viernes, 28 de febrero de 2014


                               

INICIATIVAS DO GRUPO MUNICIPAL DE "ESQUERDA UNIDA" PRESENTADAS AO PLENO E COMISIÓNS INFORMATIVAS DO MES DE FEBREIRO.MOCIÓN 8 DE MARZO  CONTRA O ATAQUE AOS DEREITOS DAS MULLERES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Estamos asistindo a un dos momentos históricos de maior ataque aos dereitos das mulleres. A dereita está agredindo aos pilares máis básicos da democracia, como é a aspiración á que temos dereito todas as persoas á liberdade, á autonomía persoal, ao acceso aos recursos e á igualdade entre todos os seres humanos.

Esta grave regresión maniféstase de xeito categórico respecto dos dereitos humanos das mulleres, froito do reforzamento das posicións máis retrógradas do sistema patriarcal, que, coa escusa da crise económica, viu as posibilidades abertas para deconstruir todo o conseguido.

O dereito das mulleres a elixir sobre a súa maternidade, é dicir, si queren ou non ser nais, é un dereito rotundo que debe estar presente en calquera circunstancia. É un dereito fundamental e, como tal, non pode ser obxecto de intercambio cos estamentos relixiosos e sociais máis reaccionarios.

As normas segregadoras e sexistas como a de reforma laboral e a recente Lei de educación que se están adoptado, xunto cos recortes en sanidade e na asistencia na dependencia, a provisionalidad nos empregos, a privatización do público… son medidas que están producindo un impacto de xénero que está xerando o incremento da feminización da pobreza e a intensificación dos valores represores da autonomía das mulleres.

A asignatura de relixión na escola pública e a exclusión da educación sexual e reproductiva dela, non só é consecuencia da inxerencia do clero herdeiro do franquismo nas decisións gobernamentais, senón que pretenden instaurar o modelo xa caducado, de mulleres obedientes e sumisas.

POLO EXPOSTO O GRUPO MUNICIPAL DE ESQUERDA UNIDA PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DOS SEGUINTES ACORDOS:

1º.-  Elevar ao Goberno de España a solicitude/esixencia de que non se atente contra os dereitos fundamentais das mulleres e que non teña lugar a tramitación do proxecto de lei contra o aborto.

2º.-  Que se amplíen os dereitos recoñecidos no texto vigente para que o aborto deixe de ser un delito e poida practicarse libremente na sanidade pública en todo o territorio español.


3º.- O Pleno do Concello de Cambre, adhírese a todas as manifestacións do movemento feminista e organizacións de mulleres, que en reivindicación dos acordos subscritos se convóque.

4º.-  O Concello de Cambre, comprométese a potenciar os valores de igualdade real, poñendo para iso todos os medios ao seu alcance, como é a defensa da sanidade e a educación públicas e laicas e plans de emprego e formación igualitarios.

5º.- Deste acordo se dará traslado ao Goberno de España, aos Grupos Parlamentarios do Congreso de Deputados. Ao goberno, e aos Grupos Parlamentarios da Xunta de Galicia.

MOCION DO GRUPO MUNICIPAL DE “EU” QUE PROPÓN A TRAMITACION PARA A FORMALIZACIÓN EN DEFENSA DA AUTONOMIA LOCAL CONTRA OS ARTIGOS PRIMEIRO E SEGUNDO E DEMAIS DISPOSICIÓNS AFECTADAS DA LEI 27/2013, DE 27 DE DECEMBRO DE 2013, DE RACIONALIZACION E SOSTENIBILIDADE DA ADMINISTRACIÓN LOCAL.


EXPOSICION DE MOTIVOS:

Os artigos 140 e 141 da CE non só garanten e protexen a existencia de municipios e provincias, senón que configuran ambas as dúas entidades integrando un nivel na articulación territorial do Estado, atribuíndo aos seus órganos, concellos e deputacións, as funcións de goberno e administración de municipios e provincias, ao tempo que lexitiman as súas políticas como expresión do pluralismo político e manifestación  do principio democrático.

A Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local inverte radicalmente esta interpretación. O Estado deixa de ser garante da autonomía para municipios e provincias e pretende pasar a impedir ou dificultar a mellora e ampliación da autonomía local polas Comunidades Autónimas.

Son tres grandes bloques de contidos da Lei 27/2013 os que lesionan a garantía constitucional da autonomía local:

-O desapoderamento competencial dos municipios con vulneración da garantía constitucional da autonomía local recoñecida nos artigos 137 e 140 da Constitución.

- A inclusión de mecanismos de tutela, condicionantes e controis de oportunidade con vulneración da garantía constitucional da autonomía local.

-Vulneración do principio democrático no ámbito local.

Por iso PROPONSE AO PLENO:

PRIMEIRO.-Iniciar a tramitación para a formalización do conflito en defensa da autonomía local contra os artigos primeiro e segundo e demais disposicións afectadas da Lei 27/2013, do 27 de decembro de 2013, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local (BOE n.º 312 do 30 de decembro de 2013) de acordo ao texto que se achega, segundo o sinalado nos arts. 75 bis e seguintes da Lei Orgánica 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal Constitucional.SEGUNDO. - Para tal efecto, solicitar Ditame do Consello de Estado, conforme ao establecido no art.º 75 ter 3 da Lei Orgánica 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal Constitucional, por conduto do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a petición da entidade local de maior poboación (art.º 48 Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local), así como outorgar á devandita entidade a delegación necesaria.

TERCEIRO. - Facultar e encomendar o Alcalde para a realización de todos os trámites necesarios para levar a cabo os acordos primeiro e segundo e expresamente para o outorgamento de escritura de poder tan amplo e bastante como en dereito se requira a favor da Procuradora Dña. Virxinia Aragón Segura, col. n.º 1040 do Ilustre Colexio de Procuradores de Madrid para que, en nome e representación do Concello de Cambre de forma solidaria e indistinta, interpoña conflito en defensa da autonomía local contra a lei 27/2013, do 27 de decembro de 2013 (BOE n.º 312 do 30 de decembro de 2013), de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local seguíndoo por todos os seus trámites e instancias ata obter sentenza firme e a súa execución.


 ROGOS:

1.- Tras mais de medio ano dende que o Concelleiro responsable da área de Deportes, Xuventude e Voluntariado adquirira co noso grupo municipal o compromiso de procurar un parque adaptado para os maiores en Cambre, aínda non temos ningunha información ó respecto das xestións, informes ou traballos realizados, no caso de que os houbera, para a consecución dun espazo adaptado ás persoas maiores que, no caso de Cambre, teñen que desprazarse a outros lugares do Concello para poder facer uso dos aparellos específicos para o seu lecer e exercicio.


-PPREGAMOS se nos informe das xestións realizadas e de si vai ser acondicionado o parque para maiores en Cambre ou non.

2.- O Concello ten o deber de protexer, defender, realzar e dar a coñecer o valor cultural dos bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia que radique no seu término municipal.

Así, deberán realizar a tramitación administrativa que proceda para reclamar dos propietarios as accións necesarias que garantan a conservación do ben.

Unha  parte do patrimonio da Igrexa  en Cambre permanece sen darlle utilidade,  en algún caso (coma a casa rectoral de Pravio ou o mosteiro de Bribes, con especial deterioro). Estas propiedades registradas a nome da igrexa católica, foron levantadas co esforzo e contribución de moitas aportacións pesoais e económicas tanto públicas como privadas.

Resulta necesario evitar o seu deterioro ou desaproveitamento para que dalgún xeito revirtan ó servizo do pobo que as fixo realidade. Para conquerir este obxectivo, é preciso iniciar contactos co arcebispado de Santiago e establecer fórmulas posibles de utilización e a adopción de medidas que eviten o deterioro dos mencionados inmobles.  

O noso Grupo ten coñecemento que en datas recentes o Alcalde tiña previsto reunirse coa xerarquía eclesiástica para tratar este problema.

-Polo exposto o Grupo municipal de “EU”, PREGA o Sr. Alcalde nos informe dos resultados das  xestións e das medidas a tomar, en relación o problema.


3.- Un dos problemas que ocasionaron os fortes temporales de vento e choiva  nas últimas semanas, foi a caida e desplazamento dos contenedores de lixo, por carecer de suxeción e aparellos de anclaxe, este feito ten ocasionado diversos accidentes no tráfico rodado e peonil. O problema ten maior incidencia nas zonas mais urbáns do concello supoñendo un perigro para a circulación.

PREGAMOS se adopten con urxencia as medidas correctoras necesarias para solucionar o problema,  como primeira medida nas zonas urbanas  e nas estradas con mais circulación.

PREGUNTAS:

1.- O 065 e un servizo de transporte  público que garantiza a movilidade a persoas con dependencia sin recursos. Este transporte adaptado   corre o risco  de ser desmantelado sin ningún tipo de consenso, deixando os seus usuarios ante a indefensión.

Igualmente, esta medida condena o desemprego a traballadores e traballadoras que perderán o seu posto de traballo, pola aplicación de medidas de recorte do  goberno da Xunta de Galicia, na sua aposta por precarizar o emprego en xeral, e desmontar os servizos públicos en particular, afectando en este caso, as persoas mais vulnerables.

-¿Pode informarnos o Goberno  en que medida afectará o noso concello, e sí existe algunha previsión para garantir a movilidade os usuarios?

2.- O Goberno ten entre as súas funcións dotar de alumeado público os distintos camiños públicos do concello.

¿Cando ten previsto  o Goberno dotar de  alumeado, a parte da rúa Freixo que carece deste servizo?

3.- As compañias de suministro eléctrico, presentan as facturas para o seu pago que en moitos casos son difíles de comprender. Recentemente a Deputación de A Coruña por medio da Fundación Axencia Enerxética, informaba sobre a  prestación dun servizo gratuito de revisión das facturas eléctricas, co fin de interpretar os recibos e detectar posibles irregularidades. Para este fin o Concello deberá asinar un acordo de colaboración coa propia Axencia.

-¿Pode informarnos o Goberno si ten suscrito dito acordo  ou si está nas súas previsións realizalo a corto prazo?


                        En CAMBRE a 25 de febreiro de 2014
                           Asdo:  Grupo Municipal de EU


 COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS, SERVIZOS E URBANISMO

ROGOS:

1.- PREGAMOS procedan a instalar unha arqueta no regato da   rúa Balado (esquina muralla “Cenador”) co fin de evitar posibles accidentes.


PREGUNTAS:

1.- ¿Cando ten previsto o Goberno o traslado da marquesina da parada do bus no Temple, e en que lugar pensa ubicala?
                                   

No hay comentarios: