sábado, 25 de noviembre de 2017

viernes, 24 de noviembre de 2017

421 presos políticos galegos
 
XESÚS ALONSO MONTERO

24/11/2017 05:00 H

O franquismo foi brutal, nos estrados xurídicos, desde 1936 a 1963, coas disidencias políticas por pequenas que fosen, inmisericordia protagonizada polos militares que executaron ao poeta comunista ourensán Manuel Gómez del Valle (11-8-36), ao líder galeguista católico Alexandre Bóveda (17-8-36), ao alcalde socialista de Vigo Emilio Martínez Garrido (27-8-36), ao médico católico de Izquierda Republicana Darío Álvarez Limeses (31-10-36) ou ao albanel cenetista de Tui Manuel Estévez Gómez (29-1-37), que escribiu, case analfabeto, unha carta, despedíndose da súa muller e dos seus fillos, con estas palabras: «me matan por ser bueno, por querer que vosotros no padezcáis hambre y no andéis descalzos». O 20 de abril de 1963, os mesmos maxistrados castrenses decretaron a execución do dirixente comunista Julián Grimau por delitos «cometidos» antes de 1939 e sen reparar que fora sadicamente torturado meses antes: moitos lembrarán as multitudinarias manifestacións de repulsa en Europa, e algúns un folleto (¿Crimen o castigo?) do que era autor -ou editor literario- Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información. O franquismo, máis preocupado que avergonzado, creou un tribunal civil, o Tribunal de Orden Público, no que os xuíces, sen casaca militar, non disimulaban a súa carapucha inquisitorial baixo o manto da toga.


Agora xa sabemos cantos galegos e cantas galegas caeron baixo a pouta xusticeira deste infausto tribunal entre 1964 e 1976: 421, dos cales a metade, grosso modo, pertencían ao Partido Comunista. Xa contamos cun libro documentado e preciso sobre os centos de paisanos nosos que padeceron a farsa da indefensión e foron privados, case todos, de liberdade, algúns durante moitos anos (Amor Deus, Rafael Pillado, José María Riobó…). Titúlase este libro de Francisco Xavier Redondo Abal Arelas de liberdade na Galiza. Galegos perante o Tribunal de Orde Pública (TOPGAL, 1964-1976). Cómpre indicar que Redondo Abal é autor de valiosos libros sobre a represión franquista en Galicia, algúns sobre a represión intelectual. Imponse salientar neste volume as biografías políticas e carcerarias dos presos políticos (Alberto Reverter, Carlos Barros, Méndez Ferrín, Alberto Míguez, Xaime Quessada…). Nalgunhas biografías (Barros, Reverter), o noso autor non omite as torturas infrinxidas dentro e fóra da comisaría. Neste sentido, é mágoa que o autor, que manexa tanta bibliografía, non teña noticia dun traballo sobre as 72 horas que pasou en 1969 Luis González López («Ferreiro») nas poutas da policía coruñesa. Pero haberá segunda edición do libro.

jueves, 23 de noviembre de 2017

No hay texto alternativo automático disponible.


       LOITA E CONCIENCIA SOCIAL, TODOS OS DIAS DO ANO 25-N


INICIATIVAS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DE "ACdC" AO PLENO ORDINARIO DO MES DE NOVEMBRO


MOCIÓN 25 DE NOVEMBRO 2017,
DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA CARA ÁS MULLERES
           
O movemento feminista e as organizacións de mulleres viñeron demandando
dende sempre que as violencias de xénero, non só sexan unha prioridade política a
nivel do Estado, senón que ademais esta se aborde dende todos os ámbitos. Cando
dicimos que a violencia de xénero é unha lacra que atravesa a sociedade en todas as
súas estruturas, estamos expresando que a violencia machista non se erradica
unicamente a través de medidas que se limiten a encarar a violencia no ámbito das
relacións de parella/exparella, senón de forma verdadeiramente integral, facendo
fronte a unhas estruturas patriarcais arraigadas aínda na sociedade.
           
E para iso é fundamental facer políticas de prevención, sensibilización e
detección, que englobe a violencia contra as mulleres de forma integral, que partan da
orixe estrutural da violencia e que sexan capaces de detectar as diferentes formas de
expresión da violencia machista.
           
A violencia machista que perpetra centos de asasinatos de mulleres, é a
expresión violenta máis detectable; e fronte a iso temos que manifestar con nitidez, que
é responsabilidade da sociedade no seu conxunto, facendo fincapé en que si non se
encara a violencia patriarcal en todas as súas vertentes, os asasinatos seguirán
producíndose. Temos que concienciarnos de que se isto ocorre é porque a violencia
patriarcal percorre toda a sociedade e debemos poñerlle freo de inmediato, a todas e
cada as formas nas que se expresa esa violencia.
           
Non podemos consentir que no século XXI, existan escravas traficadas para
consumo sexual dos homes. A prostitución é unha forma lexitimadora da violencia
machista, pois o xénero masculino aluga o uso do corpo de mulleres e nenas, por
prezo, dando con iso lexitimación á consideración da muller como un ser inferior
susceptible de ser usado e comprado.
           
A brecha salarial existente entre mulleres e homes en traballos de igual valor, é a
fórmula que o Estado opresor ten de manifestar que para el seguimos sendo cidadás
de segunda clase e o xeito de contrarrestar a nosa saída ao espazo laboral
condicionando a nosa autonomía económica para manternos subordinadas.
           
As agresións sexuais, nalgúns casos, pasaron de ser actos criminais individuais a
formas grupais cada vez máis presentes nas nosas festas e outros acontecementos
masivos.
           
A notoria expansión que está adquirindo a demanda de aluguer dos ventres de
mulleres, non o esquezamos, mulleres pobres, non só ten un significado ostentoso de
diferenza de clase e xenófobo, senón tamén de que o patriarcado, cada vez con
menos escrúpulos, pretende mercadear legalmente cos nosos corpos, valéndose da
necesidade e amparándose na desigualdade.
           
O Pacto de Estado contra a violencia, por desgraza, ten defraudado as
expectativas que gran número de colectivos e organizacións de mulleres tiñan postas
na súa elaboración. Foi só unha posta en escena, con medidas, que en demasiadas
ocasións, son recopilación das que xa están recollidas en normativas previas e vixentes.
Non existen compromisos temporais, nin orzamentos desglosados que permitan
coñecer o seu destino, nin garantías de implementación e, por suposto deixa fóra outra
vez a totalidade das formas de violencias que son realizadas por agresores que non
teñen ou tiveron unha relación de parella coa muller.
           
Se non damos o paso cara a unha Lei marco contra a violencia Machista, contra
a violencia Patriarcal, seguiremos limitando a violencia de xénero a delitos cometidos
no ámbito doméstico, e de forma residual delitos sexuais cometidos no ámbito tamén
público e delitos transnacionais ligados ás mafias que teñen por obxecto a Trata de
mulleres e nenas con fins de explotación sexual. Pero iso xa son delitos.
           
A violencia de xénero móstrase en todas as estruturas sociais por iso o Goberno/
os Gobernos non poden seguir arrinconando a violencia ao ámbito do privado e das
relacións, porque a violencia machista é unha violencia social que se expresa de forma
individual e colectiva; e, polo tanto, non se poden dar respostas unicamente dende o
ámbito penal, senón fundamentalmente no da prevención e a educación.
           
Por todo elo é necesaria unha Lei contra a Violencia Machista/Violencia
Patriarcal que de forma integral incorpore todo tipo de violencia contra as mulleres; xa
se realice de forma física, psicolóxica, económica, sexual,...; e calquera que sexa o seu
ámbito de manifestación: familiar, parella/relación, laboral, social, institucional,...; na
que debe incluírse especificamente actuacións dirixidas a situacións de especial
vulnerabilidade.
           
O ámbito municipal máis próximo á cidadanía, é o marco idóneo para implantar
medidas, que sen pasar os ámbitos competenciais, poden incidir de xeito decisivo na
vida das mulleres e dar unha mensaxe clara e contundente contra a violencia de
xénero.
Por iso é polo que o Pleno do Concello de CAMBRE comprométese a dar cumplimento
ós seguintes acordos:

• A realizar unha Declaración de Municipio libre de violencia de xénero; que é
unha primeira medida do rexeitamento frontal cara a esa lacra social.
Evidentemente dita declaración non pode quedarse nunha declaración formal,
debe ter unha dimensión real e cuantificable que se concrete en propostas
adecuadamente orzamentadas.
• A implantar un protocolo de actuación contra a violencia no seo do Concello.
• A reforzar os recursos económicos e humanos destinados ao desenvolvemento
de políticas de igualdade activas, integrais e participativas, pola consecución
dunha Sociedade libre de violencia de xénero, poñendo especial atención a
mulleres migrantes e en situación de especial vulnerabilidade.
• A implantar un Plan pola igualdade e contra a violencia de xénero, en
coordinación con outras administracións públicas, consensuado co movemento
feminista e de mulleres, que teña como obxectivo o desenvolvemento das
medidas contempladas orzamentariamente e que sexa evaluable anualmente.
• A desenvolver políticas encamiñadas á abolición da prostitución, como forma
extrema de violencia de xénero. Executando políticas activas para erradicar
todas as formas que teña relación coa explotación sexual; con especial atención
ás ordenanzas de publicidade e todas aquelas que de forma directa ou indirecta
permitan ou faciliten o desenvolvemento de actividades encamiñadas a
devandita explotación.
• A eliminar a publicidade discriminatoria ou denigrante das mulleres, ben desde
os soportes, publicacións ou transportes públicos (marquesiñas, autobuses taxis,
guías, ou información turística,...) ben non contratando con medios privados que
a manteñan ou potencien.
• A supresión na programación de festas e na axenda cultural de aqueles
espectáculos que fomenten un uso estereotipado e sexista das mulleres.
• A implantar actividades escolares complementarias con formulacións que
potencien valores non sexistas contrarios a calquera tipo de discriminación.

MOCIÓN SOBRE A SINALIZACIÓN CON PICTOGRAMAS PARA MELLORAR A
ACCESIBILIDADE DAS PERSOAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
           
As persoas con discapacidade conforman un grupo vulnerable e numeroso, o
modo de extructuración e funcionamento da sociedade incidiu negativamente en
conocidas condicións de exclusión. Este feito ten comportado a restricción dos seus
dereitos básicos e libertades condicionando ou obstaculizando o seu desenrolo persoal,
así como o disfrute dos recursos e servizos dispoñibles para toda a poboación e a
posibilidade de contribuir coas suas capacidades o progreso da sociedade.
           
Son moitos anos de loita os que levan distintas Asociacións para eliminar todo
tipo de barreiras que impiden o desenrolo normalizado das persoas con algún tipo de
diversidade funcional, xa sexa física ou sensorial. Non basta con adaptar escaleiras ou
rampas; tamén se trata de facilitar o entendemento de sinalización mediante
pictogramas e lectura fácil.
           
Eliminar as barreiras cognitivas a través de pictogramas nas instalación e
edificios públicos para garantir a comprensión e accesibilidade das persoas con
discapacidad en lugares como bibliotecas, centros deportivos, etc, debería ser unha
actuación prioritaria para o noso concello, tratase de de unha cuestión de sensibilidade
social básica e consideramos, que debe realizarse dun xeito preferente.
           
Paralelamente as persoas que utilizan habitualmente pictogramas, estos apoios
visuais tamén favorecen a orientación e comprensión do entorno a outros colectivos do
concello como poden ser as personas de idade avanzada ou inmigrantes que non
seipan comunicarse oralmente por problemas lingüísticos.
           
Entende o noso Grupo, que unha sociedade inclusiva pasa pola eliminación de
todo tipo de barreiras que entorpezcan a plena realización de cada un dos individuos
que a compoñen, sendo as barreiras comunicativas un mais dos retos a superar na súa
consecución.

POR TODO O EXPOSTO ISTE GRUPO MUNICIPAL PROPÓN AO PLENO DO
CONCELLO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS.

PRIMEIRO.- Que se poña en marcha un plan de sinalización mediante pictogramas nos
edificios públicos do concello para facilitar a súa identificación as persoas con
discapacidade intelectual.

SEGUNDO.- No mesmo sentido ofrecer as distintas Asociacións e Identidades privadas
a posibilidade de sumarse a presente iniciativa, facilitandolles toda a información e as
correspondentes placas para instalar nas fachadas dos establecementos.

TERCEIRO.- Realizar unha campaña informativa da implantación de pictogramas no
conxunto do concello, co obxecto de visibilizar esta característica como un ben que
simbolice a diversidade da nosa sociedade, explicando a súa utilidade e as
características das persoas que os utilizan na súa vida diaria.ROGOS:

1.- Veciños da rúa Socampo puxeron en coñecemento do noso Grupo o deterioro do
vial identificado co número 00066 no inventario de camiños municipal, incluido as
cunetas, tubaxe de recollida de augas pluviales e do propio saneamento de vivendas,
este feito ten o seu orixe na circulación de camións de gran tonelaxe e transporte de
madeira.
Este problema foi posto en coñecemento da Policia Local, tendo en conta que o camiño
esta limitado e debidamente sinalizado para transportes de menos de 12 Tm, e según
informacións dos afectados circulan camións de mais do dobre de tonelaxe.
-PREGAMOS nos informen si teñen adoptado ou previsto adoptar algún tipo de
medidas, ante este feito.

2.- Unha das estradas mais perigrosas do concello é a estrada da Deputación CP.-
1707, o reducido ancho onde difícilmente se cruzan dous vehículos, non permite a
circulación de peóns en condicións optimas de seguridade, cuestión esta que priva os
veciños trasladarse a pé pola marxe do vial, ou polo contrario arriscar as súas vidas
nos desplazamentos andando polas cunetas.
           
O noso Grupo municipal considera que os veciños de Armental ou outros
afectados por este problema deben ter unha respòsta definitiva que poña fin a situación
de risco e inseguridade permanente que sofren.

Por este motivo PREGAMOS ao pleno municipal demande da Deputación de A Coruña,
como titular desta via, elabore e leve a cabo un proxecto para dotar de beirarrúas ou
no seu caso dunha senda peonil, pola marxe esquerda dende Armental o cruce coa
estrada AC-214 na Castellana.

3.- Dende a Xunta de Galicia e outras institucións, tanto públicas coma privadas, están
facendo campañas informativa respecto o consumo sostible e responsable na
utilización racionalizada da auga ante os problemas derivados pola falta de choiva,
cuestión que valoramos positivamente e apoiamos.
Entre outras cuestións solicitase a implicación directa dos concellos e por suposto da
cidadanía: “A xestión intelixente da auga implica que os concellos teñan que modificar
temporalmente algún servizos polo ben de todos”
Todas e todos temos que facer esforzos e facer un consumo sostible deste dereito
universal, pero cobrarlle 30 m3 (300 litros) o dia á cidadanía como consumo mínimo,
mentres se lle pide que aforre auga é un insulto baixo o noso criterio. Algo terá que
facer o Goberno Municipal con respecto a esta desproporción, non é loxico que en
moitos fogares, establecementos ou dependencias, se consuman 6m3 de auga o
trimestre e se paguen 30, esto, entende o noso Grupo, tamén debería ser modificado
na Ordenanza correspondente.

-Por esto, PREGAMOS que no prazo mais breve se proceda a modificar dita
Ordenanza, polo motivo exposto neste ROGO

PREGUNTAS:
1.- No cruce da estrada Poligono coa estrada Francisco Añon, atopábase ata fai
pouco unha finca privada que vai comenzar obras baixo as correspondentes licenzas e
permisos. O problema que ninguén parece que tivo en conta, e mais por estar nas
proximidades do Centro de Saúde e o tan problema da accesibilidade. Gustaríame
saber se alguén tivo nalgún momento en conta o paso dunha cadeira de rodas ou
dunha nai cun carriño de bebe polo que se deixou de beirarrúa.
           
Dende a ACDC consideramos que o goberno debe velar pola seguridade de
todos os cidadans e polo tanto PREGUNTAMOS sobre as medidas necesarias que
prevé tomar o equipo de goberno de cara a solucionar este potencial problema que
pode ter consecuencias desastrosas.

2.- Veciños da Praza Miguel Angel Blanco teñen denunciado repetidamente a
presencia duns depósitos de combustible, dentro do parque infantil. Ante o perigo
evidente que conleva este feito PREGUNTAMOS:
¿Que medidas de continxencia ten pensado o goberno local ante calquer problema
que xurda nestes depósitos?

3.-Tras unha reunión celebrada recentemente entre membros deste equipo de
goberno e pais e nais da Barcala, na que estes requeriron melloras no parque infantil
da parte posterior da Rúa Río Mandeo, non temos coñecemento das previsións do
goberno respecto a estas peticións.
           
En visita realizada polo noso grupo municipal ó parque infantil, observamos
múltiples deficiencias e anomalías que, incluso, poden ser perigosas para os usuarios
do mesmo. O chan de corteza é un foco de infeccións e anidamento de bichos,
ademais de provocar polvareda en tempo seco e enchouparse cando chove. A pista de
entrada está chea de desperfectos como consecuencia, supoñemos, das fogatas de San
Xoan, que provocan o deterioro do firme, atopándose, actualmente nun estado pouco
útil para que os cativos corran ou utilicen patíns, bicicletas, ou xoguen cunha pelota.

Detectamos que algúns elementos faltan e non foron substituídos, tales como bancos ou
mesas de lecer para pais e adultos que tamén frecuenten o parque. Independentemente
da grande inversión prevista para outro dos parques da Barcala, os pais e nais usuarios
do parque ó que estamos a facer referencia son moitos e suficientes como para que se
manteña en óptimas condicións de uso. Cómpre recordar a numerosa poboación
existente na Barcala, sendo moita dela xoven con fillos pequenos. Non podemos
descoidar un parque infantil co pretexto de que se vai a adaptar outro na súa
proximidade. Son moitos os nenos e nenas que usan o parque ó que facemos
referencia e pouca o investimento económico necesario para que non quede en desuso.

Fundamentalmente, os pais e nais deste parque requiren dúas actuacións: Subsitución
do chan de corteza e arranxo da pista.

¿Pode o Goberno municipal informarnos do compromiso temporal e de actuación que
formalizou cos usuarios deste parque en reunión mantida?


O movemento feminista e as organizacións de mulleres viñeron demandando
dende sempre que as violencias de xénero, non só sexan unha prioridade política a
nivel do Estado, senón que ademais esta se aborde dende todos os ámbitos. Cando
dicimos que a violencia de xénero é unha lacra que atravesa a sociedade en todas as
súas estruturas, estamos expresando que a violencia machista non se erradica
unicamente a través de medidas que se limiten a encarar a violencia no ámbito das
relacións de parella/exparella, senón de forma verdadeiramente integral, facendo
fronte a unhas estruturas patriarcais arraigadas aínda na sociedade.
           
E para iso é fundamental facer políticas de prevención, sensibilización e
detección, que englobe a violencia contra as mulleres de forma integral, que partan da
orixe estrutural da violencia e que sexan capaces de detectar as diferentes formas de
expresión da violencia machista.
           
A violencia machista que perpetra centos de asasinatos de mulleres, é a
expresión violenta máis detectable; e fronte a iso temos que manifestar con nitidez, que é responsabilidade da sociedade no seu conxunto, facendo fincapé en que si non se encara a violencia patriarcal en todas as súas vertentes, os asasinatos seguirán
producíndose. Temos que concienciarnos de que se isto ocorre é porque a violencia
patriarcal percorre toda a sociedade e debemos poñerlle freo de inmediato, a todas e
cada as formas nas que se expresa esa violencia.
           
Non podemos consentir que no século XXI, existan escravas traficadas para
consumo sexual dos homes. A prostitución é unha forma lexitimadora da violencia
machista, pois o xénero masculino aluga o uso do corpo de mulleres e nenas, por
prezo, dando con iso lexitimación á consideración da muller como un ser inferior
susceptible de ser usado e comprado.
           
A brecha salarial existente entre mulleres e homes en traballos de igual valor, é a
fórmula que o Estado opresor ten de manifestar que para el seguimos sendo cidadás
de segunda clase e o xeito de contrarrestar a nosa saída ao espazo laboral
condicionando a nosa autonomía económica para manternos subordinadas.
           
As agresións sexuais, nalgúns casos, pasaron de ser actos criminais individuais a
formas grupais cada vez máis presentes nas nosas festas e outros acontecementos
masivos.
           
A notoria expansión que está adquirindo a demanda de aluguer dos ventres de
mulleres, non o esquezamos, mulleres pobres, non só ten un significado ostentoso de
diferenza de clase e xenófobo, senón tamén de que o patriarcado, cada vez con
menos escrúpulos, pretende mercadear legalmente cos nosos corpos, valéndose da
necesidade e amparándose na desigualdade.
           
O Pacto de Estado contra a violencia, por desgraza, ten defraudado as
expectativas que gran número de colectivos e organizacións de mulleres tiñan postas
na súa elaboración. Foi só unha posta en escena, con medidas, que en demasiadas
ocasións, son recopilación das que xa están recollidas en normativas previas e vixentes.

Non existen compromisos temporais, nin orzamentos desglosados que permitan
coñecer o seu destino, nin garantías de implementación e, por suposto deixa fóra outra
vez a totalidade das formas de violencias que son realizadas por agresores que non
teñen ou tiveron unha relación de parella coa muller.
           
Se non damos o paso cara a unha Lei marco contra a violencia Machista, contra
a violencia Patriarcal, seguiremos limitando a violencia de xénero a delitos cometidos
no ámbito doméstico, e de forma residual delitos sexuais cometidos no ámbito tamén
público e delitos transnacionais ligados ás mafias que teñen por obxecto a Trata de
mulleres e nenas con fins de explotación sexual. Pero iso xa son delitos.
           
A violencia de xénero móstrase en todas as estruturas sociais por iso o Goberno/
os Gobernos non poden seguir arrinconando a violencia ao ámbito do privado e das
relacións, porque a violencia machista é unha violencia social que se expresa de forma
individual e colectiva; e, polo tanto, non se poden dar respostas unicamente dende o
ámbito penal, senón fundamentalmente no da prevención e a educación.
           
Por todo elo é necesaria unha Lei contra a Violencia Machista/Violencia
Patriarcal que de forma integral incorpore todo tipo de violencia contra as mulleres; xa
se realice de forma física, psicolóxica, económica, sexual,...; e calquera que sexa o seu ámbito de manifestación: familiar, parella/relación, laboral, social, institucional,...; na que debe incluírse especificamente actuacións dirixidas a situacións de especial
vulnerabilidade.
           
O ámbito municipal máis próximo á cidadanía, é o marco idóneo para implantar
medidas, que sen pasar os ámbitos competenciais, poden incidir de xeito decisivo na
vida das mulleres e dar unha mensaxe clara e contundente contra a violencia de
xénero.

Por iso é polo que o Pleno do Concello de CAMBRE comprométese a dar cumplimento ós seguintes acordos:

• A realizar unha Declaración de Municipio libre de violencia de xénero; que é
unha primeira medida do rexeitamento frontal cara a esa lacra social.
Evidentemente dita declaración non pode quedarse nunha declaración formal,
debe ter unha dimensión real e cuantificable que se concrete en propostas
adecuadamente orzamentadas.

• A implantar un protocolo de actuación contra a violencia no seo do Concello.
• A reforzar os recursos económicos e humanos destinados ao desenvolvemento
de políticas de igualdade activas, integrais e participativas, pola consecución
dunha Sociedade libre de violencia de xénero, poñendo especial atención a
mulleres migrantes e en situación de especial vulnerabilidade.
• A implantar un Plan pola igualdade e contra a violencia de xénero, en
coordinación con outras administracións públicas, consensuado co movemento
feminista e de mulleres, que teña como obxectivo o desenvolvemento das
medidas contempladas orzamentariamente e que sexa evaluable anualmente.
• A desenvolver políticas encamiñadas á abolición da prostitución, como forma
extrema de violencia de xénero. Executando políticas activas para erradicar
todas as formas que teña relación coa explotación sexual; con especial atención
ás ordenanzas de publicidade e todas aquelas que de forma directa ou indirecta
permitan ou faciliten o desenvolvemento de actividades encamiñadas a
devandita explotación.
• A eliminar a publicidade discriminatoria ou denigrante das mulleres, ben desde
os soportes, publicacións ou transportes públicos (marquesiñas, autobuses taxis,
guías, ou información turística,...) ben non contratando con medios privados que
a manteñan ou potencien.
• A supresión na programación de festas e na axenda cultural de aqueles
espectáculos que fomenten un uso estereotipado e sexista das mulleres.
• A implantar actividades escolares complementarias con formulacións que
potencien valores non sexistas contrarios a calquera tipo de discriminación.

MOCIÓN SOBRE A SINALIZACIÓN CON PICTOGRAMAS PARA MELLORAR A
ACCESIBILIDADE DAS PERSOAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
           
As persoas con discapacidade conforman un grupo vulnerable e numeroso, o
modo de extructuración e funcionamento da sociedade incidiu negativamente en
conocidas condicións de exclusión. Este feito ten comportado a restricción dos seus
dereitos básicos e libertades condicionando ou obstaculizando o seu desenrolo persoal, así como o disfrute dos recursos e servizos dispoñibles para toda a poboación e a posibilidade de contribuir coas suas capacidades o progreso da sociedade.
           
Son moitos anos de loita os que levan distintas Asociacións para eliminar todo
tipo de barreiras que impiden o desenrolo normalizado das persoas con algún tipo de
diversidade funcional, xa sexa física ou sensorial. Non basta con adaptar escaleiras ou
rampas; tamén se trata de facilitar o entendemento de sinalización mediante
pictogramas e lectura fácil.
           
Eliminar as barreiras cognitivas a través de pictogramas nas instalación e
edificios públicos para garantir a comprensión e accesibilidade das persoas con
discapacidad en lugares como bibliotecas, centros deportivos, etc, debería ser unha
actuación prioritaria para o noso concello, tratase de de unha cuestión de sensibilidade
social básica e consideramos, que debe realizarse dun xeito preferente.
           
Paralelamente as persoas que utilizan habitualmente pictogramas, estos apoios
visuais tamén favorecen a orientación e comprensión do entorno a outros colectivos do
concello como poden ser as personas de idade avanzada ou inmigrantes que non
seipan comunicarse oralmente por problemas lingüísticos.
           
Entende o noso Grupo, que unha sociedade inclusiva pasa pola eliminación de
todo tipo de barreiras que entorpezcan a plena realización de cada un dos individuos
que a compoñen, sendo as barreiras comunicativas un mais dos retos a superar na súa consecución.

POR TODO O EXPOSTO ISTE GRUPO MUNICIPAL PROPÓN AO PLENO DO
CONCELLO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS.

PRIMEIRO.- Que se poña en marcha un plan de sinalización mediante pictogramas nos edificios públicos do concello para facilitar a súa identificación as persoas con
discapacidade intelectual.

SEGUNDO.- No mesmo sentido ofrecer as distintas Asociacións e Identidades privadas a posibilidade de sumarse a presente iniciativa, facilitandolles toda a información e as correspondentes placas para instalar nas fachadas dos establecementos.

TERCEIRO.- Realizar unha campaña informativa da implantación de pictogramas no
conxunto do concello, co obxecto de visibilizar esta característica como un ben que
simbolice a diversidade da nosa sociedade, explicando a súa utilidade e as
características das persoas que os utilizan na súa vida diaria.
ROGOS:

1.- Veciños da rúa Socampo puxeron en coñecemento do noso Grupo o deterioro do
vial identificado co número 00066 no inventario de camiños municipal, incluido as
cunetas, tubaxe de recollida de augas pluviales e do propio saneamento de vivendas,
este feito ten o seu orixe na circulación de camións de gran tonelaxe e transporte de
madeira.

Este problema foi posto en coñecemento da Policia Local, tendo en conta que o camiño esta limitado e debidamente sinalizado para transportes de menos de 12 Tm, e según informacións dos afectados circulan camións de mais do dobre de tonelaxe.
-PREGAMOS nos informen si teñen adoptado ou previsto adoptar algún tipo de
medidas, ante este feito.

2.- Unha das estradas mais perigrosas do concello é a estrada da Deputación CP.-
1707, o reducido ancho onde difícilmente se cruzan dous vehículos, non permite a
circulación de peóns en condicións optimas de seguridade, cuestión esta que priva os
veciños trasladarse a pé pola marxe do vial, ou polo contrario arriscar as súas vidas
nos desplazamentos andando polas cunetas.
           
O noso Grupo municipal considera que os veciños de Armental ou outros
afectados por este problema deben ter unha respòsta definitiva que poña fin a situación de risco e inseguridade permanente que sofren.

Por este motivo PREGAMOS ao pleno municipal demande da Deputación de A Coruña, como titular desta via, elabore e leve a cabo un proxecto para dotar de beirarrúas ou no seu caso dunha senda peonil, pola marxe esquerda dende Armental o cruce coa estrada AC-214 na Castellana.

3.- Dende a Xunta de Galicia e outras institucións, tanto públicas coma privadas, están
facendo campañas informativa respecto o consumo sostible e responsable na
utilización racionalizada da auga ante os problemas derivados pola falta de choiva,
cuestión que valoramos positivamente e apoiamos.

Entre outras cuestións solicitase a implicación directa dos concellos e por suposto da
cidadanía: “A xestión intelixente da auga implica que os concellos teñan que modificar
temporalmente algún servizos polo ben de todos”

Todas e todos temos que facer esforzos e facer un consumo sostible deste dereito
universal, pero cobrarlle 30 m3 (300 litros) o dia á cidadanía como consumo mínimo,
mentres se lle pide que aforre auga é un insulto baixo o noso criterio. Algo terá que
facer o Goberno Municipal con respecto a esta desproporción, non é loxico que en
moitos fogares, establecementos ou dependencias, se consuman 6m3 de auga o
trimestre e se paguen 30, esto, entende o noso Grupo, tamén debería ser modificado
na Ordenanza correspondente.

-Por esto, PREGAMOS que no prazo mais breve se proceda a modificar dita
Ordenanza, polo motivo exposto neste ROGO


PREGUNTAS:

1.- No cruce da estrada Poligono coa estrada Francisco Añon, atopábase ata fai
pouco unha finca privada que vai comenzar obras baixo as correspondentes licenzas e
permisos. O problema que ninguén parece que tivo en conta, e mais por estar nas
proximidades do Centro de Saúde e o tan problema da accesibilidade. Gustaríame
saber se alguén tivo nalgún momento en conta o paso dunha cadeira de rodas ou
dunha nai cun carriño de bebe polo que se deixou de beirarrúa.
           
Dende a ACDC consideramos que o goberno debe velar pola seguridade de
todos os cidadans e polo tanto PREGUNTAMOS sobre as medidas necesarias que
prevé tomar o equipo de goberno de cara a solucionar este potencial problema que
pode ter consecuencias desastrosas.

2.- Veciños da Praza Miguel Angel Blanco teñen denunciado repetidamente a
presencia duns depósitos de combustible, dentro do parque infantil. Ante o perigo
evidente que conleva este feito PREGUNTAMOS:
¿Que medidas de continxencia ten pensado o goberno local ante calquer problema
que xurda nestes depósitos?

3.-Tras unha reunión celebrada recentemente entre membros deste equipo de
goberno e pais e nais da Barcala, na que estes requeriron melloras no parque infantil
da parte posterior da Rúa Río Mandeo, non temos coñecemento das previsións do
goberno respecto a estas peticións.
           
En visita realizada polo noso grupo municipal ó parque infantil, observamos
múltiples deficiencias e anomalías que, incluso, poden ser perigosas para os usuarios
do mesmo. O chan de corteza é un foco de infeccións e anidamento de bichos,
ademais de provocar polvareda en tempo seco e enchouparse cando chove. A pista de entrada está chea de desperfectos como consecuencia, supoñemos, das fogatas de San Xoan, que provocan o deterioro do firme, atopándose, actualmente nun estado pouco útil para que os cativos corran ou utilicen patíns, bicicletas, ou xoguen cunha pelota.

Detectamos que algúns elementos faltan e non foron substituídos, tales como bancos ou mesas de lecer para pais e adultos que tamén frecuenten o parque. Independentemente da grande inversión prevista para outro dos parques da Barcala, os pais e nais usuarios do parque ó que estamos a facer referencia son moitos e suficientes como para que se manteña en óptimas condicións de uso. Cómpre recordar a numerosa poboación existente na Barcala, sendo moita dela xoven con fillos pequenos. Non podemos descoidar un parque infantil co pretexto de que se vai a adaptar outro na súa roximidade. Son moitos os nenos e nenas que usan o parque ó que facemos eferencia e pouca o investimento económico necesario para que non quede en desuso.

Fundamentalmente, os pais e nais deste parque requiren dúas actuacións: Subsitución
do chan de corteza e arranxo da pista.

¿Pode o Goberno municipal informarnos do compromiso temporal e de actuación que

formalizou cos usuarios deste parque en reunión mantida?

O movemento feminista e as organizacións de mulleres viñeron demandando
dende sempre que as violencias de xénero, non só sexan unha prioridade política a
nivel do Estado, senón que ademais esta se aborde dende todos os ámbitos. Cando
dicimos que a violencia de xénero é unha lacra que atravesa a sociedade en todas as
súas estruturas, estamos expresando que a violencia machista non se erradica
unicamente a través de medidas que se limiten a encarar a violencia no ámbito das
relacións de parella/exparella, senón de forma verdadeiramente integral, facendo
fronte a unhas estruturas patriarcais arraigadas aínda na sociedade.
           
E para iso é fundamental facer políticas de prevención, sensibilización e
detección, que englobe a violencia contra as mulleres de forma integral, que partan da
orixe estrutural da violencia e que sexan capaces de detectar as diferentes formas de
expresión da violencia machista.
           
A violencia machista que perpetra centos de asasinatos de mulleres, é a
expresión violenta máis detectable; e fronte a iso temos que manifestar con nitidez, que é responsabilidade da sociedade no seu conxunto, facendo fincapé en que si non se encara a violencia patriarcal en todas as súas vertentes, os asasinatos seguirán
producíndose. Temos que concienciarnos de que se isto ocorre é porque a violencia
patriarcal percorre toda a sociedade e debemos poñerlle freo de inmediato, a todas e
cada as formas nas que se expresa esa violencia.
           
Non podemos consentir que no século XXI, existan escravas traficadas para
consumo sexual dos homes. A prostitución é unha forma lexitimadora da violencia
machista, pois o xénero masculino aluga o uso do corpo de mulleres e nenas, por
prezo, dando con iso lexitimación á consideración da muller como un ser inferior
susceptible de ser usado e comprado.
           
A brecha salarial existente entre mulleres e homes en traballos de igual valor, é a
fórmula que o Estado opresor ten de manifestar que para el seguimos sendo cidadás
de segunda clase e o xeito de contrarrestar a nosa saída ao espazo laboral
condicionando a nosa autonomía económica para manternos subordinadas.
           
As agresións sexuais, nalgúns casos, pasaron de ser actos criminais individuais a
formas grupais cada vez máis presentes nas nosas festas e outros acontecementos
masivos.
           
A notoria expansión que está adquirindo a demanda de aluguer dos ventres de
mulleres, non o esquezamos, mulleres pobres, non só ten un significado ostentoso de
diferenza de clase e xenófobo, senón tamén de que o patriarcado, cada vez con
menos escrúpulos, pretende mercadear legalmente cos nosos corpos, valéndose da
necesidade e amparándose na desigualdade.
           
O Pacto de Estado contra a violencia, por desgraza, ten defraudado as
expectativas que gran número de colectivos e organizacións de mulleres tiñan postas
na súa elaboración. Foi só unha posta en escena, con medidas, que en demasiadas
ocasións, son recopilación das que xa están recollidas en normativas previas e vixentes.

Non existen compromisos temporais, nin orzamentos desglosados que permitan
coñecer o seu destino, nin garantías de implementación e, por suposto deixa fóra outra
vez a totalidade das formas de violencias que son realizadas por agresores que non
teñen ou tiveron unha relación de parella coa muller.
           
Se non damos o paso cara a unha Lei marco contra a violencia Machista, contra
a violencia Patriarcal, seguiremos limitando a violencia de xénero a delitos cometidos
no ámbito doméstico, e de forma residual delitos sexuais cometidos no ámbito tamén
público e delitos transnacionais ligados ás mafias que teñen por obxecto a Trata de
mulleres e nenas con fins de explotación sexual. Pero iso xa son delitos.
           
A violencia de xénero móstrase en todas as estruturas sociais por iso o Goberno/
os Gobernos non poden seguir arrinconando a violencia ao ámbito do privado e das
relacións, porque a violencia machista é unha violencia social que se expresa de forma
individual e colectiva; e, polo tanto, non se poden dar respostas unicamente dende o
ámbito penal, senón fundamentalmente no da prevención e a educación.
           
Por todo elo é necesaria unha Lei contra a Violencia Machista/Violencia
Patriarcal que de forma integral incorpore todo tipo de violencia contra as mulleres; xa
se realice de forma física, psicolóxica, económica, sexual,...; e calquera que sexa o seu ámbito de manifestación: familiar, parella/relación, laboral, social, institucional,...; na que debe incluírse especificamente actuacións dirixidas a situacións de especial
vulnerabilidade.
           
O ámbito municipal máis próximo á cidadanía, é o marco idóneo para implantar
medidas, que sen pasar os ámbitos competenciais, poden incidir de xeito decisivo na
vida das mulleres e dar unha mensaxe clara e contundente contra a violencia de
xénero.

Por iso é polo que o Pleno do Concello de CAMBRE comprométese a dar cumplimento ós seguintes acordos:

• A realizar unha Declaración de Municipio libre de violencia de xénero; que é
unha primeira medida do rexeitamento frontal cara a esa lacra social.
Evidentemente dita declaración non pode quedarse nunha declaración formal,
debe ter unha dimensión real e cuantificable que se concrete en propostas
adecuadamente orzamentadas.

• A implantar un protocolo de actuación contra a violencia no seo do Concello.
• A reforzar os recursos económicos e humanos destinados ao desenvolvemento
de políticas de igualdade activas, integrais e participativas, pola consecución
dunha Sociedade libre de violencia de xénero, poñendo especial atención a
mulleres migrantes e en situación de especial vulnerabilidade.
• A implantar un Plan pola igualdade e contra a violencia de xénero, en
coordinación con outras administracións públicas, consensuado co movemento
feminista e de mulleres, que teña como obxectivo o desenvolvemento das
medidas contempladas orzamentariamente e que sexa evaluable anualmente.
• A desenvolver políticas encamiñadas á abolición da prostitución, como forma
extrema de violencia de xénero. Executando políticas activas para erradicar
todas as formas que teña relación coa explotación sexual; con especial atención
ás ordenanzas de publicidade e todas aquelas que de forma directa ou indirecta
permitan ou faciliten o desenvolvemento de actividades encamiñadas a
devandita explotación.
• A eliminar a publicidade discriminatoria ou denigrante das mulleres, ben desde
os soportes, publicacións ou transportes públicos (marquesiñas, autobuses taxis,
guías, ou información turística,...) ben non contratando con medios privados que
a manteñan ou potencien.
• A supresión na programación de festas e na axenda cultural de aqueles
espectáculos que fomenten un uso estereotipado e sexista das mulleres.
• A implantar actividades escolares complementarias con formulacións que
potencien valores non sexistas contrarios a calquera tipo de discriminación.

MOCIÓN SOBRE A SINALIZACIÓN CON PICTOGRAMAS PARA MELLORAR A
ACCESIBILIDADE DAS PERSOAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
           
As persoas con discapacidade conforman un grupo vulnerable e numeroso, o
modo de extructuración e funcionamento da sociedade incidiu negativamente en
conocidas condicións de exclusión. Este feito ten comportado a restricción dos seus
dereitos básicos e libertades condicionando ou obstaculizando o seu desenrolo persoal, así como o disfrute dos recursos e servizos dispoñibles para toda a poboación e a posibilidade de contribuir coas suas capacidades o progreso da sociedade.
           
Son moitos anos de loita os que levan distintas Asociacións para eliminar todo
tipo de barreiras que impiden o desenrolo normalizado das persoas con algún tipo de
diversidade funcional, xa sexa física ou sensorial. Non basta con adaptar escaleiras ou
rampas; tamén se trata de facilitar o entendemento de sinalización mediante
pictogramas e lectura fácil.
           
Eliminar as barreiras cognitivas a través de pictogramas nas instalación e
edificios públicos para garantir a comprensión e accesibilidade das persoas con
discapacidad en lugares como bibliotecas, centros deportivos, etc, debería ser unha
actuación prioritaria para o noso concello, tratase de de unha cuestión de sensibilidade
social básica e consideramos, que debe realizarse dun xeito preferente.
           
Paralelamente as persoas que utilizan habitualmente pictogramas, estos apoios
visuais tamén favorecen a orientación e comprensión do entorno a outros colectivos do
concello como poden ser as personas de idade avanzada ou inmigrantes que non
seipan comunicarse oralmente por problemas lingüísticos.
           
Entende o noso Grupo, que unha sociedade inclusiva pasa pola eliminación de
todo tipo de barreiras que entorpezcan a plena realización de cada un dos individuos
que a compoñen, sendo as barreiras comunicativas un mais dos retos a superar na súa consecución.

POR TODO O EXPOSTO ISTE GRUPO MUNICIPAL PROPÓN AO PLENO DO
CONCELLO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS.

PRIMEIRO.- Que se poña en marcha un plan de sinalización mediante pictogramas nos edificios públicos do concello para facilitar a súa identificación as persoas con
discapacidade intelectual.

SEGUNDO.- No mesmo sentido ofrecer as distintas Asociacións e Identidades privadas a posibilidade de sumarse a presente iniciativa, facilitandolles toda a información e as correspondentes placas para instalar nas fachadas dos establecementos.

TERCEIRO.- Realizar unha campaña informativa da implantación de pictogramas no
conxunto do concello, co obxecto de visibilizar esta característica como un ben que
simbolice a diversidade da nosa sociedade, explicando a súa utilidade e as
características das persoas que os utilizan na súa vida diaria.
ROGOS:

1.- Veciños da rúa Socampo puxeron en coñecemento do noso Grupo o deterioro do
vial identificado co número 00066 no inventario de camiños municipal, incluido as
cunetas, tubaxe de recollida de augas pluviales e do propio saneamento de vivendas,
este feito ten o seu orixe na circulación de camións de gran tonelaxe e transporte de
madeira.

Este problema foi posto en coñecemento da Policia Local, tendo en conta que o camiño esta limitado e debidamente sinalizado para transportes de menos de 12 Tm, e según informacións dos afectados circulan camións de mais do dobre de tonelaxe.
-PREGAMOS nos informen si teñen adoptado ou previsto adoptar algún tipo de
medidas, ante este feito.

2.- Unha das estradas mais perigrosas do concello é a estrada da Deputación CP.-
1707, o reducido ancho onde difícilmente se cruzan dous vehículos, non permite a
circulación de peóns en condicións optimas de seguridade, cuestión esta que priva os
veciños trasladarse a pé pola marxe do vial, ou polo contrario arriscar as súas vidas
nos desplazamentos andando polas cunetas.
           
O noso Grupo municipal considera que os veciños de Armental ou outros
afectados por este problema deben ter unha respòsta definitiva que poña fin a situación de risco e inseguridade permanente que sofren.

Por este motivo PREGAMOS ao pleno municipal demande da Deputación de A Coruña, como titular desta via, elabore e leve a cabo un proxecto para dotar de beirarrúas ou no seu caso dunha senda peonil, pola marxe esquerda dende Armental o cruce coa estrada AC-214 na Castellana.

3.- Dende a Xunta de Galicia e outras institucións, tanto públicas coma privadas, están
facendo campañas informativa respecto o consumo sostible e responsable na
utilización racionalizada da auga ante os problemas derivados pola falta de choiva,
cuestión que valoramos positivamente e apoiamos.

Entre outras cuestións solicitase a implicación directa dos concellos e por suposto da
cidadanía: “A xestión intelixente da auga implica que os concellos teñan que modificar
temporalmente algún servizos polo ben de todos”

Todas e todos temos que facer esforzos e facer un consumo sostible deste dereito
universal, pero cobrarlle 30 m3 (300 litros) o dia á cidadanía como consumo mínimo,
mentres se lle pide que aforre auga é un insulto baixo o noso criterio. Algo terá que
facer o Goberno Municipal con respecto a esta desproporción, non é loxico que en
moitos fogares, establecementos ou dependencias, se consuman 6m3 de auga o
trimestre e se paguen 30, esto, entende o noso Grupo, tamén debería ser modificado
na Ordenanza correspondente.

-Por esto, PREGAMOS que no prazo mais breve se proceda a modificar dita
Ordenanza, polo motivo exposto neste ROGO


PREGUNTAS:

1.- No cruce da estrada Poligono coa estrada Francisco Añon, atopábase ata fai
pouco unha finca privada que vai comenzar obras baixo as correspondentes licenzas e
permisos. O problema que ninguén parece que tivo en conta, e mais por estar nas
proximidades do Centro de Saúde e o tan problema da accesibilidade. Gustaríame
saber se alguén tivo nalgún momento en conta o paso dunha cadeira de rodas ou
dunha nai cun carriño de bebe polo que se deixou de beirarrúa.
           
Dende a ACDC consideramos que o goberno debe velar pola seguridade de
todos os cidadans e polo tanto PREGUNTAMOS sobre as medidas necesarias que
prevé tomar o equipo de goberno de cara a solucionar este potencial problema que
pode ter consecuencias desastrosas.

2.- Veciños da Praza Miguel Angel Blanco teñen denunciado repetidamente a
presencia duns depósitos de combustible, dentro do parque infantil. Ante o perigo
evidente que conleva este feito PREGUNTAMOS:
¿Que medidas de continxencia ten pensado o goberno local ante calquer problema
que xurda nestes depósitos?

3.-Tras unha reunión celebrada recentemente entre membros deste equipo de
goberno e pais e nais da Barcala, na que estes requeriron melloras no parque infantil
da parte posterior da Rúa Río Mandeo, non temos coñecemento das previsións do
goberno respecto a estas peticións.
           
En visita realizada polo noso grupo municipal ó parque infantil, observamos
múltiples deficiencias e anomalías que, incluso, poden ser perigosas para os usuarios
do mesmo. O chan de corteza é un foco de infeccións e anidamento de bichos,
ademais de provocar polvareda en tempo seco e enchouparse cando chove. A pista de entrada está chea de desperfectos como consecuencia, supoñemos, das fogatas de San Xoan, que provocan o deterioro do firme, atopándose, actualmente nun estado pouco útil para que os cativos corran ou utilicen patíns, bicicletas, ou xoguen cunha pelota.

Detectamos que algúns elementos faltan e non foron substituídos, tales como bancos ou mesas de lecer para pais e adultos que tamén frecuenten o parque. Independentemente da grande inversión prevista para outro dos parques da Barcala, os pais e nais usuarios do parque ó que estamos a facer referencia son moitos e suficientes como para que se manteña en óptimas condicións de uso. Cómpre recordar a numerosa poboación existente na Barcala, sendo moita dela xoven con fillos pequenos. Non podemos descoidar un parque infantil co pretexto de que se vai a adaptar outro na súa roximidade. Son moitos os nenos e nenas que usan o parque ó que facemos eferencia e pouca o investimento económico necesario para que non quede en desuso.

Fundamentalmente, os pais e nais deste parque requiren dúas actuacións: Subsitución
do chan de corteza e arranxo da pista.

¿Pode o Goberno municipal informarnos do compromiso temporal e de actuación que

formalizou cos usuarios deste parque en reunión mantida?

Cambre a 27 de Novembro de 2017
Asdo: Olga Santos López

Voceira do Grupo Municipal Asemblea Cidadá de Cambre- Son