miércoles, 25 de febrero de 2009

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE “EU-IU” NO DIA INTERNACIONAL DA MULLER.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Neste 8 de Marzo seguimos constatando que a pesar dos avances habidos, a Sociedade segue estando organizada, sobre uns estereotipos masculinos e femininos que confrontan cos intentos de avanzar en pé de igualdade entre homes e mulleres.
A violencia contra as mulleres hai que abordala de xeito integral e non só nun dos seus aspectos, aínda que sexa o máis extremo, como o son as mortes por violencia de xénero (74 mulleres vítimas mortais en 2008). Por iso, na medida en que as iniciativas políticas e lexislativas non aborden todos e cada un dos aspectos estruturais de discriminación e violencia con medidas preventivas e transversais, baseadas prioritariamente na educación, prevención e detención precoz, seguirase actuando cunha cegueira de xénero que impedirá unha política eficaz e integral na loita pola erradicación da violencia cara as mulleres.

Conseguir o libre Dereito a decidir sobre o propio corpo, esixindo o aborto libre e gratuíto sen ningún tipo de tutelaxe patriarcal, a súa despenalización e poñer freno a persecución xudicial contra as mulleres e profesionais sanitarios, seguida en diversas partes do Estado, segue sendo unha reivindicación fundamental.

A conciliación entre a vida laboral e familiar, de momento é unha expectativa. Os homes seguen sen compartir equitativamente as cargas familiares e as tarefas domésticas. Porque para que isto ocorra, non é só necesario leis que o regulen, senón tamén, e moito máis importante, crear unha conciencia social de igualdade que transforme a cultura patriarcal e sexista que ainda existe.

Respecto da crise e as súas repercusións no mercado laboral, a precariedade, a desigualdade salarial e a discriminación por razón de sexo ou polo estado civil das mulleres, que condiciona o seu acceso ao emprego
e aos traballos estables, seguen sendo unha realidade non superada en tempos de bonanza, que tenderá a agravarse no actual panorama de recesión económica e de destrución de postos de traballo. Aínda que as

estatísticas reflicten unha maior perda de emprego por parte dos homes sen que afecte na mesma medida ás mulleres, ata o punto de que se vaian aproximando as porcentaxes de paro duns e outras, o dato non é en absoluto consolador, xa que a devandita aproximación prodúcese non por unha mellora na situación das mulleres senón por un empeoramento dramático do paro masculino, ao cebarse sobre sectores fortemente masculinizados, como é o caso da Construción ou determinados sectores industriais. Con todo, o risco máis temible para as mulleres, nunha situación de crise da gravidade da actual, é a retracción da súa incorporación ao mercado laboral, e ata un retroceso na súa taxa de actividade (xa de por se moi baixa), e o retorno de moitas aos labores domésticos e de coidados familiares, o que pode producir unha involución sen precedentes cara aos vellos roles patriarcales que estamos intentando combater.

Por outra banda, os alarmantes índices de pobreza, que afectan con maior rigor ás mulleres inmigrantes, máis desprotexidas, e ás mulleres maiores, con pensións mínimas ou non contributivas que non chegan a cubrir as súas necesidades básicas, fan máis apremiante aínda o reforzamento do Estado Social e dos sistemas de protección.

O 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres, é a data propicia, para que o Concello de Cambre mostre a súa vontade de poñer as bases reais, para que a igualdade das mulleres sexa un feito e non unha mera aspiración cunha serie de medidas destinadas a unha transformación real da nosa sociedade, onde as mulleres teñan plenitude de dereitos.
POLO EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE “EU-IU” PROPÓN A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- O compromiso político de traballar para xerar un concelo de suxeitos iguais en dereitos e obrigacións, utilizando os medios legais existentes e posibilitando as canles para que homes e mulleres teñamos as mesmas posibilidades de desenvolvemento:
SEGUNDO.- Implantar e desenvolver accións e programas que fomenten a sensibilización e a plasmación da igualdade real entre homes e mulleres.
TERCEIRO.- Elaborar Plans de Igualdade con carácter transversal, no que se impliquen todas as áreas municipais. Con dotación orzamentaria suficiente e avaliación anual da súa execución e desenvolvemento.


Asdo: Grupo Municipal de EU-IU

MOCIÓN SOBRE A POSTA EN FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL.


XUSTIFICACIÓN:


Con insistencia o Grupo Municipal de EU-IU ben reclamando o longo da lexislatura a posta en funcionamento do Consello Escolar Municipal para dotar ao noso municipio con este órgano consultivo, dada a importancia que para nós ten a súa posta en funcionamento, como un mecanismo útil para optimizar recursos e axuntar esforzos na tan importante tarefa educativa a nivel local, co fin de prever, planificar e dar as respostas necesarias en materia de programación, problemática educativa e estudo de necesidades na comunidade escolar do concello.

A posta en marcha do Consello Escolar Municipal e unha tarefa que implica a responsabilidade do goberno do concello, xa que tería que estar funcionando fai bastantes anos, e non sabemos si por desidia, falta de capacidade ou unha auténtica vontade de poñer atrancos á posta en marcha dunha farramenta participativa fundamental para prever e conquerir a necesaria mellora da calidade do ensino no noso concello.

Unha vez mais e tendo en conta que no próximo mes abre o prazo para a matriculación nos centros de ensino, e tendo presente os distintos atrancos que se plantexaron no presente curso escolar polos diversos problemas, sobre todo pola carencia de prazas nos colexios e nos propios comedores escolares, así como as obras pendentes da ampliación do colexio do Graxal e a adquisición de terreos para a construcción de un novo centro de ensino na Barcala. O noso Grupo Municipal fai un chamamento os restantes integrantes da Corporación Municipal “con especial atención o Grupo de Goberno” para que esta carencia sexa unha realidade, e lembrarlle que corresponde os poderes públicos garantir o dereito a educación mediante unha programación xeral do ensino, coa participación efectiva de todos os sectores afectados.

POLO EXPOSTO, O NOSO GRUPO MUNICIPAL PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:


UNICO.- Encomendar ó Goberno Municipal que leve a cabo de inmediato as actuacións necesarias para poñer en funcionamento o Consello Escolar Municipal.CAMBRE, febreiro de 2009

miércoles, 18 de febrero de 2009


ACTO ELECTORAL DE “EU-IU

DIA: 21

HORA:12:30

LUGAR: Complexo hosteleiro “O Bosque”

INTERVIRÁN:

Juan Fernández López : Concelleiro de EU-IU en Cambre e Candidato o Parlamento de Galicia.

Yolanda Diaz: Coordinadora de Galicia de EU-IU e candidata de EU-IU a presidencia da Xunta

Gaspar Llamazares Trigo: Diputado de IU no Congreso dos Diputados

Presenta o acto Luis Taibo: Concelleiro de EU-IU en Cambre

viernes, 6 de febrero de 2009

Axuda/Subvención: axudas e subvencións para danos persoais causados polo temporal acaecido en Galicia a partir do 23 de xaneiro.

Organismo: Consellería de Economía e Facenda

Danos persoais contemplados nas axudas: a) Falecemento. b) Incapacidade absoluta
permanente.c) Lesións que causasen a hospitalización da persoa ferida.

Beneficiarios/as:

1. Serán beneficiarias directas destas axudas as persoas afectadas pola incapacidade
absoluta permanente ou lesións que causasen a hospitalización cando o feito causante
teña a súa orixe no temporal acaecido en Galicia a partir do 23 de xaneiro.

2. Serán beneficiarias destas axudas a título de vítimas indirectas, no caso de
morte e con referencia sempre á data desta, as persoas que reúnan as condicións que
se indican a continuación:

a) O/a cónxuxe da persoa falecida, se non estivese separado/a ou divorciado/a
legalmente, ou a persoa que viñese convivindo co/a falecido/a de forma permanente,

con análoga relación de afectividade á de cónxuxe, durante, polo menos, os dous anos
anteriores ao momento do falecemento, salvo que tivesen descendencia, neste caso
bastará a simple convivencia.

b) As/os fillas/os menores de idade da persoa falecida ou das outras persoas a que
se refiere o parágrafo anterior.

c) As/os fillas/os maiores de idade se sufrisen un prexuízo económico-patrimonial
relevante, debidamente acreditado, en relación á súa situación económica anterior ao
falecemento.

d) As/os netas/os menores de idade das persoas falecidas ou das outras persoas a que
se refiere o parágrafo anterior.

e) As/os netas/os maiores de idade se sufrisen un prexuízo económico-patrimonial
relevante, debidamente acreditado, en relación á súa situación económica anterior ao
falecemento.

f) En defecto das persoas mencionadas anteriormente, serán beneficiarios os pais da
persoa falecida.

g) En defecto das persoas mencionadas nos parágrafos anteriores serán beneficiarios
os irmáns da persoa falecida se acreditan dependencia económica daquela.Duración e contía:

A bolsa disfrutarase dende o seu otorgamento polo Presidente do Consejo Económico y
Social ata o 31 de Decembro de 2009. A súa contía será de 11.130,24 euros brutos,
que se percibirán finalizado cada mes a razón de 927,52 euros mensuais, estando
suxeitos ás retencións que procedan. A contía anual desta bolsa poderá revisarse de
acordo coa dispoñibilidade orzamentaria do exercicio.
O Consello Económico e Social poderá, previa resolución motivada, prorrogar a bolsa
concedida na presente convocatoria, sempre que as circunstancias do proceso
formativo do bolseiro/a así o aconsellen. Esta prórroga poderá realizarse para un
máximo de dous períodos sucesivos de doce meses cada un e revisarse no mes de
Xaneiro do ano prorrogado, de acordo coas dispoñibilidades orzamentarias do
exercicio.

Presentación de solicitudes: Os solicitantes das axudas deberán dirixir a solicitude
ao conselleiro de Economía e Facenda, e presentala na Oficina de Rexistro Único e
Información no complexo administrativo de San Caetano na Xunta de Galicia, ou no
rexistro de calquera órgano pertencente á Administración Xeral do Estado, da Xunta,
das delegacións provinciais ou no rexistro municipal do Concello de Cambre. No caso
de envío por correo, na cabeceira da primeira folla do documento que se queira
enviar farase constar, con claridade, o nome da oficina de correos e a data, o
lugar, a hora e o minuto da súa admisión.


Prazo de presentación: do 4 de febreiro ao 3 de marzo de 2009

Publicación: DOG nº 23, martes 3 de febreiro de 2009

Máis Información (Anexos):
http://www.xunta.es/dog/Dog2009.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/f98db29c11aafde4c1257552000129bb/$FILE/02300D009P031.PDF

Consellería de Economía e Facenda: Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
15704 Santiago de Compostela Tel.: 981 545 400 - Fax: 981 544 125 Web:
<http://www.economiaefacenda.org/>
Axuda/Subvención: axudas para compensar os danos sufridos en establecementos
comerciais, mercantís, industriais, turísticos e deportivos, situados en
instalacións portuarias de titularidade autonómica como consecuencia dos estragos
producidos polo temporal no mes de xaneiro de 2009

Organismo: Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes

Beneficiarios/as: Poderán ser beneficiarios destas axudas os titulares dos
establecementos comerciais, mercantís, industriais, turísticos e deportivos,
situados en instalacións portuarias de titularidade autonómica, en que, como
consecuencia do temporal que afectou Galicia os días 23 e 24 de xaneiro de 2009, se
produciron danos nas súas edificacións, instalacións, equipamentos, maquinaria e nas
mercadorías neles depositadas, así como nos vehículos comerciais ou industriais
afectos a estas actividades, debendo quedar acreditada a dita relación de
causalidade.

Presentación de solicitudes: A solicitude e a documentación por duplicado, orixinal
ou copia compulsada, dirixirase ao presidente do ente público Portos de Galicia e
presentarase preferentemente no rexistro xeral dos servizos centrais do ente público
Portos de Galicia, localizado en Praza de Europa, portal 5 A, 6º B, Área Central-As

Fontiñas, 15707, Santiago de Compostela,na Oficina de Rexistro Único e Información
no complexo administrativo de San Caetano na Xunta de Galicia, ou no rexistro de
calquera órgano pertencente á Administración Xeral do Estado, da Xunta, das
delegacións provinciais ou no rexistro municipal do Concello de Cambre. No caso de
envío por correo, na cabeceira da primeira folla do documento que se queira enviar
farase constar, con claridade, o nome da oficina de correos e a data, o lugar, a
hora e o minuto da súa admisión.


Prazo de presentación: do 4 de febreiro ao 3 de marzo de 2009

Publicación: DOG nº 23, martes 3 de febreiro de 2009

Máis Información (Anexos):
http://www.xunta.es/dog/Dog2009.nsf/0e5fb445f3681a75c1257251004b10d7/f98db29c11aafde4c1257552000129bb/$FILE/02300D010P035.PDF

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes: Edificios
Administrativos - San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela Tel.: 981 545 400
- Fax: 981 544 529