizados.

Tamén queremos deixar constancia de que por ser estes os primeiros orzamentos do
actual Goberno, quizais non están o participados socialmente que deberían, incluso pola nosa
parte, dende a ACdC, non poidemos recoller iniciativas directamente entre todas as forzas
vivas e sociais do Concello como nos tería gustado.

Si ben as propostas que se realizan son circunstanciais tendo en conta que non somos
determinantes a hora de aprobar ou non os Orzamentos Municipais, creemos que desde a
oposición tamén se deben cumprir os compromisos do programa electoral, na medida que se
poida, e os Orzamentos Participativos posibilitan a participación directa de todas as persoas,
superando así a lóxica participación representativa, que se limita a acción de votar cada catro
anos, que é unha das principais sinais de identidade da Asemblea Cidadá.
Para nós, os Orzamentos Participativos falan de diñeiro, pero tamén de novos espazos
de participación, de profundización democrática na vida local. Falan, en definitiva, de
apropiación dos asuntos públicos por parte da cidadanía, que no fondo constitúe a esencia da
democracia, algo que ten que ver coas nosas vidas e, que podemos non solo participar, sinón
tamén decidir sobre os asuntos públicos.

En definitiva, prantexamos que os cidadáns de Cambre poidan propoñer e incidir
directamente sobre o destino final de parte dos recursos municipais, comprometéndonos a
recoller as demandas recibidas, priorizando as mais importantes e defendendo a sua inclusión
no Orzamento de 2016.
_
PROPOSTAS PARA A SÚA INCLUSION ORZAMENTARIA 2016 DO GRUPO MUNICIPAL ASAMBLEA CIDADA DE CAMBRE

1.- Dotación para un PROXECTO DE SEGURIDADE VIAL E MOBILIDADE con inclusión da
ILUMINACIÓN DOS PASOS DE PEONS PERIGOSOS do concello.

2.- Partida orzamentaria para ADQUISICIÓN DE TERREOS DA FUNDACION HERMANOS
TENREIRO en Cela

3.- Dotación para a elaboración dun PROXECTO PARA A REHABILITACIÓN DA CASA DA
ARRIGADA para a creación dunha “Aula da Natureza e Centro de Interpretación do Río
Mero”

4.- Dotación para a elaboración dun proxecto para dotar o PAVILLON POLIDEPORTIVO DO
COLEXIO PORTOFARON DUN CERRAMENTO PERIMETRAL co fin de permitir o desenrolo das
actividades propias da instalación, con independencia das condicións climatoloxicas.

5.- Dotación orzamentaria para elaboración dun PLAN DE PLAN DE EMPREGO LOCAL.

6.- Partida orzamentaria para ANCLAXE DE CONTENEDORES.

7.- Plan de investimentos para REPARACIÓN E ACONDICIONAMENTO de camiños de
titularidade municipal.

8.- Dotación para a elaboración dun proxecto de ZONAS DE BAÑO E ESPALLAMENTO nas
ribeiras do Río Mero.

9.- Dotación para ACONDICIONAMENTO DOS PARQUES INFANTÍS e a súa adaptación para
NENOS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL.

10.- Partida para AXUDA Ó TRANSPORTE dirixida os alumn@s residentes no Concello, que
cursen estudios nos centros UNIVERSITARIOS da Coruña.

11.- Dotación para ARREGLO E MANTEMENTO DAS FONTES PUBLICAS do concello.

12.- Proxecto de ASENTAMENTO DE MARQUESIÑAS de transporte público

13.- Dotación orzamentaria para o ARRANXO DO CENTRO SOCIAL DE MEIXIGO.

14.- Dotación orzamentaria para o ACONDICIONAMENTO DO ESPAZO PÚBLICO DO
CENTRO SOCIAL DE SAN LOURENZO (cambio lugar parque infantil, etc…)

15.- Dotación orzamentaria para o SERVIZO DE COMEDORES ESCOLARES NO VERAN.

16.- Dotación para a elaboración dun proxecto para dotar ó Concello dun CENTRO DE DIA
PARA MAIORES.

17.- Dotación para a elaboración dun proxecto de estudo para SOTERRAR LIÑAS ELECTRICAS.

19.- Dotación orzamentaria para a dotación de ALUMEADO PÚBLICO NA ESTRADA DE FRAIZ
A ESPIRITU SANTO.

20.- Orzamento para instalación de BIONDAS DE PROTECCIÓN NA ESTRADA ENTRE CELA E
CANAL así como entre a ESTRADA CP-1706 E A IGREXA EN CELA, nas inmediacións da
Casilla

21.- Partida orzamentaria para as BEIRARÚAS CP 1706 E A CASILLA EN CELA.

22.- Dotación para a execución do proxecto de SEGURIDADE VIAL ENTRE CAMBRE E PRAVIO.

23.- Dotación dunha partida orzamentaria para a POSTA EN FUNCIONAMENTO DO
CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL.

24.- Dotacion para a elaboración dun proxecto para dotar á SANTA MARIA DE VIGO DE
CUBERTA DA PISTA POLIDEPORTIVA EXISTENTE, co fin de permitir o desenrolo das
actividades, con independencia das condicións climatoloxicas.

25.- Dotación para a realización do SANEAMENTO DO LUGAR O MONTE DE BRIBES.

26.- Dotación para a ELIMINACIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTONICAS NO LOCAL SOCIAL
DE PRAVIO.

27.- Dotación orzamentaria para o inicio do PLAN DE DESAMIANTADO E RECOLLIDA DE
URALITAS no Concello.

28.- Dotación orzamentaria para a RETRANSMISIÓN DOS PLENOS do Concello.

Olga Santos. Voceira da ACdC
olguisantos@hotmail.com

669.796.995

sábado, 14 de noviembre de 2015

Resultado de imagen de lazo negro


O Consello Local de EU de Cambre manifesta a mais enérxica condena e rexeitamento ante os atentados do dia de onte en París, é amosa a  súa solidariedade coas victimas e os seus familiares, do mesmo xeito, non esquence  as persoas inocentes que sofren atentados todos os días en distintos países do mundo como consecuencia da barbarie descarnada e violenta en que vivimos…Por eso decimos alto e claro” MALDITAS SEXAN AS GUERRAS E OS  CONDENADOS QUE AS APOIAN”  
                                   

Garzón muestra su "completa solidaridad con el pueblo francés" por los atentados y transmite en nombre de IU el "firme compromiso por la paz y la defensa de los derechos humanos"

El candidato de Izquierda Unida-Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, ha expresado hoy su “repulsa más absoluta” por los atentados perpetrados en la noche de ayer en París, al tiempo que ha mostrado su “completa solidaridad con las víctimas, sus familias y con el pueblo francés” tras las acciones perpetradas. Garzón señaló el “firme compromiso por la paz, la defensa de los Derechos Humanos  y con los valores ilustrados de libertad, igualdad y fraternidad” en momentos tan trágicos como estos.
El candidato de IU realizó esta declaración a primeras horas de esta mañana en la misma sala de Madrid donde tenía previsto realizar un acto público para presentar la propuesta electoral en materia de energía de su candidatura. Tanto este acto como todos aquellos de campaña previstos hoy por Izquierda Unida han sido suspendidos en señal de solidaridad por los atentados.
Garzón destacó en nombre de IU el compromiso de esta formación “con la lucha contra el terrorismo, que debe ser implacable, con un absoluto respeto a la legalidad y sin ningún tipo de atajo”.
“Defendemos la democracia frente a la barbarie y la guerra”, indicó tajante, al tiempo que hizo un llamamiento “a la calma” para que “entre todos dejemos que las investigaciones prosperen” para que se pueda llegar hasta el final y a la resolución definitiva de las causas de estas acciones.
Con posterioridad a estas declaraciones, Alberto Garzón acudió junto a dirigentes de IU y candidato/as de Unidad Popular hasta el Ayuntamiento de Madrid para participar en la Plaza de Cibeles donde se encuentra en el minuto de silencio convocado por la Corporación madrileña. Tras éste, saludó y mantuvo una breve conversación con el embajador de Francia en España, a quien transmitió personalmente el mensaje de “solidaridad y respeto” de Izquierda Unida, organización que “se suma a las concentración de apoyo y solidaridad con el pueblo francés” que se convoquen.IU suspende todos los actos que teníamos convocados para 

hoy como muestra de solidaridad con el pueblo 

francés ‪#‎TodosSomosParís‬."La solidaridad es la ternura de los pueblos"
viernes, 13 de noviembre de 2015

Resultado de imagen de alternativa galega de esquerdas

AGE defende a recuperación da xestión directa dos comedores escolares