viernes, 27 de febrero de 2015
INICIATIVAS PRESENTADAS AO PLENO ORDINARIO CORRESPONDENTE O MES DE  FEBREIRO


ROGOS:
1.- Na confluencia do camiño  de Acaroada e a estrada CP.- 1706, existe un desnivel no remate da beirarrúa,  que presenta perigro, sobre todo para as persoas que circulan en cadeira de rodas. Estas deficiencias poden carecer de interés para o Goberno, pero  son  importantes para persoas con movilidades reducida, que transitan a diario por este lugar  dificultando a súa circulación.
-PREGAMOS se proceda a instalación de elementos de protección, e de rampa  para facilitar a accesibilidade .

2.- Na zona habilitada para  aparcamento no campo da feira,  existe un bordillo con pronunciado desnivel que en ocasións provoca desperfectos os vehiculos coas conseguintes protestas dos usuarios, motivado o escalón de aproximadamente 15 centímetros  

-PREGAMOS se adopten as medidas preventivas para correxir   os problemas mencionados.

3.- Veciñ@s da Barcala, denunciaron ante o noso Grupo o abandono e deterioro da beirarrúa da estrada CP-1706, nas inmediacións da Urbanización, como consecuencia da elevación do terreo polas raices dos árbores,  provocando perigro e impedindo a circulación para as  persoas   que transitan diariamente polo lugar

-Esquerda Unida,  PREGA  se leven a cabo as accións necesarias para correxir os desperfectos existentes e facilitar a mobilidade.

  PREGUNTAS:


1.- No pasado mes de novembro, a totalidade desta Corporación aprobou por unanimidade unha Moción presentada a iniciativa dos Grupos Municipales  dos Socialistas de Cambre, de UxC, de EU e do BNG pola que co voto favorable do Grupo de Goberno se tomaron dous acordos, que imos recordar:
O primeiro deses acordos contemplaba a emisión dos informes técnicos e económicos necesarios para evaluar o impacto da nova valoración catastral, así como aqueles outros informes necesarios para levar a cabo a modificación da totalidade de ordenanzas fiscais que se verán afectadas como consecuencia do incremento dos valores catastrais  e calquera outro tipo de bolsa, axuda ou subvención que conte dentro dos seus criterios de concesión co valor catastral do solicitante ou da súa unidade familiar.
O segundo acordo contemplaba a creación dunha Comisión Especial formada por representantes de todos os Grupos políticos presentes na Corporación, susceptible de ampliarse a representantes do tecido asociativo do Concello e que contará co asesoramento técnico necesario coas funcións de revisar e modificar a actual ordenanza fiscal do IBI así como a de Plusvalías, no relativo a tipo de gravamen, bonificacions, exencións, recargos e demáis aspectos susceptibles de ser modificados. Esta comisión debería de ser convocada no mes de Decembro de 2014.
Vista a ausencia de cumplimento de calquera dos dous acordos, o Grupo Municipal de EU, pregunta:
¿Qué informes dos actualmente constan en poder do equipo de Goberno, ou no seu defecto en qué estado de tramitación se atopan? ¿Cales son as causas de non ter convocado a Comisión Especial e qué previsión de convocatoria teñen?

2.- Que medidas ten tomado o Goberno en relación a exención do canon da auga, imposto pola Xunta de Galicia,   as familias con rendas baixas e as persoas que teñan un grave deficit de recurso?


 3.- O cimeterio municipal de Cambre dispón dun elevador de cadaleitos, que según as nosas informacións, e a pesar da inversión realizada nunca se utilizou, este problema xa foi motivo de outras  iniciativas e o problema sigue sin solucionarse.

-Pensa o Goberno dar solucción o problema, ante a necesidade e demanda dos veciñ@s?

 

 

                            En Cambre, a 21 de febreiro de 2015

                          Asdo: Grupo Municipal de "EU"

No hay comentarios: