viernes, 23 de diciembre de 2011

MOCIÓN CONXUNTA DOS GRUPOS DA OPOSICIÓNOs Grupos Municipais do PsdeG-PSOE, UxC, EU, BNG e PdeC, en base ó disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais, presentan diante do Pleno da Corporación do vindeiro dia 22 de decembro a presente MOCIÓN relativa a “INSTAR AO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR Á DEROGACIÓN DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DAS ESCOLAS INFANTÍS A GALIÑA AZUL”Exposición de Motivos:

As Escolas Infantís son os centros educativos da Rede de Escolas Infantís de Galicia de 0 a 3 anos xestionadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Trátase dun servizo público de atención á infancia con idades comprendidas entre os 3 meses e os 3 anos, no ámbito educativo e asistencial, que busca adaptarse ao concepto de familia do século XXI e permitir a conciliación da vida laboral e persoal da cidadanía galega ao tempo que facilita a súa inserción no mercado laboral.


Unha vez mais vimos constatar a negativa situación que se produce na comunidade escolar do noso Concello, como consecuencia do cambio do RRI da Escola Infantil da Barcala proposto polo Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, organo dependente da Xunta de Galicia. Esta implantación amosa ata que punto o Goberno do Concello de Cambre non é capaz a nivel de identidade local de dar a resposta necesaria en materia de programación e problemática educativa, seguimento, estudo de necesidades, etc, para mellorar, entre outras cousas, os resultados educativos dos nenos e nenas de Cambre.


Este novo regulamento de funcionamento interno sinala que estas Escolas pecharán no mes de Agosto con carácter xeral , o que supón un retroceso en relación coa situación precedente na que se contemplaba este mes como hábil a efectos de funcionamento destes centros. O novo regulamento modifica a situación vixente, sendo dita modificación moi negativa por canto vai producir notables trastornos non só no eido pedagóxico , senón no que atinxe a propiciar a conciliación familiar e laboral.


Son varias as razóns que militan a prol de manter hábil o mes de agosto e de facelo sen traslado entre centros: As escolas infantís supoñen unha ferramenta de primeira orde para correxir as desigualdades de orixe do alumnado o propiciar unha aprendizaxe temperá nese alumnado. As escolas infantís supoñen un elemento creador de emprego de producirse unha aposta polo ensino público, agás da xa mencionada conciliación da vida laboral e familiar.
Os pais e nais de alumnos da Escola Infantil de Cambre, reuníronse o pasado 17 de Novembro, co fin de analizar e debatir a situación de incertidume provocada pola proposta de cambio do


Regulamento de Réxime Interno, chegando as seguintes conclusións:
1. Consideran que unha modificación do RRI de esta índole que afecta gravísimamente á premisa da creación destas Escolas, que é a de conciliar a vida familiar-laboral, non pode darse a coñecer unha vez iniciado o curso escolar,con tódolos inconvintes que isto conleva.
2. Hai crianzas que xa disfrutaron, total ou parcialmente,das vacacións,antes de ter coñecemento destas modificacións no RRI.
3. Hai proxenitores na mesma situación.
4. Hai proxenitores coas vacacións deste ano xa asignadas,sen opción a modificación algunha.
5. Hai proxenitores con contratos temporais ou actualmente sen traballo,que non poden (mais que nada por que non o saben) xustificar na data que se obriga por parte do Consorcio,que vaian a estar a traballar ou non no mes de Agosto.
6. Non consideramos viable a “creación de unha Escola de Garda” ante o seguinte:
a) É un grave problema a falla de transporte de moitas familias para poder deixar e recoller ás crianzas noutra Escola. E si dependen do transporte público,dificilmente poderán cumprir cos horarios,ben dos seus traballos ou se non cos da Escola.
b) Traslados de expedientes do alumnado cos conseguintes problemas de alerxias,intolerancias alimentarias,dietas estritas,etc.
c) Falla de período de adaptación ante unha nova aula, novo comedor e sobre todo novo persoal educativo, co resultado lóxico e esperado dos problemas de comportamento e de choque psicolóxico das crianzas.De feito no RRI ven claramente especificado que deberá cumprirse un prazo de adaptación, tanto para novas incorporacións,como para os que renovan praza.¿Cómo se podería cumprir esa normativa neste caso?
d) Ausencia total no novo RRI de data de comezo do curso escolar,cos conseguintes problemas,xa que non podería comezar o dia 1 de Setembro,ante a carencia de preparativos por parte do profesorado ó atoparse en período vacacional nas mesmas datas nas que as crianzas estarían na Escola de Garda.Tendo en conta,ademais,de que faltaría a xornada de portas abertas da Escola e despois o período de adaptación.¿Alguén se decatou de que case, ou sen case,nos meteríamos no mes de Outubro?
e) Non se ofrece ningunha solución no referinte ó pago do tempo que o neno pase de vacacións fora do mes de Agosto.¿Que pasa coas familias que disfrutan das vacacións fora do mes de Agosto e que neste mes non poden levar ás crianzas á Escola de Garda? ¿Van ter que pagar por un Servizo que non usan?

Polo exposto os Grupos municipais do PsdeG-PSOE, UxC, EU, BNG e PdeC propoñen ao pleno a adopción dos seguintes acordos:

a) A Corporación Municipal de Cambre acorda Instar ao Alcalde como membro do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar solicite ante o Consorcio a inmediata derogación do Regulamento de Réxime Interior das Escolas Infantís “ Galiña Azul”.
b) Se informe aos grupos municipais dos acordos acadados.
c) Incluir nos presupostos do 2012 unha partida orzamentaria tendo en conta as necesidades do Centro.
d) Instar á Xunta de Galicia a manter os horarios fixados no momento que se formalizou a matrícula do curso presente.
e) Dar traslado do presente acordo ós grupos políticos do Partido Popular, Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE e Bloque Nacionalista Galego, presentes no Parlamento de Galicia, a fin de que adopten as iniciativas pertinentes destinadas a dar cumprimento o acordado neste tema polo pleno do Concello de Cambre.
f) Dar traslado do presente acordo a plataforma pola defensa do ensino público.
g) En apoio dos anteriores acordos, o Concello demandará a intervención do Valedor do Pobo e iniciará unha campaña informativa entre os afectad@s pola modificación sinalada no Regulamento.

En CAMBRE, a 17 de decembro de 2011

Asdo:

AUGUSTO REY MORENO (PsdeG-PSOE) OSCAR GARCIA PATIÑO (UxC)

LUIS M. TAIBO CASÁS (EU) ALFREDO RODRIGUEZ ABELLA (BNG)

JOSE A. BAAMONDE (PdeC)

INICIATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA AS COMISIÓNS INFORMATIVAS E PLENO MUNICIPAL DO MES DE DECEMBRO
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA SOBRE A DEFENSA DO DEREITO Á COBERTURA SANITARIA PARA TODA A CIDADANÍA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:A Orde da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia do 5 de setembro de 2011 pola que se actualiza o procedemento para o recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria por parte das persoas sen recursos económicos suficientes e daquelas que se encontran en situación de desemprego, ven a amosar as desincronizacións institucionais que está a provocar carencias no Servizo Nacional de Saúde que na praxe tradúcense na exclusión temporal de determinados colectivos ao acceso a servizos médicos e farmacolóxicos.

Así, debido a trámites burocráticos os galegos e galegas en situación de desemprego de longa duración ven como se bloquea a súa tarxeta sanitaria e desaparecen as súas prestacións durante o tempo no que o se tramita o expediente correspondente, tendo que abonar os importes establecidos no Decreto 209/2011 do 27 de outubro.

Dende Esquerda Unida entendemos a sanidade como un servizo universal e gratuíto ao que debería ter dereito toda a cidadanía sen excepcións. Esta é unha posición que esperamos compartan todos os membros da Corporación.

Os afectados pola retirada da tarxeta perden o dereito á Sanidade pública universal e fican sen médico de cabeceira, sen probas diagnósticas nin especialistas, non teñen, en definitiva, asistencia sanitaria completa, carecendo, ademais, de asistencia farmacéutica ata que cheguen a tramitar a TSR (Tarxeta para persoas sen recursos). De feito en virtude da orde do 5 de Setembro de 2011 (DOG 9/9/2011) se estipula que as persoas sen recursos só teñen dereito á atención de urxencias e emerxencias e esta baixo compromiso de pago, según indica o Artigo 6.1 da citada orde, que transcribimos literalmente:

La acreditación del derecho a asistencia mediante la tarjeta sanitaria, solo tendrá lugar una vez que el INSS haya procedido al reconocimiento de tal derecho. Todo eso sin menoscabo de los derechos previstos en el artículo 4.2 y 4.3 de la Ley 8/2008, de salud de Galicia, que regulan el derecho a asistencia sanitaria urgente y emergencias.”

EN BASE O EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

Primeiro.- O Pleno do Concello de Cambre manifesta a necesidade de reformar a Constitución Española para que de maneira explícita garante a cobertura sanitaria e farmacéutica como un dereito para toda a cidadanía.

Segundo.- O Pleno do Concello de Cambre, mentres non se produza a citada reforma constitucional, insta ao Goberno central e a Administración autonómica a que modifiquen as normas legais necesarias para asegurar que ningún cidadán neste pais quede en ningún momento sen cobertura sanitaria e farmacéutica.

Terceiro.- Reclamar á Consellería de Sanidade que retire o protocolo que limita a prestación de atención médica ós desempregados e persoas sen recursos así como que se proceda a restituir os dereitos a todos aqueles ós que se lles anulou a tarxeta sanitaria.

Asdo: O voceiro do GrupoROGOS:


1.- O tren de cercanías e un servizo de alta rentabilidade social, económica e ecolóxica. Considera o noso Grupo que resultaría perfectamente factible establecer un apeadeiro na proximidade da Urbanización A Barcala, co fin de contribuir a mellorar o transporte e comunicación nunha zona onde viven aproximadamente 4.000 persoas.

O problema do transporte na Barcala, parecenos especialmente preocupante pola propia ubicación da Urbanización, por unha banda, a vía férrea e o rio Mero e, por outra, a estrada de O Temple a Cambre, vía esta última mui afectada polo incremento da circulación e os propios accesos a zona residencial, polo que debera considerarse necesario facilitar ó máximo o transporte público para evitar os actuais colapsos circulatorios e as súas consecuencias.

-Polo exposto, o Grupo Municipal de Esquerda Unida, PREGA o Goberno Municipal, realice as xestións oportunas co Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para realizar un proxecto de construcción na alinea ferrea de RENFE de un apeadeiro nas inmediacións da Urbanización A Barcala.

2.-
Os arquivos municipais aglutinan polo xeral uns fondos documentais onde está rexistrada a historia de cada municipio, o seu patrimonio e as súas señas de identidade.

Por tanto, faise necesario poñer en marcha accións orientadas a que o patrimonio documental de Cambre saia do esquecemento, e acometer programas de dinamización e difusión dos fondos documentais, en difinitiva achegar o arquivo municipal aos veciñ@s,

-En baseo o anterior o Grupo Municipal de Esquerda Unida SOLICITA do Goberno a posta en marcha dun Plan de Dinamización do Arquivo Municipal, co obxectivo de difundir a todos os cidadáns a importancia do patrimonio documental como parte integrante e sustentadora da nosa identidade cultural.

3.- Según informacións dos medios de comunicación, a Xunta de Galicia anunciaba a remisión dun documento o Goberno Central e os concellos limítrofes coa ría do Burgo, co obxectivo de analizar o sistema de saneamento, indicando que Augas de Galicia elaborou un Plan de Rexeneración Ambiental con varias actuacións.

-Poden informarnos desde o Goberno Local sobre o protocolo de actuación a das incidencias para o noso Concello


PREGUNTAS:

1.- Diversos servizos que presta o concello na actualidade non contan co correspondente expediente de contratación, xestionandose algúns deles dun xeito continuado e repetido no tempo sin que se teña coñecemento dun novo expediente de contratación, e así o contemplan os informes de Intervención da Comisión Especial de Contas, correspondente os últimos anos.

Sendo os poderes públicos os responsables de velar pola legalidade, o noso Grupo PREGUNTA ¿en qué situación se encontran os procesos de contratación dos servizos públicos que na actualiade están en precario?

2.- Na xunta de goberno do 21 de novembro, a concelleira responsable de Urbanísmo informaba da remisión a Patrimonio, do Proxecto de Humanización do Campo da Feira de Cambre. O noso Grupo Municipal, ten solicitado en varias ocasións nos faciliten a documentación en soporte dixital.

¿Existe algún impedimento para non facilitar o proxecto o Grupo de EU, petición reiterada en varias ocasións?

3.- O Grupo Municipal de EU en base o contemplado no R.D. 1066/2001, ten solicitado dos responsables do goberno anterior se realizasen medicións das radiacións que están a efectuar dúas antenas de telefonía móbil que se atopan instaladas nun edificio da rúa Tapia, no Temple.

Ante isto plantexamos a seguinte pregunta:

-¿Ten o Goberno coñecemento de terse realizado por parte da Inspección Provincial de Telecomunicacións ou por outra empresa cualificada, as medicións sobre os niveis de emisións de radiación das antenas mencionadas?

De ser afirmativa a resposta, cales foron os resultados?COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMO


ROGOS:

1.- O graffiti é unha forma de manifestación artística de certa importancia que non debe confundirse co simple emborronamento das paredes e mobiliario urbano, e como tal debemos de procurar entendela e promovela.

A diario observamos pintadas sin ningún contido artístico, solo por facer unha sinal ou firma, sin ter en conta o daño que provocan a veciñ@s, comerciantes ou empresarios; alterando a convivencia e o respecto os demais.

Non podemos consentir que en determinados lugares do Concello e muy especialmente nas zonas mais urbanizadas como A Barcala, O Temple ou no centro da capital municipal, amparandose na oscuridade da noite, pinten centos de metros de superficie axena.

Existen alternativas, existen propostas, hay que tratar de compatibilizar esa forma de expresión cultural para que non afecte e dañe o patrimonio propio de cada cidadán e tamén o patrimonio público do conxunto dos cabres@s.

Polo exposto o Grupo de Esquerda Unida PREGA o Goberno:

-Que se proceda a tomar as medidas axeitadas co fin de evitar o uso indiscriminado que supóñen as pintadas en vivendas, comercios, mobiliario público, etc. É se estudie a posibilidade de convocar un concurso de grafittis co obxectivo de difundir e encauzar a obra dos xóvenes creadores.

2.- A normativa da Xunta de Galicia, establece que os parques infantíes deberán estar situados en zonas onde os posibles riscos para os usuarios sexan mínimos, evitando entre outras cousas, a proximidade de tendidos eléctricos. Entende o noso Grupo que as instalacións e elementos da área de recreo infantíl de San Lourenzo non se encontran no lugar mais axeitado por estar na área de influencia dun tendido eléctrico.

-Por esto PREGAMOS que se tomen as medidas necesarias para correxir o problema.

3.- O noso Grupo Municipal tivo coñecemento de diversas queixas sobre as carencias que presenta o paseo Fluvial do río Mero en relación o seu mantemento e cuidado, que a continuación describimos:

· O paseo non ten carril bici o que provoca constantes problemas entre os colectivos de peóns e ciclistas, así como unha falta na seguridade, xa que os accidentes por despistes son cada vez mais frecuentes ó verse en aumento o número de usuarios.
· Os usuarios fan constar a carencia de zonas para descansar e beber auga.
Por todo isto o noso grupo PREGA o goberno actúe coa máxima dilixencia para garantir as seguintes dotacións:

1) Medidas de seguridade no carril-bici
2) Creación de mais áreas de descanso e estancia
3) Dotación de mais puntos de auga onde poder beber
4) Sinalización e identificación dos lugares mais simbólicos do paseoCOMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANÍSMO


PREGUNTAS:


1.- ¿Pode informarnos o Goberno do motivo que impide utilizar no cemiterio municipal o aparrello elevador de cadaleitos?COMISIÓN INFORMATIVA DE DE EDUCACIÓN, DEPORTES XUVENTUDE E BENESTAR SOCIAL.

PREGUNTAS:

1.- Na Comisión de Goberno de data 10 de outono pasado, nos informes relacionados coa limpeza dos edificios públicos, e mais concretamente nos colexios, a concelleira responsable manifestaba que non se limpaban ben, recomendando que sería importante darlle opcións as medianas empresas para que poidan presentar as súas ofertas e realizar a limpeza dos colexios

-¿Pode a concelleira informarnos con mais precisión, respecto a este problema?

2.- En relación a MOCIÓN presentada polo noso Grupo no pleno do dia 17 de novembro, sobre as medidas para evitar os Desahucios por Motivos Económicos.

-¿Pode informarnos o Goberno das xestións realizadas para dar cumprimento o acordo plenario? e cando pensa constituir a Comisión Mixta Especial, contemplado no punto terceiro dos acordos da devandita MOCIÓN.

3.- Ante a sinalización do aparcamento para o transporte adaptado en Freande, o noso Grupo manifestaba na Na Xunta de Voceiros do mes de outono, a posibilidade de adaptar o horario as necesidades do servizo, co fin de dispoñer (na medida do posible) de mais espazo para aparcar. A resposta da concelleira respostou “que xa está encargado un sinal e que só se vai necesitar para cando veñan a recoller xente. Fixarán un horario, e o resto do tempo quedará libre para aparcar”.

-¿Poden informarnos do motivo de non ter sinalizado o lugar ?COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDADE CIDADÁ, MOBILIDADE, CULTURA E TURISMO.

ROGOS:

1.- O Grupo Municipal de EU, convencido dos problemas de transporte na área metropolitana, quere sumarse a campaña para fomentar o uso do tren de proximidade.

Por esto PREGAMOS o Goberno, como institución local a favor do transporte público, tamén contribuia dun xeito decidido e inicie unha campaña informativa sobre os horarios e frecuencias do tren de proximidade no noso territorio.


En CAMBRE, a 16 de decembro de 2011

Asdo: O Voceiro do Grupo

sábado, 17 de diciembre de 2011APOIO A MANIFESTACIÓN EN CONTRA DA GASOLIÑEIRA EN CAMBRE

O Consello Local de Esquerda Unida de Cambre e o seu Grupo Municipal, manifestan o seu incondicional apoio a manifestación que terá lugar o domingo dia 18 as 12.00 horas, en contra da instalación de unha gasoliñeira no lugar de Amil, nas inmediacións da estrada que une o Temple con Cambre. Da mesma maneira fan un chamamento a cidadanía e en particular os veciñ@s de Cambre para participar na mobilización.

miércoles, 14 de diciembre de 2011


EVITEMOS EL DESAHUCIO DEL MARINERO JOSÉ MANUEL ¡SOLIDARÍZATE!


El marinero José Manuel ha sido incapaz de hacer frente a su hipoteca por causas ajenas a el, y que le han impedido realizar su trabajo con normalidad. De José Manuel depende una hija menor, y ambos estan pasando un calvario por culpa de esta situación, ya que están pendientes de un próximo desahucio, y que creemos, merece la solidaridad de todos nosotros. Ante estos hechos, compañeros de José Manuel han creado una cuenta solidaria para recoger fondos, y evitar así, que una familia más engrose las cifras de familias desahuciadas. Lógicamente, el colectivo Stop Desahucios A Coruña apoya esta campaña y participará en ella de forma activa.


El número de cuenta es: 2080.0002.66.3040033998 Muchas gracias por tu apoyo

sábado, 10 de diciembre de 2011


DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS


El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura a continuación. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera «distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios».

Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;


Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

domingo, 4 de diciembre de 2011

TRANSCURRIDOS CATRO ANOS CUMPRIUSE A PROPOSTA DE "ESQUERDA UNIDA"


Moción do grupo municipal de EU-IU respecto da construción de instalacións para a práctica do deporte do deslizamento (Skate).

Rexistrada de entrada ao n.º 11.907 o día 19 de outubro de 2007. Consta do seguinte teor literal:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:


“Os deportes de deslizamento (monopatín, patíns,...) contan en Cambre cun gran número de afeccionados de diversas idades, que á hora de practicar o seu deporte favorito, ou ben o fan en plena rúa, ou teñen que desprazarse a outros concellos, por non contar cunhas mínimas instalacións adecuadas no noso concello.

O interese polo tema, xa foi amosado en varias ocasións ao concello polos propios afeccionados, que incluso fixeron unha manifestación para solicitar as infraestruturas deportivas, sen que a día de hoxe viran realizadas as súas demandas.

Son múltiples os lugares do concello onde a mocidade se dá cita para a práctica da súa actividade favorita, que nalgún caso causa pequenas molestias aos viandantes, á parte do perigo que supón para eles mesmos practicar ese deporte sen as debidas condicións de seguridade.

Considera o noso grupo municipal que esta afección pode e debe ser atendida dende o concello como unha alternativa máis de ocio e deporte, que a administración local ten a obrigación de prestar aos cidadáns.

Por todo o exposto, o grupo municipal de EU-IU, propón ao pleno municipal a adopción dos seguintes acordos:

Primeiro: Encomendar ao goberno municipal, que de inmediato inicie os trámites e as actuacións para levar a cabo a construción dunhas instalacións axeitadas para o fin mencionado.

Segundo: Das actuacións que se deriven da presente moción, a Alcaldía ou no seu caso o responsable da área, informarán puntualmente á comisión informativa municipal correspondente, para o seu estudo, e remitiralas simultaneamente aos colectivos xuvenís, demandantes das instalacións mencionadas.”