viernes, 30 de noviembre de 2012


INICIATIVAS PRESENTAS AS COMISIÓNS INFORMATIVAS E PLENO MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO.


ROGOS (Pleno)


1.-Ante os problemas derivados pola falta de espacios para aparcamento na capital municipal. PREGAMOS nos informen si existe algunha negociación ou acordo para habilitar zonas de estacionamento público en terreos de propiedade privada no centro de Cambre.

2.- O verquido os desagües de grasas e aceites constituie un serio problema, dificultando enormemente a depuración das augas risiduais, alterando o equilibrio natural e destruindo a vida acuática.

Para o Grupo Municipal de EU, existen fundadas razóns para reciclar o aceite de uso doméstico:

- Facilitar a xestión deste tipo de residuos, que de outro modo non se reciclan.

- Asegurase o reciclaxe das botellas de plástico que acompañan o aceite usado.

- A disminución deste tipo de verquidos contribuie a un mantemento mellor da rede de saneamento do Concello.

- Facilitanse e abaratanse os procesos de depuración das augas residuais o disminuir a carga contaminante de aceites e grasas.

- Contribuiese a protección e mellora de espacios naturais como son o litoral mariño, as playas, as ribeiras e os rios que transcurren polo Concello.

- Por cada litro de aceite tratado obtense case un litro de Biodiesel.

O Grupo Municipal de EU xa ten presentado unha iniciativa sobre a importancia da recollida e reciclaxe de aceites domésticos co fin que os veciños teñan o dereito a dispoñer dun servizo para ser selectivos; tendo en conta que existe unha disposición da Comunidade Autónoma respecto de que os concellos de máis de 5.000 habitantes teñen que facer este tipo de separacións.

Por todo esto presentamos o seguinte ROGO.

-Que o Sr. Alcalde nos informe das xestións realizadas sobre o tema prantexado, no Consorcio das Mariñas.

3.- Teñen realizado os responsables do Goberno algunha xestión ante os propietarios da finca Molina, situada frente o xulgado, co fin de proceder a súa limpeza, acondicionamento ou outro uso.


PREGUNTAS (Pleno)

1.- O Grupo Municipal de Esquerda Unida, e veciñ@s das inmediacións da praza Manuel Lugrís teñen denunciado as deficiencias e perigro que supón o sistema de seguridade de protección da contorna de dita praza, onde existe un desnivel de aproximadamente tres metros, que xa ten producido distintos accidentes poñendo en risco a integridade fisica dos nen@s que frecuentan o lugar.

O pasado dia 22 produciuse un accidente resultando lesionado un neno de corta idade. Este feito producese con demasiado frecuencia sen que ata o de agora se teñan tomado medidas preventivas por parte do Goberno para dar solución o problema

O noso Grupo considera que resulta intolerable que, por parte da administración local e dos seus responsables, non se teñan adoptado medidas eficaces para eliminar o grave risco que supón este punto conflictivo.

Resulta especialmente denunciable o desinterés que ven amosando o Grupo de Goberno, sendo a seguridade da praza unha competencia municipal, e non teñan levado a cabo en ningún intre nin siquera un estudo serio das causas dos accidentes que se producen e das solucións que deberían ser adoptada, nin tampouco executado medidas efectivas para solucionalo.

Por este motivo, o Grupo Municipal de EU presenta a seguinte PREGUNTA:

-Cales son as razóns da demora no cumplimento do compromiso adquirido polo Goberno para instalar as medidas preventivas na mencionada praza, e que determinación pensan tomar en relación o problema?

2.- Despois oito meses transcurridos dende a celebración do foro de Participación Cidadán e tras o compromiso do Alcalde en poñerse a traballar nos Consellos Sectoriais e no Consello de Participación Cidadá, tal e como manifestaron no mes de maio ante este pleno da Corporación, o Grupo Municipal de Esquerda Unida PREGUNTA:

-¿Cando ten previsto o Alcalde a posta en marcha dos Consellos Sectoriais e do de Participación Cidadá.

3.- A elaboración do PXOU pola súa transcendencia e importancia, é un documento que esta sometido a un calendario axustado a Lexislación Urbanística, tanto de Galicia como do Estado, este documento ten levantado bastante polémica e preocupación nos veciñ@s de Cambre nos últimos anos.

-Cando pensa o Goberno local, convocar os grupos da oposición para expoñer e informar sobre a situación na que se encontra a elaboración do PXOM e as pautas a seguir ?

COMISIÓN INFORMATIVA DE DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMO.

ROGOS:

1.- Veciñ@s do Temple denunciaron ante o noso Grupo, a carencia de elementos de xogo infantíes no parque situado na praza José Luis Caso Cortines, este parque situado nunha zona densamente urbanizada ten unha demanda importante de uso, debido a alta densidade de poboación.

-Por esto PREGAMOS se elabore un proxecto de remodelación, co fin de proceder a súa ampliación, tanto do espacio como de equipamentos de xogos.

2.- Concellos da área metropolitana conscientes do perigo que entraña a especie invasora coñecida como plumeiro da Pampa, xa adoptaron medidas para erradicar a mesma tanto en espacios públicos como en propiedades privados.

-Por esto PREGAMOS o Goberno local, realice unha campaña informativa de sensibilización a cidadanía do perigo que supón esta especie, así mesmo acometa a dita campaña de erradicación os espazos públicos do concello, solicitando previamente asesoramento á SGHN, ou organismo especializado no tema.

3.- Contenedores de lixo situados na rúa Estanque a altura da confluencia coa rúa Tapia, dificultan a visibilidade especialmente en horas nocturnas, supoñendo un perigro para os transeuntes e vehiculos.

-PREGAMOS que vistas as demandas veciñais se proceda a tomar as medidas axeitadas para correxir a situación.

COMISIÓN INFORMATIVA DE DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMO.

PREGUNTAS:

1.- O vial que transcurre entre Cela e O Canal, esta sendo afectado por desprendementos de pedras procedentes do talud da vía ferrea, a situación de ausencia de mantemento preventivo pon en risco a circulación, obstruindo tamén o propio camiño dificultando o acceso en condicións optimas de seguridade.

-Que xestións ou actuacións ten realizado o Goberno para dar solución o problema, para garantir a seguridade no vial en cuestión?

2.- No pasado mes de outono, produciuse un desbordamento na rede de sumidoiros da Gándara, afectando a varias propiedades privadas, este feito producese con demasiada frecuencia sin que se teñan tomado as medidas preventivas para solucionar o problema.

-Que actuacións ten previsto o Goberno para evitar os desbordamentos é o perxuizo os veciñ@s?

COMISIÓN INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, BENESTAR SOCIAL, NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E PARTICIPACIÓN CIDADÁ

PREGUNTA:

1.- A Ley 39/2006, de Promoción da Autonomía Persoal e de Atención as Persoas en Situación de Dependencia, está sufrindo un acusado proceso de deterioro que amenaza con dar o traste con todas las expectativas e o potencial que durante estes anos ten xenerado en atención as persoas en situación de dependencia.

Na actualidade estanse producindo reclamacións nas diferentes modalidades, polo retraso acumulado na excesiva duración na tramitación dos expedientes, desde que se solicita a prestación ata o comenzo do disfrute.

-Poden informarnos do número de expedientes existentes no Concello, e o seu estado de tramitación?

COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA, RÉXIME INTERIOR, FACENDA E PROMOCIÓN ECONÓMICA

1.- As Bases Reguladoras da Xunta de Galicia, que establecen as axudas e subencións para finanzamento de accións de fomento de emprego en colaboración cos cocellos, polo que Cambre contratou a seis operarios para prestar servizos de Emerxencias e Protección Civil, establecen que por cada posto de traballo que se solicite, en ningún caso pode ser inferior a dúas nin superior a dez.

Tendo en conta que Cambre ten 2.177 personas rexistradas en situación de desemprego.

-Que opinión lle merece o Goberno que remitiran o concello 15 persoas para facer a selección?


MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA SOBRE O CUIDADO É PROTECCIÓN DO ARBORADO DO CAMPO DA FEIRA DE CAMBRE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recentemente con motivo do proxecto de remodelación do campo da feira de Cambre, eliminaronse varios árbores da súa alameda. A tala en cuestión está baseada nun informe realizado por unha empresa privada que, xustifica o elevado risco de fractura que implicaba perigro para os veciñ@s e bens materiais.

Non é politica de EU opoñerse a actuacións que contemplen melloras de acondicionamento do noso patrimonio público, pero en este caso é en outros recentes temos que manifestar a nosa rotunda disconformidade polo procedemento empregado, o non ter tomado as medidas preventivas baseadas en asesoramento de expertos de organismos públicos, para poder contrastalos cos informes en cuestión. Entende a nosa organización que realizar as obras do campo da feira non é incompatible co respecto que se debe dar o arborado e a este lugar emblemático.

O árbore contribuie o enraizamento da cultura no lugar e a mellora das condicións de habitabilidad no medio urbán, factores ambos, determinantes para a calidade de vida no noso Concello.

É un feito evidente que coa desaparición destes árbores, perdese unha parte importante da historia natural do noso pobo e do noso patrimonio mais preciado, estes seres vivos formaban parte do entramado urbán do noso concello, dos que baixo a súa sombra se desenrolaron numerosas tradicións, actividades e feitos que marcaron o que hoxe forma o noso municipio.

O carácter de área de especial protección e a súa condición de espacio catalogado onde se realiza a actuación, ten un significado importante para Cambre, e debe seguir conservando ese carácter de grandeza a través dos anos; correspondelle os gobernantes a tarea de preservalo para o futuro, e non deben iñorar nin ser insensibles a longa tradición histórica de amor a natureza dos cambres@s, e sí prestarlle especial protección.

En múltiples ocasións o Grupo Municipal de Esquerda Unida vén demandando dos distintos gobernos do Concello, actuacións concretas que emenden o deterioro e enfermidades que padecen estas árbores sen que ata o momento se realizaran actuacións significativas respecto do problema.

A alameda de Cambre, é un emblema do noso pobo e da nosa memoria, constituíndo e formando parte do noso Patrimonio Histórico Natural e Cultural, non podemos permitir que desaparezan.

Co fin de evitar que esta situación se repita no futuro.

O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

PRIMEIRO.- Que por parte do Goberno se realize de forma periódica e mediante asesoramento de expertos, as labores de poda, cura de feridas superficiais dos troncos, saneamento e drenaxe das cavidades, así como o sellado mediante mallas que permitan a ventilación co fin de acumular residuos.

SEGUNDO.-Que o Goberno regule mediante unha Ordenanza Municipal a protección especifica do arborado no conxunto do término municipal, mediante as condicións técnicas e biolóxicas que permitan poñer en práctica os tratamentos axeitados para a súa conservación.

TERCEIRO.- Que se extremen as medidas para protexer específicamente os árboles dos parques públicos de Cambre polo seu gran valor histórico, ecolóxico e sinal de identidade do noso pobo.


En CAMBRE, a 24 de novembro de 2012

Asdo: Luis M. Taibo Casás. Voceiro do Grupo


domingo, 25 de noviembre de 2012 


NOTA INFORMATIVA DE “ESQUERDA UNIDA” DE CAMBRE

O Grupo Municipal de Esquerda Unida  de Cambre, quere denunciar unha vez mais, a situación de perigro existente na praza Manuel Lugrís, motivado o deficiente sistema de protección e seguridade na contorna de dita praza, onde existe un desnivel de aproximadamente tres metros, que  ten producido distintos accidentes, poñendo en risco a integridade fisica dos nen@s que frecuentan o lugar.

No dia de onte producirse un accidente resultando lesionado un neno de corta idade. Este feito producese con demasiado frecuencia sen que ata o de agora se teñan tomado medidas preventivas por parte do Goberno para dar solución o problema, a pesar de ter presentadas varias denuncias os veciñ@s  e o noso Grupo Municipal.

EU presentará unha iniciativa  no  pleno municipal do próximo xoves, en relación co devandito asunto, esixindo unha intervención radical e inmediata do Concello, mostrando unha actitude mais enérxica na defensa dos mais vulnerables (nen@s), para que se proceda a realizar os traballos necesarios, co fin de evitar mais accidentes e posibles desgracias que teñamos que lamentar.

En todo caso o noso Grupo considera que resulta intolerableque, por parte da administración local e dos seus responsables, non se teñan adoptado medidas eficaces para eliminar o grave risco que supón este punto conflictivo, levando a cabo as obras e instalando ós medios técnicos necesarios para dar solución o grave problema. Para EU resulta especialmente denunciable o desinterés que ven amosando o grupo de goberno, sendo a seguridade da praza unha competencia municipal, e non teñan levado a cabo en ningún intre  nin siquera un estudo serio das causasdos accidentes que se producen e das solucións que deberían ser adoptada, nin tampoucoexecutado medidas efectivas para solucionalo.


                               Asdo: O Gupo Municipal

viernes, 23 de noviembre de 2012 

Manifiesto 25 de noviembre de 2012 - Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres

Recortar en políticas de Igualdad es ahondar en la Violencia contra las Mujeres

La violencia contra las mujeres, la violencia sexista y machista, no sólo no tiene tregua sino que, además, se va adaptando a los nuevos tiempos en los que, por desgracia, está encontrando mayor respaldo. Uno de los peores males que puede padecer la sociedad, es la misoginia y ésta se está expandiendo a sus anchas. Los discursos que se escuchan desde todos los frentes políticos e institucionales, están dirigidos a opinar o a emprender medidas que supuestamente van a solucionar la crisis, sin que desde el gobierno central, los autonómicos o los locales, se plantee de forma decidida que entre  lo innegociable de sus políticas, debe encontrarse la igualdad entre mujeres y hombres y las políticas contra la violencia de género. 

A nivel mundial las mujeres tenemos menores salarios en iguales trabajos, dobles y triples jornadas de trabajo, feminización de la pobreza, menos oportunidades, trabajos provisionales, responsabilidad de los cuidados, menores tasas de actividad, tasas ínfimas de representación, somos asesinadas por defender la educación de las niñas, los burkas no caen, lapidan por defender la libertad, se usa el ácido para reprimir la corporalidad, aumentan los feminicidios de mujeres jóvenes y pobres, la explotación sexual de mujeres y niñas para la satisfacción de prostituidores y enriquecimiento de las mafias, así como el encarcelamiento por defender el feminismo laico y sin fronteras,...

En España todavía se permiten declaraciones de altos cargos que incitan a la violación, amenazas de modificación regresiva de la Ley de Aborto, sentencias judiciales a favor del acoso sexual, asesinatos que no paran, protecciones que no llegan, divorcios que no pueden realizarse por falta de dinero, lenguaje institucional cada vez más machista, programas televisivos que potencian la desigualdad, subvenciones a la educación segregada por sexos, continuar con el desmantelamiento que empezó el PSOE, y que ha continuado el PP, de organismos de igualdad, de recursos públicos, ... ¿Con quién se tiene la deuda, sólo con bancos? 

Desde IU EXIGIMOS que la violencia contra las mujeres debe ser eliminada definitivamente de nuestras vidas y para ello, es necesario:  

que las mujeres tengamos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo
que la violencia de género: maltrato psíquico, agresiones físicas, violencia sexual,… no sea invisibilizada, ni minimizada por las instituciones y la sociedad. 
que las mujeres no seamos acosadas laboral ni sexualmente
que las mujeres tengamos derecho a la igualdad laboral: sin discriminación salarial y en igualdad de oportunidades y de derechos. 
que la sociedad sea paritaria en los mejores aspectos que la fundamentan y definen y que se reconozca la deuda que la Historia tiene contraída con nosotras
que el gobierno central y los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos,  centren sus esfuerzos en consolidar la igualdad y la no violencia de género.


ESQUERDA UNIDA APOIA AS MOBILIZACIÓNS QUE OS PROFESIONAIS DA XUSTIZA DESENVOLVEN ESTE VENRES CONTRA A LEI DE TAXAS

YOLANDA DÍAZ DENUNCIA A VULNERACIÓN DOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS QUE PROCLAMAN O ESTADO DE DEREITO E A TUTELA XUDICIAL EFECTIVA

QUEREN UNHA XUSTIZA PARA OS RICOS E OUTRO PARA OS DEMÁIS, SUBLIÑA A ÁREA DE XUSTIZA DE EU


Esquerda Unida  quere manifestar públicamente o seu pleno apoio ás medidas de protesta e mobilización que o conxunto de profesionais e traballadores e traballadoras da xustiza van desenvolver este venres  en protesta pola pretensión do Goberno de aprobar unha lei de taxas, que vai supor un golpe de Estado en materia xudicial.

Yolanda Díaz, deputada de Alternativa Galega de Esquerda ( AGE ), Voceira na Comisión de Xustiza do Parlamento Galego, denuncia a vulneración dos principios constitucionais que proclaman ao Estado como Social e de Dereito, no artigo1.1 do texto constitucional, asemade de conculcar a previsión recollida no artigo 24 sobre o dereito á tutela xudicial efectiva. Circunstancias que os gravames que o PP vén de impoñer comprometen de xeito insuperable para unha boa parte da nosa cidadanía, que vive rabuñando o mileurismo ou directamente no desemprego.

As taxas previstas imposibilitan de facto que a meirande parte da nosa cidadanía poida recorrer aos tribunais de xustiza, xa non para difíciles recursos incluso para exercer os dereitos de defensa dos dereitos na orde civil, nos xuízos ordinarios cos máis abundantes delses, os procedementos monitorios, os procedementos abreviados e ordinarios así como as apelacións.

Esquerda Unida  ten que chamar á cidadanía a rexeitar esta iniciativa do goberno Rajoy, iniciativa cun marcado carácter clasista, por canto produce unha xustiza para os ricos, que si van poder manter a súa presenza nos procedementos xudiciais e outra in-xustiza para o maioría social traballadora deste país, que non o vai poder facer. Cómpre lembrar o actualísimo informe de GESTHA sobre a fin das clases medias, que sinala que o 47,7% dos fogares galegos atópanse nunha situación de precariedade, que os fai moi dependentes destes gastos sobrevidos que marca o proxecto de lei de taxas do PP.

Se a este proxecto sumámoslle a pretensión de Gallardón de non contratar maís xuíces e que sexan os titulares os que fagan peonadas, cando xa están saturados podemos coñecer que quere o PP: bloquear o funcionamento da administración da xustiza, reservada agora xa para os ricos e  denegala de facto pola vía do seu encarecemento ao resto da cidadanía.

Os golpes ao poder adquisitivo dos traballadores e traballadoras de xustiza, a perda de dereitos e condicións de traballo, a non renovación das plantillas atenazadas pola non reposición de vacantes... son elementos que amosan o desinterese por contar cunha administración de xustiza prestixiada e eficaz, e expresan a determinación do PP de maniatar un poder do Estado chamado a fiscalizar e depurar as sistemáticas corrupción dun réxime político agonizante. 

martes, 13 de noviembre de 2012


COMUNICADO DE PRENSA


O 14N IMOS PARALO TODO, ESQUERDA UNIDA FAI UN CHAMAMENTO Á PARTICIPACIÓN ACTIVA NA FOLGA

A CRISE MATA E NÓS SOMOS AS VÍTIMAS DESTE SISTEMA QUE SÓ VELA POLOS INTERESES DUNS POUCOS, XA SE FALA DE 3 SUICIDIOS DIARIOS CONSECUENCIA DIRECTA DUN SISTEMA CAPITALISTA QUE PRIMA O BENEFICIO POR RIBA DAS PERSOAS

YOLANDA DÍAZ AFIRMA QUE “ESTA FOLGA É CONTRA A MISERIA QUE ESTÁ A PROVOCAR ESTE GOBERNO ILEXÍTIMO QUE DETERIORA A VIDA DA XENTE E QUE ESTÁ SUSTENTADO NAS MENTIRAS DOS SEUS DIRIXENTES”


Esquerda Unida fai un chamamento á participación activa na folga. O 14N imos paralo todo. É tempo de mudar este xeito inhumano de facer política, dende a rúa podemos forzar o cambio, a folla de ruta da dereita nos conduce a que xa máis de 3.000 familias foron desafiuzadas en Galicia no primeiro semestre do ano, consecuencia dunha especulación consentida tanto polo PSOE coma polo PP, e xa son máis de 400.000 familias desafiuzadas en todo o estado. Resulta hipócrita que agora o PP e o PSOE decidan consideralas vítimas e non antes, cando o drama xa existía e organizacións como Stop desafiuzamentos, e a Esquerda Plural no Congreso dos Deputados, presentaron medidas concretas para impedir o que hoxe acontece.

A aplicación do Real Decreto 16/2012 que non é maís que un deterioro continuo da sanidade, o desmantelamento de hospitais a través do peche de quirófanos, da redución de persoal que nos leva xa a máis de 40.000 pacientes en lista de espera “oficial”, do repago dos medicamentos, do servizo de ambulancia, das próteses, cadeiras de rodas, que responden a unha estratexia privatizadora da dereita.

Na educación, o despido de docentes, a redución de programas educativos, o encarecemento das taxas universitarias que condicionan o acceso en función do económico, o constante aumento dos concertos con diñeiro público coa patronal privada, e a perspectiva dunha nova lei educativa que se converte en escusa para retrotraernos a unha nova e longa noite de pedra en materia educativa.

A xustiza co pago de taxas desproporcionadas que supón un recorte insconstitucional do dereito de igualdade ante a lei. Nos atopamos ante un panorama cada vez máis excluínte, deprimente e inxusto para os mesmos de sempre.

A crise mata e nós somos as vítimas deste sistema que só vela polos intereses duns poucos. Estase a falar de tres suicidios diarios consecuencia directa dun sistema capitalista que prima o beneficio por riba das persoas. Máis de 300.000 familias viven dunha pensión de xubilación, o 7,8% dos fogares teñen todos os membros sen emprego, a situación de excepción leva a unha resposta de excepción. É necesario saír á rúa e demostrar que outra maneira de gobernar é posible. O 14N a folga social, na que todas e todos temos que defender os dereitos arrebatados ten que ser un ataque aos poderosos, unha demostración da forza do pobo, de que a política se muda dende as institucións e dende a rúa.

Yolanda Díaz afirma que “esta folga é contra a miseria que está a provocar este goberno ilexítimo que deteriora a vida da xente e que está sustentado nas mentiras dos seus dirixentes”. É inadmisible que se estea a aplicar unha política en contra da cidadanía, dos dereitos e da dignidade. Cada vez son máis as persoas que están a padecer as políticas dos poderosos onde os enganos se converteron en débedas, esas mesmas políticas insensibles que se materializan en suicidios silenciados, mentras se rescatan entidades bancarias que reciben cartos públicos para seguir enganando e condicionando o futuro da sociedade. 

Por todo isto Esquerda Unida, como integrante de Alternativa Galega de Esquerda, fai un chamamento urxente á cidadanía a organizar e participar nunha rebelión cívica que garanta a dignidade das persoas.

Gabinete de prensa.
Executiva Nacional de Esquerda Unida.

lunes, 12 de noviembre de 2012


Ir á folga é un dereito

Ir á folga é un dereito
Mural de CCOO-VigoA folga é un poderoso instrumento de civilización porque as condicións de traballo e de vida que hoxe gozamos débense, en boa medida, ás miles de folgas realizadas por millóns de traballadores en decenas de países ao longo da historia da humanidade. Un historiador non tería demasiada dificultade en seguir o rastro dos nosos dereitos laborais de hoxe nese fío vermello de folgas que, de levalo ata o final, chegaría á arqueoloxía, porque a primeira folga da que se ten referencia realizouse no antigo Exipto fai 3.178 anos.
A xornada de oito horas, o dereito a negociar convenios colectivos, as vacacións, o dereito á saúde laboral, a igualdade e a non discriminación, cobrar cando se está enfermo, ter pensión de xubilación, as indemnizacións por despedimento, a protección por desemprego e un larguísimo etcétera de dereitos que hoxe consideramos naturais e básicos son en realidade conquistas da loita dos traballadores nos últimos douscentos anos de historia.

En democracia, a folga é un dereito que está regulado polas leis para protexer e amparar ás persoas que o exercen. Por iso non é certo que se produza unha confrontación entre dous dereitos, o do que participa na folga contra o que non quere facelo. O que se confronta é a vontade da maioría dos traballadores de unirse e loitar por defender os seus intereses e a dunha minoría que rompe esa unidade.

É o conflito entre o folguista e o esquirol, no que o primeiro é o único que exerce un dereito, que no caso español está recollido na Constitución. Romper unha folga non é un dereito. Unha opción si, pero un dereito non. En realidade, a maioría fano porque non se atreven a exercer os seus dereitos. O medo ás represalias, ao despedimento, a quedar mal vistos, ás ameazas, lévaos a renunciar a un dereito constitucional. Esa é a verdade.

O 14 de novembro hai unha folga xeral en España. E volveremos ver ese conflito. O dunha maioría de traballadores conscientes da gravísima situación na que estamos e por iso decididos a loitar polos seus dereitos, polos dos seus fillos, polos da maioría social, a non permitir que se desmantelen os dereitos conquistados neses douscentos anos de folgas.

E por outro, os que pola súa situación laboral precaria, porque lles pode o medo, pola súa situación familiar, irán traballar, en moitos casos pasando vergoña por facelo.

sábado, 10 de noviembre de 2012


PLENO INFANTIL EN CAMBRE:

...reclamó contenedores de aceite doméstico, a lo que el regidor apuntó que es el Consorcio el responsable de la gestión de la recogida de basuras y anunció que pronto habrá contenedores de aceite en las calles.

Parabéns,  rapazes e rapazas, o Grupo Municipal de EU xa ten presentado unha iniciativa no mesmo sentido o pasado mes de MARZO. É posible que teña mais efecto a vosa inquedanza. No próximo pleno volveremos a recordarlle o Goberno esta necesidade. 


COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMO (Marzo 2011)

ROGOS:

1.- A recolloida selectiva de aceites  usados, e unha actuación comprendida no marco da lexislación en materia de medioambiente.  Na actualidade no noso concello  non existe un sistema que facilite   o seu reciclado, carecendo da información básica respecto da  súa recollida  nas proximidades do seus domicilios.
O noso Grupo Municipal manifestase decidido partidario dun compromiso firme por parte do concello para intervir en este problema. As razóns nas que fundamentamos esta iniciativa, son de tipo Ecolóxico, Económico e Laboral…etc.
Por esto PREGAMOS o Goberno:
-Promova a posta en marcha dun sistema de recollida de aceites usados no ámbito doméstico, e na propia hostelería.                                               
   
                                                     
   A VENTA LOTERIA DE NADAL
                                  
                                           DE

“             ESQUERDA UNIDA DE CAMBRE

                        Nº 87677

      Participacións de 5 euros

           Décimos depositados en:

    Nova Galicia Banco, oficina de Cambre
Lara pide a Rajoy que asociaciones de afectados y todos los grupos participen en el diálogo para buscar soluciones a los desahucios porque lo contrario "diría muy poco en favor del Gobierno"


El coordinador federal de IU lleva al presiente del Gobierno una batería de medidas sobre este grave problema social que van desde “la reforma de la Ley Hipotecaria y el Código Civil” a la “suspensión inmediata” de todos los procesos de desahucios “por impago a causa de una situación de paro para trabajadores o cese de actividad para pequeños empresarios y autónomos”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha trasladado hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la necesidad de que tanto las asociaciones y plataformas de afectados como todos los grupos políticos participen en las negociaciones abiertas por el Ejecutivo para buscar soluciones al grave problema social que acarrean los miles de desahucios que se están produciendo. “Diría muy poco en favor del Gobierno” que éste negocie este tema “por la puerta de atrás” sólo con el PSOE. “Hay que tener respeto a todos los grupos de la Cámara”, apostilló.

Lara hizo esta valoración durante la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvo en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el primer encuentro formal entre ambos dirigentes en la presente legislatura.

Ante las preguntas de los informadores sobre la circunstancia de que PP y PSOE pretendan ahora abanderar las propuestas sobre los desahucios cuando durante meses ambos unieron sus votos para descartar las iniciativas de IU para frenar este problema, Cayo Lara criticó que ahora se pueda buscar “sólo un acuerdo bipartidista”.

Reconoció que aunque no había llegado a ningún compromiso concreto por parte de Rajoy, el jefe del Ejecutivo sí se había comprometidos a “tener en cuenta estas propuestas y estudiarlas con interés”. Ante ello, Lara insistió en que “por respeto democrático, no se puede tomar ninguna decisión sobre desahucios sin tener en cuenta a los grupos políticos, sin excepción” y que las negociaciones no pueden hacerse únicamente con quien ha sido “responsable de 300.000 desahucios” durante la etapa del Gobierno anterior.

Lara explicó que había intentado exponer a Rajoy la “situación por la que pasa la gente que está perdiendo su vivienda y que se está quedando en la calle”. Indicó que la “sensibilidad” del presidente del Gobierno se verá con las actuaciones que decida en el futuro.

El máximo responsable de IU ha detallado que actualmente se producen 523 desahucios diarios y que ya se han ejecutado unos 350.000 desde que comenzó la crisis en 2008.
Entre las propuestas concretas presentadas por escrito por Cayo Lara a Rajoy están una “reforma de la Ley Hipotecaria y del Código Civil para mantener el derecho de uso de la vivienda y garantizar la dación en pago”.

También se incluye la “suspensión inmediata” de todos los procesos de desahucios “por impago a causa de una situación de paro para trabajadores o cese de actividad para pequeños empresarios y autónomos”.

El texto suma también la idea de instruir a las instituciones financieras intervenidas “para que suspendan todos los procesos de embargo por impago a causa de desempleo o cese de actividad”.

Todo ello se acompaña con la propuesta de crear “un parque de vivienda en alquiler protegido con parte del stock del llamado ‘banco malo’. Esta iniciativa fue incluida ya en una proposición no de ley rechaza el pasado mes de septiembre en el Congreso y ha vuelto a ser incluida dentro de las enmiendas parciales al proyecto de ley para el impulso del alquiler, que está en fase de tramitación parlamentaria.

domingo, 4 de noviembre de 2012HIPOTECAS Y EMBARGOS

Mensaje dirigido a los que corremos el riesgo de ser desauciados algún día: Os ruego difundáis este correo que no tiene otro fin que el poner nuestro granito de arena, para evitar que sigan produciéndose esa serie de situaciones, moralmente injustas, de las cuales hemos sido testigos en los diferentes medios informativos. Basta con que llegue a una sola persona que se encuentre en una situación apurada por este motivo, para que haya valido la pena su difusión. ¡Hay tantas cosas que difundimos! Si estás en peligro de perder tu piso, por no pagar la hipoteca, o si sabes de alguien que está en esa situación, hay una solución totalmente legal: Alquila el piso a algún familiar (que no aparezca en la hipoteca) por un precio simbólico de 1 ó 5€ al mes durante 100 años y registra el contrato en el Registro de la Propiedad. El banco se quedará el piso, pero no podrá echar al inquilino gracias a ese contrato y tan sólo le tendrá que pagar el alquiler simbólico al mes. Es totalmente legal, hasta que los bancos consigan cambiar la legislación, pero es la mejor solución a los embargos injustos que están haciendo. Por favor, comparte este comentario; cuanta más gente lo sepa, más efecto tendrá

sábado, 3 de noviembre de 2012


Esquerda Unida de Cambre denuncia la «tala indiscriminada» de árboles en el Campo da Feira

Un informe, hecho por una empresa que presta servicios al Concello, señala el mal estado de las plantas
Han sido talados cuatro ejemplares Patricia Blanco
Han sido talados cuatro ejemplares Patricia Blanco
El grupo municipal Esquerda Unida de Cambre denuncia lo que considera una «tala indiscriminada» de árboles en el Campo da Feira, actualmente en obras. Fue ejecutada en la jornada de ayer. 

Por ello, el portavoz del grupo, Luis Taibo, presentó esta misma mañana en el Rexistro del Concello un escrito en el solicita una reunión urgente de portavoces y que el alcalde proceda, además, a la paralización de la tala. 

El derribo de los árboles figura en el proyecto de obra, ya que según un informe, se encuentran en mal estado. No obstante, desde Esquerda Unida señalan que dicho estudio ha sido hecho por una empresa privada que presta servicios al Concello, y creen conveniente la realización de otro informe, por parte de un organismo oficial, que coteje esas conclusiones. 

Critican, por otra parte, que durante todos estos años no se hayan hecho labores de cuidado y mantenimiento de estos árboles que, dicen, son patrimonio de Cambre y que están situados, además, en un área de especial protección.

                 
                       Han sido talados cuatro ejemplares Patricia Blanco             
      FOLLA INFORMARTIVA DE “EU” DE CAMBRE  
            R/Cruceiro s/n 15660 (CAMBRE) Tlf.- 626345848-617-332180.  consellolocal@yahoo.es                                
                                                                                                    
“SALVEMOS AS ÁBORES DO CAMPO DA FEIRA”
“El hueco que deja en un bosque un árbol añoso es tan entristecedor y tan visible como el que deja un muerto en su hogar”
 Wenceslao Fernández Flórez.

“ESTES ÁRBORES PLANTADOS POLO POBO, A SÚA SENSATEZ E CULTURA SE CONFIA A SÚA CUSTODIA”.


1) ANTE AS TALAS INDISCRIMINADAS, E A FALTA DE SENSIBILIDADE DEMOSTRADA POLOS GOBERNANTES  DO CONCELLO.

2)  ANTE O ABANDONO MUNICIPAL.

3)  PORQUE CONSTITUIE UNHA DAS SINAIS DE IDENTIDADE DO CONCELLO.

4)PORQUE FORMA PARTE DO PATRIMONIO CULTURAL, ECOLÓXICO E HISTÓRICO DE CAMBRE.

5) POLA  LONGA TRADICIÓN HISTÓRICA  DE AMOR A NATUREZA DOS CAMBRES@S.

6)  PORQUE FORMAN PARTE DA  DA NOSA MEMORIA HISTÓRICA.


 “SALVAR O CAMPO DA FEIRA DE CAMBRE, E SALVAR PARTE DA     HISTORIA DO NOSO CONCELLO


                          CONSELLO LOCAL DE “ESQUERDA UNIDA DE CAMBRE”